Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om teatre og andre institutioner på scenekunstområdet med særlige opgaver

I medfør af § 5, stk. 2, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 30 af 14. januar 2014, som ændret ved lov nr. 1423 af 17. december 2019, fastsættes:

Formål

§ 1. Teatre og andre institutioner på scenekunstområdet med særlige opgaver, jf. stk. 2-10, skal som led i deres virksomhed sikre et alsidigt udbud af scenekunst inden for det felt og i det område, som de opererer i, og gennem deres virke til stadighed bidrage til et aktivt scenekunstliv med såvel dansk som internationalt islæt. Institutionerne skal medvirke til samarbejde med andre aktører på scenekunstområdet og skal tillige bidrage til at udvikle scenekunsten gennem eksperimenterende virksomhed.

Stk. 2. Aarhus Teater, Odense Teater, Aalborg Teater, Folketeatret og Den Jyske Opera skal bidrage til at dække behovet for scenekunst ved at opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire bestående af såvel ældre som nyere værker, idet der skal tages særlige hensyn til danske værker.

Stk. 3. Aarhus Teater, Odense Teater og Aalborg Teater er landsdelsscener, med særligt ansvar for scenekunstudbuddet i den landsdel, hvor de er beliggende.

Stk. 4. Folketeatret skal udbyde turnéforestillinger i hele landet. Forestillingerne kan være Folketeatrets egne produktioner eller produktioner, der udbydes i samarbejde med andre scenekunstinstitutioner. Folketeatret indgår med sine faste scener i Det Københavnske Teatersamarbejde.

Stk. 5. Den Jyske Opera skal bidrage med musikdramatiske værker og udbyde turnéforestillinger i hele landet.

Stk. 6. Dansk Danseteater skal bidrage med moderne scenedans af høj kvalitet og udbyde turnéforestillinger i hele landet.

Stk. 7. Dansehallerne skal styrke og fremme professionel dansekunst og medvirke til udvikling af den moderne scenedans i Danmark. Dansehallerne skal stille faciliteter til træning og prøveforløb til rådighed for dansere og koreografer. Dansehallerne kan administrere nationale turnéordninger for den moderne scenedans og koreografi. Dansehallerne skal endvidere medvirke til fremme af børn og unges interesse for og kendskab til dans.

Stk. 8. Fredericia Teater skal som hele Danmarks musicalteater bidrage med værkudvikling, produktion og sceneteknologisk innovation samt talentudvikling inden for musicalgenren i Danmark og løfte genren på nationalt niveau.

Stk. 9. Randers Teater er et teater med særligt ansvar for at producere og præsentere professionel scenekunst for børn og voksne, samt styrke og udvikle talentarbejdet og interessen for scenekunst. Randers teater har et særligt ansvar for at disse opgaver rækker ud regionalt og på tværs af flere kommuner.

Stk. 10. Vendsyssel Teater er et regionalt scenekunstnerisk kraftcenter med særligt fokus på at udvikle og styrke ny dansk dramatik, bl.a. med produktioner, der tager udgangspunkt i Vendsyssel og omegn.

Tilskud

§ 2. Staten kan yde tilskud til de i § 1 nævnte institutioner, hvis institutionerne opfylder de betingelser, som fremgår af denne bekendtgørelse. Statens bevilling til formålet fastsættes på de årlige finanslove.

Stk. 2. Til Folketeatret kan der tillige ydes tilskud i henhold til bekendtgørelse om Det Københavnske Teatersamarbejde.

Bestyrelser

§ 3. De i § 1 nævnte institutioner ledes af en bestyrelse, hvor medlemmerne tilsammen skal repræsentere juridisk, ledelsesmæssig, økonomisk, markedsføringsmæssig og scenekunstnerisk indsigt.

Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes i overensstemmelse med lov om ligestilling mellem mænd og kvinder.

§ 4. Bestyrelserne for Aarhus Teater, Odense Teater, Aalborg Teater og Dansehallerne består af 6 medlemmer, der udpeges som følger:

1) Kulturministeren udpeger 2 medlemmer.

