Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om om satser m.v. 2020

Af vejledningen fremgår satser vedrørende sygedagpenge, barselsdagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, bidrag til arbejdsmarkedets tillægspension, løntilskud, jobrotationsydelse, prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse, seniorjob samt befordringsgodtgørelse.

For satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område se www.star.dk

Satserne i vejledningen gælder for perioden 1. januar - 31. december 2020, medmindre andet er anført ved den enkelte tabel.

Satstabeller
         
Tabel 1. Sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge (LBK nr. 68 af 25. januar 2019)
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Sygedagpenge 1)
Højeste sygedagpengebeløb
 
§ 50, stk. 1
Kr. pr. uge
4.405
Højeste sygedagpengebeløb
 
§ 50, stk. 1
Kr. pr. time
119,05
Ukendt arbejdstid, mand2)
 
§ 47, stk. 2
Kr. pr. time
211,93
Ukendt arbejdstid, kvinde2)
 
§ 47, stk. 2
Kr. pr. time
191,39
Sygedagpengeforsikring. Selvstændige erhvervsdrivende
Minimumsydelse (2/3 af højeste sygedagpengebeløb) 3)
 
§ 45, stk. 2
Kr. pr. uge
2.937
Frivillig sikring, bidrag 2/3, 3. dag4)
 
§ 45, stk. 4
Kr. pr. år
2.208
Frivillig sikring, bidrag 1/1, 3. dag4)
 
§ 45, stk. 4
Kr. pr. år
3.312
Frivillig sikring, bidrag 2/3, 1. dag4)
 
§ 45, stk. 4
Kr. pr. år
3.408
Frivillig sikring, bidrag 1/1, 1. dag4)
 
§ 45, stk. 4
Kr. pr. år
5.112
Sygedagpengeforsikring. Private arbejdsgivere
Lønsum, optagelse
 
§ 55, stk. 5
Kr. pr. år
7.708.750
Lønsum, udelukkelse
 
§ 55, stk. 5
Kr. pr. år
9.514.800
Præmiesats
 
§ 55, stk. 5
Pct. pr. år
0,79
1) Træder i kraft mandag den 6. januar 2020.
2) Jf. § 11 i BEK nr. 833 af 19. juni 2019 om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.
3) Jf. § 5 i BEK nr. 1096 af 4. november 2019 om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere.
4) Jf. §§ 3-4 i BEK nr. 1138 af 19. november 2019 om regulering af grænser og præmier i forsikringsordningerne for private arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende. Satserne anvendes for perioden fra den 1. april 2020 til udgangen af marts 2021.
 
       
Tabel 2. Barselsdagpenge, jf. lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (LBK nr. 67 af 25. januar 2019)
   
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Dagpenge ved barsel og pasning af alvorligt syge børn
       
Dagpenge efter barselsloven5)
 
§ 35
Kr. pr. uge
4.405
5) Træder i kraft mandag den 6. januar 2020.
       
 
       
Tabel 3. Delpension, jf. lov om delpension (LBK nr. 1120 af 17. september 2015)
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Delpensionens størrelse
Basisbeløb
 
§ 4, stk. 1
Kr. pr. år
187.829
Lønmodtager, delpension/times nedsættelse
 
§ 4, stk. 2
Kr. pr. år
5.076,46
Lønmodtager, delpension, minimum 4/37
 
§ 3, stk. 1
Kr. pr. år
20.304
Lønmodtager, delpension, maksimum 25/37
 
§ 3, stk. 1
Kr. pr. år
126.912
Selvstændige, delpension6)
 
§ 1, stk. 6
Kr. pr. år
93.912
Mindsteudbetaling af delpension
 
§ 4 c, stk. 2
Kr. pr. måned
100
Beregning af delpension
Selvstændige, mindste indtægt6)
 
§ 1, stk. 6
Kr. pr. år
62.610
Ukendt arbejdstid, mand7)
 
§ 3, stk. 2
Kr. pr. time
211,93
Ukendt arbejdstid, kvinde7)
 
§ 3, stk. 2
Kr. pr. time
191,39
Nedsættelse af beløb fra pensionsordning
 
§ 4 a, stk. 5
Pct.
60
Nedsættelse af beløb fra pensionsordning
 
§ 4 a, stk. 8
Pct.
45
Fradrag, pensionsordning
 
§ 4 a, stk. 5
Kr. pr. år
16.300
Indbetaling til ATP
Frivilligt ATP-bidrag, pensionisten8)
 
§ 16 a
Kr. pr. time
0,89
Frivilligt ATP-bidrag, kommunen8)
 
§ 16 a
Kr. pr. time
0,89
6) Jf. § 6, stk. 1, nr. 6, i BEK nr. 558 af 29. april 2015 om delpension.
7) Jf. § 1 i BEK nr. 558 af 29. april 2015 om delpension.
8) Jf. § 1, stk. 2, § 5, stk. 3, i BEK nr. 1347 af 30. november 2015 om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser.
 
