Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32013R1305
 
32013R1306
 
32013R1307
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Markblok
Kapitel 3 Fællesskema
Kapitel 4 Tilsagnsskema
Kapitel 5 Indtegning i fælleskemaets markkort af arealer, der anmodes om direkte betalinger til
Kapitel 6 Indtegning i fælleskemaets markkort af marker, hvortil der anmodes om udbetaling af økologisk arealtilskud eller om udbetaling af tilskud til pleje af græs- og naturarealer
Kapitel 7 Indtegning i fællesskemaets markkort af marker, hvortil der anmodes om udbetaling af tilskud under øvrige arealbaserede landdistriktsstøtteordninger
Kapitel 8 Indtegning af arealer i tilsagnsskemaets markkort
Kapitel 9 Fuldmagt
Kapitel 10 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om markblok, elektronisk fællesskema og elektroniske tilsagnsskemaer1)

I medfør af § 1, stk. 1, nr. 1, 3 og 5, stk. 2, 4 og 5, og § 1 a, stk. 1 og 2, i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 231 af 22. marts 2018, som ændret ved lov nr. 1432 af 17. december 2019, § 2, stk. 1, og § 6, stk. 1 og 2, i lov om Landdistriktsfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 1375 af 10. december 2019, § 5, stk. 1-3, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), som ændret ved lov nr. 341 af 27. april 2011, jf. § 13, stk. 3, i lov om Landdistriktsfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 1375 af 10. december 2019, § 16, stk. 1-3, i lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 34 af 4. januar 2017, og § 11, stk. 1, 3 og 4, i lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 36 af 4. januar 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 1, 4, 5, 6 og 31, i bekendtgørelse nr. 1273 af 27. november 2017 om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse finder anvendelse ved ansøgning om følgende:

1) Støtte under ordninger omfattet af arealbaserede direkte betalinger.

2) Udbetaling af tilskud under arealbaserede landdistriktsstøtteordninger, jf. artikel 28 og 29 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013, hvor det fremgår af reglerne for den pågældende ordning, at fællesskema skal anvendes.

3) Tilsagn om økologisk arealtilskud i medfør af bekendtgørelse nr. 80 af 28. januar 2015 og tilsagn om tilskud til pleje af græs- og naturarealer i medfør af bekendtgørelse nr. 67 af 28. januar 2015.

Stk. 2. Bestemmelserne finder endvidere anvendelse ved indberetning af oplysninger om landbrugsbedrifter i det omfang, det fremgår af anden lovgivning.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Fællesskema: Et af Landbrugsstyrelsen udarbejdet skema med tilknyttet markkort og påkrævet dokumentation, der skal anvendes til ansøgning om støtte, jf. § 1, stk. 1, nr. 1 og 2. Fællesskema benyttes endvidere til indberetninger af oplysninger om landbrugsbedrifter i det omfang, det fremgår af anden lovgivning.

2) Tilsagnsskema: Et af Landbrugsstyrelsen udarbejdet skema med tilknyttet markkort og påkrævet dokumentation, der skal anvendes til ansøgning om tilsagn om tilskud for den pågældende ordning, jf. § 1, stk. 1, nr. 3.

3) Markblok: En sammenhængende geografisk enhed med varige fysiske ydre afgrænsninger, hvori der kan være ingen, en eller flere marker. Skovbryn, grøfter, diger, vandløb, veje, varige dyrkningsskel mellem permanente græsarealer og omdriftsarealer, læhegn m.v. betragtes som permanente fysiske grænser. Herudover kan matrikelgrænser og permanente afgrøder yderligere afgrænse en markblok. Områder, der alene indeholder permanente græsarealer med forskellig procentsats for det støtteberettigede areal, jf. § 3, stk. 2, udgør selvstændige markblokke. De i 2. punktum anførte elementer kan dog indgå i en markblok, hvis de er omfattet af et tilsagn om tilskud under en arealbaseret landdistriktsstøtteordning eller en ansøgning herom.

4) Mark: Et sammenhængende jordstykke, som i tilsagnsskema anmeldes med et marknummer, og et sammenhængende jordstykke, som i fællesskema anmeldes med et marknummer og en afgrødekode.

Kapitel 2

Markblok

§ 3. Et areal skal for at være støtteberettiget indgå i en markblok i Miljø- og Fødevareministeriets Internet Markkort. For hver markblok fremgår det maksimale støtteberettigede areal for arealbaserede direkte betalinger og for økologisk arealtilskud af Miljø- og Fødevareministeriets Internet Markkort.