2) Statens Kunstfond udpeger 2 medlemmer.

3) Institutionens medarbejdere udpeger 1 medlem.

4) Institutionens hjemstedskommune udpeger 1 medlem.

Stk. 2. Mindst 1 af de medlemmer, der efter stk. 1, nr. 1, udpeges af kulturministeren til bestyrelserne for Aarhus Teater, Odense Teater og Aalborg Teater, skal så vidt muligt have lokal tilknytning.

Stk. 3. Bestyrelserne for Den Jyske Opera og Dansk Danseteater består af 6 medlemmer, der udpeges som følger:

1) Kulturministeren udpeger 3 medlemmer.

2) Statens Kunstfond udpeger 2 medlemmer.

3) Institutionens medarbejdere udpeger 1 medlem.

Stk. 4. Bestyrelsen for Folketeatret består af 8 medlemmer, der udpeges som følger:

1) Kulturministeren udpeger 2 medlemmer.

2) Det Københavnske Teatersamarbejde udpeger 2 medlemmer.

3) Danmarks Teaterforeninger udpeger 2 medlemmer.

4) Medarbejderne på Folketeatret udpeger 1 medlem.

5) Sydslesvigsk Forening udpeger 1 medlem. Medlemmet har ikke stemmeret.

Stk. 5. Bestyrelserne for Fredericia Teater, Randers Teater og Vendsyssel Teater består af 6 medlemmer, der udpeges som følger:

1) Kulturministeren udpeger 2 medlemmer.

2) Teatrets hjemstedskommunen udpeger 2 medlemmer.

3) Statens Kunstfond udpeger 1 medlem.

4) Teatrets medarbejdere udpeger 1 medlem.

Stk. 6. Ved udpegning til bestyrelser efter stk. 5 skal hensynet til den lokale forankring herunder kommunal og lokal medindflydelse tilgodeses.

§ 5. Kulturministeren udpeger en formand blandt bestyrelsens medlemmer på de institutioner, der er omfattet af § 4, stk. 1, 3 og 4.

Stk. 2. For teatre omfattet af § 4, stk. 5, udpeger kulturministeren formanden blandt bestyrelsens medlemmer i de tilfælde hvor staten yder det største tilskud til teatret. I de tilfælde hvor kommunen yder det største tilskud til teatre omfattet af § 4, stk. 5, udpeger kommunen formanden blandt bestyrelsens medlemmer.

Stk. 3. Bestyrelserne for alle institutioner udpeger en næstformand blandt medlemmerne af institutionens bestyrelse.

§ 6. Bestyrelsens medlemmer beskikkes af kulturministeren for 4 år ad gangen. Genbeskikkelse kan kun finde sted én gang.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer beskikkes forskudt, således at halvdelen af medlemmerne beskikkes hvert andet år. Bestyrelsesmedlemmer udpeget af kulturministeren og institutionens medarbejdere beskikkes samtidig og bestyrelsesmedlemmer udpeget af Statens Kunstfond og institutionens hjemstedskommune beskikkes samtidig.

Stk. 3. For Den Jyske Opera og Dansk Danseteater gælder, at bestyrelsesmedlemmer udpeget af kulturministeren beskikkes samtidig, og bestyrelsesmedlemmer udpeget af Statens Kunstfond og institutionens medarbejdere beskikkes samtidig.

Stk. 4. For Folketeatret gælder, at bestyrelsesmedlemmer udpeget af kulturministeren og Det Københavnske Teatersamarbejde beskikkes samtidig, og bestyrelsesmedlemmer udpeget af Danmarks Teaterforeninger, institutionens medarbejdere og Sydslesvigsk Forening beskikkes samtidig.

Stk. 5. For Fredericia Teater, Randers Teater og Vendsyssel Teater gælder, at bestyrelsesmedlemmer udpeget af kulturministeren og Statens Kunstfond beskikkes samtidig og bestyrelsesmedlemmer udpeget af teatrets hjemsteds-kommune og teatrets medarbejdere beskikkes samtidig.

