Senere ændringer til forskriften
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag Aftale om ferie
Den fulde tekst

Cirkulære om aftale om ferie

Generelle bemærkninger

Skatteministeriet, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, og centralorganisationerne har indgået vedlagte aftale om ferie af 16. december 2019 (bilag 1). Aftalen har virkning fra 1. september 2020 og erstatter aftale om ferie af 9. november 2005.

Den 1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft. Den nye ferielov bygger på et princip om, at ferie optjenes og holdes over samme periode – også kaldet samtidighedsferie.

Der er i forlængelse heraf sket en generel tilpasning af bestemmelserne i aftalens kapitel 1 til 3 til samtidighedsferie.

Reglerne om optjening og afholdelse af særlige feriedage i aftalens kapitel 4 er ikke ændret. Særlige feriedage optjenes fortsat i kalenderår (optjeningsåret) og holdes fortsat i perioden 1. maj til 30. april (afholdelsesperioden for særlige feriedage).

De væsentligste ændringer i forhold til aftalen fra 2005 er:

1. Aftalen indeholder ikke længere bestemmelser om overførsel af ferie ud over 20 dage eller overførsel af ferie på grund af feriehindringer (tidligere §§ 6 og 7). Der henvises til reglerne i ferieloven herom.

2. Aftalen indeholder ikke længere bestemmelse om beregning af løn under ferie ved en anden beskæftigelsesgrad end i optjeningsåret -feriedifferenceberegning (tidligere § 11). Der henvises til reglen i ferieloven herom.

3. Reglerne for udbetaling af særlige feriegodtgørelse i aftalens § 10, stk. 1. og 2, er tilpasset ferielovens bestemmelser således, at arbejdsgiver kan vælge at udbetale særlig feriegodtgørelse enten to gange årligt, ultimo maj måned og ultimo august måned, eller samtidig med at den dertil svarende ferie begynder.

4. Aftalen indeholder ikke længere særregler for tjenestemænd mv. (tidligere kapitel 4). Pr. 1. september 2020 er tjenestemænd mv. – ud over at være omfattet af ferieaftalen - direkte omfattet af ferieloven.

Aftalen gælder både for ansatte med en 5-dages arbejdsuge samt for ansatte, der arbejder 6 dage om ugen. Antallet af dage i § 7 og § 12 ganges med 6/5 for ansatte, der arbejder 6 dage om ugen. Kompensationen i § 5, lønfradraget i § 8 samt den kontante godtgørelse i § 17, stk. 3, skal ganges med 5/6 for ansatte, der arbejder 6 dage om ugen.

I forlængelse af ferieaftalen har Skatteministeriet, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, og centralorganisationerne udarbejdet en fælles vejledning, som findes på www.medst.dk.

Ikrafttræden

Cirkulæret træder i kraft den 1. september 2020.

Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære af 11. november 2005 om ferieaftalen (Perst.nr. 053-05), cirkulære af 16. august 2010 om ændring af aftale om ferie (ophævelse af § 17) (Perst.nr. 025-10) og cirkulære af 17. august 2011 om ændring af aftale om ferie (Ændring af § 25) (Perst.nr 038-11).

Skatteministeriet, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, den 18. december 2019

Kathrine Wibe


Bilag

Aftale om ferie

Kapitel 1. Dækningsområde

§ 1. Aftalen gælder for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte samt for ansatte omfattet af overenskomster indgået på den ene side af eller efter bemyndigelse fra Skatteministeriet, Medarbejder og Kompetencestyrelsen og på den anden side af de underskrivende centralorganisationer eller organisationer, der er tilsluttet disse.

Stk. 2. For ansatte, der er omfattet af overenskomst for speciallæger mv. i staten gælder alene bestemmelserne i kapitel 4 om særlige feriedage.

Kapitel 2. Timelønnede

§ 2. Timelønnede følger ferieloven.

Stk. 2. Timelønnede, der har ret til fuld løn under sygdom, er herudover omfattet af bestemmelserne i kapitel 4 om særlige feriedage.

Stk. 3. Ved en timelønnet medarbejders overgang til månedslønsansættelse foretages fradrag i lønnen efter bestemmelsen i § 8, når medarbejderen holder ferie med feriegodtgørelse.

Kapitel 3. Månedslønnede

§ 3. Månedslønnede følger ferieloven med de afvigelser, der er anført i §§ 4-11.

Optjening af ferie

§ 4. Den ansatte optjener ret til ferie med løn i fraværsperioder, hvor der ikke udbetales løn, men hvor der fortsat optjenes pensionsret.

Stk. 2. Den ansatte optjener endvidere ret til ferie med løn under fravær som følge af:

1. Tjenestefrihed uden løn i de første 6 måneder af tjenestefrihedsperioden.

Det er en forudsætning, at den ansatte genindtræder i tjenesten inden udløbet af ferieafholdelsesperioden, hvori ferien skal være afholdt, og at ferien afvikles inden udløbet af samme ferieafholdelsesperiode, medmindre afviklingen udsættes i henhold til andre bestemmelser i ferieloven.

2. Tjenestefrihedsperioder uden løn af højst 1 års varighed, hvor den ansatte gennemgår en uddannelse, der efter ansættelsesmyndighedens skøn er af betydning for den pågældendes beskæftigelse.

3. Militærtjeneste af højst 1 måneds varighed.

Stk. 3. Hvis den ansatte har haft lønnet beskæftigelse i de i stk. 2 nævnte fraværsperioder, fradrages den optjente feriegodtgørelse i den løn, der udbetales under ferie.

Stk. 4. Hvis tilgodehavende ferie ved en tjenestefrihedsperiodes begyndelse er konverteret til feriegodtgørelse, og den ansatte efter genindtræden vælger at afvikle den således afregnede ferie som ferie med løn, modregnes den udbetalte feriegodtgørelse i den løn, der udbetales under ferien.

Omlægning af ferie

§ 5. Hvis planlagt ferie omlægges uden den ansattes samtykke med et varsel på mindre end 3 måneder (hovedferie), henholdsvis 1 måned (øvrig ferie), ydes en kompensation på 1,8 times betalt frihed for hver omlagt feriedag.

Stk. 2. Hvis omlægningen sker efter feriens påbegyndelse, udgør kompensationen 3,6 times betalt frihed for hver omlagt feriedag.

Overført ferie i forbindelse med fratræden

§ 6. En opsagt medarbejder kan ikke pålægges at holde overført ferie i opsigelsesperioden.

§ 7. Når en ansat fratræder, bortfalder retten til efter fratrædelsen at holde mere end 25 dages ferie i en ferieafholdelsesperiode. Feriegodtgørelse for eventuelle feriedage ud over dage optjent til afholdelse i indeværende ferieafholdelsesperiode udbetales til den ansatte, jf. ferielovens §§ 15 og 26, stk. 3.

Stk. 2. Overgår den ansatte til anden ansættelse inden for aftalens dækningsområde, kan den ansatte og den nye ansættelsesmyndighed dog indgå skriftlig aftale om, at sådanne feriedage i stedet overføres til det nye ansættelsesforhold.

Ferie uden løn

§ 8. For ansatte, der holder ikke-optjent ferie eller ferie optjent hos en anden ansættelsesmyndighed, foretages et lønfradrag på 7,4/1924 af årslønnen pr. feriedag. For deltidsansatte reduceres fradraget forholdsmæssigt.

Ferie, løn, særlig feriegodtgørelse mv.

§ 9. Deltidsansatte, der har udført tjeneste ud over den fastsatte beskæftigelsesgrad, uden at dette er blevet betalt som overarbejde, har krav på almindelig feriegodtgørelse på 12½ pct. af merarbejdsgodtgørelsen.

§ 10. I stedet for ferietillæg efter ferieloven har den ansatte krav på særlig feriegodtgørelse, der beregnes som 1½ pct. af

1. den skattepligtige indkomst for tjenstligt arbejde i optjeningsperioden

2. arbejdsmarkedsbidrag

3. den ansattes egetbidrag til ATP

med fradrag af

4. udbetalt særlig feriegodtgørelse

5. merarbejdsbetaling til deltidsansatte, der har givet grundlag for udbetaling af feriegodtgørelse på 12½ pct., jf. § 9

6. feriegodtgørelse af merarbejdsbetaling som nævnt under 5).

Stk. 2. Særlig feriegodtgørelse udbetales enten 2 gange årligt eller samtidig med at den dertil svarende ferie begynder.

Stk. 3. Særlig feriegodtgørelse, der udbetales 2 gange årligt, forfalder for perioden 1. september til 31. maj til betaling ultimo maj, mens særlig feriegodtgørelse for perioden 1. juni til 31. august forfalder til betaling ultimo august.

Stk. 4. Udbetalt særlig feriegodtgørelse modregnes i den feriegodtgørelse, der udbetales i forbindelse med fratræden, i det omfang den ansatte ikke har afviklet ferie svarende til den udbetalte særlige feriegodtgørelse.

Sygdom under ferie

§ 11. Hvis en ansat bliver syg under ferien, kan ferien – efter ansættelsesmyndighedens skøn – suspenderes helt eller delvis, når særlige omstændigheder taler herfor. Ved afgørelsen af, om ferien skal suspenderes, skal der fx tages hensyn til, om sygdommen er af længere varighed, om den er af alvorligere karakter, om den hindrer den ansatte i at udnytte ferien på en rimelig måde, eller om den skyldes tilskadekomst under tjenesten før feriens påbegyndelse.

Stk. 2. Det er ansættelsesmyndighedens afgørelse, om sygdommen kræves dokumenteret ved lægeerklæring. Ansættelsesmyndigheden fastsætter tidspunktet for afvikling af erstatningsferien.

Kapitel 4. Særlige feriedage

§ 12. Ud over ferie i henhold til ferieloven optjener en ansat, der har ret til fuld løn under sygdom, 0,42 særlig feriedag med løn for hver måneds ansættelse i optjeningsåret (kalenderåret), svarende til 5 dage pr. år. For ansættelsesperioder af under 1 måneds varighed optjenes særlige feriedage i forhold til ansættelsens længde.