Stk. 2. For markblokke, der alene indeholder permanente græsarealer med spredte ikke-støtteberettigede områder, som hver er under 500 m2, fastsættes det støtteberettigede areal i markblokken for arealbaserede direkte betalinger samt økologisk arealtilskud på følgende måde:

1) Hvis de ikke-støtteberettigede områder højst udgør 10 procent af markblokkens areal, medregnes hele markblokkens areal til det støtteberettigede areal i markblokken.

2) Hvis de ikke-støtteberettigede områder i markblokken udgør mere end 10 procent, men højst 30 procent af markblokkens areal, medregnes 80 procent af markblokkens areal til det støtteberettigede areal i markblokken.

3) Hvis de ikke-støtteberettigede områder i markblokken udgør mere end 30 procent, men højst 50 procent af markblokkens areal, medregnes 60 procent af markblokkens areal til det støtteberettigede areal i markblokken.

4) Hvis de ikke-støtteberettigede områder i markblokken udgør mere end 50 procent, medregnes der ikke noget støtteberettiget areal i markblokken.

§ 4. Hvis oplysningerne om det støtteberettigede areal i en markblok eller markblokkens afgrænsninger eller korttemaer, der repræsenterer områder, som ikke er støtteberettiget under en eller flere ordninger, ikke er korrekte, skal ansøger søge om at få fejlene rettet ved at indsende ændringsforslag til Landbrugsstyrelsen.

Stk. 2. Tilsvarende skal ansøger søge om at få fejl i registreringen af landskabselementer, som omhandlet i bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse, i Miljø- og Fødevareministeriets Internet Markkort rettet ved at indsende ændringsforslag.

Stk. 3. Hvis oplysninger vedrørende korttema om støtte jf. artikel 32, stk. 2, litra b i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 ikke er korrekte, skal ansøger senest ved udløbet af fristen for ændringer, jf. § 7, stk. 2, i en bemærkning til fællesskema anmode om at få fejlene rettet.

§ 5. Ændringsforslag i henhold til § 4, stk. 1 og 2 skal udarbejdes og indgives elektronisk via Miljø- og Fødevareministeriets Internet Markkort ved brug af Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service.

Stk. 2. Ændringsforslag, der vedrører ansøgninger i fællesskema, vil have virkning for ansøgningsåret, hvis de er modtaget i Landbrugsstyrelsen senest ved udløbet af fristen for indgivelse af ændringer til fællesskema, jf. § 7, stk. 2. Modtages ændringsforslaget efter den 27. april og indtil udløbet af fristen for indgivelse af ændringer til fællesskema, jf. § 7, stk. 2, bærer ansøgeren risikoen for en evt. overskridelse af fristen for indgivelse af ændringer, medmindre der foreligger force majeure eller ekstraordinære omstændigheder, jf. artikel 2, stk. 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013.

Stk. 3. Ændringsforslag, der vedrører ansøgninger i tilsagnsskema, vil have virkning for ansøgningsåret, hvis de er modtaget i Landbrugsstyrelsen senest ved udløb af fristen for indgivelse af tilsagnsskema, jf. § 10, stk. 2. Modtages ændringsforslaget efter den 16. september og indtil udløbet af fristen for indgivelse af tilsagnsskema, bærer ansøgeren risikoen for en evt. overskridelse af fristen for indgivelse af tilsagnsskema, medmindre der foreligger force majeure eller ekstraordinære omstændigheder, jf. artikel 2, stk. 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013.

Stk. 4. Ændringsforslag, der ikke er indsendt via Miljø- og Fødevareministeriets Internet Markkort, anses som ikke modtaget.

Kapitel 3

Fællesskema

§ 6. Ansøgere, der ønsker at modtage støtte, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, skal hvert år indsende et fællesskema til Landbrugsstyrelsen.

Stk. 2. For ansøgning om udbetaling af tilskud, som omhandlet i § 1, stk. 1, nr. 2, indgives fællesskema i det kalenderår, hvor tilsagnsåret, som ansøgningen vedrører, udløber.

Stk. 3. Der kan kun indgives ét fællesskema for hver bedrift.

§ 7. Fællesskema skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest den 17. april.

Stk. 2. Ændringer til fællesskema skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest den 12. maj.

Stk. 3. Modtages fællesskemaet efter den 12. maj, ydes der ikke støtte til ansøgeren, jf. artikel 13, stk. 1, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/2014.

