Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2020

Satserne er gældende fra og med 1. januar 2020

Af vejledningen fremgår satser vedrørende dagpenge, efterløn, skattefri præmie, ATP-bidrag, faktorer for indeksering af udenlandsk indkomst, samt omregning af DIS-indkomst m.v.

Der henvises til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 855 af 20. august 2019, hvoraf det fremgår, at satsreguleringsprocenten for 2020 udgør 2,0 pct.

Beløbet for dagpenge reguleres, jf. § 47, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., pr. 1. januar med 1,7 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Der fradrages derudover en procentsats, som for finansårene 2020-2023 udgør 0,75 pct., hvilket betyder, at der anvendes en afdæmpet reguleringsprocent på 1,15.

Indkomstkravet ved optjening af ret til dagpenge og øvrige efter satser efter § 53, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., reguleres med tilpasningsprocenten efter lov om en satsregulering, der i 2020 udgør 0,2 pct., og tillagt 2 procentpoint, jf. § 53, stk. 7., således, at der er fremskrevet med i alt 2,2 pct. Tilsvarende gør sig gældende for bundfradraget ved beregning af fradrag i efterløn for pensionsordninger, jf. § 74 j, stk. 10, samt beløbsgrænserne i forbindelse med selvstændig virksomhed, jf. § 74 f, stk. 7, og § 74 g, stk. 1, og i forbindelse med lempet fradrag, jf. § 74 e, stk. 3.

Satsen ved omregning af ukontrollabel arbejdstid, B-indkomst og overskud ved selvstændig virksomhed m.v., jf. § 53, stk. 12, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., reguleres pr. 1. januar med tilpasningsprocenten efter lov om en satsregulering, der i 2020 udgør 0,2 pct., og tillagt 2 procentpoint således at der er fremskrevet med i alt 2,2 pct.

Satsen ved omregning af ukontrollabel arbejdstid, B-indkomst, pensionsudbetalinger m.v. ved fradrag i dagpenge og efterløn, jf. § 52 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., reguleres pr. 1. januar med den procentvise lønudvikling for alle lønmodtagere på hele Dansk Arbejdsgiverforenings område i de seneste 4 kvartaler før den 1. juli i året forud, jf. bekendtgørelse nr. 1154 af 20. december 1995.

Beløbet for efterlønnen reguleres, jf. § 74 l, stk. 1-3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., en gang om året pr. 1. januar med 1,7 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Der fradrages derudover en procentsats, som for finansårene 2020-2023 udgør 0,75 pct.

Paragrafferne henviser til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., hvis ikke andet er angivet.

Satserne er fordelt på følgende kapitler:

Kapitel 1: Satser for dagpenge og efterløn

Kapitel 2: Øvrige satser mv. på dagpengeområdet

Kapitel 3: Øvrige satser mv. på efterlønsområdet

Kapitel 4: Arbejdsløshedsforsikringsbidrag, efterlønsbidrag og ATP-bidrag

Kapitel 5: Faktorer for indeksering af udenlandsk indkomst

Kapitel 6: Omregning af DIS-indkomst

Kapitel 1: Satser for dagpenge og efterløn

Tabel 1. Satser for dagpenge og efterløn
 
Lovhenvisning
Fuldtidsforsikret
Deltidsforsikret
Satser for dagpenge og efterløn (Kr. pr. måned)
Dagpenge
     
Dagpenge,
§§ 47 og 70
19.083
12.722
Dimittend (med forsørgelsespligt)
§ 49, stk. 5
15.648
10.432
Dimittend (uden forsørgelsespligt)
§ 49, stk. 5
13.644
9.096
Ungesats (50 pct. sats)
§ 52 a, stk. 2 og 3
9.542
6.361
       
Dagpenge under Uddannelsesløft
     
80 pct. sats
§ 48 a, stk. 1
15.266
10.178
100 pct. sats, ved uddannelse fra særlig liste i perioden 1. januar 2020 - 31. december 2020
§ 48 a, stk. 2
19.083
12.722
       
