Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Ansøgning om tilsagn om pristillæg
Kapitel 3 Tilsagn om pristillæg
Kapitel 4 Udbetaling af pristillæg
Kapitel 5 Overdragelse og konvertering
Kapitel 6 Bortfald og tilbagebetaling af pristillæg
Kapitel 7 Klageadgang og straf
Kapitel 8 Ikrafttræden
Bilag 1 Konvertering af tilsagn og fastsættelse af årsnorm
Bilag 2 Fastsættelse og beregning af årsnorm sker i henhold til § 35 h, stk. 1 - 7, i lov om naturgasforsyning.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om pristillæg til opgraderet biogas leveret til et sammenkoblet gassystem og til renset biogas leveret til et bygasnet

I medfør af § 35 d, stk. 4 og 5, og 7-10, § 35 e, stk. 3, § 35 f, stk. 3, § 44 b, stk. 1, § 50, stk. 1, og § 52, nr. 1, i lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1127 af 5. september 2018, som ændret ved lov nr. 494 af 1. maj 2019, og § 50 a, stk. 9, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 356 af 4. april 2019, som ændret ved lov nr. 499 af 1. maj 2019 og lov nr. 1566 af 27. december 2019, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1068 af 25. oktober 2019 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Energistyrelsen træffer efter ansøgning afgørelse om tilsagn om pristillæg til opgraderet biogas, som leveres til et sammenkoblet gassystem, og til renset biogas, der leveres til et bygasnet jf. § 35 g i lov om naturgasforsyning.

Stk. 2. Støtteordningen skal administreres i overensstemmelse med Europa-Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse af 1. april 2008, EU-Tidende 2008, nr. C 82, side 1 og den af Europa-Kommissionen til enhver tid gældende godkendelse af ordningen.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Anlæg: Opgraderingsanlæg eller anlæg, der renser biogas.

2) Anlæg der renser biogas: En teknisk enhed, der renser biogas og leverer biogas til et bygasnet.

3) Anlægsejer: Ejer af et opgraderingsanlæg, der leverer opgraderet biogas til et sammenkoblet gassystem, eller ejer af et anlæg der renser biogas, som leveres til et bygasnet.

4) Biogas: Gas, der dannes ved biologisk nedbrydning af biologisk materiale under iltfrie forhold, jf. § 5 i lov om fremme af vedvarende energi.

5) Biogasproducent: Producent af den biogas, der tilføres anlægget.

6) Bygasnet: Lukket rørsystem til transport af bygas.

7) Fyldestgørende ansøgning: Når Energistyrelsen har modtaget alle nødvendige oplysninger til at kunne træffe en afgørelse om tilsagn om pristillæg.

8) GSRN-nummer: Identifikationsnummer på måler, der registrerer den leverede mængde opgraderet eller renset biogas.

9) Idriftsættelsestidspunkt: Det tidspunkt hvor anlæg første gang leverer opgraderet biogas til et sammenkoblet gassystem eller renset biogas til et bygasnet.

10) Kriseramt virksomhed: Virksomhed, som er kriseramt i medfør af definitionerne i Fællesskabets gældende rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder som ændret eller erstattet, jf. punkt 16 i Europa-Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi 2014-2020 (2014/C 200/01).

11) Opgraderingsanlæg: En teknisk enhed, hvori biogas opgraderes til naturgaskvalitet til at opfylde de gældende krav til, at den teknisk og sikkert kan injiceres og transporteres gennem naturgassystemet, jf. § 2, stk. 2, i lov om naturgasforsyning.

12) Output-kapacitet: Den energimængde som et anlæg maksimalt kan producere over en given tidsperiode.

13) Renset biogas: Biogas renset for vand, svovlbrinte, siloxaner og eventuel ammoniak.

14) Stor virksomhed: Virksomhed som defineret i punkt 2.2, nr. 17, i Europa-Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse af 1. april 2008 (2008/C 82/01).