Stk. 4. På arealer, hvor Landbrugsstyrelsens kontrol sker ved monitorering i form af satellitbaseret kontrol, jf. bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v., skal ændringer vedrørende anvendelsen af de individuelle landbrugsparceller være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest den 25. oktober.

§ 8. Alle bedriftens arealer skal anmeldes i fællesskema.

Stk. 2. Arealer, der opfylder støttebetingelserne, og hvortil der søges om direkte betalinger, skal markeres som støtteberettigede i fællesskema.

§ 9. Fællesskema og ændringer hertil skal udfyldes og indsendes elektronisk ved brug af Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service, som kan tilgås via Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Stk. 2. Fællesskema og ændringer hertil, der ikke indsendes via Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service, anses som ikke modtaget.

Stk. 3. Kommunikation fra Landbrugsstyrelsen til ansøgere følger ansøgerens brugerindstillinger i Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service.

Kapitel 4

Tilsagnsskema

§ 10. Ansøgere, der ønsker at modtage tilsagn om tilskud, jf. § 1, stk. 1, nr. 3, skal indsende et tilsagnsskema til Landbrugsstyrelsen.

Stk. 2. Tilsagnsskema kan indgives fra den 10. august i det kalenderår, hvor tilsagnsperioden ønskes påbegyndt, jf. dog stk. 3, og skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest den 30. september samme år.

Stk. 3. Ansøgning om tilsagn om frugt/bær-tillæg for arealer, der er omfattet af tilsagn om økologisk arealtilskud, kan også indgives i de kalenderår, hvor 1.- 4. tilsagnsår udløber. Stk. 2 finder i øvrigt tilsvarende anvendelse for ansøgning om tilsagn om frugt/bær-tillæg, dog således at de i stk. 2 anførte frister gælder i forhold til det kalenderår, hvor ansøgningen indgives. Tilsagn om frugt/bær-tillæg vil omfatte den del af tilsagnsperioden, der begynder den 1. september i det kalenderår, hvor ansøgningen er indgivet.

Stk. 4. Der kan kun indgives ét tilsagnsskema for hver bedrift per tilskudsordning, jf. dog stk. 3.

Stk. 5. Landbrugsstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra fristen for modtagelse af tilsagnsskema, som fastsat i stk. 2.

§ 11. Tilsagnsskema og ændringer hertil skal udfyldes og indsendes elektronisk ved brug af Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service, som kan tilgås via Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Stk. 2. Tilsagnsskema og ændringer hertil, der ikke indsendes via Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service, anses som ikke modtaget.

Stk. 3. Kommunikation fra Landbrugsstyrelsen til ansøgere følger ansøgerens brugerindstillinger i Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service.

Kapitel 5

Indtegning i fælleskemaets markkort af arealer, der anmodes om direkte betalinger til

§ 12. I fællesskemaets markkort skal alle bedriftens arealer, der anmodes om direkte betalinger til, samt øvrige landbrugsarealer indtegnes og identificeres.

Stk. 2. For direkte betalinger anses størrelsen af den indtegnede mark som det anmeldte areal, hvortil der kan søges direkte betalinger.

Stk. 3. Hvis den indtegnede mark er beliggende i en markblok, der alene indeholder permanente græsarealer med spredte ikke-støtteberettigede områder, anses det ansøgte areal for direkte betalinger som det indtegnede areal ganget med den procentdel af markblokken, der er fastsat som støtteberettiget, jf. § 3, stk. 2.

Stk. 4. Hvis den indtegnede mark overlapper med det korttema, som repræsenterer arealer, der ikke er støtteberettigede for direkte betalinger, anses de overlappende arealer som ikke ansøgt til direkte betalinger.

Stk. 5. Indtegning af en mark må ikke overskride grænserne for andre indtegnede marker. Hvis flere ansøgeres markindtegninger ligger ind over hinanden, kan de berørte ansøgere uden støttemæssige konsekvenser rette fejlindtegningen senest ved udløbet af fristen for indgivelse af ændringer til fællesskema, jf. § 7, stk. 2.

Stk. 6. Et areal, hvortil der søges direkte betalinger, og som ikke ligger i markblok, skal anføres og indtegnes som en selvstændig mark. Samtidig skal ansøger udarbejde et forslag til oprettelse af markblok, jf. § 4, stk. 1.

Indtegning af MFO-arealer i fællesskemaets markkort

§ 13. Arealer, som er udlagt til miljøfokusområde, jf. bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v., indtegnes på følgende måde:

1) 2-meter bræmmer udlagt ifølge lov om vandløb og landskabselementer indtegnes ikke separat, men indgår i den indtegnede omdriftsmark eller den indtegnede markbræmme.

