Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering af gebyr for optagelse af digitalt fingeraftryk i forbindelse med udstedelse af pas

I medfør af § 4 b, stk. 2, i lov om pas til danske statsborgere m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 76 af 19. januar 2017, fastsættes:

§ 1. I medfør af § 4 b, stk. 2, i lov om pas til danske statsborgere m.v., reguleres det i lovens § 4 b, stk. 1, nævnte beløb en gang årligt den 1. januar med den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks. Det herefter fremkomne beløb afrundes til nærmeste kronebeløb.

Stk. 2. Satsen for det generelle pris- og lønindeks for finansåret 2020 udgør 1,4 procent inklusiv niveaukorrektion for finansåret 2019.

§ 2. Det i lovens § 4 b, stk. 1, nævnte beløb udgør 28 kr.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1576 af 11. december 2018 om regulering af gebyr for optagelse af digitalt fingeraftryk i forbindelse med udstedelse af pas ophæves.

Justitsministeriet, den 12. december 2019

Nick Hækkerup

/ Jacob Guldborg Rasmussen