Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32018L0822
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 De indberetningspligtige
Kapitel 2 Afgrænsning af de indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger
Kapitel 3 Kendetegn
Kapitel 4 Indberetning
Kapitel 5 Særlige regler for advokater
Kapitel 6 Registrering
Kapitel 7 Straffebestemmelser
Kapitel 8 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indberetning af grænseoverskridende ordninger1)

I medfør af § 46 a, § 48, stk. 2, og § 59, stk. 2, i skatteindberetningsloven, lov nr. 1536 af 19. december 2017, som ændret ved lov nr. 1573 af 27. december 2019, fastsættes:

Kapitel 1

De indberetningspligtige

§ 1. Indberetningspligten efter denne bekendtgørelse påhviler mellemmænd og relevante skatteydere efter reglerne i dette kapitel.

§ 2. Ved ”mellemmand” forstås enhver person, som udformer, markedsfører, tilrettelægger eller i øvrigt stiller grænseoverskridende ordninger til rådighed med henblik på gennemførelse eller som administrerer gennemførelsen af en indberetningspligtig grænseoverskridende ordning.

Stk. 2. Ved ”mellemmand” forstås også enhver person, som under hensyntagen til alle relevante kendsgerninger og omstændigheder, og på grundlag af de foreliggende oplysninger og den relevante ekspertise og forståelse, som er nødvendig for at levere sådanne tjenesteydelser, er bekendt med eller med rimelighed må kunne forventes at vide, at vedkommende har forpligtet sig til at yde, direkte eller ved hjælp af andre personer, støtte, assistance eller rådgivning med hensyn til udformning, markedsføring, tilrettelæggelse eller at stille en grænseoverskridende ordning til rådighed med henblik på gennemførelsen eller administration af gennemførelsen af en indberetningspligtig grænseoverskridende ordning.

Stk. 3. Enhver person har ret til at dokumentere, at denne ikke var bekendt med og ikke med rimelighed kunne forventes at være bekendt med, at personen var involveret i en indberetningspligtig grænseoverskridende ordning, som nævnt i stk. 2. Til dette formål kan der henvises til alle relevante kendsgerninger og omstændigheder samt de foreliggende oplysninger, herunder personens relevante ekspertise og forståelse.

Stk. 4. For at være mellemmand skal en person opfylde mindst én af følgende yderligere betingelser:

1) Være skattemæssigt hjemmehørende i en EU-medlemsstat.

2) Have et fast driftssted i en EU-medlemsstat, hvorigennem tjenesteydelserne i relation til ordningen leveres.

3) Være etableret i eller være underlagt lovgivning i en EU-medlemsstat.

4) Være medlem af en faglig sammenslutning, der beskæftiger sig med rådgivning om juridiske eller skattemæssige forhold i en EU-medlemsstat.

§ 3. Ved ”relevant skatteyder” forstås enhver person, for hvem en indberetningspligtig grænseoverskridende ordning stilles til rådighed med henblik på gennemførelse, eller som er parat til at gennemføre en indberetningspligtig grænseoverskridende ordning, eller som har gennemført det første skridt i en sådan ordning.

§ 4. En mellemmand skal indberette til Skatteforvaltningen, hvis vedkommende er knyttet til Danmark på en af følgende måder:

1) Danmark er den EU-medlemsstat, hvor mellemmanden er skattemæssigt hjemmehørende.

2) Danmark er den EU-medlemsstat, hvor mellemmanden har sit faste driftssted, hvorigennem tjenesteydelserne i forbindelse med ordningen leveres.

3) Danmark er den EU-medlemsstat, hvor mellemmanden er etableret eller underlagt lovgivningen.

4) Danmark er den EU-medlemsstat, hvor mellemmanden er registreret i en faglig sammenslutning, der beskæftiger sig med rådgivning om juridiske eller skattemæssige forhold.

Stk. 2. Hvis mellemmanden er forpligtet til at indberette oplysninger om den indberetningspligtige grænseoverskridende ordning, til de kompetente myndigheder i mere end én EU-medlemsstat, skal vedkommende alene indberette til Skatteforvaltningen, hvis Danmark optræder først på listen i stk. 1, nr. 1-4, i forhold til tilknytningen til andre EU-medlemsstater.

§ 5. Hvis en mellemmand er forpligtet til at indberette oplysninger til flere EU-medlemsstater efter § 4, er mellemmanden fritaget fra at skulle indberette oplysninger til Skatteforvaltningen, hvis mellemmanden kan dokumentere, at oplysningerne allerede er indberettet til en anden EU-medlemsstat.

§ 6. Hvis der er mere end én enkelt mellemmand, påhviler forpligtelsen til at indberette oplysninger om den indberetningspligtige grænseoverskridende ordning alle mellemmænd, der er involveret i den samme indberetningspligtige grænseoverskridende ordning.

Stk. 2. En mellemmand er kun fritaget fra at skulle indberette oplysninger i det omfang, denne kan dokumentere, at oplysningerne efter § 22 allerede er indberettet af en anden mellemmand.

§ 7. Findes der ikke en mellemmand omfattet af § 2, påhviler forpligtelsen til at indberette om den indberetningspligtige grænseoverskridende ordning den relevante skatteyder. Herudover påhviler indberetningspligten den relevante skatteyder i tilfælde, som omhandlet i § 28, stk. 2.

Stk. 2. En relevant skatteyder skal indberette til Skatteforvaltningen, hvis vedkommende er knyttet til Danmark på en af følgende måder:

1) Danmark er den EU-medlemsstat, hvor den relevante skatteyder er skattemæssigt hjemmehørende.

2) Danmark er den EU-medlemsstat, hvor den relevante skatteyder har et fast driftssted, der nyder godt af ordningen.

3) Danmark er den EU-medlemsstat, hvor den relevante skatteyder oppebærer indkomst eller genererer overskud, selv om den relevante skatteyder ikke er skattemæssigt hjemmehørende dér og ikke har et fast driftssted i nogen EU-medlemsstat.

4) Danmark er den EU-medlemsstat, hvor den relevante skatteyder udøver en aktivitet, selv om den relevante skatteyder ikke er skattemæssigt hjemmehørende dér og ikke har noget fast driftssted i nogen EU-medlemsstat.

Stk. 2. Hvis den relevante skatteyder er forpligtet til at indberette oplysninger om den indberetningspligtige grænseoverskridende ordning, til de kompetente myndigheder i mere end én EU-medlemsstat, skal vedkommende alene indberette til Skatteforvaltningen, hvis Danmark optræder først på listen i stk. 1, nr. 1-4, i forhold til tilknytningen til andre EU-medlemsstater.

§ 8. Hvis en relevant skatteyder er forpligtet til at indberette oplysninger til flere EU-medlemsstater efter § 7, er den relevante skatteyder fritaget fra at skulle indberette oplysninger til Skatteforvaltningen, hvis den relevante skatteyder kan dokumentere, at oplysningerne efter § 22 allerede er indberettet i en anden EU-medlemsstat.

§ 9. Hvis indberetningspligten om den grænseoverskridende ordning påhviler den relevante skatteyder, og hvis der er mere end én relevant skatteyder, er den relevante skatteyder, der skal indberette oplysninger i overensstemmelse med § 7, stk. 1, den første i nedenstående liste:

1) Hvis der findes en mellemmand, som er undtaget fra indberetningspligt: den relevante skatteyder, som indgik den indberetningspligtige grænseoverskridende ordning med mellemmanden.

2) Den relevante skatteyder, som forvalter gennemførelsen af ordningen.

Stk. 2. Den relevante skatteyder er kun fritaget fra at skulle indberette oplysninger i det omfang, denne kan dokumentere, at oplysningerne omfattet af § 22 allerede er indberettet af en anden relevant skatteyder.

§ 10. Begrebet ”skat” skal forstås i overensstemmelse med artikel 2 i Rådets direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af direktiv 77/799/EØF, som ændret ved rådets direktiv 2014/107/EU af 9. december 2014, Rådets direktiv 2015/2376/EU af 8. december 2015 og Rådets direktiv 2016/881/EU af 25. maj 2016 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet, Rådets direktiv 2016/2258 af 6. december 2016 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til hvidvaskreguleringen og Rådets direktiv 2018/822 af 25. maj 2018 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet i forbindelse med indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger.