2) Landskabselementer, der efter reglerne for den pågældende arealbaserede landdistriktsstøtteordning ikke er omfattet af tilsagn om tilskud, skal uanset nr. 1 og § 12, stk. 4, indtegnes som separate marker.

3) Lavskov, brak, markbræmmer og arealer med efterafgrøder indtegnes som selvstændige marker.

Kapitel 6

Indtegning i fælleskemaets markkort af marker, hvortil der anmodes om udbetaling af økologisk arealtilskud eller om udbetaling af tilskud til pleje af græs- og naturarealer

§ 14. Arealer, hvortil der søges om udbetaling af økologisk arealtilskud, og arealer, hvortil der søges om udbetaling af tilskud til pleje af græs- og naturarealer i medfør af bekendtgørelse nr. 67 af 28. januar 2015 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer, indtegnes og identificeres i fællesskemaets markkort.

Stk. 2. For økologisk arealtilskud anses størrelsen af den indtegnede mark, der overlapper et registreret tilsagn om økologisk arealtilskud, som det anmeldte areal, hvortil der kan ansøges om udbetaling af økologisk arealtilskud. Ansøger må ikke tegne marker, der overlapper tilsagn med forskellig tilsagnstype og tilskudssats. Hvis der for tilsagn om økologisk arealtilskud er registreret en procentdel af tilsagnet, der anses som støtteberettiget, jf. § 3, stk. 2, anses det ansøgte areal, hvortil der søges om økologisk arealtilskud, som det indtegnede areal, som overlapper et registreret tilsagn om økologisk arealtilskud, ganget med den registrerede procentdel for tilsagnet.

Stk. 3. For tilskud til pleje af græs- og naturarealer anses størrelsen af den indtegnede mark, der overlapper et registreret tilsagn om pleje af græs- og naturarealer, som det anmeldte areal, hvortil der kan ansøges om udbetaling af tilskud til pleje af græs- og naturarealer. Ansøger må ikke tegne marker, der overlapper tilsagn med forskellig tilsagnstype og tilskudssats. Ansøger må heller ikke tegne marker, der overlapper tilsagn med forskelligt græsningstryk i de tilsagnsår, hvori ansøger vælger fast græsningstryk.

Stk. 4. Indtegning af en mark må ikke overskride grænserne for andre indtegnede marker i fællesskemaets markkort. Hvis flere ansøgeres markindtegninger ligger ind over hinanden, kan de berørte ansøgere uden støttemæssige konsekvenser rette fejlindtegningen senest ved udløbet af fristen for indgivelse af ændringer til fællesskema, jf. § 7, stk. 2.

Kapitel 7

Indtegning i fællesskemaets markkort af marker, hvortil der anmodes om udbetaling af tilskud under øvrige arealbaserede landdistriktsstøtteordninger

§ 15. I fællesskemaets markkort skal alle bedriftens arealer, hvortil der ansøges om udbetaling af tilskud for tilsagn, der ikke er omfattet af kapitel 6, indtegnes og identificeres.

Stk. 2. Hvis der for landdistriktsstøtteordninger, der ikke er omfattet af kapitel 6, er arealer inden for markindtegningen, som efter reglerne for den pågældende ordning ikke vil kunne danne grundlag for udbetaling af tilskud, skal der i fællesskema korrigeres for disse arealer. Ansøger må ikke tegne marker, der overlapper tilsagn med forskellig tilsagnstype, tilskudssats og udløbsår.

Stk. 3. Indtegning af en mark må ikke overskride grænserne for andre indtegnede marker i fællesskemaets markkort. Hvis flere ansøgeres markindtegninger ligger ind over hinanden, kan de berørte ansøgere uden støttemæssige konsekvenser rette fejlindtegningen senest ved udløbet af fristen for indgivelse af ændringer til fællesskema, jf. § 7, stk. 2.

Stk. 4. Et areal, hvortil der anmodes om udbetaling af tilskud, og som ikke ligger i markblok, skal anføres og indtegnes som en selvstændig mark. Samtidig skal ansøger udarbejde et forslag til oprettelse af markblok, jf. § 4, stk. 1.

Kapitel 8

Indtegning af arealer i tilsagnsskemaets markkort

§ 16. I tilsagnsskemaets markkort for den pågældende ordning, jf. § 1, stk. 1, nr. 3, skal alle bedriftens arealer, der ansøges om tilsagn om tilskud til, indtegnes og identificeres.