Kapitel 2

Ansøgning om tilsagn om pristillæg

§ 3. Senest den 1. maj 2020 skal Energistyrelsen modtage en fyldestgørende ansøgning om tilsagn efter § 35 g, stk. 4-6, i lov om naturgasforsyning om pristillæg til opgraderet biogas, som leveres til et sammenkoblet gassystem, eller til renset biogas, der leveres til et bygasnet, jf. dog stk. 3 og § 5. Ansøgningen skal indgives på et ansøgningsskema, som findes på Energistyrelsens hjemmeside, www.ens.dk, og indsendes med elektronisk post til Energistyrelsen. Ansøgeren skal efter anmodning fra Energistyrelsen indsende supplerende oplysninger og dokumentation inden for en fastsat frist.

Stk. 2. Der skal indsendes én ansøgning for hvert enkelt anlæg, jf. § 35 g, stk. 7, 2. pkt., i lov om naturgasforsyning.

Stk. 3. Energistyrelsen kan undtagelsesvist beslutte at behandle en ansøgning om tilsagn om pristillæg efter ansøgningsfristens udløb den 1. maj 2020, jf. § 35 g, stk. 7, 3. pkt., i lov om naturgasforsyning. Behandling af ansøgningen kan ske, hvis forsinkelsen skyldes, at indhentelse af oplysninger og dokumentation af betydning for indgivelse af en fyldestgørende ansøgning, jf. § 4, ikke kan ske rettidigt på grund af forhold, der ligger uden for ansøgers kontrol.

Stk. 4. En fyldestgørende ansøgning om dispensation fra fristen for indgivelse af ansøgning om tilsagn, jf. stk. 3, skal indgives på et særskilt ansøgningsskema, som findes på Energistyrelsens hjemmeside, www.ens.dk, og indsendes med elektronisk post til Energistyrelsen. Ansøgningen skal indeholde en redegørelse for begrundelsen for, at det ikke har været muligt at indsende en fyldestgørende ansøgning inden for ansøgningsfristen den 1. maj 2020. Ansøgeren skal efter anmodning fra Energistyrelsen indsende supplerende oplysninger og dokumentation inden for en fastsat frist.

§ 4. For anlæg, som den 1. januar 2020 leverer eller har leveret opgraderet biogas til et sammenkoblet gassystem eller renset biogas til et bygasnet, skal ansøgningen, jf. § 3, stk.1, som minimum indeholde følgende oplysninger:

1) Anlæggets navn i henhold til Energistyrelsens register.

2) Navn på ejeren af anlægget.

3) CVR-nummer for den virksomhed, der ansøger om pristillæg.

4) Angivelse af om anlægsejer er en stor virksomhed. Såfremt anlægsejer er en stor virksomhed, skal der indsendes dokumentation for situationen uden støtte.

5) Anlæggets adresse samt matrikelnummer eller -numre på den eller de matrikler, hvor anlægget er beliggende.

6) Oplysning om, hvorvidt anlægget modtager anden støtte til dækning af de støtteberettigede omkostninger, og såfremt dette er tilfældet, angives støttens karakter og omfang.

7) GSRN-nummer eller -numre for den eller de målere, som anlægget er tilsluttet, og som er målepunkt for pristillægget.

8) Kort beskrivelse af anlægget, herunder den tekniske output-kapacitet.

9) Dokumentation for anlæggets første levering af opgraderet eller renset biogas til et sammenkoblet gassystem eller et bygasnet.

10) Tilslutningsaftale med ejeren af et sammenkoblet gassystem, hvortil opgraderingsanlægget er tilsluttet, eller tilsvarende dokumentation for tilslutning af et anlæg til rensning af biogas, der er tilsluttet et bygasnet.

11) Oplysning om navne, adresser og CVR-numre på den eller de producenter af den biogas, der tilføres anlægget.

12) Erklæring om, at den biogas, der tilføres et sammenkoblet gassystem eller tilføres et bygasnet, opfylder de til enhver tid gældende krav om bæredygtig produktion af biogas.

