Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af færdselsloven og pasloven

(Knallerter, køre- og hviletid og nedsættelse af gebyret for børnepas m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 712 af 2. august 2001, som ændret ved lov nr. 217 af 22. april 2002, § 3 i lov nr. 380 af 6. juni 2002, § 1 i lov nr. 1049 af 17. december 2002, lov nr. 432 af 10. juni 2003, lov nr. 267 af 21. april 2004, § 16 i lov nr. 473 af 9. juni 2004 og lov nr. 363 af 24. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, nr. 6, indsættes som 2. pkt.:

»Knallerter inddeles i stor knallert med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på over 30 km i timen og lille knallert med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på højst 30 km i timen.«

2. I § 14, stk. 2, 1. pkt., og § 63, stk. 1, ændres »Ikke registreringspligtig knallert« til: »Lille knallert«.

3. I § 14, stk. 2, 3. pkt., og stk. 3, § 21, stk. 1, § 23, stk. 2, § 43 a, § 63, stk. 2, 3 og 5, og § 117 c ændres »ikke registreringspligtig knallert« til: »lille knallert«.

4. I § 37, stk. 3, indsættes efter »Justitsministeren«: », eller den ministeren bemyndiger dertil,«.

5. I § 37, stk. 3, nr. 3 og 4, udgår »undtagelsesvis«.

6. § 37, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Motorløb uden for vej, som benyttes til almindelig færdsel af en eller flere færdsels-arter, må kun finde sted med politiets tilladelse og på en af politiet godkendt afspærret bane.«

7. § 37, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Justitsministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om afgørelser efter stk. 3 og 6 og om adgangen til at påklage disse afgørelser, herunder at afgørelserne ikke skal kunne indbringes for anden administrativ myndighed. Justitsministeren kan endvidere efter forhandling med transport- og energiministeren fastsætte nærmere bestemmelser om politiets godkendelse af baner til motorløb omfattet af stk. 3, nr. 4, og stk. 6, og om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af publikum og løbsdeltagere ved disse motorløb.«

8. I § 43, stk. 2, 1. pkt., og § 43, stk. 3, indsættes efter »må hastigheden«: »på andre veje end motorveje«.

9. I § 43 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. For de i stk. 2 og 3 nævnte køretøjer må hastigheden på motorveje uanset § 42 aldrig overstige 80 km i timen.«

Stk. 4-8 bliver herefter stk. 5-9.

10. I § 43 a og § 117, stk. 1, og stk. 2, nr. 6, ændres »registreringspligtig knallert« til: »stor knallert«.

11. § 49, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Det er forbudt at cykle på fortov eller gangsti, medmindre andet følger af de regler, der fastsættes af justitsministeren efter § 14, stk. 4. Cyklist kan dog køre over fortov og gangsti.«

12. I § 51, stk. 2, ændres »ikke registreringspligtige knallerter« til: »lille knallert«.

13. I § 56, stk. 5, 1. pkt., ændres »og kan herunder fastsætte bestemmelser« til: », herunder om køretøjer, der anvendes til køreprøver, og«.

14. I § 60 a, stk. 1, ændres »§ 125, stk. 1, nr. 1-3 eller 6, eller stk. 3,« til: »§ 125, stk. 1, nr. 1-3 eller 8, eller stk. 3,«.

15. I § 60 a, stk. 2, ændres »§ 125, stk. 1, nr. 5, eller § 125, stk. 2,« til: »§ 125, stk. 1, nr. 7, eller § 126, stk. 2,«.

16. I § 60 a, stk. 3, nr. 1, ændres »§ 126, stk. 1, nr. 3,« til: »§ 126, stk. 1, nr. 4,«.

17. I § 60 a, stk. 3, nr. 3, ændres »§ 126, stk. 1, nr. 4« til: »§ 126, stk. 1, nr. 6 eller 8«.

18. § 61, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Kørekort, der er udstedt i Island, Liechtenstein, Norge eller i en stat, der er medlem af Den Europæiske Union, er efter justitsministerens nærmere bestemmelse gyldige her i landet, også efter at indehaveren har taget bopæl her.«

19. § 63, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Føreren af en ikke registreringspligtig lille knallert skal under kørslen medbringe præmiekvittering, der viser, at ansvarsforsikring er tegnet og holdt i kraft, jf. § 105. Førere under 18 år skal endvidere under kørsel med lille knallert medbringe det i stk. 2 nævnte bevis eller kørekort eller den i stk. 5 nævnte erklæring. Præmiekvittering samt bevis, kørekort eller erklæring skal på forlangende forevises politiet.«

20. I § 63 a, stk. 1, ændres »Registreringspligtig knallert« til: »Stor knallert«.

21. § 64, stk. 5, 1. pkt., affattes således:

»Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om øvelseskørsel, herunder om køretøjer, der anvendes til øvelseskørsel, kontrol med disse køretøjer og om indretning af særlige lukkede øvelsespladser og anlæg.«

