Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om race og etnisk oprindelse - uddannelse - ej medhold

J.nr. 19-15989

En mand klagede til Ligebehandlingsnævnet over sin søns folkeskole på vegne af sin søn. Manden gjorde gældende, at sønnen var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af race og etnisk oprindelse. Nævnet vurderede, at manden ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at sønnen var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af race og etnisk oprindelse.

Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Klagen angår påstået forskelsbehandling på grund af race og etnisk oprindelse i forbindelse med flere episoder på klagers folkeskole i den indklagede kommune.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Indklagede har ikke handlet i strid med lov om etnisk ligebehandling.

Sagsfremstilling

Klager har den 20. marts 2019 klaget til Ligebehandlingsnævnet over sin folkeskole. Klagen er indsendt af klagers far som værge for klager.

Der er i klagen og klagers efterfølgende bemærkninger beskrevet flere episoder og forhold, som efter klagers opfattelse er udtryk for forskelsbehandling på grund af race og etnisk oprindelse.

Den faglige leder af udskolingen på klagers skole sendte den 19. februar 2019 en mail til klagers far. Af mailen fremgår følgende:

”Kære [klagers mor og far]

Der har i dag været en konflikt mellem [klager] og nogle andre elever fra årgangen, hvor [klager] har været fysisk overfor en anden elev ved at slå. Jeg besluttede på den baggrund at [klager] sluttede sin dag af på biblioteket, hvor han sad og læste for sig selv, da vi ikke accepterer at man slår.

Jeg har haft en snak med de implicerede elever, som alle virkede til at være ok. De voksne omkring eleverne vil selvfølgelig følge op på episoden, og vil løbende have samtaler med [klager] for at lære ham at håndtere konflikter på anden vis end at slå.

Med venlig hilsen

[faglig leder]”

Klagers far svarede den 22. marts 2019 på henvendelsen. Af faderens e-mail fremgår blandt andet følgende på engelsk:

”(…)

[Klager] has been upset, frustrated and depressed since the incident as he feels yet again he was treated differently as if he is a second class citizen or there are classes of "privileged" kids whom are immune to the laws that applies to him. There were 3 kids involved in this particular incident and he is wondering how come only he was singled out to be grounded in school and threatened to sent back home? I'm sure there is a good answer for this and each and every other incident where he received a different treatment but how can you explain the pattern that emerges and matches case studies further below.

[Klager] has kept repeating that he has been subjected to different set of standards since he started in this school about 1.5 year ago. We have never heard him complain or

mention bullying in his last school. In fact we don't recall a single incident/fight or complain in those 5 years.

Just like a child who discovers snow for the very first time our son discovered discrimination, obviously with a reaction completely opposite of discovering the snow. That reaction will stay with us and you as his teachers until healed. He was picked on and bullied by pack of kids headed by two individuals from day one and the teachers according to him would pass and look the other way, only to intervene if he was on top or able to hit back and defend himself. We had a hard time believing that different teachers would react this way because that would constitute systematical bullying.

We don't wish any especial care or politically correct approach in dealing with our son, on the contrary we welcome any disciplinary actions you see required as long they are shared and applied to all parties involved in the conflict.

Best regards

[klagers far]”

Efter at klager har indsendt klagen til Ligebehandlingsnævnet, har klager, klagers far og indklagede afholdt flere møder.

Første møde med klagers far blev afholdt den 26. april 2019. På mødet fik klagers far mulighed for at opliste, hvilke forhold der efter hans opfattelse havde været gældende i den omtalte periode.

Parterne afholdt et opfølgende møde den 3. maj 2019, hvor både klager og faderen deltog.

Til brug for nævnets behandling af sagen har klager fremlagt en e-mail, som den 3. april 2019 blev sendt af klagers far til skolelederen. Af e-mailen fremgår blandt andet følgende på engelsk:

”…

In the meantime we talked to [klager] about respect issues and why does he not respect certain teachers any more. He said because [lærer 1] and some other teachers had witnessed 10-11 kids bullying and beating him many times over and did not bother to stop it but other times when he was able to defend himself against some individuals in the same gang he would be singled out and disciplined.

We talked to [klager] regarding German teacher, she was verbally abusing another child and [klager] had told her "You are not allowed to talk to her that way", therefore sent off class.

In one occasion and at the boiling point of this systemic bullying a teacher called [lærer 2] assaults [klager] and throws him into a wall. [Klager] was charging to chase [elev 1] after he had attacked him for no apparent reason and was stopped and assaulted by this teacher. Once again [elev 1] was allowed to get away with his business as usual and [klager] was left alone badly bruised both physically and mentally.

I suspected that [lærer 1] has perhaps never made any effort to contact those parents regarding what their kids were doing to [klager] so me and my wife spent few hours searching and were finally able to find [elev 2]'s mom ([mor til elev 2]) email as she happens to be a Representative in school " Skolebestyrelsen"! ? We sent her an email and quickly received a very positive response with assurances about containing the situation, interestingly enough she was surprised that the school has never reached out to her about this issue.

Now what was [lærer 1’s] motivation for allowing this bullying to go on for over a year? Considering it could be stopped by one email much shorter than this one (4 lines to be exact). Not to mention the episode where [lærer 2] assaulted [klager] would have never taken place if [lærer 1] had done his job. He was explicitly asked to contact those parents by me and my wife several times while [lærer 3] was present. Seems as if he went out of his way not to be constructive.

In fact when I look back it feels as if he was blackmailing us and holding our kid hostage to this situation in exchange for the respect that he had manage to lose all by himself and not able or willing to earn back.