       
Tabel 4. Fleksydelse, jf. lov om fleksydelse (LBK nr. 1097 af 1. november 2019)
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Fleksydelse
       
Fleksydelse (100 pct.)
 
§ 17, stk. 1
Kr. pr. år
229.056
Fleksydelse (91 pct.)
 
§ 17, stk. 2 og 3
Kr. pr. år
208.440
Mindsteudbetaling af fleksydelse
 
§ 25, stk. 2
Kr. pr. måned
100
Fradrag i pensionsbeløb
 
§ 18, stk. 11
Kr. pr. år
16.300
Lempeligt fradrag
 
§ 20, stk. 3
Kr. pr. år
39.878
Indtægtsgrænse for selvstændig virksomhed9)
 
§ 21
Kr. pr. år
82.242
Fleksydelsesbidrag10)
 
§ 8
Kr. pr. kvartal
1.542
Frivilligt ATP-bidrag, modtageren11)
 
§ 12
Kr. pr. time
1,78
9) Jf. § 44, stk. 1, i BEK nr. 1177 af 26. september 2018 om fleksydelse.
10) Jf. § 8, stk. 2, i BEK nr. 1177 af 26. september 2018 om fleksydelse
11) Jf. § 1, stk. 2, i BEK nr. 1345 af 30. november 2015 om betaling og indberetning af ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse.
 
         
Tabel 5. Kontanthjælp og uddannelseshjælp, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 981 af 23. september 2019)
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Kontanthjælp
Fyldt 30 år, forsørger børn
§ 25, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. måned
15.355
Fyldt 30 år, andre
§ 25, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. måned
11.554
Enlige forsørgere under 30 år
§ 25, stk. 3, nr. 1
Kr. pr. måned
14.677
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud
§ 25, stk. 3, nr. 2
Kr. pr. måned
10.268
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)
§ 25, stk. 3, nr. 3
Kr. pr. måned
11.554
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt
§ 25, stk. 3, nr. 4
Kr. pr. måned
15.355
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
§ 25, stk. 3, nr. 5
Kr. pr. måned
11.554
25-29 år, udeboende
§ 25, stk. 3, nr. 6
Kr. pr. måned
7.448
25-29 år, hjemmeboende
§ 25, stk. 3, nr. 7
Kr. pr. måned
3.594
Under 25 år, udeboende
§ 25, stk. 3, nr. 8
Kr. pr. måned
7.448
Under 25 år, hjemmeboende
§ 25, stk. 3, nr. 9
Kr. pr. måned
3.594
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg
§ 25, stk. 4
Kr. pr. måned
15.355
Aktivitetstillæg/Barselstillæg til kontanthjælp
Enlige forsørgere under 30 år
§ 25, stk. 9, nr. 1
Kr. pr. måned
678
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud
§ 25, stk. 9, nr. 2
Kr. pr. måned
5.087
25-29 år, udeboende
§ 25, stk. 9, nr. 3
Kr. pr. måned
4.108
25-29 år, hjemmeboende
§ 25, stk. 9, nr. 4
Kr. pr. måned
7.962
Periodesanktioner – fradrag i kontanthjælp 12)
 
Fyldt 30 år, forsørger børn
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
709
Fyldt 30 år, andre
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
533
Enlige forsørgere under 30 år
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
677
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
474
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
533
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
709
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
533
25-29 år, udeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
344
25-29 år, hjemmeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
166
Under 25 år, udeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
344
Under 25 år, hjemmeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
166
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
709
Periodesanktioner – fradrag i aktivitetstillæg til kontanthjælp 12)
     
Enlige forsørgere under 30 år
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
31
Forsørger under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud.
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
235
25-29 år, udeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
190
25-29 år, hjemmeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
367
Punktsanktioner – nedsættelse af kontanthjælp 12)
     
Fyldt 30 år, forsørger børn
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
2.127
Fyldt 30 år, andre
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.599
Enlige forsørgere under 30 år
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
2.031
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud.
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.422
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.599
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
2.127
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.599
25-29 år, udeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.032
25-29 år, hjemmeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
498
Under 25 år, udeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.032
Under 25 år, hjemmeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
498
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
2.127
Punktsanktioner – nedsættelse i aktivitetstillæg til kontanthjælp 12)
     
