Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet

§ 1

I bekendtgørelse nr. 587 af 7. maj 2019 om udlændinges adgang her til landet foretages følgende ændringer:

1. I § 32, stk. 6, 1. pkt., ændres »på 240 kr.« til: », der fastsættes omkostningsbestemt«.

2. § 32, stk. 7, ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Udlændinge- og Integrationsministeriet, den 27. december 2019

Mattias Tesfaye

/ Merete Milo