Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32015L1535
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1050 af 17. oktober 2019 om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 68, stk. 1, og § 118, stk. 12, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1324 af 21. november 2018, som ændret ved lov nr. 1559 af 18. december 2018 og lov nr. 556 af 7. maj 2019, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 3, stk. 1 og 2 i bekendtgørelse nr. 1520 af 13. december 2019 om Færdselsstyrelsens opgaver, beføjelser og klageadgang:«

2. I Bilag 1, pkt. 1.04, indsættes efter Modulvogntog som ny definition:

»Nulemissionskøretøj

Et tungt nulemissionskøretøj som defineret i artikel 3, nr. 11, i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2019/1242.«

3. I Bilag 1, pkt. 3.01.010. (3), indsættes som 2. pkt.:

»Tilsvarende kan den største tilladte totalvægt for nulemissionskøretøjer (jf. artikel 2 i direktiv 96/53/EF som ændret ved forordning 1242/2019/EU) forøges med den ekstra vægt af nulemissionsteknologien, dog højst 2.000 kg.«

4. I Bilag 1, pkt. 3.01.010. (5), indsættes som 2. pkt.:

»Tilsvarende kan den største tilladte totalvægt for nulemissionskøretøjer (jf. artikel 2 i direktiv 96/53/EF som ændret ved forordning 1242/2019/EU) forøges med den ekstra vægt af nulemissionsteknologien, dog højst 2.000 kg.«

5. Bilag 1, pkt. 3.01.023. (3), affattes således:

»(3) For ledbus med tre aksler, der anvender alternative brændstoffer (jf. artikel 2 i direktiv 96/53/EF som ændret ved 2015/719/EF), kan den største tilladte totalvægt forøges med den ekstra vægt, der kræves til den alternative brændstofteknologi, dog højst 1.000 kg. Tilsvarende kan den største tilladte totalvægt for nulemissionskøretøjer (jf. artikel 2 i direktiv 96/53/EF som ændret ved forordning 1242/2019/EU) forøges med den ekstra vægt af nulemissionsteknologien, dog højst 2.000 kg.«

6. I Bilag 1, pkt. 3.02.022, indsættes efter pkt. (2) som nyt punkt:

»(3) En personbil M2 må ikke have en højde, der overstiger 4,10 m.«

7. I Bilag 1, pkt. 3.02.023 (2), indsættes efter »18,75 m«: », jf. dog pkt. (3)«.

8. I Bilag 1, pkt. 3.02.023, indsættes efter pkt. (2) som nyt punkt:

»(3) For ledbus med tre eller flere stive sektioner kan længden overstige 18,75 m, hvis køretøjet opfylder de tekniske bestemmelser i pkt. 6.11.023 (2), pkt. 10.03.023 (3)-(5) og UNECE-regulativ 107-06.«

9. I Bilag 1 indsættes efter pkt. 3.02.023 som nye punkter:

»3.02.025 Lastbil N2

(1) Lastbil N2 må ikke have en højde, der overstiger 4,10 m.

3.02.026 Lastbil N3

(1) Lastbil N3 skal opfylde bestemmelserne for lastbil N2.«

10. I Bilag 1, pkt. 6.11.023 (1), indsættes efter »ledbus«: »med en længde på op til 18,75 m«.

11. I Bilag 1, pkt. 6.11.023, indsættes efter pkt. (1) som nyt punkt:

»(2) Ledbus med en længde, der overstiger 18,75 m, skal ud over refleksplanke efter pkt. (1), være forsynet med et skilt bag på køretøjet, der angiver bussens længde med mindst 70 mm høje tal. Længden angives oprundet som helt tal i meter efterfulgt af bogstavet ”m” med en højde på mindst 35 mm. Skiltet skal være hvidt og have en længde på mindst 565 mm og en højde på mindst 195 mm med rød fluorescerende kant på mindst 40 mm.«

12. Bilag 1, pkt. 8.01.023 (1) a, affattes således:

»a) Ledsektionen skal være indrettet således, at de enkelte stive sektioner af ledbussen ikke adskilles, uanset nogen del af ledsektionen løsner sig.«

13. Bilag 1, pkt. 9.07.023 (2) affattes således:

»(2) For ledbus anses passagen mellem de enkelte stive sektioner ikke som udgang.«

14. Bilag 1, pkt. 9.07.023 (3) affattes således:

»(3) For ledbus følger de enkelte stive sektioner hver for sig reglerne for personbil M2.«

15. I Bilag 1, pkt. 10.03.023, indsættes efter pkt. (2) som nye punkter:

»(3) På ledbus med en længde, der overstiger 18,75 m, skal de udvendige førerspejle efter pkt. (2) suppleres med udvendige kameraer symmetrisk anbragt på begge sider af køretøjets stive sektioner mindst 2,0 m over vejbanen målt på det ubelastede køretøj i normal kørestilling med tilhørende monitor, så føreren fra førersædet har fuldt udsyn over den bagerste del af køretøjet. Udvendige kameraer kan undlades på køretøjets to forreste sektioner.

(4) Ved fuldt udsyn, jf. pkt. (3) forstås, målt i jordniveau, området:

a) i længden hele siden af den eller de sektioner, hvorpå der er monteret kamera, og yderligere mindst 6,0 m bagved køretøjets bagerste punkt, og

b) i bredden fra siden og mindst 2,0 m vinkelret ud fra siden.

(5) Kamera- og monitorudstyr efter pkt. (3) skal opfylde kravene i UNECE-regulativ 46-06.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Færdselsstyrelsen, den 16. december 2019

Stefan Søsted

/ Pia Korff

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU om en

informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation).