Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bistandsværger

§ 1

I bekendtgørelse nr. 947 af 24. september 2009 om bistandsværger foretages følgende ændring:

1. Overalt i bekendtgørelsen ændres »Statsforvaltningen« til: »Rigspolitiet«, »statsforvaltningen« til: »Rigspolitiet« og »statsforvaltningens« til: » Rigspolitiets«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft dagen efter offentliggørelse i Lovtidende.

Justitsministeriet, den 17. december 2019

Nick Hækkerup

/ Mette Johansen