13) Erklæring om, at den biogas, der tilføres et sammenkoblet gassystem eller tilføres et bygasnet, ikke tilsættes brint.

14) Erklæring om, at den biogas, der tilføres et sammenkoblet gassystem eller tilføres et bygasnet, ikke samtidig modtager støtte, jf. § 43 b-d i lov om fremme af vedvarende energi.

15) Tro- og loveerklæring om, at anlægsejeren har efterkommet ethvert krav om tilbagebetaling af støtte, som Europa-Kommissionen ved en tidligere afgørelse har fundet ulovlig og uforenelig med det indre marked.

16) Tro- og loveerklæring om, at anlægsejeren ikke er kriseramt, jf. § 2, nr. 10.

Dispensation fra fristen for idriftsættelse og levering

§ 5. Ansøgning om dispensation efter § 35 g, stk. 5 eller 6, i lov om naturgasforsyning fra krav om, at anlægget er idriftsat og har påbegyndt levering til et sammenkoblet gassystem eller et bygasnet senest den 1. januar 2020, jf. § 35 g, stk. 4, i lov om naturgasforsyning, skal senest den 1. maj 2020 være modtaget i Energistyrelsen. Ansøgningen skal indgives på et ansøgningsskema, som findes på Energistyrelsens hjemmeside, www.ens.dk, og indsendes med elektronisk post til Energistyrelsen. Ansøgeren skal efter anmodning fra Energistyrelsen indsende supplerende oplysninger og dokumentation inden for en fastsat frist.

Stk. 2. Ansøgning om dispensation efter § 35 g, stk. 5, i lov om naturgasforsyning skal som minimum indeholde følgende:

1) De oplysninger og den dokumentation, der er nødvendig for, at betingelserne i henholdsvis § 35 g, stk. 5, og § 35 g, stk. 6, i lov om naturgasforsyning for at opnå tilsagn om pristillæg for opgraderet biogas, som leveres til et sammenkoblet system fra anlæg, som er tilsluttet et sammenkoblet system, senere end den 1. januar 2020, er opfyldt.

2) De oplysninger og den dokumentation, der er nødvendigt for opfyldelse af kravene nævnt i § 4.

Stk. 3. Bestemmelserne i § 3, stk. 2-4, finder tilsvarende anvendelse, hvis ansøgningen om dispensation ikke er modtaget i Energistyrelsen senest den 1. maj 2020.

Dokumentation m.v. til brug for behandling og kontrol af ansøgningen

§ 6. Energistyrelsen kan til brug for behandlingen af ansøgninger efter §§ 3-5 anvende dokumentation eller data fra Energistyrelsens egne registre eller databaser eller fra andre offentligt tilgængelige registre eller databaser til kontrol af eller som supplement til de oplysninger, der er angivet i ansøgningen. Energistyrelsen kan ligeledes til prøvelse af rigtigheden af indholdet i de afgivne erklæringer, jf. § 4, stk. 1, nr. 12-16, anmode ansøger om supplerende dokumentation og oplysninger.

Kapitel 3

Tilsagn om pristillæg

§ 7. Energistyrelsen kan meddele tilsagn om pristillæg til opgraderet biogas eller renset biogas som leveres til et sammenkoblet gassystem eller til et bygasnet fra et anlæg idriftsat senest den 1. januar 2020, jf. § 35 g, stk. 4, lov om naturgasforsyning.

Stk. 2. Ud over de betingelser, der er fastsat i § 35 g, stk. 4, i lov om naturgasforsyning, er det en betingelse for at få meddelt tilsagn om pristillæg efter denne bestemmelse,

1) at biogas, som opgraderes eller renses, opfylder kriterierne for bæredygtig produktion som defineret i bekendtgørelse om bæredygtig produktion af biogas,

2) at der ikke er ydet tilskud efter §§ 43 b-d i lov om fremme af vedvarende energi til den pågældende biogas, jf. lov om naturgasforsyning § 35 d, stk. 3,

3) at anlægsejeren har efterkommet et eventuelt krav om tilbagebetaling af støtte, som Europa-Kommissionen ved en tidligere afgørelse har fundet ulovlig og uforenelig med det indre marked, og

4) at anlægsejer ikke er kriseramt, jf. § 2, nr. 10.