Efterløn
     
100 pct. sats
§ 74 l, stk. 1 og 2
19.083
12.722
91 pct. sats
§ 74 l, stk. 3
17.366
11.577
Satser for dagpenge, der kan udbetales i forbindelse med aktivering mv. (Kr. pr. måned)
Over 25 år
     
Dagpenge (individuel sats)
§ 48, jf. §§ 47 og 70
19.083
12.722
       
Under 25 år, ingen uddannelse
     
Til og med 26 ugers sammenlagt ledighed:
     
Dagpenge (individuel sats)
§ 52 a, stk. 1
19.083
12.722
       
Efter 26 ugers og til og med 104 ugers sammenlagt ledighed for medlemmer, der ikke har haft 2 års forudgående beskæftigelse inden for 3 år:
     
Dagpenge (50 pct. sats)
§ 52 a, stk. 1 og 2
9.542
6.361
       
Efter 26 ugers og til og med 104 ugers sammenlagt ledighed for medlemmer, der har haft 2 års forudgående beskæftigelse inden for 3 år, hvor der ikke er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:
     
Dagpenge (individuel sats)
§ 52 a, stk. 1, 2, 3 og 5
19.083
12.722
       
Efter 26 ugers og til og med 104 ugers sammenlagt ledighed for medlemmer, der har haft 2 års forudgående beskæftigelse inden for 3 år, hvor der er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:
     
Dagpenge (50 pct. sats)
§ 52 a, stk. 1, 2 og 3
9.542
6.361
       
Efter 104 ugers sammenlagt ledighed, hvor
der ikke er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:
     
Dagpenge (individuel sats)
§ 52 a, stk. 1, 3 og 5
19.083
12.722
       
Efter 104 ugers sammenlagt ledighed, hvor der er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:
     
Dagpenge (50 pct. sats)
§ 52 a, stk. 1 og 3
9.542
6.361
       
Under 25 år, gennemført uddannelse
     
Til og med 26 ugers sammenlagt ledighed:
     
Dagpenge (individuel sats)
§ 52 a, stk. 1
19.083
12.722
       
Efter 26 ugers sammenlagt ledighed, hvor der
ikke er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel
14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:
     
Dagpenge (individuel sats)
§ 52 a, stk. 1, 4 og 5
19.083
12.722
       
Efter 26 ugers sammenlagt ledighed, hvor
der er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 14 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:
     
Medlemmer med forsørgelsespligt (82 pct. sats)
§ 52 a, stk. 1 og 4
15.648
10.432
Medlemmer uden forsørgelsespligt (71,5 pct. sats)
§ 52 a, stk. 1 og 4
13.644
9.096
       
Kapitel 2: Øvrige satser mv. på dagpengeområdet
 
     
Tabel 2. Øvrige satser mv. på dagpengeområdet
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
       
Indkomstkrav ved optjening af ret til dagpenge
     
Fuldtidsforsikrede
§ 53, stk. 2, jf. stk. 7
Kr. pr. år
238.512
Fuldtidsforsikrede
 
Kr. pr. måned
19.876
Deltidsforsikrede
§ 53, stk. 2, jf. stk. 7
Kr. pr. år
159.012
Deltidsforsikrede
 
Kr. pr. måned
13.251
       
Validering af indkomst ved opgørelse af indkomstkravet
§ 53, stk. 3, jf. 11, stk. 2,
i bek. nr. 1751 af 27. december 2018
Kr. pr. time
123,97
       
Teknisk beregnet dagssats
     
Dagpenge, fuldtidsforsikrede
§ 47, stk. 2, og § 70, stk. 2
Kr. pr. dag
881
Dagpenge, deltidsforsikrede
§ 47, stk. 2, og § 70, stk. 2
Kr. pr. dag
587
       
Satser for arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse (G-dage)
     
Hel dagpengegodtgørelse
§ 84, stk. 1
Kr. pr. dag
881
Halv dagpengegodtgørelse
§ 84, stk. 1
Kr. pr. dag
441
       
Omregningssatser for 2020
§ 52, jf. bek. nr. 1154 af
20. december 1995
Kr. pr. time
247,53
 