Enlige forsørgere under 30 år
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
93
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
705
25-29 år, udeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
570
25-29 år, hjemmeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.101
Sanktionssatser – kontanthjælp. § 35, stk. 413)
Sanktionssats ved en månedlig ydelsessats under 5.550 kr.
§ 35, stk. 4
Kr. pr. måned
200
Sanktionssats ved en månedlig ydelsessats 5.550-9.800 kr.
§ 35, stk. 4
Kr. pr. måned
400
Sanktionssats ved en månedlig ydelsessats 9.801-13.350 kr.
§ 35, stk. 4
Kr. pr. måned
600
Sanktionssats ved en månedlig ydelsessats over 13.350 kr.
§ 35, stk. 4
Kr. pr. måned
700
       
Sanktionssatser – kontanthjælp. § 35, stk. 513)
Sanktionssats ved en månedlig ydelsessats under 5.550 kr.
§ 35, stk. 5
Kr. pr. måned
600
Sanktionssats ved en månedlig ydelsessats 5.550-9.800 kr.
§ 35, stk. 5
Kr. pr. måned
1.200
Sanktionssats ved en månedlig ydelsessats 9.801-13.350 kr.
§ 35, stk. 5
Kr. pr. måned
1.800
Sanktionssats ved en månedlig ydelsessats over 13.350 kr.
§ 35, stk. 5
Kr. pr. måned
2.100
       
Sanktion ved uberettiget modtagelse af hjælp efter §§ 22-25 samtidig med arbejde eller ophold i udlandet
     
Sanktionsgrænse
§ 42, stk. 1 og § 43,
stk. 1
Kr. pr. måned
11.554
       
Uddannelseshjælp
     
Enlige forsørgere under 30 år
§ 23, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. måned
12.663
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud
§ 23, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. måned
8.862
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)
§ 23, stk. 2, nr. 3
Kr. pr. måned
11.554
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt
§ 23, stk. 2, nr. 4
Kr. pr. måned
15.355
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
§ 23, stk. 2, nr. 5
Kr. pr. måned
11.554
25-29 år, udeboende
§ 23, stk. 2, nr. 6
Kr. pr. måned
6.331
25-29 år, hjemmeboende
§ 23, stk. 2, nr. 7
Kr. pr. måned
2.728
Under 25 år, udeboende
§ 23, stk. 2, nr. 8
Kr. pr. måned
6.331
Under 25 år, hjemmeboende
§ 23, stk. 2, nr. 9
Kr. pr. måned
2.728
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg
§ 23, stk. 3
Kr. pr. måned
15.355
Aktivitetstillæg/Barselstillæg til uddannelseshjælp
     
Enlige forsørgere under 30 år
§ 24, stk. 3, nr. 1
Kr. pr. måned
2.693
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud.
§ 24, stk. 3, nr. 2
Kr. pr. måned
6.494
25-29 år, udeboende
§ 24, stk. 3, nr. 3
Kr. pr. måned
5.223
25-29 år, hjemmeboende
§ 24, stk. 3, nr. 4
Kr. pr. måned
8.826
Under 25 år, udeboende
§ 24, stk. 3, nr. 5
Kr. pr. måned
1.116
Under 25 år, hjemmeboende
§ 24, stk. 3, nr. 6
Kr. pr. måned
865
Periodesanktioner – fradrag i uddannelseshjælp 12)
     
Enlige forsørgere under 30 år
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
584
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
409
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
533
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
709
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
533
25-29 år, udeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
292
25-29 år, hjemmeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
126
Under 25 år, udeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
292
Under 25 år, hjemmeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
126
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
709
Periodesanktioner – fradrag i aktivitetstillæg til uddannelseshjælp 12)
     
Enlige forsørgere under 30 år
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
124
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
300
25-29 år, udeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
241
25-29 år, hjemmeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
407
Under 25 år, udeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
52
Under 25 år, hjemmeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
40
Punktsanktioner – nedsættelse af uddannelseshjælp 12)
     
Enlige forsørgere under 30 år
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.752
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.227
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.599
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
2.127
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.599
25-29 år, udeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
876
25-29 år, hjemmeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
378
Under 25 år, udeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
876
Under 25 år, hjemmeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
378
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
2.127
Punktsanktioner – nedsættelse af aktivitetstillæg til uddannelseshjælp 12)
     
Enlige forsørgere under 30 år
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
372
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
900
25-29 år, udeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
723
25-29 år, hjemmeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.221
Under 25 år, udeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
156
Under 25 år, hjemmeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
120
       