§ 8. Energistyrelsen kan meddele tilsagn om pristillæg til opgraderet biogas eller renset biogas, som leveres til et sammenkoblet gassystem eller til et bygasnet fra anlæg idriftsat efter den 1. januar 2020, hvis tilslutningen til naturgasforsyningsnettet forsinkes til efter den 1. januar 2020 på grund af hændelser, som skyldes forhold, som ejeren af anlægget ikke med rimelig kunne påvirke eller forudse, jf. § 35 g, stk. 5, i lov om naturgasforsyning.

Stk. 2. Ud over de betingelser, der er fastsat i § 35 g, stk. 5, i lov om naturgasforsyning er det en betingelse for at få meddelt tilsagn om pristillæg efter denne bestemmelse,

1) at biogas, som opgraderes eller renses, opfylder kriterierne for bæredygtig produktion som defineret i bekendtgørelse om bæredygtig produktion af biogas,

2) at der ikke er ydet tilskud efter §§ 43 b-d i lov om fremme af vedvarende energi til den pågældende biogas, jf. lov om naturgasforsyning § 35 d, stk. 3,

3) at anlægsejeren har efterkommet et eventuelt krav om tilbagebetaling af støtte, som Europa-Kommissionen ved en tidligere afgørelse har fundet ulovlig og uforenelig med det indre marked, og

4) at anlægsejer ikke er kriseramt, jf. § 2, nr. 10.

Stk. 3. Energistyrelsen meddeler i tilsagnet, at det er betinget af, at anlægget tilsluttes et sammenkoblet gassystem eller et bygasnet og leverer opgraderet biogas eller renset biogas senest den 31. december 2022, jf. § 35 g, stk. 10, i lov om naturgasforsyning.

§ 9. Energistyrelsen kan meddele tilsagn om pristillæg til opgraderet biogas eller renset biogas, som leveres til et sammenkoblet gassystem eller til et bygasnet fra anlæg idriftsat efter den 1. januar 2020, hvis der senest den 8. februar 2019 er foretaget irreversibel investering i anlægget til opgradering af biogas, og der er sikret leverance af biogas, jf. § 35 g, stk. 6, i lov om naturgasforsyning.

Stk. 2. Det er en betingelse for at få meddelt tilsagn om pristillæg efter stk. 1,

1) at biogas, som opgraderes eller renses, opfylder kriterierne for bæredygtig produktion som defineret i bekendtgørelse om bæredygtig produktion af biogas,

2) at der ikke er ydet tilskud efter §§ 43 b-d i lov om fremme af vedvarende energi til den pågældende biogas, jf. lov om naturgasforsyning § 35 d, stk. 3,

3) at anlægsejeren har efterkommet et eventuelt krav om tilbagebetaling af støtte, som Europa-Kommissionen ved en tidligere afgørelse har fundet ulovlig og uforenelig med det indre marked, og

4) at anlægsejer ikke er kriseramt, jf. § 2, nr. 10.

Stk. 3. Energistyrelsen meddeler i tilsagnet, at det er betinget af, at anlægget tilsluttes et sammenkoblet gassystem eller et bygasnet og leverer opgraderet biogas eller renset biogas senest den 31. december 2022, jf. § 35 g, stk. 10, i lov om naturgasforsyning.

§ 10. I forbindelse med tilsagn efter §§ 35 g, stk. 4-6, i lov om naturgasforsyning fastsætter Energistyrelsen en årsnorm, jf. § 35 h i lov om naturgasforsyning.

Stk. 2. Årsnormen for opgraderingsanlægget eller anlægget der renser biogas fastsættes på baggrund af enten anlæggets output-kapacitet eller oplysninger i tilslutningsaftalen. Er output-kapaciteten ikke angivet i anlæggets tekniske specifikationer eller i tilslutningsaftalen, fastsættes output-kapaciteten ud fra en standardværdi for metanindholdet i rå biogas på 65 pct., jf. bilag 2.

Kapitel 4

Udbetaling af pristillæg

§ 11. Energistyrelsen kan udbetale pristillæg til den til enhver tid værende anlægsejer. Pristillægget udbetales månedligt bagudrettet.

Stk. 2. Pristillæg udbetales på grundlag af den leverede opgraderede biogas til et sammenkoblet gassystem eller rensede biogas til et bygasnet.

Stk. 3. Udbetaling af pristillæg er betinget af,

1) at de nødvendige måledata og oplysninger til beregning af pristillægget foreligger, og

2) at anlægsejer stiller de nødvendige oplysninger til rådighed for overholdelse af kriterierne for bæredygtig produktion, jf. § 13.

Stk. 4. Såfremt der gives afslag på udbetaling, kan Energistyrelsen træffe afgørelse om at genoptage udbetalingen af pristillæg, når betingelserne efter stk. 3 er opfyldt.

Stk. 5. Hvis indberetninger efter § 12 sammenholdt med Energistyrelsens opgørelse og kontrol efter §§ 20 og 21 viser, at der er afgivet mangelfulde eller urigtige oplysninger, tilbageholdes udbetaling af pristillæg for den del af den opgraderede eller rensede biogas, som kan henføres hertil.

§ 12. Energistyrelsen meddeler afslag på udbetaling af pristillæg efter § 11, hvis producenter af biogas

1) ikke indberetter de nødvendige måledata til korrekt beregning heraf, jf. § 11, stk. 3, og § 13, eller

2) ikke stiller de nødvendige oplysninger, jf. § 4, § 11, stk. 3, og §§ 13 og 16 til rådighed til brug for afgørelse om overholdelse af kriterierne for bæredygtig produktion, jf. § 14.

Indberetnings- og underretningspligt

§ 13. Anlægsejeren, som får udbetalt pristillæg efter § 11, skal en gang årligt til Energistyrelsen indberette oplysninger om type og vægt af den biomasse, som er anvendt til produktion af opgraderet biogas eller renset biogas.

Stk. 2. Indberetningen skal attesteres af producenten af biogas. Energistyrelsen kan kræve, at anlægsejer indsender en revisorerklæring, som bekræfter forhold vedrørende de anvendte råvarer samt produktionen og leveringen af biogas, og som påtegnes af en statsautoriseret eller registreret revisor. Udgifter til revision afholdes af anlægsejeren.

Stk. 3. Energistyrelsen fastsætter en revisionsinstruks for den statsautoriserede eller registrerede revisors revision efter stk. 2.

Stk. 4. Producenter af biogas skal stille de nødvendige oplysninger som nævnt i stk. 1 til rådighed for anlægsejeren. Oplysningerne skal til brug for periodisk kontrol løbende registreres i en logbog.

Stk. 5. Energistyrelsen kan anmode anlægsejere, som modtager pristillæg efter § 35 g i lov om naturgasforsyning, om én gang årligt at indberette oplysninger til Energistyrelsen om omkostninger ved produktion og brug af biogas.

Stk. 6. Energistyrelsen kan pålægge producenter af biogas, som har leveret biogas til modtagere af pristillæg efter § 35 g i lov om naturgasforsyning og reglerne i denne bekendtgørelse, at indberette oplysninger til Energistyrelsen.

Stk. 7. Information om proceduren for indberetning findes på www.ens.dk.

Stk. 8. Energistyrelsen fastsætter fristen for indberetning og offentliggør denne på www.ens.dk.