§ 53, stk. 12
Kr. pr. time
123,96
       
Omregningsfaktor feriedagpenge for optjeningsåret 2019
Jf. § 9, stk. 3, i bek. nr.
1684 af 18. december 2018
Faktor
0,0954
       
Kapitel 3: Øvrige satser mv. på efterlønsområdet
       
Tabel 3. Øvrige satser mv. på efterlønsområdet
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
       
Beløbsgrænser vedr. selvstændig virksomhed i
efterlønsperioden
     
Maksimal indtægt ved selvstændig bibeskæftigelse (400 timer)
§ 74 g, stk. 1
Kr. pr. år
82.242
Nedre grænse (962 timer)
§ 74 f, stk. 1
Kr. pr. år
107.338
Øvre grænse (962 timer)
§ 74 f, stk. 1
Kr. pr. år
214.680
       
Beløbsgrænse for opgørelse af ekstraordinære indbetalinger til pensionsordninger ved efterløn
§ 3, stk. 4, i bek. nr. 1178 af 26. december 2018
Kr. pr. år
52.600
       
Bundfradrag for 2020 ved beregning af fradrag i efterløn for pension
§ 74 j, stk. 10
Bundfradrag
(Kr.)
16.300
       
Lempeligt fradrag for arbejde i efterlønsperioden for 2020
§ 74 e, stk. 3
Grænseindtægt
(Kr.)
39.878
       
Beløb for den skattefrie præmie for 2020
     
Medlemmer, der opfylder betingelserne for ret til efterløn for fuldtidsforsikrede
§ 74 m, stk. 11
1 præmieportion (Kr.)
13.740
Deltidsforsikrede og andre, der ikke opfylder betingelserne for ret til efterløn for fuldtidsforsikrede
§ 74 m, stk. 11
1 præmieportion (Kr.)
9.160
       
Månedligt reduktionsbeløb for efterløn i 2020 for personer, der arbejder i et andet EØS-land, i Schweiz eller på Færøerne, og ikke er medlem af en dansk a-kasse
     
Fuldtidsforsikret
§ 74 o, stk. 3
Kr. pr måned
462
Deltidsforsikret
§ 74 o, stk. 3
Kr. pr måned
345
       
Månedligt reduktionsbeløb for skattefri præmie i 2020 for personer, der arbejder i et andet EØS-land, i Schweiz eller på Færøerne, og ikke er medlem af en dansk a-kasse
     
Efterløn, fuldtidsforsikret
§ 74 m, stk. 16
Kr. pr. måned
462
Efterløn, deltidsforsikret
§ 74 m, stk. 16
Kr. pr. måned
345
Medlemmer med efterlønsbevis, men ikke overgået til efterløn;
     
Fuldtidsforsikret
§ 74 m, stk. 16
Kr. pr. måned
462
Deltidsforsikret
§ 74 m, stk. 16
Kr. pr. måned
345
       
Kapitel 4: Arbejdsløshedsforsikringsbidrag, efterlønsbidrag og ATP-bidrag
       
Tabel 4.1. Arbejdsløshedsforsikringsbidrag, efterlønsbidrag og ATP-bidrag
 
Lovhenvisning
Enhed
Fuldtidsforsikret
Deltidsforsikret
         
Dagpengeforsikrede
       
Arbejdsløshedsforsikringsbidrag
§ 77, stk. 2
Kr. pr. måned
352
235
Efterlønsbidrag
§ 77, stk. 4 og 5
Kr. pr. måned
514
342
ATP-bidrag
§ 77, stk. 8
Kr. pr. måned
7
5
         
Medlemmer, der modtager efterløn
       
Arbejdsløshedsforsikringsbidrag
§ 77, stk. 2
Kr. pr. måned
352
235
         
Medlemmer med efterlønsbevis, der ikke er gået på efterløn
       
Arbejdsløshedsforsikringsbidrag
§ 77, stk. 2
Kr. pr. måned
352
235
ATP-bidrag
§ 77, stk. 8
Kr. pr. måned
7
5
         