§ 11. Ved ”person” forstås enhver fysisk eller juridisk person, en sammenslutning af personer, der kan udføre retshandler, men som ikke har status som juridisk person, eller ethvert andet retligt arrangement uanset art eller form, med eller uden status som juridisk person, der ejer eller forvalter aktiver, herunder indkomst afledt deraf, der skal svares skat af.

Kapitel 2

Afgrænsning af de indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger

§ 12. Det, der skal indberettes om efter denne bekendtgørelse, er indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger.

Stk. 2. Ved ”indberetningspligtig grænseoverskridende ordning” forstås enhver grænseoverskridende ordning, som indeholder mindst ét af de kendetegn, der er omfattet af kapitel 3.

§ 13. En ”ordning” omfatter også en række af ordninger. En ordning kan omfatte flere trin eller dele.

Stk. 2. Ved ”grænseoverskridende ordning” forstås en ordning i enten mere end en EU-medlemsstat eller en EU-medlemsstat og et tredjeland, hvor mindst én af følgende betingelser er opfyldt:

1) Ikke alle deltagerne i ordningen er skattemæssigt hjemmehørende i den samme jurisdiktion.

2) En eller flere af deltagerne i ordningen er samtidig skattemæssigt hjemmehørende i mere end en jurisdiktion.

3) En eller flere af deltagerne i ordningen driver virksomhed i en anden jurisdiktion gennem et fast driftssted, der er beliggende i denne jurisdiktion, og ordningen udgør en del af eller hele det pågældende faste driftssteds virksomhed.

4) En eller flere af deltagerne i ordningen udfører en aktivitet i en anden jurisdiktion uden at være skattemæssigt hjemmehørende eller oprette et fast driftssted i denne jurisdiktion.

5) Ordningen har en mulig indvirkning på den automatiske udveksling af oplysninger eller identifikation af det reelle ejerskab.

§ 14. Ved ”kendetegn”, jf. kapitel 3, forstås et træk eller en egenskab ved en grænseoverskridende ordning, som antyder, at ordningen potentielt kan benyttes til skatteundgåelse.

Kapitel 3

Kendetegn

Kategori A

§ 15. Som generelle kendetegn i kategori A anses følgende:

1) En ordning, hvor den relevante skatteyder eller en deltager i ordningen forpligter sig til at overholde en tavshedspligt, som kan betyde, at denne ikke må afsløre over for andre mellemmænd eller skattemyndighederne, hvordan ordningen eller ordningerne kan sikre en skattefordel.

2) En ordning, hvor mellemmanden er berettiget til et honorar eller en rente, et vederlag for finansieringsomkostninger eller andre omkostninger vedrørende ordningen, og dette honorar fastsættes på basis af:

a) den skattefordel, der opnås ved ordningen, eller

b) hvorvidt der rent faktisk drages en skattefordel af ordningen. Dette omfatter bl.a. tilfælde, hvor mellemmanden har en forpligtelse til at refundere hele eller en del af honoraret, hvis den tilsigtede skattefordel ved ordningen ikke opnås helt eller delvist.

3) En ordning, der i væsentlig grad bygger på standardiseret dokumentation og/eller -struktur og er tilgængelig for mere end én relevant skatteyder uden i væsentlig grad at skulle tilpasses med henblik på gennemførelse.

Kategori B

§ 16. Som særlige kendetegn i kategori B anses følgende:

1) En ordning, hvorved en deltager i ordningen gennemfører konstruerede handlinger, som består i at erhverve et underskudsgivende selskab, stoppe dette selskabs hovedaktivitet og anvende dets underskud til at nedbringe sin skattepligt, herunder ved overførsel af disse underskud til en anden jurisdiktion eller ved at fremskynde anvendelsen af underskuddene.

2) En ordning, der bevirker, at en indtægt omdannes til kapital, gaver eller andre former for indkomst, som beskattes lavere eller helt er fritaget fra beskatning.

3) En ordning, der omfatter cirkulære transaktioner, som fører til round-tripping af midler, navnlig ved at inddrage mellemliggende enheder uden andre primære kommercielle funktioner eller transaktioner, der udligner hinanden eller har andre lignende egenskaber.

