Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om undtagelse fra apoteksforbehold af visse jern- og vitaminpræparater samt visse antiparasitære midler til dyr

 

I medfør af § 3, stk. 2, § 5 og § 44, stk. 2 i lov om lægemidler, jf. lovbekendtgørelse nr. 656 af 28. juli 1995, som ændret ved § 2 i lov nr. 1228 af 27. december 1996 og lov nr. 1043 af 23. december 1998, fastsættes:

§ 1. Jern- og vitaminpræparater til dyr kan i det omfang, de er omfattet af lov om lægemidler, jf. lovens § 3, stk. 1, forhandles til forbrugerne uden for apotekerne, såfremt de er optaget med en særlig markering i Lægemiddelstyrelsens register over godkendte lægemidler til angivelse af, at de kan forhandles uden for apotekerne.

    Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte markering foretages af Lægemiddelstyrelsen efter ansøgning fra indehaveren af en markedsføringstilladelse, enten i forbindelse med optagelsen af den farmaceutiske specialitet i Lægemiddelstyrelsens register over godkendte lægemidler eller senere.

    Stk. 3. De antiparasitære midler, der er opført i bilag 1 til bekendtgørelsen, kan forhandles til forbrugerne uden for apotekerne. De på bilag 1 opførte farmaceutiske specialiteter optages med en særlig mærkering i Lægemiddelstyrelsens register over godkendte lægemidler.

    Stk. 4. Beslutning om optagelse af de i stk. 3 nævnte farmaceutiske specialiteter på bilag 1 træffes af Sundhedsministeren efter indstilling fra Lægemiddelstyrelsen. Lægemiddelstyrelsen afgiver sin indstilling i forbindelse med udstedelsen af en markedsføringstilladelse for den farmaceutiske specialitet eller senere eventuelt efter forelæggelse af sagen for Apotekervarenævnet nedsat i henhold til lægemiddellovens § 41.

§ 2. Forhandling af de i § 1 nævnte farmaceutiske specialiteter kan kun ske gennem virksomheder eller personer, der ved godkendelse i henhold til § 8 i lov om lægemidler har fået en særlig tilladelse til forhandling af de i § 1 nævnte farmaceutiske specialiteter direkte til forbrugerne.

    Stk. 2. Dyrlæger må, efter tilsvarende regler som fastsat i og i henhold til § 9, stk. 1 og 3, i lov om apoteksvirksomhed, udlevere og benytte de i § 1 nævnte farmaceutiske specialiteter.

§ 3. I øvrigt gælder for de i § 1 nævnte farmaceutiske specialiteter reglerne i lov om lægemidler.

§ 4. Overtrædelse af reglerne i § 1, stk. 1 og 3, og § 2 straffes med bøde.

    Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1999.

    Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 613 af 15. december 1975 om undtagelse fra apoteksforbehold af visse jern- og vitaminpræparater samt antiparasitære midler til dyr med senere ændringer ophæves.

Sundhedsministeriet, den 21. juli 1999

Karen Jespersen

/J. Bartels Petersen


Bilag 1

Liste over lægemidler, der er fritaget fra apoteksforbehold i medfør af bekendtgørelsen

1) Tiguvon Pour-on Vet., liniment 10 %.

2) Tiguvon Pour-on Vet., liniment 20 %.

3) Frontline Pour-on Vet., liniment 100mg/ml.

4) Frontline Vet., spray 2,5 mg/ml.

5) Advantage Pour-on Vet., liniment 100 mg/ml (kat).

6) Advantage Pour-on Vet., liniment 100 mg/ml (hund).

7) Program Vet., tabletter 67,8 mg.

8) Program Vet., tabletter 204,9 mg.

9) Program Vet., tabletter 409,8 mg.

10) Program Vet., afdelt mikstur 133 mg.

11) Exspot Pour-On Vet., liniment 65 %.