Medlemmer under 25 år jf.
§ 52 a
       
Arbejdsløshedsforsikringsbidrag
§ 77, stk. 3
Kr. pr. måned
132
88
Efterlønsbidrag
§ 77, stk. 4
Kr. pr. måned
514
342
ATP-bidrag
§ 77, stk. 8
Kr. pr. måned
7
5
       
Tabel 4.2. Medlemmets timesats for ATP-bidrag i 2020
 
Lovhenvisning
Enhed
ATP-sats
       
Medlemmets timesats for ATP-bidrag
     
Dagpenge, obligatorisk
§ 2 i bek. nr. 1788 af 27. december 2018
Kr. pr. time
1,34
Efterløn, frivilligt
§ 6 i bek. nr. 1788 af 27. december 2018
Kr. pr. time
1,78
VEU-godtgørelse, obligatorisk
§ 2 i bek. nr. 1789 af 27. december 2018
Kr. pr. time
1,34
Dagpenge under aktivering, obligatorisk
§ 2 i bek. nr. 1788 af 27. december 2018
Kr. pr. time
1,34
       

Kapitel 5: Faktorer for indeksering af udenlandsk indkomst
 
Det følger af § 30, stk. 3, i bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge og § 19, stk. 5, i bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen, at indtægt fra et andet EØS-land eller Schweiz skal indekseres til brug for vurderingen af retten til dagpenge og beregning af dagpengesatsen. Indtægt, som er optjent i en forsikringsperiode i et andet EU/EØS-land (eller Schweiz), skal indekseres på baggrund af det pågældende lands indekseringsfaktor, jf. tabel 5 nedenfor.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fastsætter de gældende indekseringsfaktorer som forholdet mellem den gennemsnitlige bruttoløn i Danmark og det andet EU/EØS-land på baggrund af data fra Eurostat i henhold til den til enhver tid gældende vejledningsskrivelse om metode for fastsættelse af de gældende indekseringsfaktorer, der udstedes af styrelsen og som er offentliggjort på Retsinformation.dk

Tabel 5. Faktorer for indeksering af udenlandsk indkomst
 
Indekseringsfaktor 2020
EU-28 landene:
 
Belgien
1,17
Bulgarien
7,96
Tjekkiet
3,78
Danmark
1,00
Tyskland
1,12
Estland
3,51
Irland
1,21
Grækenland
2,67
Spanien
2,10
Frankrig
1,43
Kroatien
4,43
Italien
1,81
Cypern
2,45
Letland
4,76
Litauen
5,09
Luxembourg
0,95
Ungarn
4,36
Malta
2,42
Nederlandene
1,10
Østrig
1,20
Polen
4,45
Portugal
3,08
Rumænien
6,07
Slovenien
2,88
Slovakiet
4,66
Finland
1,29
Sverige
1,28
Storbritannien
1,27
EØS-landene:
 
Island
0,79
Norge
0,91
Schweiz
0,64
Liechtenstein
1,00 Se 1)
Kilde: Eurostat (datatræk af 20-09-2019) og Beskæftigelsesministeriets beregninger.
Der er taget udgangspunkt i data fra 2018 pånær for Schweiz, hvor der er taget udgangspunkt i data for 2017, idet der ikke var tilgængelige tal for 2018.
Note 1) Der henvises til undtagelsesregel 2, der er beskrevet i afsnit 3 i ovennævnte vejledningsskrivelse.
Bemærk: I forhold til følgende lande anvendes indekseringsfaktoren for det land, der står i parentes:
Azorerne (Portugal)
Balearerne – Mallorca og Ibiza (Spanien)
Ceuta (Spanien)
De Kanariske øer (Spanien)
Gibraltar (Storbritannien)
Guadeloupe (Frankrig)
Guyana (Frankrig)
Hebriderne (Storbritannien)
Isle of Wight (Storbritannien)
Madeira (Portugal)
Martinique (Frankrig)
Réunion (Frankrig)
Ålandsøerne (Finland)

Kapitel 6: Omregning af DIS-indkomst – skalatrin og faktorer for 2020

Fastsat med hjemmel i § 10 i bekendtgørelse nr. 1584 af 18. december 2018 om beregning af dagpengesatsen.