Kategori C

§ 17. De særlige kendetegn i kategori C er nærmere defineret i stk. 2-5.

Stk. 2. En ordning, hvor der foretages fradragsberettigede grænseoverskridende betalinger mellem to eller flere indbyrdes forbundne foretagender, og hvor mindst et af følgende forhold gør sig gældende:

1) Modtageren er ikke skattemæssigt hjemmehørende i nogen skattejurisdiktion.

2) Modtageren er skattemæssigt hjemmehørende i en jurisdiktion, men denne jurisdiktion:

a) opkræver ikke nogen virksomhedsskat eller opkræver en virksomhedsskattesats på nul eller næsten nul procent, eller

b) er opført på en liste over tredjelandsjurisdiktioner, som EU-medlemsstaterne kollektivt eller inden for rammerne af OECD har vurderet som værende ikkesamarbejdsvillige.

3) Betalingerne fritages helt fra beskatning i den jurisdiktion, hvor modtageren er skattemæssigt hjemmehørende.

4) Betalingerne er genstand for en præferentiel skatteordning i den jurisdiktion, hvor modtageren er skattemæssigt hjemmehørende.

Stk. 3. Fradrag af samme afskrivninger på aktivet påberåbes i mere end én jurisdiktion.

Stk. 4. Fritagelse fra dobbeltbeskatning af samme indkomst eller kapital påberåbes i mere end én jurisdiktion.

Stk. 5. Der findes en ordning, som omfatter overførsel af aktiver, og hvor der i de involverede jurisdiktioner er en væsentlig forskel på det beløb, der skattemæssigt behandles som modydelse for aktiverne.

Kategori D

§ 18. Omfattet af det særlige kendetegn i kategori D anses en ordning, som kan underminere indberetningspligten i henhold til lovgivningen til gennemførelse af EU-lovgivningen eller tilsvarende aftaler om automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti, herunder aftaler med tredjelande, eller som udnytter fraværet af sådan lovgivning eller sådanne aftaler.

Stk. 2. Hvis ordningen opfylder mindst ét af kriterierne nævnt i nr. 1-6, vil ordningen være omfattet af kendetegnet i stk. 1. Kriterierne nævnt i nr. 1-6, er dog ikke udtømmende:

1) Anvendelse af en konto, et produkt eller en investering, som ikke er eller foregiver ikke at være en finansiel konto, men har kendetegn, som i det store hele svarer til en finansiel kontos kendetegn.

2) Overførsel af finansielle konti eller aktiver eller anvendelse af jurisdiktioner, der ikke er bundet af den automatiske udveksling af oplysninger om finansielle konti med den relevante skatteyders bopælsstat.

3) Omklassificering af indtægt og kapital til produkter eller betalinger, der ikke er omfattet af automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti.

4) Overførsel eller konvertering af et finansielt institut eller en finansiel konto eller aktiverne deri til et finansielt institut eller en finansiel konto eller aktiver, der ikke er underlagt indberetning i henhold til den automatiske udveksling af oplysninger om finansielle konti.

5) Anvendelse af juridiske enheder, ordninger eller strukturer, der undgår eller har til formål at undgå indberetning om en eller flere kontohavere eller kontrollerende personer i henhold til den automatiske udveksling af oplysninger om finansielle konti.

6) Ordninger, der underminerer eller udnytter svagheder i procedurerne for passende omhu, der anvendes af finansielle institutter til at overholde deres forpligtelser til at indberette oplysninger om finansielle konti, herunder anvendelsen af jurisdiktioner med utilstrækkelige eller svage ordninger til håndhævelse af lovgivningen om bekæmpelse af hvidvask af penge eller med svage gennemsigtighedskrav for juridiske personer eller juridiske ordninger.

