Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1110 af 26. november 2012 om barseldagpenge til søfarende foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 2, stk. 5, i barselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 67 af 25. januar 2019, og § 2 c i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. oktober 2014, fastsættes efter forhandling med erhvervsministeren og efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension:«

2. Efter kapitel 6 indsættes:

»Kapitel 6 a

Tillæg til refusion

§ 17 a. En arbejdsgiver, som modtager refusion, er berettiget til at modtage et tillæg til refusion.

Stk. 2. Opgørelse af tillægget sker på grundlag af den refusion, som Søfartsstyrelsen beregner for den enkelte uge til den pågældende arbejdsgiver. Tillægget opgøres ved, at refusionsbeløbet for den enkelte uge ganges med den procentsats, der er gældende for perioden, og som fremgår af § 17 b. Resultatet afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 3. Søfartsstyrelsen opgør og udbetaler tillægget til refusion. Søfartsstyrelsens udgifter til tillæg til refusion afholdes af staten.

§ 17 b. Tillægget til refusion til arbejdsgiveren beregnes med følgende procentsatser:

1) Fra den 6. januar 2020 med 0,3 pct.

2) Fra den 4. januar 2021 med 0,6 pct.

3) Fra den 3. januar 2022 med 0,9 pct.

4) Fra den 2. januar 2023 med 1,2 pct.

5) Fra den 1. januar 2024 med 1,5 pct.

6) Fra den 6. januar 2025 med 1,8 pct.

7) Fra den 5. januar 2026 med 2,1 pct.

8) Fra den 4. januar 2027 med 2,4 pct.

9) Fra den 3. januar 2028 med 2,7 pct.

10) Fra den 1. januar 2029 med 3,0 pct.

11) Fra den 7. januar 2030 med 3,3 pct.

§ 17 c. Tillægget for en periode udbetales til arbejdsgiveren sammen med udbetaling af refusionen for den pågældende periode.

§ 17 d. Hvis der sker omberegning eller ændring af refusionen til arbejdsgiveren for en periode, beregner Søfartsstyrelsen tillægget for perioden tilsvarende, så tillægget beregnes af ændringen af refusionen med den procentsats, der er gældende for perioden og som fremgår § 17 b. Efterbetaling skal ske efter stk. 2, og tilbagebetaling skal ske efter § 17 e.

Stk. 2. Efterbetaling af tillæg, jf. stk. 1, skal ske sammen med efterbetaling af refusionen for den pågældende periode.

§ 17 e. Når arbejdsgiver helt eller delvist skal tilbagebetale den refusion, som et tillæg er beregnet på grundlag af, skal tillægget eller den forholdsmæssige del heraf ligeledes tilbagebetales. Tilbagebetaling sker efter § 24.«

3. Efter kapitel 7 indsættes:

»Kapitel 7 a

Bidrag til den obligatoriske pensionsordning

§ 19 a. For søfarende, som modtager barselsdagpenge fra Søfartsstyrelsen, indbetaler Søfartsstyrelsen et bidrag til den obligatoriske pensionsordning til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. § 17 s i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Der indbetales alene bidrag til den obligatoriske pensionsordning for søfarende, der får indbetalt bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension. Der indbetales ikke bidrag til obligatorisk pensionsordning for barselsdagpenge som udbetales som refusion til en arbejdsgiver.

Stk. 2. Bidraget beregnes med den procentsats, der er nævnt i § 19 b, på grundlag af barselsdagpengene til den søfarende efter fradrag for personens ATP-bidrag efter § 18, stk. 3. Bidraget opgjort pr. uge afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 3. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning fradrages ikke i barselsdagpengene. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning betales af staten.

§ 19 b. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning beregnes med følgende procentsatser:

1) Fra den 6. januar 2020 med 0,3 pct.

2) Fra den 4. januar 2021 med 0,6 pct.

3) Fra den 3. januar 2022 med 0,9 pct.

4) Fra den 2. januar 2023 med 1,2 pct.

5) Fra den 1. januar 2024 med 1,5 pct.

6) Fra den 6. januar 2025 med 1,8 pct.

7) Fra den 5. januar 2026 med 2,1 pct.

8) Fra den 4. januar 2027 med 2,4 pct.

9) Fra den 3. januar 2028 med 2,7 pct.

10) Fra den 1. januar 2029 med 3,0 pct.

11) Fra den 7. januar 2030 med 3,3 pct.

Indberetning af bidrag

§ 19 c. Ved indberetning af barselsdagpenge til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, skal Søfartsstyrelsen indberette bidraget til den obligatoriske pensionsordning, der skal indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension for hver enkelt dagpengemodtager. Indberetningen sker til indkomstregisteret efter § 3, stk. 1, nr. 7, i lov om et indkomstregister. Indberetningen sker under det i § 19 d nævnte CVR-nummer.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen skal oplyse personen om indberetning af bidraget til den obligatoriske pensionsordning.

Indbetaling af bidrag

§ 19 d. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning af barselsdagpenge indbetales af Søfartsstyrelsen. Bidragene forfalder til betaling den 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar. Søfartsstyrelsen betaler det samlede bidrag af dagpenge efter bekendtgørelsen til Arbejdsmarkedets Tillægspension senest den 7. i forfaldsmåneden. Søfartsstyrelsen indeholder bidraget på en beholdningskonto, hvorfra der afregnes til en bankkonto anvist af ATP. Indbetalingen sker på det særlige CVR-nummer, der anvendes til udbetaling af barselsdagpenge til søfarende.

Omberegning

§ 19 e. Hvis der sker omberegning eller ændring af barselsdagpenge til den søfarende for en periode, omberegner Søfartsstyrelsen bidraget til obligatorisk pensionsordning for perioden tilsvarende, så bidraget beregnes af ændringen af dagpengebeløbet med den procentsats, der er gældende for perioden og som fremgår af § 19 b. Indbetaling af bidrag sker efter stk. 2, og tilbagebetaling af bidrag sker efter § 19 f.

Stk. 2. Indberetning af bidraget, jf. stk. 1, sker efter § 19 d.

Tilbagebetaling af bidrag

§ 19 f. Hvis en søfarende helt eller delvist skal betale dagpenge tilbage til Søfartsstyrelsen, skal det indbetalte bidrag til den obligatoriske pensionsordning af dagpengene betales tilbage af Arbejdsmarkedets Tillægspension til Søfartsstyrelsen.

Stk. 2. Bidrag til den obligatoriske pensionsordning, der vedrører tidligere perioder, tilbagebetales til Søfartsstyrelsen på baggrund af Søfartsstyrelsens indberetninger til indkomstregisteret.

Stk. 3. Ved beregning af beløbet, som skal betales tilbage efter stk. 1 og 2, anvendes bidragssatsen i § 19 b, for den periode, som de dagpenge, der skal tilbagebetales, vedrører.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. januar 2020.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 20. december 2019

Maria Schack Vindum

/ Kirsten Brix Pedersen