§ 14. På baggrund af de i § 13, stk. 1-4 og 6, indberettede oplysninger træffer Energistyrelsen afgørelse om, at kriterierne for bæredygtig produktion, som fastsat i bekendtgørelse om bæredygtig produktion af biogas, er opfyldt.

Stk. 2. Energistyrelsen kan til brug for afgørelse efter stk. 1 og kontrol af de efter § 5, § 11, stk. 3, nr. 2, og §§ 13 og 16 indberettede oplysninger indhente yderligere oplysninger fra anlægsejere, producenter af biogas og Landbrugsstyrelsens Leverandørregister for gødningsleverancer.

§ 15. Omkostninger ved indberetning og måling, jf. § 11, stk. 3, og § 13 afholdes af anlægsejeren. For så vidt angår omkostninger ved indberetning efter § 13, stk. 6, afholdes dette dog af producenten af biogas.

§ 16. Enhver, der modtager pristillæg efter § 35 g i lov om naturgasforsyning, er forpligtet til at underrette Energistyrelsen om ethvert forhold, der har betydning for retten til at modtage pristillæg samt for fastsættelse af størrelsen og varigheden af pristillægget, herunder såfremt anlægsejeren bliver berettiget til anden støtte til dækning af de samme støtteberettigede omkostninger. Der skal underrettes om ethvert forhold, så snart det er indtruffet eller fra det tidspunkt, hvor anlægsejeren bliver bekendt med det.

Kapitel 5

Overdragelse og konvertering

§ 17. Energistyrelsen kan godkende, at tilsagn om pristillæg efter §§ 7-9 overdrages fra anlægsejeren, såfremt anlægsejeren aftager biogas fra en producent. Tilsagn om pristillæg overdrages med samme indhold og med de dertilhørende vilkår mv., som er gældende i det eksisterende tilsagn om pristillæg.

Stk. 2. Overdragelse efter stk. 1 kan alene ske til biogasproducenten, der leverer biogas til den pågældende anlægsejer.

Stk. 3. Det er alene anlægsejeren, der kan ansøge om overdragelse efter stk. 1. Ansøgningen skal indsendes med elektronisk post til Energistyrelsen og indeholde følgende oplysninger:

1) Anlæggets navn i henhold til Energistyrelsens register.

2) Navn på ejeren af anlægget.

3) CVR-nummer for den virksomhed, der modtager pristillæg.

4) Anlæggets adresse og matrikel nr. på den/de matrikler, hvor anlægget er beliggende.

5) GSRN-nummer for den måler, som anlægget er tilsluttet.

6) Oplysning om navn, adresse og CVR-nummer på producenten af den biogas, der tilføres anlægget, og som overdragelsen skal ske til, jf. stk. 2.

Stk. 4. Såfremt Energistyrelsen godkender overdragelsen, giver Energistyrelsen meddelelse herom til biogasproducenten.

Stk. 5. Et tilsagn om pristillæg meddeles pr. anlæg, og et tilsagn om pristillæg kan ikke opdeles i flere tilsagn i forbindelse med overdragelse, medmindre der er flere biogasproducenter tilkoblet.

§ 18. Energistyrelsen kan efter § 43 j, stk. 2, i lov om fremme af vedvarende energi meddele, at et tilsagn om pristillæg, herunder den fastlagte tilsagnsperiode og årsnorm, efter § 43 h i lov om fremme af vedvarende energi, konverteres til et tilsagn om pristillæg for den resterende tilsagnsperiode med en konverteret årsnorm efter § 35 h, stk. 1, i lov om naturgasforsyning og reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Det er alene anlægsejeren, der kan ansøge om konvertering efter stk. 1. Ansøgningen skal indsendes med elektronisk post til Energistyrelsen og indeholde følgende oplysninger:

1) Anlæggets navn i henhold til Energistyrelsens register.

2) Navn på ejeren af anlægget.

3) CVR-nummer for den virksomhed, der modtager pristillæg.

4) Anlæggets adresse og matrikel nr. på den/de matrikler, hvor anlægget er beliggende.