Stk. 3. Omfattet af det særlige kendetegn i kategori D anses endvidere en ordning, som indebærer en uigennemskuelig juridisk eller reel ejerskabskæde med anvendelse af personer, juridiske ordninger eller strukturer:

1) som ikke udøver en væsentlig økonomisk aktivitet, der understøttes af personale, udstyr, aktiver og lokaler,

2) som er etableret, forvaltet, hjemmehørende, kontrolleret eller oprettet i enhver anden jurisdiktion end den jurisdiktion, hvor en eller flere af de reelle ejere af de aktiver, der ejes af sådanne personer, juridiske ordninger eller strukturer, er hjemmehørende, og

3) når de reelle ejere af sådanne personer, juridiske ordninger eller strukturer, som fastsat i direktiv (EU) 2015/849, er gjort uidentificerbare.

Kategori E

§ 19. Som særlige kendetegn i kategori E anses følgende:

1) En ordning, der indebærer anvendelse af ensidige safe harbour-regler i relation til transfer pricing.

2) En ordning, der indebærer overførsel af immaterielle aktiver, der er svære at værdiansætte. Begrebet ”immaterielle aktiver, der er svære at værdiansætte”, omfatter immaterielle aktiver eller rettigheder til immaterielle aktiver, for hvilke der på tidspunktet for deres overførsel mellem forbundne foretagender:

a) ikke findes noget pålideligt materiale til sammenligning, og

b) hvor der på tidspunktet for transaktionernes indgåelse er højst usikre prognoser for de fremtidige pengestrømme eller indtægter, der forventes opnået fra de overførte immaterielle aktiver, eller hvor de antagelser, der anvendes ved værdiansættelsen af de immaterielle aktiver, er højst usikre, hvilket gør det vanskeligt på tidspunktet for overførslen at forudsige den endelige grad af succes for de immaterielle aktiver.

3) En ordning, som indebærer en koncernintern, grænseoverskridende overførsel af funktioner, risici og/eller aktiver, hvis overdragerens eller overdragernes forventede årlige indtægter før renter og skat i en periode på tre år efter overførslen udgør højst 50 pct. af overdragerens eller overdragernes forventede årlige indtægter før renter og skat, hvis overførslen ikke var blevet foretaget.

Kriteriet om det primære formål

§ 20. De generelle kendetegn i kategori A, de særlige kendetegn i kategori B samt de særlige kendetegn i kategori C, som er nævnt i § 17, stk. 2, nr. 2, litra a, samt stk. 2, nr. 3 og 4, skal kun tages i betragtning, hvis kriteriet om det primære formål er opfyldt.

Stk. 2. Kriteriet om det primære formål er opfyldt, når det kan fastslås, at det primære formål eller et af de vigtigste formål, som under hensyntagen til alle relevante forhold og omstændigheder en person med rimelighed kan forvente at opnå ved en ordning, består i at opnå en skattefordel.

Stk. 3. Opfyldelsen af betingelserne i kategori C, jf. § 17, stk. 2, nr. 2, litra a, samt stk. 2, nr. 3 og 4, kan ikke i sig selv være grund til at konkludere, at en ordning opfylder kriteriet om det primære formål.

Forbundne foretagender

§ 21. Ved ”forbundet foretagende” forstås en person, der er knyttet til en anden person på mindst én af følgende måder:

1) En person medvirker ved forvaltningen af en anden persons sager i kraft af sin mulighed for at udøve en væsentlig indflydelse på den anden person.

2) En person har en del af kontrollen over en anden person, da førstnævnte besidder en aktiebeholdning, der giver vedkommende mere end 25 pct. af stemmerettighederne.

3) En person deltager i en anden persons kapital i kraft af en ejendomsret, som direkte eller indirekte overstiger 25 pct. af kapitalen.

4) En person er berettiget til mindst 25 pct. af en anden persons fortjenester.

Stk. 2. Hvis mere end en person, som omtalt i stk. 1, nr. 1-4, deltager i ledelsen af, kontrollen med, kapitalen eller fortjenesterne i samme person, betragtes alle de pågældende personer som forbundne foretagender.

Stk. 3. Hvis de samme personer, som omtalt i stk. 1, nr. 1-4, deltager i ledelsen af, kontrollen med, kapitalen eller fortjenesterne i mere end én person, betragtes alle de pågældende personer som forbundne foretagender.

Stk. 4. En person, der handler sammen med en anden person, for så vidt angår stemmerettigheder eller kapitalejerskab af en enhed, anses som indehaver af alle stemmerettigheder eller hele kapitalen i den pågældende enhed, der er ejet af en anden person.