Sanktionssatser – uddannelseshjælp. § 35, stk. 413)
     
Sanktionssats ved en månedlig ydelsessats under 5.550 kr.
§ 35, stk. 4
Kr. pr. måned
200
Sanktionssats ved en månedlig ydelsessats 5.550-9.800 kr.
§ 35, stk. 4
Kr. pr. måned
400
Sanktionssats ved en månedlig ydelsessats 9.801-13.350 kr.
§ 35, stk. 4
Kr. pr. måned
600
Sanktionssats ved en månedlig ydelsessats over 13.350 kr.
§ 35, stk. 4
Kr. pr. måned
700
       
Sanktionssatser – uddannelseshjælp. § 35, stk. 513)
     
Sanktionssats ved en månedlig ydelsessats under 5.550 kr.
§ 35, stk. 5
Kr. pr. måned
600
Sanktionssats ved en månedlig ydelsessats 5.550-9.800 kr.
§ 35, stk. 5
Kr. pr. måned
1.200
Sanktionssats ved en månedlig ydelsessats 9.801-13.350 kr.
§ 35, stk. 5
Kr. pr. måned
1.800
Sanktionssats ved en månedlig ydelsessats over 13.350 kr.
§ 35, stk. 5
Kr. pr. måned
2.100
       
Sanktion ved uberettiget modtagelse af hjælp efter §§ 22-25 samtidig med arbejde eller ophold i udlandet
     
Sanktionsgrænse
§ 42, stk. 1 og § 43, stk. 1
Kr. pr. måned
11.554
Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter §§ 23-25 med et beløb svarende til satserne i § 25, stk. 2
     
Gifte/samlevende, forsørgere
§ 25 b, stk. 1, nr. 1
Kr. pr. måned
15.355
Gifte/samlevende, ikke forsørgere
§ 25 b, stk. 1, nr. 2
Kr. pr. måned
11.554
Enlige, forsørger, 1 barn
§ 25 b, stk. 1, nr. 3
Kr. pr. måned
16.009
Enlige, forsørger, 2 eller flere børn
§ 25 b, stk. 1, nr. 4
Kr. pr. måned
16.387
Enlige, ikke forsørger
§ 25 b, stk. 1, nr. 5
Kr. pr. måned
13.975
Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter § 25, stk. 3, og som ikke er omfattet af § 25 b, stk. 1
     
Gifte/samlevende, forsørgere, 1 barn
§ 25 b, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. måned
13.110
Gifte/samlevende, forsørgere, 2 eller flere børn
§ 25 b, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. måned
12.980
Gifte/samlevende, ikke forsørgere
§ 25 b, stk. 2, nr. 3
Kr. pr. måned
9.958
Enlige, forsørger, 1 barn
§ 25 b, stk. 2, nr. 4
Kr. pr. måned
15.693
Enlige, forsørger, 2 eller flere børn
§ 25 b, stk. 2, nr. 5
Kr. pr. måned
16.071
Enlige, ikke forsørger
§ 25 b, stk. 2, nr. 6
Kr. pr. måned
10.698
Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter §§ 23-24, eller som får beregnet hjælp efter § 26, stk. 2, og som ikke er omfattet af § 25 b, stk. 1
     
Gifte/samlevende, forsørgere, 1 barn
§ 25 b, stk. 3, nr. 1
Kr. pr. måned
12.503
Gifte/samlevende, forsørgere, 2 eller flere børn
§ 25 b, stk. 3, nr. 2
Kr. pr. måned
12.334
Gifte/samlevende, ikke forsørgere
§ 25 b, stk. 3, nr. 3
Kr. pr. måned
9.541
Enlige, forsørger, 1 barn
§ 25 b, stk. 3, nr. 4
Kr. pr. måned
14.931
Enlige, forsørger, 2 eller flere børn
§ 25 b, stk. 3, nr. 5
Kr. pr. måned
15.308
Enlige, ikke forsørger
§ 25 b, stk. 3, nr. 6
Kr. pr. måned
10.276
Kontanthjælpsloft for ægtefæller, hvor en eller begge modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, og som ikke opfylder 225 timers kravet (Ægtefæller omfattet af § 13 f, stk. 3 og 4)
     