Stk. 2. Særlige feriedage afvikles i det år, der går fra 1. maj til 30. april (afholdelsesperioden for særlige feriedage), og som følger efter optjeningsåret (kalenderåret).

Stk. 3. For særlige feriedage gælder reglerne i kapitel 3 med de fravigelser, der følger af §§ 12 - 18.

§ 13. Tidspunktet for afvikling af de særlige feriedage inden for den pågældende afholdelsesperiode for særlige feriedage fastlægges ved aftale mellem ansættelsesmyndigheden og den enkelte ansatte. Afvikling sker i overensstemmelse med den ansattes ønsker, i det omfang det er foreneligt med tjenesten. Den ansatte skal give varsel om afviklingen så tidligt som muligt.

Stk. 2. Afvikling kan ske som enkeltdage eller som brøkdele af dage.

Stk. 3. Hvis dagene ikke er holdt og afviklingstidspunktet ikke er fastlagt, jf. stk. 1, senest 1. januar, kan ansættelsesmyndigheden varsle dagene afholdt med 1 måneds varsel.

Stk. 4. Den ansatte kan alene afvikle særlige feriedage, som er optjent hos arbejdsgiveren efter § 12, eller efter aftale er overført fra et tidligere ansættelsesforhold efter § 16. Særlige feriedage kan ikke afholdes på forskud.

§ 14. Ansættelsesmyndigheden og den ansatte kan dog såvel forud for som i løbet af afholdelsesperiode for særlige feriedage aftale, at særlige feriedage ikke afvikles, men godtgøres kontant til den ansatte ved udløbet af afholdelsesperioden for særlige feriedage, jf. § 17.

§ 15. Ansættelsesmyndigheden og den ansatte kan endvidere aftale, at særlige feriedage, som ikke er afviklet ved udløbet af afholdelsesperioden for særlige feriedage, overføres til afvikling i en senere afholdelsesperiode for særlige feriedage.

Stk. 2. Indgås der ikke aftale i henhold til stk. 1, godtgøres tilgodehavende særlige feriedage kontant til den ansatte ved udløbet af afholdelsesperioden for særlige feriedage, jf. § 17.

Ved fratræden afregnes tilgodehavende særlige feriedage kontant til den ansatte, jf. § 17, medmindre dagene efter aftale overføres til en ny ansættelsesmyndighed efter bestemmelserne i § 7, stk. 2.

§ 17. Kontant godtgørelse for særlige feriedage udgør 2 ½ pct. af den ferieberettigende løn i optjeningsåret (kalenderåret).

Stk. 2. For hver afholdt særlig feriedag nedsættes godtgørelsen forholdsmæssigt.

Stk. 3. Hvis den kontante godtgørelse tillige omfatter overførte særlige feriedage, forhøjes godtgørelsen med ½ pct. for hver overført dag.

§ 18. Til ansatte, der ved afholdelse af særlige feriedage har en anden beskæftigelsesgrad end i optjeningsåret (kalenderåret), ydes lønnen under afholdelse af særlige feriedage med samme brøkdel, som tjenesten i optjeningsåret (kalenderåret) gennemsnitligt har udgjort.

§ 19. Bestemmelserne i kapitel 4 kan fraviges for personalegrupper inden for undervisningsområdet, der er omfattet af Lærernes Centralorganisations (eller herunder hørende organisationers) forhandlingsret og for personalegrupper på Det Kongelige Teater, der er omfattet af CO10’s (eller herunder hørende organisationers) forhandlingsret, i det omfang de forhandlingsberettigede parter indgår aftale herom.

Kapitel 5. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 20. Aftalen har virkning fra 1. september 2020. Samtidig ophæves aftale af 9. november 2005 om ferie, aftale af 2. august 2010 om ændring af aftale om ferie samt aftale af 10. august 2011 om ændring af aftale om ferie.

Stk. 2. Supplerende bestemmelser, som på tjenestemandsområdet måtte være aftalt i medfør af ferieaftalen af 2. maj 1997, § 16, eller tilsvarende bestemmelser i tidligere ferieaftaler, opretholdes, indtil de måtte blive opsagt i overensstemmelse med de herom gældende regler.

Stk. 3. De hidtil gældende særlige feriebestemmelser for udsendte tjenestemænd i udenrigstjenesten opretholdes, indtil andet måtte blive aftalt.

Kapitel 6. Opsigelse

§ 21. Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 1. april, dog tidligst 1. april 2021.

København, den 16. december 2019
Offentligt Ansattes Organisationer
(Det Statslige Område)
Flemming Vinther
Akademikerne
Lars Qvistgaard
CO10 – Centralorganisationen af 2010
Jesper Korsgaard Hansen
Lærernes Centralorganisation
Anders Bondo Christensen
Skatteministeriet
Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
Kathrine Wibe

Redaktionel note
  • Udsendt som Medst. nr. 089-19