Stk. 5. Ved indirekte deltagelse i en anden persons kapital i kraft af en ejendomsret fastsættes opfyldelsen af kravene i stk. 1, nr. 3, ved at multiplicere procenterne i alle successive led. En person, der råder over mere end 50 pct. af stemmerettighederne, anses for at råde over 100 pct. af stemmerettighederne.

Stk. 6. En fysisk person, dennes ægtefælle og dennes slægtninge i opstigende eller nedstigende linje behandles som en enkelt person.

Kapitel 4

Indberetning

§ 22. En mellemmand eller en relevant skatteyder skal indberette følgende oplysninger, i det omfang vedkommende er bekendt med, i besiddelse af eller kontrollerer de pågældende oplysninger:

1) Identifikation af mellemmænd og relevante skatteydere, herunder navn, adresse, fødselsdato og fødested for fysiske personer, skattemæssigt hjemsted, skatteidentifikationsnummer, og i tilfælde, hvor det er relevant, også oplysninger om de personer, der er forbundne foretagender i forhold til den relevante skatteyder.

2) Nærmere oplysninger om hvilket eller hvilke af de i kapitel 3 fastsatte kendetegn, der gør den grænseoverskridende ordning indberetningspligtig.

3) Et resumé af indholdet af den indberetningspligtige grænseoverskridende ordning, herunder angivelse af et eventuelt navn, hvorunder ordningen almindeligvis er kendt, og et resumé af de pågældende forretningsaktiviteter eller ordninger. Resuméet affattes således, at det ikke fører til afsløring af erhvervsmæssige, industrielle eller faglige hemmeligheder, en fremstillingsmetode eller oplysninger, hvis videregivelse ville stride mod almene interesser.

4) Den dato, hvor det første skridt i gennemførelsen af den indberetningspligtige grænseoverskridende ordning er eller vil blive taget.

5) Nærmere oplysninger om de nationale bestemmelser, der ligger til grund for den indberetningspligtige grænseoverskridende ordning.

6) Værdien af den indberetningspligtige grænseoverskridende ordning.

7) Identifikation af den eller de relevante skatteyderes EU-medlemsstat og enhver anden EU-medlemsstat, som sandsynligvis vil blive berørt af den indberetningspligtige grænseoverskridende ordning.

8) Identifikation af eventuelle andre personer i en EU-medlemsstat, der sandsynligvis vil blive berørt af den indberetningspligtige grænseoverskridende ordning med en angivelse af, hvilke EU-medlemsstater denne person er knyttet til.

9) Oplysning om det referencenummer, som ordningen er blevet tildelt af den skattemyndighed, der har modtaget første indberetning om ordningen.

10) Oplysning om, hvorvidt der er tale om en markedsegnet ordning.

Stk. 2. Indberetning efter stk. 1, kan ske på henholdsvis dansk eller engelsk. Indberettes der på dansk, skal oplysningerne omfattet af stk. 1, nr. 2, 3 og 5, tillige indberettes på engelsk.

Stk. 3. Indberetningen skal foretages digitalt ved brug af de digitale kanaler, som Skatteforvaltningen anviser. Hvis der ikke anvises en digital kanal, skal indberetningen foretages ved brug af blanketter.

§ 23. Mellemmænd skal indberette de oplysninger, som de er bekendt med, i besiddelse af eller kontrollerer, om indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger, jf. § 22, til Skatteforvaltningen inden 30 dage fra:

1) dagen efter den indberetningspligtige grænseoverskridende ordning stilles til rådighed med henblik på gennemførelse,

2) dagen efter den indberetningspligtige grænseoverskridende ordning er klar til gennemførelse, eller

3) dagen efter, at det første skridt i gennemførelsen af den indberetningspligtige grænseoverskridende ordning er taget, afhængigt af hvilket tidspunkt, der indtræder først.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 påhviler det en mellemmand, som er omfattet af § 2, stk. 2, at indberette oplysninger inden 30 dage fra dagen efter den dato, hvor mellemmanden direkte eller ved hjælp af andre personer har ydet støtte, assistance eller rådgivning.