Ej nedsat hjælp, forsørger, 1 barn
§ 25 b, stk. 5, nr. 1
Kr. pr. måned
9.308
Ej nedsat hjælp, forsørger, 2 eller flere børn
§ 25 b, stk. 5, nr. 2
Kr. pr. måned
9.378
Ej nedsat hjælp, ikke forsørger
§ 25 b, stk. 5, nr. 3
Kr. pr. måned
6.255
Nedsat hjælp, forsørger, 1 barn
§ 25 b, stk. 5, nr. 4
Kr. pr. måned
7.499
Nedsat hjælp, forsørger, 2 eller flere børn
§ 25 b, stk. 5, nr. 5
Kr. pr. måned
7.569
Nedsat hjælp, ikke forsørger
§ 25 b, stk. 5, nr. 6
Kr. pr. måned
5.539
Nedsættelse af hjælpen til ugifte personer, der ikke opfylder kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder
     
Hjælp beregnet på baggrund af 15.180 kr./11.423 kr. pr. måned
§ 13 g, stk. 1, nr. 1
Kr. pr. måned
1.054
Hjælp beregnet på baggrund af mindre end 15.180 kr./11.423 kr. pr. måned
§ 13 g, stk. 1, nr. 2
Kr. pr. måned
526
Omregningssats for ukendt arbejdstid til 225 timers-regel
     
Omregningssats
§ 13 f, stk. 15
Kr. pr. time
125,46
Ægtefælleberegning – 225 timers-regel
     
Forsørgere
§ 26, stk. 5-8
Kr. pr. måned
15.355
Ikke-forsørgere
§ 26, stk. 5-8
Kr. pr. måned
11.554
Engangshjælp
     
Over 25 år, samt udeboende under 25 år (maksimum)
§ 25 a, stk. 2
Kr. pr. måned
6.175
Hjemmeboende under 25 år (maksimum)
§ 25 a, stk. 3
Kr. pr. måned
3.070
Hjælp til visse persongrupper
     
Nået efterlønsalderen, ikke optjent pensionsret
§ 27, stk. 1
Kr. pr. måned
9.995
Børnestøttebeløb, ikke optjent pensionsret
§ 27, stk. 2
Kr. pr. måned
3.108
Enlige forsørgere – under 30 år (maksimum)
§ 12, stk. 3
Kr. pr. måned
12.663
Fradrag ved formue og indtægt, beløb der ses bort fra
     
Formue, enlige
§ 14, stk. 1
Kr. pr. måned
10.000
Formue, ægtefæller
§ 14, stk. 1
Kr. pr. måned
20.000
Formue, engangsbeløb fra forsikring ved kritisk sygdom
§ 14, stk. 8
Kr. pr. forsikringsbe-
givenhed
150.000
Forsørgelsesydelse, ægtefæller, forsørgelsespligt
§ 30, stk. 2
Kr. pr. måned
15.355
Forsørgelsesydelse, ægtefæller, andre
§ 30, stk. 2
Kr. pr. måned
11.554
Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt
§ 31, stk. 1
Kr. pr. time
27,84
Fradrag for indtægter ved arbejde - STU (maksimumbeløb)
§ 31, stk. 2
Kr. pr. år
26.316
Arbejdstillæg, ukendt arbejdstimer, omregningssats
§ 31, stk. 3
Kr. pr. time
247,53
Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift 14)
     
Ikke-forsørgere
§ 34, stk. 8
Kr. pr. måned
3.100
Forsørgere med et hjemmeboende barn
§ 34, stk. 8
Kr. pr. måned
4.500
Forsørgere med et udeboende barn
§ 34, stk. 8
Kr. pr. måned
4.600
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme udover 1
§ 34, stk. 8
Kr. pr. måned
850
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover 1
§ 34, stk. 8
Kr. pr. måned
700
Indtægtsgrænse efter 3 måneder - dagpengemaksimum
§ 34, stk. 8
Kr. pr. måned
19.083
Grænse uafhængig af tidligere indtægter - integrationsydelse
§ 34, stk. 8
Kr. pr. måned
13.767
Fradrag for forskudsvis udlagt børnebidrag
     
Samlede udbetalt beløb (minimumsbeløb)
§ 96 a, stk. 1
Kr. pr. måned
15.355
12) Periodesanktioner og punktsanktioner henviser til sanktionsbestemmelserne i §§ 35-41 i LBK nr. 981 af 23. september 2019 og vejledning nr. 10013 af 13. oktober 2016 om rådighed og sanktioner for personer, der ansøger om eller modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp.
13) Sanktionssatser henviser til sanktionsbestemmelserne i §§ 35-40 a i lov nr. 1558 af 27. december 2019
14) Jf. BEK nr. 1605 af 18. december 2018 om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik.
 
Tabel 6. Midlertidigt børnetilskud, jf. lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere (Lov nr. 1550 af 27. december 2019
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Midlertidigt børnetilskud
       
Midlertidigt børnetilskud til enlige15)
§ 1
Kr. pr. måned pr. barn
607
       
Midlertidigt børnetilskud til modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, nedsat uddannelseshjælp eller kontanthjælp16) eller uddannelseshjælp som uddannelsesparat
§ 2
Kr. pr. måned pr. barn
708
       
Midlertidigt børnetilskud til gifte eller samlevende17)
§ 3
Kr. pr. måned pr. barn
556
       
Tillæg til enlige forsørgere
§ 4, stk. 1
Kr. pr. måned uanset antal børn
657
       
Grænsebeløb for enlige modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse
§ 6, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. måned pr. person
1.913
       
Grænsebeløb pr. gifte eller samlevende modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse
§ 6, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. måned pr. person
4.208
15) Modtagere af uddannelseshjælp og aktivitetstillæg, uddannelseshjælp og barselstillæg, uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 3, uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 4 eller kontanthjælp efter § 25 i lov om aktiv socialpolitik.
16) Jf. § 26, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik
17) Modtagere af uddannelseshjælp og aktivitetstillæg, uddannelseshjælp og barselstillæg, uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 3, uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 4 eller kontanthjælp efter § 25 i lov om aktiv socialpolitik.
 
Tabel 7. Ressourceforløbsydelse, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 981 af 23. september 2019)
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Ressourceforløbsydelse
Forsørgere
 
§ 68, stk. 2, nr. 1 og
§ 69 j, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. måned
15.355
Ikke-forsørgere
 
§ 68, stk. 2, nr. 2 og
§ 69 j, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. måned
11.554
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgelsespligt
 
§ 68, stk. 2, nr. 3 og
§ 69 j, stk. 2, nr. 3
Kr. pr. måned
3.594
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg
 
§ 68, stk. 2, nr. 4 og
§ 69 j, stk. 2, nr. 4
Kr. pr. måned
15.355
Ressourceforløbsydelse (højeste sygedagpengebeløb)
 
§ 68, stk. 4
Kr. pr. uge
4.405
Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse 89 pct.)
 
§ 68, stk. 5
Kr. pr. uge
3.919
Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp forsørger)
 
§ 68, stk. 5
Kr. pr. måned
15.355
Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp ikke- forsørger)
 
§ 68, stk. 5
Kr. pr. måned
11.554
Fradrag ved indtægt, beløb der ses bort fra
Lønindtægtsgrænse
 
§ 68 a, stk. 2 og
§ 69 j, stk. 9
Kr. pr. måned
14.965
Fradrag pr. arbejdstime i forbindelse med tilbud
 
§ 68 a, stk. 3 og
§ 69 j, stk. 10
Kr. pr. time
16,74
Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift
Ikke-forsørgere
 
§ 34, stk. 8
Kr. pr. måned
3.100
Forsørgere med et hjemmeboende barn
 
§ 34, stk. 8
Kr. pr. måned
4.500
Forsørgere med et udeboende barn
 
§ 34, stk. 8
Kr. pr. måned
4.600
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme udover 1
§ 34, stk. 8
Kr. pr. måned
850
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover 1
 
§ 34, stk. 8
Kr. pr. måned
700
Indtægtsgrænse efter 3 måneder - dagpengemaksimum
 
§ 34, stk. 8
Kr. pr. måned
19.083
Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen
Forsørgere
 
§ 69 a, stk. 3 og
§ 69 b, stk. 2
Kr. pr. dag
709
Ikke-forsørgere
 
§ 69 a, stk. 3 og
§ 69 b, stk. 2
Kr. pr. dag
533
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt
 
§ 69 a, stk. 3 og
§ 69 b, stk. 2
Kr. pr. dag
166
Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg
 
§ 69 a, stk. 3 og
§ 69 b, stk. 2
Kr. pr. dag
709
Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen
Forsørgere
 
§ 69 d, stk. 2, nr. 1 og
§ 69 o, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. hændelse
1.777
Ikke-forsørgere
 
§ 69 d, stk. 2, nr. 1 og
§ 69 o, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. hændelse
1.777
Ressourceforløbsydelse (sygedagpenge eller ledighedsydelse)
 
§ 69 d, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. hændelse
1.777
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt, bidragspligt
 
§ 69 d, stk. 2, nr. 2 og
§ 69 o, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. hændelse
275
Ressourceforløbsydelse til selvstændige med 75 pct. uarbejdsdygtighed
       
Forsørgere
 
§ 69 j, stk. 4, nr. 1
Kr. pr. måned
11.516
Ikke-forsørgere
 
§ 69 j, stk. 4, nr. 1
Kr. pr. måned
8.666
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt
 