5) GSRN-nummer for den måler, som anlægget er tilsluttet.

Stk. 3. Konvertering sker efter beregningsmodellen, som fremgår af bilag 1 i denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Såfremt Energistyrelsen godkender konverteringen af årsnormen, jf. stk. 1, giver Energistyrelsen meddelelse herom til anlægsejeren.

Kapitel 6

Bortfald og tilbagebetaling af pristillæg

§ 19. Energistyrelsen kan træffe afgørelse om helt eller delvist bortfald af tilsagn om pristillæg efter §§ 7-9, hvis

1) ansøger har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for Energistyrelsens behandling af ansøgning om tilsagn,

2) anlægsejer ikke opfylder de nærmere fastsatte vilkår for pristillægget eller andre betingelser for tilsagnet eller udbetaling af pristillægget, eller

3) pristillægget er udbetalt i strid med Europa-Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse af 1. april 2008 (2008/C 82/01).

Stk. 2. Hvis der er udbetalt pristillæg i henhold til et tilsagn, der bortfalder efter stk. 1, kan pristillægget kræves helt eller delvist tilbagebetalt.

Stk. 3. Tilbagebetaling af pristillægget skal ske senest 14 dage efter påkrav. Tilbagebetales det skyldige beløb ikke rettidigt, tillægges beløbet rente efter forfaldsdagen svarende til den rente, der er fastsat i rentelovens § 5. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr.

§ 20. Hvis Energistyrelsens opgørelse efter § 14, stk. 1, viser, at hele eller dele af den anvendte biogas ikke stammer fra bæredygtig produktion opgjort pr. anlæg til produktion af biogas, kan Energistyrelsen træffe afgørelse om, at pristillæg for den del af den opgraderede eller rensede biogas, som kan henføres hertil, bortfalder. Bortfald af pristillægget for den del af den opgraderede eller rensede biogas, der ikke stammer fra bæredygtig produktion, gælder for hele det år, som opgørelsen vedrører.

Stk. 2. Bortfald af pristillæg efter stk. 1 beregnes forholdsmæssigt på grundlag af energiindholdet i den biogas, som er tilført anlægget i det år, som opgørelsen vedrører.

Stk. 3. Energistyrelsen opkræver tilbagebetaling af pristillæg, som er bortfaldet efter stk. 1. Hvis anlægsejeren fortsat modtager pristillæg efter § 35 g i lov om naturgasforsyning, kan Energistyrelsen modregne beløbet ved den normale periodiske afregning heraf. Modregningen skal dog være sket senest 12 kalendermåneder efter, at pristillægget er bortfaldet.

Tilsyn og kontrol

§ 21. Energistyrelsen fører tilsyn og kontrol med overholdelse af betingelser og vilkår for tilsagnet om pristillæg samt udbetaling af pristillæg efter § 35 g i lov om naturgasforsyning og denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Enhver, der modtager pristillæg efter denne bekendtgørelse, er forpligtet til efter Energistyrelsens anmodning at fremsende dokumentation for opfyldelsen af betingelserne for at modtage pristillæg, herunder gennem indhentelse af erklæringer fra statsautoriseret revisor, registreret revisor og teknisk kontrol.

Stk. 3. Udgifter forbundet med krav om yderligere dokumentation og teknisk kontrol i forbindelse med stk. 1 og 2, afholdes af modtageren af pristillægget.

§ 22. Den til enhver tid værende anlægsejer, hvortil pristillæg efter § 35 g, stk. 1 og 2, i lov naturgasforsyning og reglerne i denne bekendtgørelse udbetales, er forpligtet til at afgive sådanne oplysninger, herunder regnskaber og lignende dokumentation, som findes nødvendigt til kontrol med overholdelsen af bekendtgørelsens betingelser og vilkår for tilsagn om og udbetaling af pristillæg. Forpligtelsen til at afgive oplysninger gælder over for distributions- eller transmission selskabet, eller over for ejeren af det bygasnet, hvor anlægget er tilsluttet og Energistyrelsen.