§ 24. For så vidt angår markedsegnede ordninger, skal mellemmanden, udover indberetningen efter § 23, periodisk, jf. stk. 2, indberette følgende oplysninger:

1) Identifikation af mellemmænd og relevante skatteydere, herunder navn, adresse, fødselsdato og fødested for fysiske personer, skattemæssigt hjemsted, skatteidentifikationsnummer, og i tilfælde, hvor det er relevant, også oplysninger om de personer, der er forbundne foretagender i forhold til den relevante skatteyder.

2) Den dato, hvor det første skridt i gennemførelsen af den indberetningspligtige grænseoverskridende ordning er eller vil blive taget.

3) Identifikation af den eller de relevante skatteyderes EU-medlemsstat og enhver anden EU-medlemsstat, som sandsynligvis vil blive berørt af den indberetningspligtige grænseoverskridende ordning.

4) Identifikation af eventuelle andre personer i en EU-medlemsstat, der sandsynligvis vil blive berørt af den indberetningspligtige grænseoverskridende ordning med en angivelse af, hvilke EU-medlemsstater denne person er knyttet til.

Stk. 2. Mellemmanden skal indberette nye opdaterede oplysninger efter stk. 1, der er blevet tilgængelige siden den sidste indberetning, hver tredje måned.

§ 25. Ved ”markedsegnet ordning” forstås en grænseoverskridende ordning, som udformes, markedsføres, er klar til gennemførelse eller stilles til rådighed for gennemførelse uden behov for væsentlig tilpasning.

§ 26. Påhviler indberetningspligten en relevant skatteyder, skal skatteyder indberette oplysningerne senest 30 dage fra dagen efter den dato, hvor den indberetningspligtige grænseoverskridende ordning blev stillet til rådighed for gennemførelse for den relevante skatteyder eller var klar til gennemførelse af den relevante skatteyder, eller det første skridt i gennemførelsen heraf blev taget i relation til den relevante skatteyder, afhængigt af hvilket tidspunkt, der indtræder først.

Kapitel 5

Særlige regler for advokater

§ 27. Hvis en mellemmand, som er advokat, er underlagt tavshedspligt efter reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, stk. 1, og advokaten ikke er fritaget fra at skulle indberette oplysninger, jf. § 6, stk. 2, skal advokaten skriftligt formulere og overlevere de indberetningspligtige oplysninger, jf. § 22, til den relevante skatteyder. Advokaten skal samtidig underrette den relevante skatteyder om, at advokaten foretager indberetningen til Skatteforvaltningen inden for indberetningsfristerne, jf. § 23 eller § 24, med angivelse af datoen for fristens udløb, hvis skatteyderen ikke selv indberetter oplysningerne til Skatteforvaltningen inden den angivne frist.

Stk. 2. Hvis den relevante skatteyder ikke dokumenterer overfor advokaten inden for den angivne frist, at oplysningerne efter stk. 1, 1. pkt., er indsendt til Skatteforvaltningen, skal advokaten foretage indberetningen inden for indberetningsfristerne, jf. § 23 eller § 24.

Stk. 3. I tilfælde hvor advokaten er underlagt tavshedspligt efter reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, stk. 1, og advokaten ved indberetning efter stk. 2 reelt inkriminerer den relevante skatteyder, eller der er væsentlig risiko herfor, finder stk. 1 og 2 ikke anvendelse, og advokaten er fritaget fra at skulle indberette oplysninger om en indberetningspligtig grænseoverskridende ordning. I denne situation vil advokaten straks skulle underrette enhver anden mellemmand om dennes indberetningsforpligtelse.

§ 28. Hvis en mellemmand underretter en anden mellemmand, om at mellemmanden påberåber sig en fritagelse i henhold til § 27, stk. 3, eller en fritagelse efter lovgivningen i en anden EU-medlemsstat, påhviler forpligtelsen til at indberette oplysninger om en indberetningspligtig grænseoverskridende ordning den anden underrettede mellemmand.