Stk. 6 I tilfælde af udtræden udpeges et nyt medlem for den resterende del af det udtrædende medlems beskikkelsesperiode. Udpegningsretten tillægges den udpegningsberettigede, som har udpeget det udtrædende bestyrelsesmedlem. Medlemmer, der udpeges i løbet af en bestyrelses beskikkelsesperiode kan genbeskikkes én gang.

§ 7. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden. Forretningsordenen skal indeholde bestemmelser om inhabilitet og tavshedspligt.

Vedtægter

§ 8. De i § 1 nævnte institutioner skal for så vidt angår vedtægter følge reglerne i § 3 i lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

§ 9. Vedtægterne skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen.

Institutionsledelse

§ 10. Bestyrelsen ansætter og afskediger den daglige ledelse.

Stk. 2. Den daglige ledelse ansættes for en tidsbegrænset periode.

Stk. 3. Ved ansættelsen af den daglige ledelse for Folketeatret gælder bestemmelserne om udpegning af teaterledere ved Det Københavnske Teatersamarbejde, som fastsat i bekendtgørelsen om Det Københavnske Teatersamarbejde. Ledelsen for Folketeatret indgår i direktørforummet i Det Københavnske Teatersamarbejde, jf. § 8 i bekendtgørelse om Det Københavnske Teatersamarbejde.

§ 11. For de i § 1 nævnte institutioner, som selv producerer scenekunstforestillinger, gælder, at der ikke uden kulturministerens godkendelse må gøres indskrænkninger i ledelsens ret til frit og uafhængigt at træffe bestemmelse om repertoire, engagement og øvrige kunstneriske spørgsmål, jf. § 31, stk. 2, i lov om scenekunst.

Kollektive overenskomster

§ 12. Kollektive overenskomster for ansatte ved Aarhus Teater, Odense Teater, Aalborg Teater, Den Jyske Opera og Folketeatret skal godkendes af finansministeren, jf. lov om scenekunst § 31, stk. 1.

Rammeaftale

§ 13. Kulturministeriet kan indgå flerårige rammeaftaler med de i § 1 nævnte institutioner og eventuelle kommuner, der yder tilskud til institutionerne. I de flerårige rammeaftaler kan der fastsættes særlige mål og krav til institutionernes virksomhed inden for de rammer, der er fastsat i lov om scenekunst og i nærværende bekendtgørelse.

Budget, regnskab og revision

§ 14. De i § 1 nævnte institutioner skal for så vidt angår budget, regnskab og revision følge reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Tilbagebetaling af tilskud

§ 15. Afgivne tilsagn kan bortfalde, og udbetalte tilskud kan kræves tilbagebetalt, i tilfælde hvor modtageren af tilskud efter §§ 1 og 2 ikke opfylder betingelserne for tilskuddet eller ikke gennemfører den forudsatte aktivitet, jf. § 13 i lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Ikrafttræden

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2020.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1343 af 22. november 2016 om teatre og andre institutioner på scenekunstområdet med særlige opgaver.

Overgangsbestemmelser

§ 17. Nyudpegning og beskikkelse af bestyrelser i henhold til §§ 3-6 sker første gang for Fredericia Teater, Randers Teater og Vendsyssel Teater pr. 1. januar 2020.

Stk. 2. Ved den i stk. 1 nævnte beskikkelse af bestyrelserne for Fredericia Teater, Randers Teater og Vendsyssel Teater, jf. § 6, stk. 5, beskikkes bestyrelsesmedlemmer udpeget af teatrenes hjemstedskommuner og teatrenes medarbejdere for en periode af to år. Herefter beskikkes bestyrelsesmedlemmer udpeget af teatrenes hjemstedskommuner og teatrenes medarbejdere for fire år.

§ 18. Vedtægterne for Fredericia Teater, Randers Teater og Vedsyssel Teater skal være ændret, så de afspejler bekendtgørelsens bestemmelser og være godkendt i overensstemmelse med § 9 senest 1. maj 2020.

Kulturministeriet, den 17. december 2019

Rasmus Prehn

/ Per Nylykke