Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Folketingets Ombudsmand

(Ændringer som følge af kommunalreformen, lovens anvendelse på Færøerne og i Grønland m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 473 af 12. juni 1996 om Folketingets Ombudsmand foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, ændres »og kommunale råd« til: », kommunale råd og regionsråd«.

2. I § 7, stk. 4, ændres »lov om offentlige myndigheders registre« til: »lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter«.

3. § 8 affattes således:

»§ 8. Ved bedømmelsen af kommuner og regioner skal ombudsmanden tage hensyn til de særlige vilkår, hvorunder disse myndigheder virker.«

4. I § 11, stk. 2, ændres »eller en kommunalbestyrelse« til: », en kommunalbestyrelse eller et regionsråd«.

5. § 12, 2. pkt., affattes således:

»Med hensyn til mangler ved bestemmelser, som er fastsat af en kommune eller en region, skal ombudsmanden give meddelelse til vedkommende kommunalbestyrelse eller regionsråd.«

6. § 24 affattes således:

»§ 24. Såfremt ombudsmandens undersøgelse af en sag viser, at der i den offentlige forvaltning må antages at være begået fejl eller forsømmelser af større betydning, skal ombudsmanden give meddelelse om sagen til Folketingets Retsudvalg. Ombudsmanden skal endvidere give meddelelse om sagen til vedkommende minister, kommunalbestyrelse eller regionsråd.«

7. Efter § 32 indsættes:

»§ 33. Loven gælder ikke for Færøerne, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

§ 34. For Færøerne kan der ved kongelig anordning senere foretages de ændringer i loven, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Stk. 2. For Grønland kan der ved kongelig anordning foretages de ændringer i loven, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2007. § 1, nr. 2 og 7, træder dog i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Amalienborg, den 24. juni 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Lene Espersen