Stk. 2. Energistyrelsen kan foretage regnskabsmæssig stikprøvekontrol af oplysninger, som ligger til grund for tilsagn og udbetalinger af pristillægget.

Kapitel 7

Klageadgang og straf

Klageadgang

§ 23. Afgørelser truffet efter denne bekendtgørelse kan påklages til Energiklagenævnet og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. lov om naturgasforsyning, § 51, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Klager over afgørelser efter stk. 1 skal indgives skriftligt til Energiklagenævnet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, jf. lov om naturgasforsyning, § 51, stk. 5.

Straffebestemmelser

§ 24. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) afgiver urigtige oplysninger i forbindelse med ansøgning om tilsagn om pristillæg til opgraderet biogas, der tilføres et sammenkoblet gassystem eller renset biogas, der tilføres et bygasnet,

2) afgiver urigtige oplysninger i forbindelse med indberetning, jf. § 13, målinger, jf. § 11, stk. 3, nr. 2, eller dokumentation af opgraderet biogas, der tilføres et sammenkoblet gassystem, eller renset biogas, der tilføres et bygasnet, jf. § 4, § 11, stk. 3, og § 13, eller

3) undlader at indsende underretning om ændringer i forudsætninger eller betingelser af betydning for meddelelse af tilsagn om eller udbetaling af pristillæg til opgraderet biogas, der tilføres et sammenkoblet gassystem eller renset biogas, der tilføres et bygasnet, eller som afgiver urigtige oplysninger i forbindelse med en sådan underretning, jf. § 16.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 8

Ikrafttræden

§ 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 299 af 25. marts 2015 om pristillæg til opgraderet biogas leveret til det sammenkoblede system og renset biogas leveret til et bygasnet ophæves.

Stk. 3. For pristillæg, der er modtaget eller modtages vedrørende en periode indtil den 1. januar 2020 finder bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 299 af 25. marts 2015 om pristillæg til opgraderet biogas leveret til det sammenkoblede system og renset biogas leveret til et bygasnet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1387 af 28. november 2016 og bekendtgørelse nr. 1746 af 26. december 2017, fortsat anvendelse.

Stk. 4. Til støttemodtagere, som har modtaget eller modtager støtte vedrørende en periode indtil den 1. januar 2020, finder bestemmelserne bekendtgørelse nr. 299 af 25. marts 2015 om pristillæg til opgraderet biogas leveret til det sammenkoblede system og renset biogas leveret til et bygasnet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1387 af 28. november 2016 og bekendtgørelse nr. 1746 af 26. december 2017, anvendelse, indtil der er truffet afgørelse om tilsagn om pristillæg efter § 35 g i lov om naturgasforsyning.

Energistyrelsen, den 27. december 2019

Janni Torp Kjærgaard

/ Lisbet Ølgaard


Bilag 1

Konvertering af tilsagn og fastsættelse af årsnorm

Bilag 1


Bilag 2

Fastsættelse og beregning af årsnorm sker i henhold til § 35 h, stk. 1 - 7, i lov om naturgasforsyning.

Fastsættelse og beregning af årsnorm kræver i visse tilfælde, at opgraderingsanlæggets tekniske kapacitet, også kaldt output-kapacitet, kendes. Kan opgraderingsanlæggets output kapacitet ikke fastsættes entydigt, kan der ske beregning heraf.

Hvor opgraderingsanlæggets tekniske kapacitet, udtrykt ved produceret antal normalkubikmeter metan per time, ikke kan fastlægges entydigt, eksempelvis ud fra oplysninger i kontrakten indgået mellem opgraderingsejer og leverandør af opgraderingsanlægget, eller det for opgraderingsanlægget gældende datablad, fastlægges denne baseret på et metanindhold i rå biogas på 65 pct.

Den nedre brændværdi, der indgår i beregning af årsnormen, udgør 35,9 MJ pr. Nm3.