§ 69 j, stk. 4, nr. 1
Kr. pr. måned
2.696
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg
 
§ 69 j, stk. 4, nr. 1
Kr. pr. måned
14.457
Ressourceforløbsydelse til selvstændige med 50 pct. uarbejdsdygtighed
       
Forsørgere
 
§ 69 j, stk. 4, nr. 2
Kr. pr. måned
7.678
Ikke-forsørgere
 
§ 69 j, stk. 4, nr. 2
Kr. pr. måned
5.777
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt
 
§ 69 j, stk. 4, nr. 2
Kr. pr. måned
1.797
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg
 
§ 69 j, stk. 4, nr. 2
Kr. pr. måned
13.558
Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen 75 pct. uarbejdsdygtighed
       
Forsørgere
 
§ 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
532
Ikke-forsørgere
 
§ 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
400
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt
 
§ 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
125
Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg
 
§ 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
532
Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen 75 pct. uarbejdsdygtighed
       
Forsørgere
 
§ 69 o, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. hændelse
1.333
Ikke-forsørgere
 
§ 69 o, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. hændelse
1.333
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt
 
§ 69 o, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. hændelse
206
Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt
 
§ 69 o, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. hændelse
206
Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen 50 pct. uarbejdsdygtighed
       
Forsørgere
 
§ 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
355
Ikke-forsørgere
 
§ 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
267
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt
 
§ 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
83
Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg
 
§ 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
355
Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen 50 pct. uarbejdsdygtighed
       
Forsørgere
 
§ 69 o, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. hændelse
889
Ikke-forsørgere
 
§ 69 o, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. hændelse
889
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt
 
§ 69 o, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. hændelse
138
Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt
 
§ 69 o, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. hændelse
138
       
       
       
Tabel 8. Revalideringsydelse og ledighedsydelse, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 981 af 23. september 2019)
   
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Revalideringsydelse
       
Fyldt 30 år
 
§ 52, stk. 1
Kr. pr. måned
19.095
Under 30 år, forsørger med egne børn i hjemmet
 
§ 52, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. måned
19.095
Fyldt 25 år, forsørger med ikke-hjemmeboende børn
 
§ 52, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. måned
15.355
Fyldt 25 år, ikke forsørgelsespligt
 
§ 52, stk. 2, nr. 3
Kr. pr. måned
11.554
Under 25 år, bor ikke hos en eller begge forældre
 
§ 52, stk. 2, nr. 4
Kr. pr. måned
7.448
Under 25 år, bor hos en eller begge forældre
 
§ 52, stk. 2, nr. 5
Kr. pr. måned
3.594
Under 25 år, gravid og har passeret 12. svangerskabsuge
 
§ 52, stk. 2, nr. 6
Kr. pr. måned
11.554
Under 25 år, forsørger med ikke-hjemmeboende børn, psykisk syg
§ 52, stk. 2, nr. 7
Kr. pr. måned
15.355
Under 25 år, bor ikke hos en eller begge forældre, psykisk syg
 
§ 52, stk. 2, nr. 8
Kr. pr. måned
11.554
Under 25 år, max hjælp i alt ved bidragspligt inkl. tillæg
 
§ 52, stk. 3
Kr. pr. måned
15.355
Hvis indtægt i 6 måneder før afgørelse om revalidering gennemsnitlig overstiger højeste revalidering
§ 52, stk. 4
Kr. pr. måned
19.095
Nedsættelse af revalideringsydelse, hvis anden
arbejdsindtægt overstiger følgende beløb
§ 58, stk. 1
Kr. pr. år
12.000
Ledighedsydelse
       
Ledighedsydelse (89 pct.)
 
§ 74 a, stk. 2
Kr. pr. uge
3.919
Ledighedsydelse (89 pct.)
   
Kr. pr. måned
16.984
Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger)
 
§ 74 a, stk. 3, nr. 1
Kr. pr. uge
3.543
Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger)
   
Kr. pr. måned
15.355
Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger)
 
§ 74 a, stk. 3, nr. 2
Kr. pr. uge
2.666
Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger)
   
Kr. pr. måned
11.554
Lønindtægtsgrænse
 
§ 74 d, stk. 3
Kr. pr. måned
14.965
Omregningssats
 
§ 74 d, stk. 5
Kr. pr. time
247,53
Periodesanktion – fradrag i ledighedsydelsen
       
Ledighedsydelse (89 pct.)
 