22. I § 68 a ændres »og plombere« til: », plombere og kontrollere«.

23. § 72, stk. 1, affattes således:

»Motorkøretøj, traktor og knallert skal, inden køretøjet tages i brug, registreres her i landet og forsynes med nummerplader, jf. dog §§ 74-76. Det samme gælder påhængs- eller sættevogn til et registreringspligtigt køretøj samt campingvogn. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om registreringspligt for andet påhængsredskab end campingvogn og for motorredskab. Skatteministeren kan endvidere fastsætte bestemmelser om, at visse typer af lille knallert ikke skal registreres.«

24. I § 72, stk. 2, § 73, stk. 1, § 73 a, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt., § 73 b og § 75, stk. 3, ændres »Justitsministeren« til: »Skatteministeren«.

25. I § 73 a, stk. 2, 2. pkt., ændres »justitsministeren« til: »skatteministeren«.

26. § 86 a, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Justitsministeren kan henlægge administrationen af de efter stk. 1 og 2 fastsatte bestemmelser til anden offentlig myndighed, privat organisation el.lign. og i forbindelse hermed fastsætte nærmere regler om særlig godkendelse af sådanne myndigheder eller organisationer og i øvrigt fastsætte regler for myndighedens eller organisationens virksomhed i forbindelse med administrationen af opgaverne, jf. stk. 1 og 2.«

27. I § 86 a indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

»Stk. 4. Justitsministeren kan i forbindelse med fastsættelsen af nærmere regler om værksteders og installatørers adgang til at blive autoriseret til at installere og reparere kontrolapparatet, der er omfattet af de forordninger eller direktiver, der er nævnt i stk. 1, eller af forskrifter, der er udstedt i medfør af stk. 1, fastsætte vilkår om, at værkstedet eller installatøren underkaster sig tilsyn af en godkendt myndighed, privat organisation el.lign., jf. stk. 3.

Stk. 5. Politiet har til enhver tid uden retskendelse mod behørig legitimation adgang til en virksomheds forretningslokaler, forretningsbøger og papirer m.v., herunder materiale, der opbevares i elektronisk form, med henblik på at føre kontrol med bestemmelser fastsat i det Europæiske Fællesskabs forordninger om køre- og hviletid inden for vejtransport og bestemmelser fastsat i medfør af stk. 1 og 2.«

28. § 88 a, stk. 1, affattes således:

»Justitsministeren og transport- og energiministeren kan for at imødekomme særlige behov for personer med handicap dispensere fra reglerne i denne lovs kapitel 1-14, når det findes færdselssikkerhedsmæssigt forsvarligt. Justitsministeren kan endvidere fastsætte regler, der helt eller delvis fritager personer med handicap for at efterkomme bestemmelser om parkering og standsning fastsat i medfør af § 92, stk. 1, nr. 1, og fritager visse personer med handicap for betaling for køreprøver i medfør af kapitel 17 a. Skatteministeren kan fastsætte regler, der fritager visse personer med handicap for betaling for nummerplader i medfør af §§ 124 j-124 p.«

29. I § 117 d indsættes som 3. pkt.:

»Er overtrædelsen af § 56, stk. 1, begået under kørsel med et køretøj omfattet af § 43, stk. 1 eller 2, udmåles en skærpet bøde.«

30. I § 118, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Der udmåles ligeledes en skærpet bøde ved overtrædelse af § 65, når overtrædelsen vedrører et køretøj omfattet af § 43, stk. 1 eller 2.«

31. I § 118, stk. 6, ændres »§ 126, stk. 1, nr. 3« til: »§ 126, stk. 1, nr. 4,«.

32. § 118, stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne. Der kan endvidere fastsættes straf af bøde eller fængsel indtil 4 måneder for overtrædelse af bestemmelser i de forordninger, der er nævnt i § 86 a, stk. 1, og for overtrædelse af bestemmelser i forskrifter, der er udstedt i medfør af § 86 a, stk. 1. I forskrifter, der udstedes i medfør af § 68, kan der fastsættes bestemmelser om udmåling af en skærpet bøde for overtrædelse af regler om hastighedsbegrænsere. Tilsvarende gælder for forskrifter, der udstedes i medfør af § 85 for overtrædelse af regler om køretøjers største tilladte totalvægt, når overtrædelsen er sket under kørsel med et køretøj med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg. For overtrædelse af køre- og hviletidsregler, der er omfattet af 2. pkt., kan der fastsættes bestemmelser om udmåling af en skærpet bøde.«

33. § 118, stk. 9, affattes således:

»Stk. 9. For overtrædelse af forskrifter udstedt i medfør af § 85, stk. 1, kan der pålægges ejeren eller brugeren af køretøjet bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. Tilsvarende gælder for overtrædelse af bestemmelser i de forordninger, der er nævnt i § 86 a, stk. 1, og for overtrædelse af bestemmelser i forskrifter, der er udstedt i medfør af § 86 a, stk. 1. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.«

