Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

§ 1

I bekendtgørelse nr. 906 af 27. august 2019 om kørekort foretages følgende ændringer:

1. § 60, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Kørelæreren udvælger tolken under inddragelse af politiet i relevant omfang.«

2. § 123, stk. 3, 2. pkt., affattes således:

»Oversættelsen skal være udført af en offentlig myndighed eller af en organisation, der i udstedelseslandet er bemyndiget dertil.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Færdselsstyrelsen, den 18. december 2019

Stefan Søsted

/ Kasper Bruun Graversen