Stk. 2. Hvis en mellemmand underretter den relevante skatteyder om, at mellemmanden påberåber sig en fritagelse begrundet i fortroligheden af korrespondancen mellem advokat og klient eller en tilsvarende lovbaseret tavshedspligt i henhold til lovgivningen i en anden EU-medlemsstat, som følge af, at der ikke findes nogen anden mellemmand, påhviler indberetningspligten efter stk. 1 den relevante skatteyder.

Kapitel 6

Registrering

§ 29. Mellemmænd eller relevante skatteydere, som er indberetningspligtige til Skatteforvaltningen efter § 4 eller § 7 skal senest 8 dage efter indberetningspligtens indtræden foretage anmeldelse herom til Skatteforvaltningen.

Stk. 2. Anmeldelsen sker elektronisk efter Skatteforvaltningens nærmere anvisning eller foretages på en særlig blanket, der kan rekvireres hos Skatteforvaltningen.

Stk. 3. Tvivl om, hvorvidt en mellemmand eller relevant skatteyder er indberetningspligtig til Skatteforvaltningen, fritager ikke for anmeldelse til registrering. Anmeldelsen skal i disse tilfælde vedlægges en redegørelse for den anmeldelsespligtiges aktiviteter, hvorefter Skatteforvaltningen træffer afgørelse om registrering.

Stk. 4. Ved anmeldelsen skal den indberetningspligtige give oplysning om:

1) Navn, adresse og hjemstedskommune i det omfang vedkommende har en hjemstedskommune.

2) Den indberetningspligtiges cvr-nummer. Har den indberetningspligtige ikke et cvr-nummer, oplyses SE-nummer.

3) Dato for indberetningspligtens indtræden.

4) Oplysning om, at der er tale om indberetningspligt efter nærværende bekendtgørelse.

Stk. 5. Er den indberetningspligtige hverken registreret med cvr-nummer eller SE-nummer, foretages en registrering i et af disse registre, jf. dog stk. 8.

Stk. 6. Efter registreringen sender Skatteforvaltningen et registreringsbevis indeholdende de registrerede oplysninger til den indberetningspligtige.

Stk. 7. Indtræder der efter registreringen ændring i de meddelte oplysninger, herunder ophør af indberetningspligt, eller konstateres der fejl i de registrerede oplysninger, skal den indberetningspligtige give Skatteforvaltningen skriftlig meddelelse herom inden 8 dage efter, at ændringen er sket, eller fejlen er konstateret. Skatteforvaltningen fremsender herefter et nyt registreringsbevis. Ved ophør af indberetningspligt gives der meddelelse om, at ophøret er registreret.

Stk. 8. Fysiske personer, som hverken er registreret med et cvr-nummer eller et SE-nummer, skal ikke registreres efter stk. 5, men skal anmelde indberetningspligten til Skatteforvaltningen for hver gang en sådan opstår.

Kapitel 7

Straffebestemmelser

§ 30. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt:

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger, når der foreligger en indberetningspligt,

2) undlader at opfylde sin indberetningspligt inden for fristerne i §§ 23, 24, 26 eller § 32, stk. 2,

3) undlader rettidigt at opfylde en indberetningspligt efter § 27, stk. 2,

4) undlader at opfylde underretningspligten efter § 27, stk. 1 eller 3, eller

5) Undlader at anmelde sig til registrering inden for fristen efter § 29, stk. 1.

Stk. 2. Ved udmåling af bøde efter stk. 1 skal der lægges vægt på gerningspersonens økonomiske forhold. For overtrædelser begået af virksomheder lægges vægt på virksomhedens nettoomsætning på gerningstidspunktet.

§ 31. Reglerne i skatteindberetningslovens §§ 60-63 gælder også for overtrædelser af bekendtgørelsen.

Kapitel 8

Ikrafttræden

§ 32. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2020.

Stk. 2. Mellemmænd og relevante skatteydere skal senest den 31. august 2020 indberette oplysninger til Skatteforvaltningen om indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger, hvor det første skridt er blevet gennemført i perioden fra og med den 25. juni 2018 og til og med den 30. juni 2020.

Skatteministeriet, den 27. december 2019

Morten Bødskov

/ Per Hvas

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 2018/822 af 25. maj 2018 om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet i forbindelse med indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger, EU-Tidende 2018, L 139, side 1.