34. I § 118 a indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-5 finder tilsvarende anvendelse ved overtrædelse af bestemmelser i de forordninger, der er nævnt i § 86 a, stk. 1, og for overtrædelse af bestemmelser i forskrifter, der er udstedt i medfør af § 86 a, stk. 1.«

35. § 119 a, stk. 1, affattes således:

»Hvis en sag efter § 125, stk. 1, nr. 2-7, § 125, stk. 2 eller 3, eller § 126, stk. 1, nr. 1-3, ikke skønnes at ville medføre højere straf end bøde, kan anklagemyndigheden i stedet for at indlevere anklageskrift til retten tilkendegive sigtede, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt sigtede erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde samt vedtager kørselsforbud, betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten i et i tilkendegivelsen nærmere angivet tidsrum«.

36. I § 119 a, stk. 3, ændres »§ 126, stk. 1, nr. 1,« til: »§ 125, stk. 1, nr. 1,«.

37. I § 121, stk. 1, nr. 4, ændres »og nr. 3« til: », nr. 3 og 4«.

38. Efter § 124 e indsættes:

»§ 124 f. For udstedelse af fartskriverkort til brug for den digitale fartskriver betales 525 kr.«

39. § 124 h med tilhørende overskrift ophæves.

40. I § 124 j indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. For nummerplade til registreringspligtig lille knallert betales 90 kr.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

41. I § 124 m, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Registrering af anmeldelse om ejerskifte (brugerskifte) af registreringspligtig lille knallert sker uden betaling.«

42. I § 124 q indsættes efter »Justitsministeren«: », skatteministeren«.

43. I § 125, stk. 1, indsættes efter nr. 4 som nye numre:

»5) føreren har overtrådt bestemmelser om køretid eller hviletid fastsat i de forordninger, der er nævnt i § 86 a, stk. 1, eller i forskrifter, der er udstedt i medfør af § 86 a, stk. 1, med mere end 30 pct.,

6) føreren inden for en periode af 3 år har gjort sig skyldig i tre forhold vedrørende kontrolapparatet, der er omfattet af de forordninger, der er nævnt i § 86 a, stk. 1, eller af forskrifter, der er udstedt i medfør af § 86 a, stk. 1,«

Nr. 5 og 6 bliver herefter nr. 7 og 8.

44. I § 125, stk. 2, nr. 5, ændres »hastighedsoverskridelse« til: »hastighedsgrænse«.

45. I § 126, stk. 1, indsættes efter nr. 2 som nyt nummer:

»3) har ført køretøjet, selv om denne vidste eller burde vide, at der var foretaget et uautoriseret, konstruktivt indgreb i køretøjets kontrolapparat eller dets forbindelser,«.

Nr. 3-7 bliver herefter nr. 4-8.

46. § 126, stk. 1, nr. 4, der bliver nr. 5. affattes således:

»5) har gjort sig skyldig i flere forhold, der hver for sig er omfattet af § 125, stk. 1, nr. 1-7, eller stk. 2 eller 3, dog således at frakendelse for flere forhold alene omfattet af § 125, stk. 1, nr. 5, kun sker ubetinget, hvis forholdene er begået i forbindelse med mere end ét kørselsforløb,«.

47. I § 127, ændres »§ 125, stk. 1, nr. 1-3, 5 eller 6,« til: »§ 125, stk. 1, nr. 1-3, 7 eller 8,«.

§ 2

I lov om pas til danske statsborgere m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 586 af 1. september 1986, som ændret ved § 6 i lov nr. 386 af 20. maj 1992, § 6 i lov nr. 288 af 12. maj 1999, § 2 i lov nr. 1103 af 29. december 1999, § 12 i lov nr. 433 af 31. maj 2000 og § 2 i lov nr. 387 af 28. maj 2003, foretages følgende ændring:

1. I § 4 a, stk. 4, ændres »150 kr.« til: »115 kr.«

§ 3

Stk. 1. § 1, nr. 24-28, 38, 39 og 42, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1, nr. 4-9, 11, 13-18, 21, 22, 29-37, 43 og 45-47, træder i kraft den 1. september 2005. Samtidig bortfalder bekendtgørelse nr. 294 af 24. april 2001 om forsøg med højere hastighedsgrænser på motorveje for visse køretøjer omfattet af køretøjbestemte hastighedsgrænser.

Stk. 3. Justitsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 1, nr. 44.

Stk. 4. § 1, nr. 1-3, 10, 12, 19, 20, 23, 40 og 41, træder i kraft den 1. juli 2006. § 1, nr. 23, har virkning for fabriksnye knallerter med en konstruktivt bestemt maksimal hastighed på højst 30 km i timen, som erhverves den 1. juli 2006 eller senere.

Stk. 5. § 2 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra den 1. oktober 2004.

§ 4

Lovens § 2 gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 24. juni 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Lene Espersen