[Lærer 1] being the focal point of contact for school, it is fair to assume his views on [klager] have been fueling how other teachers treated our son which has definitely not been favorable. Branding him a trouble maker and disrespectful to teachers was not entirely true to begin with.

. .

[Klager] was being singled out and disciplined so often and with every incident to the extent that other kids were encouraged to pick on him, because he would be disciplined if he responded. He was reporting even small tiny kids smaller than him would take liberty to kick him at will knowing he could not fight back.

Would we have these issues if we were lucky enough to have a different a contact teacher like [lærer 4] or the ones from his previous school? Definitely not.

In the case of [lærer 1], it was only an one way communication where he kept insisting what he wanted and not interested to hear what we had to say. I'm sure he would not last in this position if he treated other parents the way he treated us. So yes we also feel "Differently treated" just like [klager].

…”

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at han er blevet udsat for forskelsbehandling på grund af race og etnisk oprindelse.

Klager er en del af en iransk/norsk familie, og er født i Norge. Klager har mørkt hår, men ellers er der ikke noget der adskiller ham fra de andre børn i skolen.

Klager og hans familie er ikke tilhænger af en bestemt religion. Han spiser al mad og deltager i alle begivenheder.

Klagers lærere har igennem en længere periode behandlet ham anderledes. Når der er problemer i klasselokalet, håndterer lærerne det ved at tale med de andre elever, mens klager ofte bliver sendt på skoleinspektørens kontor.

Der har været børn, der har mobbet klager, siden han startede på skolen. Det er endt ud i systematisk mobning, som lærerne støtter ved at ignorere det.

At klager er flersproget betyder, at lærerne ser ned på ham, som om han stammer fra en uciviliseret kultur, som skal lære danske værdier. De etniske danske elever gør de samme ting som klager, men de bliver ikke irettesat.

Indklagede gør gældende, at klager ikke er blevet udsat for forskelsbehandling på grund af race og etnisk oprindelse

Indklagede afholdt et møde med klagers far den 26. april 2019. Ved mødte stod det klart, at klager flere gange havde været i mistrivsel og i konflikt med andre drenge i klassen. Det stod også klart, at klager efter konflikt med de andre drenge i klassen har oplevet stor uretfærdighed i udmøntningen af den sanktion, som den pågældende pædagog havde udøvet.

Efter mødet med klagers far afholdt indklagedes skoleleder møde med de involverede lærere og pædagoger. Her blev klagers trivselsmæssige udfordringer drøftet.

Ved mødet stod det klart, at der tidligere var truffet afgørelse om at iværksætte en række trivselsfremmende tiltag i klagers klasse generelt, men også specifikt omkring enkelte elever, herunder klager. Hvilke tiltag, der blev foretaget for de enkelte elever, er en sag mellem skolen og elevens familie.

Klager og klagers fars manglende indsigt i de øvrige drenges sanktioner og tiltag fremstår som værende udtryk for, at det kun er klager, som blev mødt med sanktioner. Dette er ikke tilfældet. Lærerene har udvist forståelse for, at klager kan have haft den opfattelse, at det alene var ham, der blev mødt med sanktioner. Det har lærerene og pædagogerne flere gange haft samtaler med klager om.

På mødet med klagers far den 26. april 2019 blev det aftalt, at skolelederen skulle have en samtale med klager, så de kunne rydde eventuelle misforståelser eller oplevede uretfærdigheder af vejen, så der kunne blive skabt et bedre samarbejde mellem klagers familie og skolen.

Ved mødet deltog både klager og klagers far, og det blev her aftalt, at klager skulle kontakte skolelederen omgående, hvis han fortsat oplevede uretfærdigheder på skolen.

Skolelederen, klager og klagers far afholdt den 3. maj 2019 et opfølgende møde. På mødet blev det aftalt, at klager i den efterfølgende periode kan henvende sig til den faglige leder på skolen, hvis han oplever problemer. Herefter vil den faglige leder omgående gribe ind, hvis der er behov herfor.

På mødet aftalte skolelederen og klager, at klager skal holde sig ude af enhver konflikt og omgående søge en voksen, hvis der er optræk til konflikt eller lignende.

Både klager og klagers far indvilligede i, at der fremadrettet arbejdes målrettet på, at klagers trivsel og faglige udbytte er i højsædet, og at der løbende kommunikeres mellem skole og hjem.

Ledelsen på den indklagede skole har fokus på, at der hele tiden bedrives en praksis, hvor kommunikation til hjemmene er præcis og struktureret, så eventuelle misforståelser i størst muligt omfang kan undgås.

Forskelsbehandling må på ingen måde finde sted på den indklagede skole. Derfor vil der fremadrettet være en udtalt opmærksomhed på kommunikationen omkring opståede konflikter, så der heller ikke kan skabes tvivl herom.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af race og etnisk oprindelse efter lov om etnisk ligebehandling.

Det fremgår af lov om etnisk ligebehandling, at ingen må udsætte en anden person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af vedkommendes eller tredjemands race eller etniske oprindelse.

Hvis en person, der anser sig for krænket, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der udøves direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Nævnet vurderer, at der ikke i klagen af 20. marts 2019 eller i klagers efterfølgende bemærkninger vedlagt korrespondancen med skolen er skabt en formodning for, at klager af skolen har været udsat for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af race og etnisk oprindelse.

Klager får derfor ikke medhold i klagen.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 4, om nævnets kompetence

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1, om klagebehandling

Lov om etnisk ligebehandling

§ 2, om lovens anvendelsesområde

§ 3, stk. 1-3, om forbud mod forskelsbehandling

§ 7, om delt bevisbyrde

<19-15989>