§ 77, stk. 4
Kr. pr. dag
784
Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger)
 
§ 77, stk. 4
Kr. pr. dag
709
Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger)
 
§ 77, stk. 4
Kr. pr. dag
533
         
         
Tabel 9. Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 981 af 23. september 2019)
   
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Modtagere af kontanthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse samt beskæftigelsestillæg i virksomhedspraktik
Ydelsens mindstestørrelse, forsørger børn
 
§ 79, stk. 3
Kr. pr. måned
15.355
Ydelsens mindstestørrelse, andre
 
§ 79, stk. 3
Kr. pr. måned
11.554
Ydelsesmodtagerens 1/3 bidrag18)
 
§ 80
Kr. pr. måned
95
Kommunens 2/3 bidrag
 
§ 80
Kr. pr. måned
189
18) Jf. BEK nr. 1347 af 30. november 2015 om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser.
         
         
Tabel 10. Løntilskud, jobrotationsydelse og prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Lov nr. 548 af 7. maj 2019)
   
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Løntilskud 19)
       
Løntilskud, førtidspensionister/tidl. skånejob
 
§ 75, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. time
29,13
Løntilskud, førtidspensionister
 
§ 75, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. time
51,01
Løntilskud, privat arbejdsgiver
 
§ 75, stk. 2, nr. 3
Kr. pr. time
81,27
Løntilskud, privat/offentlig arbejdsgiver
 
§ 75, stk. 2, nr. 4
Kr. pr. time
118,04
Løntilskud, privat/offentlig arbejdsgiver
 
§ 75, stk. 2, nr. 5
Kr. pr. time
157,10
Timeløn20)
 
§ 72, stk. 2
Kr. pr. time
129,37
         
Løntilskud ved fleksjob
       
Maksimum for beregning af løntilskud
 
§ 133 og § 136
Kr. pr. år
537.633
Maksimum for beregning af løntilskud
 
§ 133 og § 136
Kr. pr. time
279,41
Ved 1/2 tilskud
 
§ 133 og § 136
Kr. pr. år
268.817
Ved 1/2 tilskud
 
§ 133 og § 136
Kr. pr. time
139,71
Ved 2/3 tilskud
 
§ 133 og § 136
Kr. pr. år
358.422
Ved 2/3 tilskud
 
§ 133 og § 136
Kr. pr. time
186,27
Fleksløntilskud
 
§ 123, stk. 1
Kr. pr. uge
4.316
Fleksløntilskud
 
§ 123, stk. 1
Kr. pr. måned
18.701
Lønindtægtsgrænse
 
§ 123, stk. 2
Kr. pr. måned
14.965
Tilskud til selvstændige erhvervsdrivende
 
§ 126, stk. 5
Kr. pr. år
143.889
Højeste fleksbidrag21)
 
§ 7, stk. 2
Kr. pr. måned
4.488
Jobrotationsydelse
       
Jobrotationsydelse til privat/offentlig arbejdsgiver
 
§ 152, stk. 1
Kr. pr. time
190,44
Jobrotationsydelse til privat arbejdsgiver (gl. ordning)22)
 
§ 98 a, stk. 2
Kr. pr. time
214,28
Prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse
       
Prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse
 
§ 48, stk. 7
Kr. pr. uge
4.149,82
19) Der gælder samme løntilskudssatser, for så vidt angår løntilskud efter § 15 b, stk. 4, lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.
20) Timelønnen beregnes på grundlag af den årligt regulerede maksimale månedlige dagpengesats.
21) Bestemmelsen findes i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (LBK 1086 af 19. september 2017).
22) Jobrotationsydelse til private arbejdsgivere, der har indgået aftale om et jobrotationsprojekt, der påbegyndes i perioden fra den 1. januar 2013 og indtil den 1. juli 2014. Der henvises til LBK nr. 1342 af 21. november 2016, § 98 a., stk. 2
 
 
Tabel 11. Seniorjob, jf. lov om seniorjob (LBK nr. 1090 af 15. september 2015)
   
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Seniorjob
       
Seniorjob, statstilskud til kommune pr. helårsstilling
 
§ 15, stk. 1
Kr. pr. år
149.722
         
         
Tabel 12. Befordringsgodtgørelse, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Lov nr. 548 af 7. maj 2019)
   
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Befordringsgodtgørelse mv.
       
Befordringsgodtgørelse, kilometersats23)
§ 175, stk. 1, og stk. 2
Kr. pr. km.
0,98
Udgiftsgodtgørelse, maksimum (personer efter § 6, nr. 2-5, 7, 8, 12 og 13)
§ 176, stk. 1
Kr. pr. måned
1.000
23) Opdatering af satsen offentliggøres på www.skat.dk

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 27. december 2019

Kasper Håkansson