1. Omregning begrænset fart - uden sømandsskattefradrag

Skalatrin og omregningsfaktorer ved beregning af dagpengesatsen for medlemmer,

1) som er omfattet af DIS-overenskomster, og

2) som sejler i begrænset fart og derfor ikke får et skattemæssigt sømandsfradrag, jf. § 3, i lov om beskatning af søfolk, jf. lovbekendtgørelse nr. 839 af 9. august 2019.

fastsættes således:

Årlig bruttoindtægt:

1) kr. 0 – 46.500

2) kr. 46.501 – 531.000

3) kr. 531.001 -

Hvilket svarer til:

Årlig nettoindtægt:

1) kr. 0 – 46.500, der omregnes med faktor 1,00

2) kr. 46.501 – 347.074, der omregnes med faktor 1,61

3) kr. 347.075 -, der omregnes med faktor 2,12

Regulering af månedlig (netto) hyre foretages efter følgende skalatrin:

1) Mdl. indtægt mellem kr. 0 - 3.875 omregnes med faktor 1,00

2) Mdl. indtægt mellem kr. 3.876 - 28.923 omregnes med faktor 1,61

3) Mdl. indtægt på kr. 28.924 - omregnes med faktor 2,12

2. Omregning uden for begrænset fart - med sømandsskattefradrag

Skalatrin og omregningsfaktorer ved beregning af dagpengesatsen for medlemmer,

1) som er omfattet af DIS-overenskomster, og

2) som sejler uden for begrænset fart og får et skattemæssigt sømandsfradrag på 56.900 kr., jf. § 3, i lov om beskatning af søfolk, jf. lovbekendtgørelse nr. 839 af 9. august 2019.

fastsættes således:

Årlig bruttoindtægt:

1) kr. 0 – 103.400

2) kr. 103.401 - 531.000

3) kr. 531.001 -

Hvilket svarer til:

Årlig nettoindtægt:

1) kr. 0 - 103.400, der omregnes med faktor 1,00

2) kr. 103.401 - 368.674, der omregnes med faktor 1,61

3) kr. 368.675 -, der omregnes med faktor 2,12

Regulering af månedlig (netto) hyre foretages efter følgende skalatrin:

1) Mdl. indtægt mellem kr. 0 – 8.617 omregnes med faktor 1,00

2) Mdl. indtægt mellem kr. 8.618 – 30.723 omregnes med faktor 1,61

3) Mdl. indtægt på kr. 30.724 - omregnes med faktor 2,12

3. Omregning uden for begrænset fart - med sømandsskattefradrag (skibe med bruttotonnage på

500 t eller derover)

Skalatrin og omregningsfaktorer ved beregning af dagpengesatsen for medlemmer,

1) som er omfattet af DIS-overenskomster, og

2) som sejler uden for begrænset fart og får et skattemæssigt sømandsfradrag på 105.000 kr., jf. § 3, i lov om beskatning af søfolk, jf. lovbekendtgørelse nr. 839 af 9. august 2019, fastsættes

således:

Årlig bruttoindtægt:

1) kr. 0 – 151.500

2) kr. 151.501 - 531.000

3) kr. 531.001 –

Hvilket svarer til:

Årlig nettoindtægt:

1) kr. 0 – 151.500, der omregnes med faktor 1,00

2) kr. 151.501 – 386.934, der omregnes med faktor 1,61

3) kr. 386.935 -, der omregnes med faktor 2,12

Regulering af månedlig (netto) hyre foretages efter følgende skalatrin:

1) Mdl. indtægt mellem kr. 0 – 12.625 omregnes med faktor 1,00

2) Mdl. indtægt mellem kr. 12.626 – 32.245 omregnes med faktor 1,61

3) Mdl. indtægt på kr. 32.246 - omregnes med faktor 2,12

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 27. december 2019

Kasper Håkansson