Stk. 2. Størrelsen af den indtegnede mark anses som det anmeldte areal, hvortil der søges om tilsagn om tilskud.

Stk. 3. Hvis der søges om tilsagn om økologisk arealtilskud, og den indtegnede mark er beliggende i en markblok, der alene indeholder permanente græsarealer med spredte ikke-støtteberettigede områder, anses det ansøgte areal som det indtegnede areal ganget med den procentdel af markblokken, som er fastsat som støtteberettiget, jf. § 3, stk. 2.

Stk. 4. Der kan i markkortet til tilsagnsskema for økologisk arealtilskud ikke indtegnes arealer, der overlapper med et korttema, som repræsenterer arealer, der ikke er berettiget til tilsagn om økologisk arealtilskud.

Stk. 5. Der kan i markkortet til tilsagnsskema for tilskud til pleje af græs- og naturarealer ikke indtegnes arealer, der overlapper med et korttema, som repræsenterer arealer, der ikke er berettiget til tilsagn om tilskud til pleje af græs- og naturarealer.

Stk. 6. Indtegning af en mark må ikke overskride grænserne for andre indtegnede marker. Hvis flere ansøgeres markindtegninger ligger ind over hinanden, kan de berørte ansøgere rette fejlindtegningen senest ved udløb af fristen for indgivelse af ansøgning om tilsagn, jf. § 10, stk. 2.

Stk. 7. Et areal, hvortil der søges om tilsagn om tilskud, og som ikke ligger i markblok, skal anføres og indtegnes som en selvstændig mark. Samtidig skal ansøger udarbejde et forslag til oprettelse af markblok, jf. § 4, stk. 1.

Kapitel 9

Fuldmagt

§ 17. Fuldmagt til på ansøgeres vegne at indsende fælles- eller tilsagnsskema og ændringer hertil skal indsendes elektronisk ved brug af Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service.

§ 18. Uanset § 17 kan et konkursbo eller et dødsbo uden anvendelse af Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service give fuldmagt til en fysisk eller juridisk person til på boets vegne at indsende fælles- eller tilsagnsskema og ændringer hertil via Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service.

Stk. 2. En ansøger, der på grund af særlige omstændigheder er forhindret i at oprette en elektronisk fuldmagt, jf. § 17, kan uden anvendelse af Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service give fuldmagt til en fysisk eller juridisk person til at indsende fælles- eller tilsagnsskema og ændringer hertil via Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service.

Stk. 3. Fuldmagt efter stk. 1 eller 2 skal gives på en særlig blanket, der kan hentes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside eller rekvireres ved henvendelse til Landbrugsstyrelsen.

Stk. 4. Fuldmagt efter stk. 1 skal ledsages af en kopi af henholdsvis kuratorattest eller skifteretsattest.

Stk. 5. Fuldmagt efter stk. 2 skal ledsages af dokumentation for de særlige forhold, der forhindrer fuldmagtsgiver i selv at foretage indsendelse via Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service. Desuden skal fuldmagten efter stk. 2 være underskrevet af to vitterlighedsvidner, der attesterer underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og fuldmagtsgivers myndighed. Fuldmagten skal indeholde oplysning om vitterlighedsvidnernes fulde navn, adresse og fødselsdato.

Stk. 6. Fuldmagt efter stk. 1 og 2, og den nødvendige dokumentation, jf. stk. 4 og 5, skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest den 1. april i ansøgningsåret for fælleskema og senest den 1. juli for tilsagnsskema. Modtages fuldmagten efter denne dato, bærer ansøgeren risikoen for eventuel overskridelse af ansøgningsfrist m.v., medmindre der foreligger force majeure eller ekstraordinære omstændigheder, jf. artikel 2, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013.

Kapitel 10

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1387 af 29. november 2018 om markblok, elektronisk fællesskema og elektroniske tilsagnsskemaer ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse på ansøgninger indgivet i ansøgningsåret 2019.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1697 af 15. december 2017 om markblok og elektronisk Fællesskema finder fortsat anvendelse på ansøgninger indgivet i ansøgningsåret 2018.

Stk. 4. § 13, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1417 af 29. november 2016 finder fortsat anvendelse på ansøgninger indgivet i ansøgningsåret 2016.

Landbrugsstyrelsen, den 17. december 2019

Jette Petersen

/ Adam Grønlykke Mollerup

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1305/EU af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 487, Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1306/EU af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94 (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 549, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1307/EU af 17. december 2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådets forordning (EF) nr. 73/2009, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 608. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelse af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark.