Senere ændringer til forskriften
Links til EU direktiver, jf. note 1
32018L0843
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love1)

(Styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet og gennemførelse af 4. og 5. hvidvaskdirektiv)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I hvidvaskloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 6. september 2019, som ændret ved § 1 i lov nr. 553 af 7. maj 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 3, § 26, stk. 1, 1. pkt., stk. 2, stk. 3, 2. pkt., stk. 4, 1. og 2. pkt., og stk. 6, § 28, § 30, stk. 3, 1, pkt., § 36, stk. 2, 1. pkt., og § 74, stk. 1, 1. pkt., ændres »Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet« til: »Hvidvasksekretariatet«.

2. I § 17 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. Ud over de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 2, skal virksomheder og personer gennemføre en eller flere yderligere risikobegrænsende foranstaltninger, når fysiske personer eller juridiske enheder gennemfører transaktioner, der involverer lande, der er opført på Europa-Kommissionens liste over højrisikotredjelande. Disse foranstaltninger skal bestå i en eller flere af følgende:

1) Anvendelse af supplerende elementer af skærpede kundekendskabsprocedurer.

2) Indførelse af relevante skærpede indberetningsmekanismer eller systematisk indberetning af finansielle transaktioner.

3) Begrænsning af forretningsforbindelser eller transaktioner med fysiske personer eller juridiske enheder fra de tredjelande, der er identificeret som højrisikotredjelande.

Stk. 4. Ud over de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 3, skal virksomheder og personer ved forretningsforbindelser eller transaktioner, der involverer lande, som er opført på Europa-Kommissionens liste over højrisikotredjelande, når det vurderes relevant, sikre, at første betaling foretages gennem en konto i kundens navn i et kreditinstitut, der er underlagt krav om kundekendskabsprocedurer, der mindst svarer til de kundekendskabsprocedurer, der er fastsat i denne lov.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 5.

3. I § 22, stk. 5, 1. pkt., ændres »lande, hvor der vurderes at være en høj risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme« til: »højrisikotredjelande«.

4. Overskriften til kapitel 5 affattes således:

»Kapitel 5 Undersøgelses-, noterings-, underretnings-, oplysnings- og opbevaringspligt«.

5. Efter § 26 indsættes:

»§ 26 a. Sekretariatet for Advokatsamfundet offentliggør årligt en rapport, der skal indeholde oplysninger om følgende:

1) Antallet af modtagne indberetninger om mulige overtrædelser af denne lov.

2) Antallet af modtagne underretninger efter § 26, stk. 2, og antallet af sådanne underretninger, som sekretariatet for Advokatsamfundet har sendt til Hvidvasksekretariatet.

3) Antallet og indholdet af foranstaltninger truffet af Advokatrådet efter § 64, stk. 2, med henblik på at overvåge, at virksomheder og personer omfattet af loven overholder deres forpligtelser i medfør af kapitel 2 om risikovurdering og risikostyring, kapitel 3 om kunde-kendskabsprocedurer og kapitel 5 om undersøgelses-, noterings-, underretnings-, oplysnings- og opbevaringspligt.«

6. § 29 affattes således:

»§ 29. Den danske finansielle efterretningsenhed er Hvidvasksekretariatet hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet. Hvidvasksekretariatet er operationelt uafhængigt og selvstændigt virkende, hvorved forstås, at sekretariatet har kompetence og kapacitet til at udføre sine opgaver frit og selvstændigt kan træffe beslutninger om at analysere, anmode om og formidle specifikke oplysninger som beskrevet i stk. 2.

Stk. 2. Hvidvasksekretariatet har som central national enhed til opgave

1) at modtage og analysere underretninger om mistænkelige transaktioner og andre oplysninger af relevans for hvidvask af penge, tilknyttede underliggende forbrydelser eller finansiering af terrorisme og

2) at formidle resultaterne af sin analyse og alle yderligere relevante oplysninger til kompetente myndigheder, organer og instanser ved mistanke om hvidvask af penge, tilknyttede underliggende forbrydelser eller finansiering af terrorisme.

Stk. 3. Hvidvasksekretariatet har ansvaret for i samarbejde med andre myndigheder at udarbejde og opdatere den nationale risikovurdering på hvidvaskområdet med henblik på at identificere, vurdere, forstå og begrænse de aktuelle risici for hvidvask af penge.

Stk. 4. Hvidvasksekretariatet kan kræve enhver oplysning, der er nødvendig for varetagelsen af sekretariatets opgaver som beskrevet i stk. 2 med henblik på at forebygge, opdage og effektivt bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering, fra virksomheder og personer omfattet af denne lov, medmindre virksomheden eller personen efter § 27, stk. 1-3, er undtaget fra underretningspligt. Efter anmodning fra Hvidvasksekretariatet skal virksomheder og personer omfattet af denne lov omgående give sekretariatet alle nødvendige oplysninger. § 26, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse i forhold til måden, hvorpå medlemmer af Advokatsamfundet kan efterkomme oplysningspligten.

Stk. 5. Hvidvasksekretariatet kan, hvis efterforskningsmæssige hensyn m.v. ikke taler herimod, give den underrettende virksomhed, person eller myndighed, der i medfør af § 26, stk. 1, eller § 28 har indgivet en underretning, meddelelse om status i sagen, herunder om der er rejst sigtelse, om der foreligger endelig afgørelse, eller om sagen er henlagt.

Stk. 6. Modtagne meddelelser som nævnt i stk. 5 må ikke videregives til uvedkommende.«

7. Efter § 29 indsættes:

»§ 29 a. Hvidvasksekretariatet kan i forbindelse med videregivelse af oplysninger til en anden EU-medlemsstats finansielle efterretningsenhed fastsætte begrænsninger og betingelser for anvendelsen af de pågældende oplysninger.

Stk. 2. Hvidvasksekretariatet skal omgående besvare og i videst mulig omfang imødekomme en anmodning fra en anden EU-medlemsstats finansielle efterretningsenhed om tilladelse til at videregive oplysninger til kompetente myndigheder, organer eller instanser, som den pågældende finansielle efterretningsenhed har modtaget fra Hvidvasksekretariatet, uanset typen af den tilknyttede underliggende forbrydelse. Hvidvasksekretariatet må i den forbindelse ikke nægte at imødekomme en sådan anmodning, medmindre formålet med videregivelsen falder uden for en sådan opgavevaretagelse, som er beskrevet i § 29, stk. 2, eller der er bestemte grunde til at antage, at videregivelsen vil kunne vanskeliggøre forebyggelse, afsløring eller efterforskning af strafbare handlinger eller fuldbyrdelse af strafferetlige sanktioner eller på anden måde ikke vil være i overensstemmelse med grundlæggende principper i dansk ret.

Stk. 3. Afslag på anmodninger efter stk. 2 skal begrundes behørigt.

Stk. 4. Hvidvasksekretariatet skal overholde eventuelle fastsatte begrænsninger og betingelser for anvendelsen af oplysninger, som sekretariatet modtager fra en anden EU-medlemsstats finansielle efterretningsenhed. Hvidvasksekretariatet må således kun anvende sådanne oplysninger til de formål, hvortil oplysningerne er indhentet eller er blevet udleveret. Hvidvasksekretariatets videregivelse af sådanne oplysninger til kompetente myndigheder, organer eller instanser eller anvendelse af sådanne oplysninger til andre formål er betinget af, at den afgivende EU-medlemsstats finansielle efterretningsenhed på forhånd meddeler samtykke hertil.«

8. Efter § 30 indsættes i kapitel 5:

»§ 30 a. Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om centrale automatiske mekanismer, som muliggør identifikation af alle fysiske eller juridiske personer, som har eller kontrollerer betalingskonti og bankkonti, der identificeres ved IBAN som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 260/2012/EU af 14. marts 2012 om tekniske og forretningsmæssige krav til kreditoverførsler og direkte debiteringer i euro og om ændring af forordning (EF) nr. 924/2009, samt deponeringsbokse, som indehaves af et kreditinstitut med hjemsted i Danmark. Ministeren kan herunder fastsætte nærmere regler om, at de centrale automatiske mekanismer kan føres i offentligt eller privat regi, samt hvilke oplysninger der skal være tilgængelige og søgbare gennem de centrale automatiske mekanismer.

§ 30 b. Hvidvasksekretariatet og andre kompetente nationale myndigheder i henhold til denne lov sikres adgang til oplysninger, som muliggør rettidig identifikation af alle fysiske eller juridiske personer, der ejer fast ejendom i Danmark.«

9. Efter § 31 indsættes:

»§ 31 a. Den myndighed, der fører tilsyn med en virksomheds eller persons overholdelse af loven, kan afvise etablering af datterselskaber, filialer eller repræsentationskontorer i Danmark af virksomheder eller personer, der har hjemsted i et land, der er opført på Europa-Kommissionens liste over højrisikotredjelande.

Stk. 2. Den myndighed, der fører tilsyn med virksomhedens eller personens overholdelse af loven, kan fastsætte regler om, at virksomheder og personer, der har hjemsted i et land, der er opført på Europa-Kommissionens liste over højrisikotredjelande, kun kan etablere et datterselskab, en filial eller et repræsentationskontor i Danmark under særlige betingelser.

§ 31 b. Virksomheder og personer omfattet af loven, der ønsker at etablere en filial eller et repræsentationskontor i et land, der er opført på Europa-Kommissionens liste over højrisikotredjelande, skal meddele dette til den myndighed, der påser virksomhedens eller personens overholdelse af denne lov, sammen med følgende oplysninger:

1) I hvilket land filialen eller repræsentationskontoret ønskes etableret.

2) En beskrivelse af filialens eller repræsentationskontorets virksomhed, herunder oplysninger om organisation, og de planlagte aktiviteter.

3) Filialens eller repræsentationskontorets adresse.

4) Navnene på filialens eller repræsentationskontorets ledelsesmedlemmer.

Stk. 2. Den myndighed, der påser virksomhedens eller personens overholdelse af denne lov, kan forbyde virksomheden eller personen at etablere filialer eller repræsentationskontorer i et land, der er opført på Europa-Kommissionens liste over højrisikotredjelande.

Stk. 3. Den myndighed, der påser virksomhedens eller personens overholdelse af denne lov, kan fastsætte regler om, at virksomheden eller personen skal tage højde for, at den pågældende filial eller det pågældende repræsentationskontor vil komme til at ligge i et land, der ikke har tilstrækkelige ordninger til forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme.«

10. Efter § 34 indsættes i kapitel 6:

»§ 34 a. Erhvervsministeren kan udpege en myndighed, som er ansvarlig for at offentliggøre navne på fysiske eller juridiske personer, grupper eller enheder, der er opført på FN’s sanktionslister. Navnene offentliggøres på myndighedens hjemmeside.

Stk. 2. Et navn, som er offentliggjort, jf. stk. 1, fjernes fra den danske myndigheds hjemmeside, hvis navnet optages på en retsakt udstedt af Den Europæiske Union, som er offentliggjort i EU-Tidende, hvis det besluttes, at navnet ikke skal optages på en sådan EU-retsakt, eller hvis navnet fjernes fra FN’s sanktionslister.

Stk. 3. Virksomheder og personer omfattet af denne lov er forpligtet til uden ugrundet ophold at indefryse midler, som ejes eller besiddes af fysiske eller juridiske personer, grupper eller enheder, hvis navne er offentliggjort på den danske myndigheds hjemmeside, jf. stk. 1. Forpligtelsen til at indefryse midler bortfalder, hvis den fysiske eller juridiske person, gruppe eller enhed fjernes fra hjemmesiden.«

11. Efter § 35 indsættes:

»§ 35 a. Indgår en virksomhed eller personer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 5, 8 og 11, for så vidt angår alternative investeringsfonde, og nr. 13-20, og en ansat eller tidligere ansat en aftale om en tavshedsklausul, skal det fremgå af aftalen, at den ansatte eller tidligere ansatte ikke er afskåret fra at indberette oplysninger om overtrædelser eller potentielle overtrædelser af denne lov og regler udstedt i medfør heraf til offentlige myndigheder.

Stk. 2. Uanset stk. 1 er den ansatte eller den tidligere ansatte ikke afskåret fra at indberette oplysninger om overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle lovgivning til offentlige myndigheder, selv om et sådant forbud indgår i en aftale mellem den ansatte og virksomheden eller personen. Det samme gælder indberetninger til ordninger efter § 35.«

12. Efter kapitel 10 indsættes:

»Kapitel 10 a

Truster og lignende juridiske arrangementer stiftet i henhold til andre landes lovgivning

§ 46 a. Forvalteren af en trust eller en person, der varetager en tilsvarende stilling i et lignende juridisk arrangement, skal indhente og opbevare oplysninger om trustens eller det lignende juridiske arrangements reelle ejere, jf. § 46 c, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder, når forvalteren eller personen, der varetager en tilsvarende stilling, er etableret eller har bopæl i Danmark.

Stk. 2. Er forvalteren af en trust eller en person, der varetager en tilsvarende stilling i et lignende juridisk arrangement, etableret eller har bopæl uden for EU, skal forvalteren eller personen, der varetager en tilsvarende stilling, indhente og opbevare oplysninger om trustens eller det lignende juridiske arrangements reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder, når forvalteren af trusten eller personen, der varetager en tilsvarende stilling i et lignende juridisk arrangement,

1) indgår en forretningsforbindelse, jf. § 2, nr. 3, i trustens eller det lignende juridiske arrangements navn eller

2) erhverver fast ejendom i trustens eller det lignende juridiske arrangements navn.

Stk. 3. Forvalteren af trusten eller personen, der varetager en tilsvarende stilling i et lignende juridisk arrangement, skal registrere oplysningerne efter stk. 1 eller 2 i Erhvervsstyrelsens it-system, hurtigst muligt efter at forvalteren eller personen, der varetager en tilsvarende stilling, er blevet bekendt med, at en person er blevet reel ejer. Enhver ændring af de oplysninger, som er registreret om de reelle ejere, skal registreres, hurtigst muligt efter at forvalteren af trusten eller personen, der varetager en tilsvarende stilling i et lignende juridisk arrangement, er blevet bekendt med ændringen.

Stk. 4. Er forvalterne af trusten eller personerne, der varetager en tilsvarende stilling i et lignende juridisk arrangement, etableret eller har bopæl i forskellige EU-medlemsstater, eller indgår en forvalter eller en person, der varetager en tilsvarende stilling, flere forretningsforbindelser i trustens eller det lignende juridiske arrangements navn i forskellige EU-medlemsstater, kan et registreringsbevis eller et ekstrakt af oplysningerne om reelt ejerskab fra et andet EU-medlemslands register træde i stedet for registrering af trustens eller det lignende juridiske arrangements reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system.

Stk. 5. Forvalteren af en trust eller personen, der varetager en tilsvarende stilling i et lignende juridisk arrangement, skal mindst en gang årligt undersøge, om der er ændringer af de registrerede oplysninger om trustens eller det lignende juridiske arrangements reelle ejere.

Stk. 6. Forvalteren af en trust eller personen, der varetager en tilsvarende stilling i et lignende juridisk arrangement, skal opbevare dokumentation for de indhentede oplysninger om trustens eller det lignende juridiske arrangements reelle ejere i 5 år efter det reelle ejerskabs ophør. Forvalteren af en trust eller personen, der varetager en tilsvarende stilling i et lignende juridisk arrangement, skal endvidere opbevare dokumentation for de indhentede oplysninger om forsøg på identifikation af trustens eller det lignende juridiske arrangements reelle ejere i 5 år efter gennemførelsen af identifika-tionsforsøget.

Stk. 7. Forvalteren af en trust eller personen, der varetager en tilsvarende stilling i et lignende juridisk arrangement, skal efter anmodning udlevere oplysninger om trustens eller det lignende juridiske arrangements reelle ejere, herunder om forvalterens eller personen, der varetager en tilsvarende stillings, forsøg på at identificere trustens eller det lignende juridiske arrangements reelle ejere, til Hvidvasksekretariatet. Forvalteren af en trust eller personen, der varetager en tilsvarende stilling i et lignende juridisk arrangement, skal endvidere efter anmodning udlevere de nævnte oplysninger til andre kompetente myndigheder, når disse myndigheder vurderer, at oplysningerne er nødvendige for deres varetagelse af tilsyns- eller kontrolopgaver.

Stk. 8. Hvidvasksekretariatet og andre kompetente myndigheder kan vederlagsfrit videregive oplysninger om reelle ejere, der er registreret, jf. stk. 3, eller er indhentet, jf. stk. 7, til andre EU-medlemsstaters kompetente myndigheder og finansielle efterretningsenheder.

Stk. 9. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om oplysningernes registrering, tilgængelighed og offentliggørelse, jf. stk. 1-4 og 6, i Erhvervsstyrelsens it-system, herunder hvilke oplysninger forvalteren af en trust eller personen, der varetager en tilsvarende stilling i et lignende juridisk arrangement, skal registrere i styrelsens it-system.

§ 46 b. Som reel ejer af en trust eller et lignende juridisk arrangement anses den eller de fysiske personer, der direkte eller indirekte kontrollerer trusten eller det lignende juridiske arrangement eller på anden måde har ejerskabslignende beføjelser, herunder

1) stiftere,

2) forvaltere eller personer, der varetager en tilsvarende stilling,

3) protektorer, hvis sådanne findes, og

4) særligt begunstigede personer eller, såfremt de enkeltpersoner, der nyder godt af trustens eller det lignende juridiske arrangements uddelinger, endnu ikke kendes af trusten eller det lignende juridiske arrangement, den gruppe personer, i hvis hovedinteresse trusten eller det lignende juridiske arrangement er oprettet eller fungerer.

§ 46 c. Forvalteren af en trust eller personen, der varetager en tilsvarende stilling i et lignende juridisk arrangement, som skal indhente, opbevare og registrere oplysninger om reelle ejere, jf. § 46 a, skal underrette personer og virksomheder, der i medfør af denne lov skal udføre kundekendskabsprocedurer, om sin status og rettidigt give oplysninger om trustens eller det lignende juridiske arrangements ejerforhold, når forvalteren eller personen, der varetager en tilsvarende stilling, etablerer forretningsforbindelser eller udfører lejlighedsvise transaktioner på vegne af trusten eller det lignende juridiske arrangement, som overstiger størrelsesgrænserne, jf. § 10.

Stk. 2. Modtager Erhvervsstyrelsen indberetninger om uoverensstemmelser efter § 15 a i forhold til de registrerede oplysninger om en trusts eller et lignende juridisk arrangements reelle ejere, foretager Erhvervsstyrelsen en undersøgelse af forholdet, jf. § 46 a, stk. 7, og § 46 e, stk. 1.

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan sideløbende med undersøgelsen, jf. stk. 2, offentliggøre en meddelelse om indberetningen i Erhvervsstyrelsens it-system. Forvalteren eller personen, der varetager en tilsvarende stilling, skal have mulighed for at gøre indsigelse mod indberetningen, forinden denne offentliggøres, medmindre formålet med offentliggørelsen af meddelelsen om indberetning derved forspildes.

§ 46 d. Registrering må ikke finde sted, hvis det forhold, der ønskes registreret, ikke opfylder bestemmelser i denne lov eller bestemmelser fastsat i henhold til denne lov eller trustens eller det lignende juridiske arrangements vedtægt. Registrering må heller ikke finde sted, hvis den beslutning, der lægges til grund for registreringen, ikke er blevet til i overensstemmelse med denne lov eller bestemmelser fastsat i henhold til denne lov eller trustens eller det lignende juridiske arrangements vedtægt.

Stk. 2. En anmelder, der registrerer et forhold i Erhvervsstyrelsens it-system eller indsender anmeldelse herom til registrering i Erhvervsstyrelsens it-system, indestår for, at registreringen eller anmeldelsen er lovligt foretaget, herunder at der foreligger behørig fuldmagt, og at dokumentationen i forbindelse med registreringen eller anmeldelsen er gyldig.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på dokumenter m.v., som offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system, eller som indsendes til Erhvervsstyrelsen til offentliggørelse m.v. efter denne lov.

§ 46 e. Erhvervsstyrelsen kan som registreringsmyndighed forlange de oplysninger, som er nødvendige, for at der kan tages stilling til, om loven og regler fastsat i medfør af loven og trustens eller det lignende juridiske arrangements vedtægt er overholdt.

Stk. 2. Ved anmeldelse og registrering efter regler fastsat i medfør af dette kapitel kan Erhvervsstyrelsen som registreringsmyndighed i indtil 3 år fra registreringstidspunktet stille krav om, at der indsendes dokumentation for, at anmeldelsen eller registreringen er lovligt foretaget. Opfyldes kravene i henhold til 1. pkt. ikke, fastsætter Erhvervsstyrelsen som registreringsmyndighed en frist for forholdets berigtigelse.«

13. I § 49, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Oplysninger, der er af væsentlig betydning for Finanstilsynets tilsyn, skal gives af egen drift og hurtigst muligt.«

14. I § 49 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Virksomheder og personer, der har afgivet oplysninger efter stk. 1 eller efter regler udstedt i medfør af stk. 7, har pligt til hurtigst muligt at berigtige oplysningerne over for Finanstilsynet, hvis virksomheden eller personen efterfølgende konstaterer følgende:

1) Oplysningerne har ikke været korrekte på tidspunktet for afgivelsen.

2) Oplysningerne er på et senere tidspunkt blevet misvisende.«

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 3-6.

15. I § 49, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »4« til: »5«.

16. I § 49 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om indberetning af oplysninger, der er nødvendige til brug for Finanstilsynets risikovurdering af virksomheder og personer omfattet af denne lov.«

17. Efter § 51 a indsættes:

»§ 51 b. Finanstilsynet kan påbyde en virksomhed eller person omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1-8, 10, 11, 19, 23 og 24, at virksomheden eller personen midlertidigt ikke må optage nye kundeforhold, når der er konstateret en alvorlig overtrædelse af bestemmelser i denne lov eller regler udstedt i medfør heraf. Er overtrædelsen foregået helt eller delvis i en virksomheds udenlandske filial, kan påbuddet udstrækkes til at omfatte filialen.

Stk. 2. Et påbud efter stk. 1 ophører, når virksomheden eller personen over for Finanstilsynet dokumenterer, at overtrædelsen er ophørt.«

18. Efter § 69 a indsættes i kapitel 11:

»§ 69 b. Spillemyndigheden kan uanset skatteforvaltningslovens § 17, stk. 1, videregive oplysninger til myndigheder, der deltager i et operativt samarbejde om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, hvis oplysningerne kan have betydning for myndighedernes opgave med at forebygge eller bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering.

Stk. 2. Anmoder en myndighed, der deltager i et operativt samarbejde om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, om oplysninger fra Spillemyndigheden, skal Spillemyndigheden uanset skatteforvaltningslovens § 17, stk. 1, videregive oplysningerne, hvis oplysningerne kan have betydning for myndighedens opgave med at forebygge eller bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering.

Told- og skatteforvaltningen

§ 69 c. Told- og skatteforvaltningens ansatte er under ansvar efter straffelovens §§ 152-152 e forpligtet til at hemmeligholde oplysninger, som hidrører fra en underretning efter § 26, og som told- og skatteforvaltningen har modtaget fra Hvidvasksekretariatet.

Stk. 2. Forvaltningsloven § 9 om partsaktindsigt, § 19 om partshøring, § 24 om begrundelsespligt og §§ 28 og 31 om videregivelse af oplysninger mellem forvaltningsmyndigheder finder ikke anvendelse på de oplysninger, der er nævnt i stk. 1.

§ 69 d. Told- og skatteforvaltningen kan uanset skatteforvaltningslovens § 17, stk. 1, videregive oplysninger til myndigheder, der deltager i et operativt samarbejde om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, hvis oplysningerne kan have betydning for myndighedernes opgave med at forebygge eller bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering.

Stk. 2. Anmoder en myndighed, der deltager i et operativt samarbejde om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, om oplysninger fra told- og skatteforvaltningen, skal told- og skatteforvaltningen uanset skatteforvaltningslovens § 17, stk. 1, videregive oplysningerne, hvis oplysningerne kan have betydning for myndighedens opgave med at forebygge eller bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering.«

19. Efter § 74 indsættes i kapitel 12:

»§ 74 a. Personer, der virker inden for den offentlige forvaltning, og som deltager i et operativt samarbejde om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, er under ansvar efter straffelovens §§ 152-152 e forpligtet til at hemmeligholde fortrolige oplysninger, som modtages i forbindelse med samarbejdet, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Tavshedspligten i stk. 1 gælder også i forhold til den fysiske eller juridiske person, som oplysningerne vedrører, uanset en eventuel retlig forpligtelse til at videregive oplysningerne til den pågældende i henhold til forvaltningsretlige eller databeskyttelsesretlige regler, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Oplysninger omfattet af stk. 1 kan efter samtykke fra den myndighed, der har afgivet oplysningerne, inddrages i den modtagende myndigheds sagsbehandling. Foreligger der samtykke, finder de regler, der i almindelighed gælder for den modtagende myndighed, og som i medfør af stk. 1 og 2 er fraveget, på ny anvendelse.«

20. I § 78, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »§ 6, stk. 1, 2. pkt.,«: »§ 6 a,«, »§ 17, stk. 1 og 2« ændres til: »§ 17, stk. 1-4«, »§ 25, stk. 1 og 2« ændres til: »§ 25, stk. 1-3«, »§ 29, stk. 2« ændres til: »§ 29, stk. 4 og 6«, efter »og 31,« indsættes: »§ 31 b, stk. 1,«, efter »§ 35, stk. 1,« indsættes: »§ 35 a, stk. 1,«, efter »§ 36, stk. 1 og 2,« indsættes: »§ 36 a,«, og »§ 48, stk. 1« ændres til: »§ 48, stk. 1 og 2«.

21. I § 78, stk. 2, ændres »§ 17, stk. 1 og 2« til: »§ 17, stk. 1-4«, »1. pkt., og« ændres til: »1. pkt.,«, »40« ændres til: »40 og § 49, stk. 2,«, og »6 måneder« ændres til: »2 år, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 290 b, stk. 2«.

22. I § 78, stk. 5, indsættes som 2. pkt.:

»Forældelsesfristen er dog 10 år ved overtrædelse af lovens §§ 6 og 6 a, § 7, stk. 1 og 2, § 10, § 11, stk. 1 og 2 og stk. 3, 1., 3. og 4. pkt., § 12, § 14, stk. 1, stk. 2, 2. pkt., stk. 3, stk. 4, 2. pkt., og stk. 5, § 15, § 17, stk. 1-4, § 18, stk. 1-6, §§ 19 og 20, § 22, stk. 2 og 3, § 24, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2 og 3, § 25, stk. 1 og 2, § 26, stk. 1 og 3 og stk. 4, 1. pkt., §§ 30, 31 og 31 b, § 32, 1. pkt., §§ 36 a og 43 og § 49, stk. 1 og 2.«

23. Efter § 78 indsættes:

»§ 78 a. Skønnes en overtrædelse af § 7, stk. 1 eller 2, § 8, stk. 1-4 eller 6, § 9, stk. 1 eller 2, § 10, § 11, stk. 1 eller 2 eller stk. 3, 1., 3. eller 4. pkt., § 12, § 14, stk. 1, stk. 2, 2. pkt., stk. 3, stk. 4, 2. pkt., eller stk. 5, § 15, § 17, stk. 1 eller 2, § 18, stk. 1-6, § 19, § 20, § 22, stk. 2 eller 3, § 24, stk. 1, 2. pkt., eller stk. 2 eller 3, § 25, stk. 1 eller 2, § 26, stk. 1 eller 3 eller stk. 4, 1. pkt., §§ 30, 31, 40 eller 43 eller § 48, stk. 1, ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan Finanstilsynet i et bødeforelæg tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retssag, hvis den fysiske eller juridiske person, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angiven frist at betale en bøde som angivet i bødeforelægget, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Finanstilsynet skal forud for udstedelsen af et administrativt bødeforelæg indhente samtykke fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, hvis Finanstilsynet vurderer, at en overtrædelse giver anledning til en vis skønsmæssig vurdering, eller at udgangspunktet for bødeniveauet skal fraviges.

Stk. 3. Retsplejelovens regler om krav til indholdet af et anklageskrift og om, at en sigtet ikke er forpligtet til at udtale sig, finder tilsvarende anvendelse på bødeforelæg efter stk. 1.

Stk. 4. Vedtages et bødeforelæg, bortfalder videre forfølgning. Vedtagelsen har samme virkning som en dom.«

24. I § 80, stk. 1, ændres »4« til: »5«.

25. I § 80 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Undlader en virksomhed eller en person at opfylde de pligter, som påhviler dem i medfør af § 29, stk. 4, kan Hvidvasksekretariatet som tvangsmiddel pålægge personen, virksomheden eller de for virksomheden ansvarlige personer daglige eller ugentlige tvangsbøder.«

§ 2

I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 937 af 6. september 2019, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 532 af 29. april 2015, § 1 i lov nr. 1520 af 18. december 2018 og § 7 i lov nr. 554 af 7. maj 2019 og senest ved § 1 i lov nr. 1374 af 13. december 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, 1. pkt., ændres », 347, 347 a, 347 b, 348 og 348 a« til: »og 347-348 a«.

2. I § 1, stk. 4, 1. pkt., ændres »samt § 348« til: »§§ 347 c og 348«, og »§ 347, stk. 1, 2, 4 og 6« ændres til: »§ 347, stk. 1-3, 5 og 7«.

3. I § 1, stk. 4, 4. pkt., ændres »§ 347, stk. 1, 2, 4 og 6« til: »§ 347, stk. 1-3, 5 og 7«.

4. I § 1, stk. 17, ændres »og 5« til: »og 6«.

5. I § 75, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Den finansielle virksomhed skal hurtigst muligt meddele Finanstilsynet oplysninger, der er af væsentlig betydning for Finanstilsynets tilsyn.«

6. Efter § 75 b indsættes:

»§ 75 c. Indgår en ansat eller en tidligere ansat og en finansiel virksomhed en aftale om en tavshedsklausul, skal det fremgå af aftalen, at den ansatte eller tidligere ansatte ikke er afskåret fra at indberette oplysninger om overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle regulering til offentlige myndigheder.

Stk. 2. Uanset stk. 1 er den ansatte eller tidligere ansatte ikke afskåret fra at indberette oplysninger om overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle regulering til offentlige myndigheder, selv om et sådant forbud indgår i en aftale mellem den ansatte eller tidligere ansatte og den finansielle virksomhed. Det samme gælder indberetninger til ordninger efter § 75 a.«

7. I § 209, stk. 5, ændres »2« til: »3«.

8. I § 345, stk. 2, 1. pkt., ændres »7« til: »op til 9«, og efter »finansiel indsigt« indsættes: », indsigt i dataanalyse og cyberrisici og indsigt i forebyggelse og bekæmpelse af finansiel kriminalitet«.

9. I § 345, stk. 2, indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:

»2) 1 eller 2 medlemmer med særlig indsigt i forebyggelse og bekæmpelse af finansiel kriminalitet, dataanalyse og cyberrisici,«.

Nr. 2-4 bliver herefter nr. 3-5.

10. I § 345 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. Erhvervsministeren skal ved udpegning af medlemmer af Finanstilsynets bestyrelse lægge vægt på følgende:

1) Medlemmet har tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne varetage bestyrelseshvervet.

2) Medlemmet har et tilstrækkeligt godt omdømme og kan udvise hæderlighed, integritet og tilstrækkelig uafhængighed til effektivt at medvirke til varetagelsen af bestyrelsens opgaver.

3) Medlemmet kan afsætte tilstrækkelig tid til at varetage bestyrelseshvervet.

Stk. 4. Et medlem af Finanstilsynets bestyrelse må ikke

1) være pålagt strafansvar for overtrædelse af straffeloven, hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed eller anden finansiel regulering eller regler udstedt i medfør heraf,

2) have deltaget i ledelsen af en virksomhed, som er sigtet eller pålagt straf for overtrædelse af straffeloven, hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed eller anden finansiel regulering eller regler udstedt i medfør heraf for forhold, der er begået i en periode, hvor medlemmet deltog i ledelsen af virksomheden,

3) være omfattet af en tilsynssag om ledelsesansvar, hvor bestyrelsen skal træffe beslutning eller afgørelse efter stk. 12, nr. 4 og 6,

4) have indgivet begæring om eller være under rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering,

5) være pålagt konkurskarantæne,

6) være frakendt retten til at drive virksomhed eller

7) være under værgemål.

Stk. 5. Formanden og næstformanden i bestyrelsen må ikke have haft ansættelse i en finansiel virksomhed eller været medlem af bestyrelsen for en finansiel virksomhed de seneste 5 år regnet fra tidspunktet for udpegningen af det pågældende medlem.

Stk. 6. Erhvervsministeren kan efter indstilling fra et flertal i Finanstilsynets bestyrelse afsætte et medlem af bestyrelsen, der ikke opfylder betingelserne i stk. 4.

Stk. 7. Til brug for erhvervsministerens udpegning af medlemmer efter stk. 1 kan Finanstilsynet indhente oplysninger og fastsætte oplysningspligter til brug for vurdering af bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed og for afsættelse af medlemmer af bestyrelsen.«

Stk. 3-15 bliver herefter stk. 8-20.

11. I § 345, stk. 7, nr. 5, der bliver stk. 12, nr. 5, indsættes efter »347 b, stk. 1,«: »og § 347 c, stk. 1,«.

12. I § 345, stk. 8, der bliver stk. 13, ændres »herunder pengeinstitutvirksomhed, realkreditvirksomhed, forsikrings- og pensionsvirksomhed, fondsmæglervirksomhed, forbrugerforhold, kapitalmarkedsforhold, værdipapirhandel og regnskabsforhold« til: »økonomi, regnskabsforhold, revision, dataanalyse og cyberrisici og indsigt i forebyggelse og bekæmpelse af finansiel kriminalitet«.

13. I § 345, stk. 10, der bliver stk. 15, ændres »stk. 7« til: »stk. 12«.

14. I § 345, stk. 13, der bliver stk. 18, ændres »stk. 10« til: »stk. 15«, og »stk. 8« ændres til: »stk. 13«.

15. I § 345, stk. 14, der bliver stk. 19, ændres »stk. 7« til: »stk. 12«.

16. I § 347 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder, forsikringsholdingvirksomheder, blandede holdingvirksomheder, leverandører og underleverandører, der har afgivet oplysninger efter stk. 1, har pligt til hurtigst muligt at berigtige oplysningerne over for Finanstilsynet, hvis den finansielle virksomhed, holdingvirksomheden, leverandøren eller underleverandøren efterfølgende konstaterer følgende:

1) Oplysningerne har ikke været korrekte på tidspunktet for afgivelsen.

2) Oplysningerne er på et senere tidspunkt blevet misvisende.«

Stk. 2-8 bliver herefter stk. 3-9.

17. I § 347, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »stk. 1-4« til: »stk. 1 og 3-5«.

18. § 347 c affattes således:

»§ 347 c. Finanstilsynet kan påbyde en finansiel virksomhed, en finansiel holdingvirksomhed eller en forsikringsholdingvirksomhed at lade en eller flere sagkyndige personer følge virksomheden i en periode på op til 6 måneder med henblik på at varetage Finanstilsynets virksomhed, når Finanstilsynet vurderer, at der er væsentlige forhold, som giver anledning hertil. Det samme gælder for filialer omfattet af § 1, stk. 3 og 4.

Stk. 2. En virksomhed, der har modtaget et påbud efter stk. 1, skal give de sagkyndige personer de oplysninger og den adgang til møder, der er nødvendige, for at de sagkyndige kan følge den daglige drift i virksomheden, herunder bestyrelsesmøder, direktionsmøder og generalforsamlinger, og dens filialer med henblik på indhentelse af oplysninger.

Stk. 3. De sagkyndige personer skal i forbindelse med observationen af den daglige drift i virksomheden orientere Finanstilsynet om forhold af væsentlig betydning for Finanstilsynets virksomhed. Finanstilsynet kan fastsætte vilkår for orienteringen.

Stk. 4. De sagkyndige personer udpeges af Finanstilsynet. Udgifterne til de sagkyndige personer kan foreløbigt udredes af Finanstilsynet, men afholdes endeligt af virksomheden. Finanstilsynet kan kræve forudgående eller løbende betaling eller sikkerhedsstillelse fra virksomheden.

Stk. 5. Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om de sagkyndige personer, herunder om udpegning og honorering.«

19. Efter § 347 d indsættes:

»§ 347 e. Finanstilsynet kan stille yderligere oplysningskrav til pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I.«

20. I § 354, stk. 6, nr. 3, indsættes efter »stk. 15«: », og til brug for ministerens udpegning af medlemmer af bestyrelsen efter § 345«.

21. I § 354 a, stk. 1, 1. og 8. pkt., og stk. 2, ændres »§ 345, stk. 7« til: »§ 345, stk. 12«.

22. I § 355, stk. 2, nr. 2, ændres »3« til: »4«, og i nr. 3 ændres »4« til: »5«.

23. I § 373, stk. 1, ændres »§§ 75, 76, 78« til: »§ 75, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2-4, §§ 76, 78 og«, og efter »343 ø, stk. 1,« indsættes: »§ 347, stk. 2,«.

24. I § 373, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »§ 73, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2,«: »§ 75, stk. 1, 2. pkt.,«, efter »§ 75 b, stk. 1,« indsættes: »§ 75 c, stk. 1,«, og efter »347 b, stk. 3 og 6,« indsættes: »§ 347 c, stk. 2,«.

25. I § 373, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »347 b, stk. 1, 1. pkt.,«: »§ 347 c, stk. 1,«.

26. I § 373, stk. 6, 1. pkt., ændres »4 måneder« til: »2 år«, og efter »forskyldt efter« indsættes: »straffelovens § 290 b, stk. 1, eller«.

27. I § 373, stk. 7, 1. pkt., ændres »Personer« til: »Finansielle virksomheder og personer«, »4 måneder« ændres til: »2 år«, og efter »forskyldt efter« indsættes: »straffelovens § 290 b, stk. 1, eller«.

28. I § 373, stk. 7, 2. pkt., ændres »personer« til: »sparevirksomheder og personer«.

29. I § 373, stk. 8, indsættes efter »5 år«: », jf. dog stk. 9«.

30. I § 373 indsættes efter stk. 8 som nyt stykke:

»Stk. 9. Forældelsesfristen er dog 10 år for overtrædelse af § 7, stk. 1-3, § 8, stk. 1 og 3, § 9, stk. 1 og 2, § 10, stk. 1 og 2, § 11, stk. 1, § 31, stk. 10, § 33 a, stk. 1, § 70, stk. 1-5, § 71, stk. 1 og 3, § 72, stk. 2, nr. 3 og 4, §§ 75 og 76, § 78, stk. 1-4, § 102, stk. 2 og 5, § 103, stk. 1, 2 og 4, § 106, stk. 2, § 106 a, stk. 1 og 4, § 106 b, § 106 c, stk. 1 og 3, § 106 d, stk. 1, § 108, stk. 1, 2 og 4 og stk. 5, 1. pkt., § 124, stk. 1 og 2, § 125, stk. 1 og 2, § 125 b, stk. 1-4 og 6, § 125 c, stk. 1, § 125 d, § 125 e, stk. 1, jf. § 125 b, stk. 1-4 og 6, § 125 e, stk. 1, jf. § 125 c, stk. 1, § 125 i, stk. 1, § 126, stk. 1 og 4, § 126 a, stk. 1-3, 5 og 9, § 126 b, stk. 1, 2. pkt., og stk. 4, 2. pkt., § 126 c, stk. 1 og 5, § 126 d, stk. 1, § 126 e, stk. 1 og 4, § 126 f, 1. pkt., § 150, § 152, stk. 1, § 152 m, stk. 1, § 153, stk. 1, § 156, § 167, stk. 1, 3 og 5, § 170, stk. 1-3 og 5, §§ 171 og 172, § 173, stk. 1-3, § 174, stk. 1 og 2, § 175, § 182, stk. 1 og 2, § 183, stk. 5, §§ 186 og 187, § 188, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt., § 193, 1. pkt., § 199, stk. 2 og 6, § 200, § 248, stk. 1, § 248 a, stk. 1 og 4, § 248 b, stk. 1, § 313 b, § 334, stk. 1, § 343 v, stk. 1, § 347, stk. 2, § 347 b, stk. 3 og 6, og § 417 c, stk. 1, 2 og 4, samt artikel 11, stk. 1, 2, 3 og 5, artikel 26, stk. 2, artikel 28, stk. 1-4, artikel 31, stk. 1, litra h, artikel 51, jf. artikel 52, artikel 54, stk. 5, litra a og c, artikel 73, stk. 1, artikel 77, artikel 92, stk. 1, artikel 93, stk. 1-5, artikel 97, stk. 1, artikel 113, stk. 7, 1. afsnit, artikel 393, artikel 394, stk. 1, artikel 395, stk. 1, 1. og 2. afsnit, og stk. 3 og 6, artikel 398, 1. og 2. afsnit, artikel 412, stk. 1 og 2, artikel 415, stk. 1 og 2, artikel 471, stk. 1, og artikel 500, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013/EU af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber eller regler udstedt i medfør af § 373, stk. 4, eller artikel 6, stk. 1, artikel 10, stk. 1, artikel 14, stk. 1, og artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1286/2014/EU af 26. november 2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er).«

Stk. 9-12 bliver herefter stk. 10-13.

31. I § 373, stk. 10, der bliver stk. 11, ændres »9« til: »10«.

32. I § 373, stk. 11, der bliver stk. 12, ændres »9« til: »10«.

33. I § 374, stk. 2, ændres »stk. 3 og 4« til: »stk. 4 og 5«.

34. I § 438, stk. 5, ændres »stk. 5« til: »stk. 10«.

§ 3

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 976 af 17. september 2019, som ændret ved lov nr. 1425 af 17. december 2019 og lov nr. 1426 af 17. december 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 93 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Forældelsesfristen er i intet tilfælde mindre end 10 år for overtrædelse af denne lovs § 290 b.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

2. I § 93, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1-3«.

3. Efter § 290 a indsættes:

»§ 290 b. Med bøde eller fængsel indtil 3 år straffes den, der som medlem af direktionen eller bestyrelsen i et systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI) gør sig skyldig i overtrædelse af § 373, stk. 6 eller 7, i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2. Med fængsel indtil 3 år straffes den, der som medlem af direktionen eller bestyrelsen i et systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI) gør sig skyldig i en overtrædelse omfattet af § 78, stk. 2, i hvidvaskloven.«

§ 4

I lov nr. 41 af 22. januar 2018 om forsikringsformidling, som ændret ved § 7 i lov nr. 706 af 8. juni 2018, § 2 i lov nr. 552 af 7. maj 2019 og § 6 i lov nr. 1374 af 13. december 2019, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 18 indsættes i kapitel 6:

»§ 18 a. Indgår en ansat eller en tidligere ansat og en forsikringsformidler eller en genforsikringsformidler en aftale om en tavshedsklausul, skal det fremgå af aftalen, at den ansatte eller tidligere ansatte ikke er afskåret fra at indberette oplysninger om overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle regulering til offentlige myndigheder.

Stk. 2. Uanset stk. 1 er den ansatte eller tidligere ansatte ikke afskåret fra at indberette oplysninger om overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle regulering til offentlige myndigheder, selv om et sådant forbud indgår i en aftale mellem den ansatte eller tidligere ansatte og forsikringsformidleren eller genforsikringsformidleren. Det samme gælder indberetninger til ordninger efter § 17.«

2. I § 22, stk. 2, ændres »§ 345, stk. 7« til: »§ 345, stk. 12«.

3. I § 26 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Virksomheder og leverandører og underleverandører til disse, der har afgivet oplysninger efter stk. 1, har pligt til hurtigst muligt at berigtige oplysningerne over for Finanstilsynet, hvis virksomheden eller leverandøren eller underleverandøren til denne efterfølgende konstaterer følgende:

1) Oplysningerne har ikke været korrekte på tidspunktet for afgivelsen.

2) Oplysningerne er på et senere tidspunkt blevet misvisende.«

Stk. 2-6 bliver herefter stk. 3-7.

4. I § 26, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »1-4« til: »1-5«.

5. I § 33, stk. 1, 1. og 8. pkt., og stk. 2, ændres »stk. 7« til: »stk. 12«.

6. I § 42, stk. 2, indsættes efter »§ 18, stk. 1«: », § 18 a, stk. 1«.

7. I § 42, stk. 3, indsættes efter »meddele«: »eller berigtige«, og efter »§ 26, stk. 1« indsættes: »og 2«.

§ 5

I lov om betalinger, jf. lovbekendtgørelse nr. 1024 af 3. oktober 2019, som ændret ved § 7 i lov nr. 1374 af 13. december 2019, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 27 indsættes:

»§ 27 a. Indgår en ansat eller en tidligere ansat og et e-pengeinstitut eller betalingsinstitut en aftale om en tavshedsklausul, skal det fremgå af aftalen, at den ansatte eller tidligere ansatte ikke er afskåret fra at indberette oplysninger om overtrædelser eller potentielle overtrædelser af denne lov, regler udstedt i medfør heraf og bestemmelser indeholdt i Den Europæiske Unions forordninger for de områder af loven, som Finanstilsynet fører tilsyn med, til offentlige myndigheder.

Stk. 2. Uanset stk. 1 er den ansatte eller tidligere ansatte ikke afskåret fra at indberette oplysninger om overtrædelser eller potentielle overtrædelser af denne lov, regler udstedt i medfør heraf og bestemmelser indeholdt i Den Europæiske Unions forordninger for de områder af loven, som Finanstilsynet fører tilsyn med, til offentlige myndigheder, selv om et sådant forbud indgår i en aftale mellem den ansatte eller tidligere ansatte og e-pengeinstituttet eller betalingsinstituttet. Det samme gælder indberetninger til ordninger efter § 27.«

2. I § 132 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Virksomheder omfattet af denne lov, filialer og agenter af e-pengeinstitutter og betalingsinstitutter og en virksomhed, som aktiviteterne er outsourcet til, der har afgivet oplysninger efter stk. 1, har pligt til hurtigst muligt at berigtige oplysningerne over for Finanstilsynet, hvis virksomheder omfattet af denne lov, filialen eller agenten for e-pengeinstitutter og betalingsinstitutter eller virksomheden, som aktiviteterne er outsourcet til, efterfølgende konstaterer følgende:

1) Oplysningerne har ikke været korrekte på tidspunktet for afgivelsen.

2) Oplysningerne er på et senere tidspunkt blevet misvisende.«

Stk. 2-6 bliver herefter stk. 3-7.

3. I § 132, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »1-4« til: »1-5«.

4. I § 138, stk. 1, 1. og 8. pkt., og stk. 2, ændres »stk. 7« til: »stk. 12«.

5. I § 142, stk. 2, nr. 4, ændres »stk. 4« til: »stk. 5«.

6. I § 152, stk. 2, indsættes efter »§ 27, stk. 1,«: »§ 27 a, stk. 1,«.

7. I § 152, stk. 3, indsættes efter »meddele«: »eller berigtige«.

§ 6

I lov om kapitalmarkeder, jf. lovbekendtgørelse nr. 931 af 6. september 2019, som ændret ved § 2 i lov nr. 369 af 9. april 2019 og § 2 i lov nr. 1374 af 13. december 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 58 indsættes som stk. 4 og 5:

»Stk. 4. Indgår en ansat eller en tidligere ansat og en operatør af et reguleret marked, en udbyder af dataindberetningstjenester eller en værdipapircentral (CSD) en aftale om en tavshedsklausul, skal det fremgå af aftalen, at den ansatte eller tidligere ansatte ikke er afskåret fra at indberette oplysninger om overtrædelser eller potentielle overtrædelser af denne lov eller regler fastsat i medfør heraf eller Den Europæiske Unions forordninger for de områder af loven, som Finanstilsynet påser overholdelsen af i medfør af de regler, der fremgår af § 211, stk. 1-3, og § 213, stk. 1-3 og 5, til offentlige myndigheder.

Stk. 5. Uanset stk. 4 er den ansatte eller tidligere ansatte ikke afskåret fra at indberette oplysninger om overtrædelser eller potentielle overtrædelser af denne lov eller regler fastsat i medfør heraf eller Den Europæiske Unions forordninger for de områder af loven, som Finanstilsynet påser overholdelsen af i medfør af de regler, der fremgår af § 211, stk. 1-3, og § 213, stk. 1-3 og 5, til offentlige myndigheder, selv om et sådant forbud indgår i en aftale mellem den ansatte eller tidligere ansatte og operatøren af et reguleret marked, udbyderen af dataindberetningstjenester eller værdipapircentralen (CSD). Det samme gælder indberetninger til ordninger efter stk. 1-3.«

2. I § 214 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Virksomheder under tilsyn, den nuværende og den tidligere ledelse i virksomheder under tilsyn og andre fysiske og juridiske personer, der har pligter i henhold til de regler, der fremgår af § 211, stk. 1-3, og § 213, stk. 1-3 og 5, der har afgivet oplysninger efter stk. 1 og 2, har pligt til hurtigst muligt at berigtige oplysningerne over for Finanstilsynet, hvis virksomheden under tilsyn, den nuværende eller tidligere ledelse i virksomheden under tilsyn eller de andre fysiske eller juridiske personer efterfølgende konstaterer følgende:

1) Oplysningerne har ikke været korrekte på tidspunktet for afgivelsen.

2) Oplysningerne er på et senere tidspunkt blevet misvisende.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6.

3. I § 234, stk. 1, nr. 1, ændres »stk. 7« til: »stk. 12«.

4. I § 247, stk. 1, ændres »§ 58, stk. 1« til: »§ 58, stk. 1 og 4«.

5. I § 247 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der undlader at meddele eller berigtige oplysninger, dokumenter eller andre data efter § 214, stk. 1-3, 5 eller 6, eller § 217, jf. § 214, stk. 1-3, 5 eller 6.«

§ 7

I lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere, jf. lovbekendtgørelse nr. 1160 af 19. september 2018, som ændret ved § 3 i lov nr. 1520 af 18. december 2018, § 5 i lov nr. 552 af 7. maj 2019 og § 5 i lov nr. 1374 af 13. december 2019, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til kapitel 4 a affattes således:

»Kapitel 4 a Indberetning af overtrædelser«.

2. Efter § 10 indsættes i kapitel 4 a:

»§ 10 a. Indgår en ansat eller en tidligere ansat og en finansiel rådgiver, investeringsrådgiver eller boligkreditformidler en aftale om en tavshedsklausul, skal det fremgå af aftalen, at den ansatte eller tidligere ansatte ikke er afskåret fra at indberette oplysninger om overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle regulering til offentlige myndigheder.

Stk. 2. Uanset stk. 1 er den ansatte eller tidligere ansatte ikke afskåret fra at indberette oplysninger om overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle regulering til offentlige myndigheder, selv om et sådant forbud indgår i en aftale mellem den ansatte eller tidligere ansatte og den finansielle rådgiver, investeringsrådgiveren eller boligkreditformidleren.«

3. I § 12 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. En virksomhed, der har afgivet oplysninger efter stk. 1, har pligt til hurtigst muligt at berigtige oplysningerne over for Finanstilsynet, hvis virksomheden efterfølgende konstaterer følgende:

1) Oplysningerne har ikke været korrekte på tidspunktet for afgivelsen.

2) Oplysningerne er på et senere tidspunkt blevet misvisende.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

4. I § 18, stk. 1, 1. og 8. pkt., og stk. 2, ændres »stk. 7« til: »stk. 12«.

5. I § 26, stk. 2, indsættes efter »§§ 8-10,«: »§ 10 a, stk. 1,«.

6. I § 26, stk. 3, indsættes efter »meddele«: »eller berigtige«, og efter »§ 12, stk. 1« indsættes: »og 2«.

§ 8

I lov om investeringsforeninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1046 af 14. oktober 2019, som ændret ved § 8 i lov nr. 532 af 29. april 2015, § 10 i lov nr. 554 af 7. maj 2019 og § 3 i lov nr. 1374 af 13. december 2019, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 63 b indsættes før overskriften før § 64:

»§ 63 c. Indgår en ansat eller en tidligere ansat og en investeringsforening eller en SIKAV en aftale om en tavshedsklausul, skal det fremgå af aftalen, at den ansatte eller tidligere ansatte ikke er afskåret fra at indberette oplysninger om overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle regulering til offentlige myndigheder.

Stk. 2. Uanset stk. 1 er den ansatte eller tidligere ansatte ikke afskåret fra at indberette oplysninger om overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle regulering til offentlige myndigheder, selv om et sådant forbud indgår i en aftale mellem den ansatte eller tidligere ansatte og investeringsforeningen eller SIKAV'en. Det samme gælder indberetninger til ordninger efter § 63 a.«

2. I § 164 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Danske UCITS, der har afgivet oplysninger efter stk. 1, har pligt til hurtigst muligt at berigtige oplysningerne over for Finanstilsynet, hvis UCITS'en efterfølgende konstaterer følgende:

1) Oplysningerne har ikke været korrekte på tidspunktet for afgivelsen.

2) Oplysningerne er på et senere tidspunkt blevet misvisende.«

Stk. 2-6 bliver herefter stk. 3-7.

3. I § 164, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »1-4« til: »1 og 3-5«.

4. I § 176, stk. 1, 1. og 8. pkt., og stk. 2, ændres »stk. 7« til: »stk. 12«.

5. I § 179, stk. 2, nr. 5, ændres »stk. 3« til: »stk. 4«.

6. I § 190, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »§ 63 b, stk. 1,«: »§ 63 c, stk. 1,«.

7. I § 190 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Er højere straf ikke forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der undlader at give Finanstilsynet oplysninger efter § 164, stk. 1, eller at berigtige oplysninger efter § 164, stk. 2.«

Stk. 2-7 bliver herefter stk. 3-8.

§ 9

I lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 14. oktober 2019, som ændret ved § 4 i lov nr. 369 af 9. april 2019 og § 9 i lov nr. 554 af 7. maj 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 3, ændres »stk. 7« til: »stk. 8«.

2. Efter § 27 b indsættes før overskriften før § 28:

»§ 27 c. Indgår en ansat eller en tidligere ansat og en forvalter af alternative investeringsfonde en aftale om en tavshedsklausul, skal det fremgå af aftalen, at den ansatte eller tidligere ansatte ikke er afskåret fra at indberette oplysninger om overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle regulering til offentlige myndigheder.

Stk. 2. Uanset stk. 1 er den ansatte eller tidligere ansatte ikke afskåret fra at indberette oplysninger om overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle regulering til offentlige myndigheder, selv om et sådant forbud indgår i en aftale mellem den ansatte eller tidligere ansatte og forvalteren af alternative investeringsfonde. Det samme gælder indberetninger til ordninger efter § 27 a.«

3. I § 161 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Forvaltere af alternative investeringsfonde, depositarer omfattet af § 46, leverandører og underleverandører samt udenlandske forvaltere efter stk. 1, 2. pkt., der har afgivet oplysninger efter stk. 1, har pligt til hurtigst muligt at berigtige oplysningerne over for Finanstilsynet, hvis forvalteren, depositaren, leverandøren eller underleverandøren efterfølgende konstaterer følgende:

1) Oplysningerne har ikke været korrekte på tidspunktet for afgivelsen.

2) Oplysningerne er på et senere tidspunkt blevet misvisende.«

Stk. 2-6 bliver herefter stk. 3-7.

4. I § 161, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »1-4« til: »1 og 3-5«.

5. I § 171, stk. 1, 1. og 8. pkt., og stk. 2, ændres »stk. 7« til: »stk. 12«.

6. I § 173, stk. 2, nr. 2, ændres »stk. 3« til: »stk. 4«, og i nr. 3 ændres »stk. 4« til: »stk. 5«.

7. I § 190, stk. 2, indsættes efter »§ 27 b, stk. 1,«: »§ 27 c, stk. 1,«.

8. I § 190 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Er højere straf ikke forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der undlader at give Finanstilsynet oplysninger efter § 161, stk. 1, eller berigtige oplysninger efter § 161, stk. 2.«

Stk. 3-9 bliver herefter stk. 4-10.

9. I § 191, stk. 2, ændres »stk. 3 og 4« til: »stk. 4 og 5«.

§ 10

I lov nr. 1703 af 27. december 2018 om firmapensionskasser, som ændret ved § 6 i lov nr. 369 af 9. april 2019, § 13 i lov nr. 552 af 7. maj 2019, § 8 i lov nr. 554 af 7. maj 2019 og § 8 i lov nr. 1374 af 13. december 2019, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 45 indsættes:

»§ 45 a. Indgår en ansat eller en tidligere ansat og en firmapensionskasse en aftale om en tavshedsklausul, skal det fremgå af aftalen, at den ansatte eller tidligere ansatte ikke er afskåret fra at indberette oplysninger om overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle regulering til offentlige myndigheder.

Stk. 2. Uanset stk. 1 er den ansatte eller tidligere ansatte ikke afskåret fra at indberette oplysninger om overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle regulering til offentlige myndigheder, selv om et sådant forbud indgår i en aftale mellem den ansatte eller tidligere ansatte og firmapensionskassen. Det samme gælder indberetninger til ordninger efter § 44.«

2. I § 97, stk. 2, ændres »stk. 7« til: »stk. 12«.

3. I § 101, stk. 5, ændres »stk. 7« til: »stk. 12«.

4. I § 102 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Firmapensionskasser, leverandører og underleverandører, der har afgivet oplysninger efter stk. 1 eller 2, har pligt til hurtigst muligt at berigtige oplysningerne over for Finanstilsynet, hvis firmapensionskassen, leverandøren eller underleverandøren efterfølgende konstaterer følgende:

1) Oplysningerne har ikke været korrekte på tidspunktet for afgivelsen.

2) Oplysningerne er på et senere tidspunkt blevet misvisende.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

5. I § 105, stk. 1, 1. og 3. pkt., og stk. 2, ændres »stk. 7« til: »stk. 12«.

6. I § 117, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »§ 45, stk. 1,«: »§ 45 a, stk. 1,«.

7. I § 117 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Er højere straf ikke forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der undlader at give Finanstilsynet oplysninger efter § 102, stk. 1 eller 2, eller berigtige oplysninger efter § 102, stk. 3.«

Stk. 3-8 bliver herefter stk. 4-9.

§ 11

I lov nr. 450 af 24. april 2019 om forbrugslånsvirksomheder foretages følgende ændringer:

1. Efter § 14 indsættes i kapitel 6:

»§ 14 a. Indgår en ansat eller en tidligere ansat og en forbrugerlånsvirksomhed en aftale om en tavshedsklausul, skal det fremgå af aftalen, at den ansatte eller tidligere ansatte ikke er afskåret fra at indberette oplysninger om overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den regulering, som Finanstilsynet fører tilsyn med, til offentlige myndigheder.

Stk. 2. Uanset stk. 1 er den ansatte eller tidligere ansatte ikke afskåret fra at indberette oplysninger om overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den regulering, som Finanstilsynet fører tilsyn med, til offentlige myndigheder, selv om et sådant forbud indgår i en aftale mellem den ansatte eller tidligere ansatte og forbrugerlånsvirksomheden. Det samme gælder indberetninger til ordninger efter § 13.«

2. I § 15, stk. 2, ændres »stk. 7« til: »stk. 12«.

3. I § 16 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Virksomheder og leverandører og underleverandører til disse, der har afgivet oplysninger efter stk. 1, har pligt til hurtigst muligt at berigtige oplysningerne over for Finanstilsynet, hvis virksomheden eller leverandøren eller underleverandøren til denne efterfølgende konstaterer følgende:

1) Oplysningerne har ikke været korrekte på tidspunktet for afgivelsen.

2) Oplysningerne er på et senere tidspunkt blevet misvisende.«

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 3-6.

4. I § 16, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »stk. 1-4« til: »stk. 1 og 3-5«.

5. I § 30, stk. 2, ændres »og § 14, stk. 1,« til: », § 14, stk. 1, og § 14 a, stk. 1,«.

6. I § 30, stk. 3, indsættes efter »meddele«: »eller berigtige«, og »og 4« ændres til: », 2 og 5«.

7. I § 31, stk. 1, ændres »4« til: »5«.

§ 12

I lov om ejendomskreditselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1045 af 14. oktober 2019, som ændret ved § 4 i lov nr. 1374 af 13. december 2019, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 5 b indsættes:

»§ 5 c. Indgår en ansat eller en tidligere ansat og et ejendomskreditselskab en aftale om en tavshedsklausul, skal det fremgå af aftalen, at den ansatte eller tidligere ansatte ikke er afskåret fra at indberette oplysninger om overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle regulering til offentlige myndigheder.

Stk. 2. Uanset stk. 1 er den ansatte eller tidligere ansatte ikke afskåret fra at indberette oplysninger om overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle regulering til offentlige myndigheder, selv om et sådant forbud indgår i en aftale mellem den ansatte eller tidligere ansatte og ejendomskreditselskabet. Det samme gælder indberetninger til ordninger efter § 5 a.«

2. I § 15, stk. 2, 1. og 8. pkt., og stk. 3, ændres »stk. 7« til: »stk. 12«.

3. I § 17 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Ejendomskreditselskaber, der har afgivet oplysninger efter stk. 1, har pligt til hurtigst muligt at berigtige oplysningerne over for Finanstilsynet, hvis ejendomskreditselskabet efterfølgende konstaterer følgende:

1) Oplysningerne har ikke været korrekte på tidspunktet for afgivelsen.

2) Oplysningerne er på et senere tidspunkt blevet misvisende.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

4. I § 22, stk. 1, indsættes efter »§ 5 b, stk. 1,«: »§ 5 c, stk. 1,«.

5. I § 22, stk. 2, indsættes efter »oplysninger«: »eller berigtige disse«.

§ 13

I lov om betalingskonti, jf. lovbekendtgørelse nr. 1805 af 12. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 14, stk. 2, 2. pkt., ændres »stk. 9« til: »stk. 14«.

2. I § 17 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Betalingstjenesteudbydere, der har fremlagt oplysninger efter stk. 1, har pligt til hurtigst muligt at berigtige oplysningerne over for Finanstilsynet, hvis betalingstjenesteudbyderen efterfølgende konstaterer følgende:

1) Oplysningerne har ikke været korrekte på tidspunktet for afgivelsen.

2) Oplysningerne er på et senere tidspunkt blevet misvisende.«

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 3-6.

3. I § 25, stk. 2, indsættes efter »meddele«: »eller berigtige«, og efter »§ 17, stk. 1« indsættes: »og 2«.

§ 14

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. oktober 2014, som ændret bl.a. ved § 9 i lov nr. 552 af 7. maj 2019 og senest ved § 10 i lov nr. 1374 af 13. december 2019, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 24 h indsættes:

»§ 24 i. Indgår en ansat eller en tidligere ansat og Arbejdsmarkedets Tillægspension en aftale om en tavshedsklausul, skal det fremgå af aftalen, at den ansatte eller tidligere ansatte ikke er afskåret fra at indberette oplysninger om overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle regulering til offentlige myndigheder.

Stk. 2. Uanset stk. 1 er den ansatte eller tidligere ansatte ikke afskåret fra at indberette oplysninger om overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle regulering til offentlige myndigheder, selv om et sådant forbud indgår i en aftale mellem den ansatte eller tidligere ansatte og Arbejdsmarkedets Tillægspension. Det samme gælder indberetninger til ordninger efter § 24 g.«

2. I § 27, stk. 1, ændres »og § 24 d« til: », 24 d, 24 g og 24 i«, og », undtagen § 24 h« udgår.

3. I § 27, stk. 2, ændres »stk. 7« til: »stk. 12«.

4. I § 27 g, stk. 1, 1. og 7. pkt., ændres »stk. 7« til: »stk. 12«.

5. I § 32 a, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »§ 24 h, stk. 1«: », § 24 i, stk. 1«.

§ 15

I lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 980 af 9. september 2019, som ændret ved § 2 i lov nr. 550 af 7. maj 2019, foretages følgende ændring:

1. Efter § 5 indsættes i kapitel 2:

»§ 5 a. Indgår en ansat eller en tidligere ansat og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring en aftale om en tavshedsklausul, skal det fremgå af aftalen, at den ansatte eller tidligere ansatte ikke er afskåret fra at indberette oplysninger om overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle regulering til offentlige myndigheder.

Stk. 2. Uanset stk. 1 er den ansatte eller tidligere ansatte ikke afskåret fra at indberette oplysninger om overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle regulering til offentlige myndigheder, selv om et sådant forbud indgår i en aftale mellem den ansatte eller tidligere ansatte og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Det samme gælder indberetninger til ordninger efter § 4.

Stk. 3. Finanstilsynet påser overholdelsen af stk. 1.

Stk. 4. Overtrædelse af stk. 1 straffes med bøde.«

§ 16

I lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1109 af 9. oktober 2014, som ændret bl.a. ved § 7 i lov nr. 1490 af 23. december 2014 og § 10 i lov nr. 552 af 7. maj 2019 og senest ved § 11 i lov nr. 1374 af 13. december 2019, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 5 g indsættes i kapitel 3:

»§ 5 h. Indgår en ansat eller en tidligere ansat og Lønmodtagernes Dyrtidsfond en aftale om en tavshedsklausul, skal det fremgå af aftalen, at den ansatte eller tidligere ansatte ikke er afskåret fra at indberette oplysninger om overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle regulering til offentlige myndigheder.

Stk. 2. Uanset stk. 1 er den ansatte eller tidligere ansatte ikke afskåret fra at indberette oplysninger om overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den finansielle regulering til offentlige myndigheder, selv om et sådant forbud indgår i en aftale mellem den ansatte eller tidligere ansatte og Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Det samme gælder indberetninger til ordninger efter § 5 f.«

2. I § 10, stk. 1, ændres »§§ 5 e og 5 f« til: »§ 5 e, §§ 5 f og 5 h«.

3. I § 10, stk. 2, ændres »stk. 7« til: »stk. 12«.

4. I § 10 g, stk. 1, 1. og 7. pkt., ændres »stk. 7« til: »stk. 12«.

5. I § 14 a, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »§ 5 g, stk. 1,«: »§ 5 h, stk. 1,«.

§ 17

I lov nr. 553 af 7. maj 2019 om ændring af hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed (Gennemførelse af 5. hvidvaskdirektiv) foretages følgende ændring:

1. § 1, nr. 24, 28, 36, 37, 49, 93 og 94, ophæves.

§ 18

Stk. 1. Loven træder i kraft den 10. januar 2020.

Stk. 2. § 1, nr. 22, og § 2, nr. 30, gælder også for lovovertrædelser, der er begået før lovens ikrafttræden. Dette gælder dog ikke, hvis forældelse er indtrådt efter de hidtidige regler.

Stk. 3. Regler udstedt i medfør af § 102, stk. 3, i lov nr. 1703 af 27. december 2018 om firmapensionskasser forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af § 102, stk. 4, jf. denne lovs § 10, nr. 4.

§ 19

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. §§ 1, 2, 5-9 og 11-13 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.

Stk. 3. §§ 1, 2 og 4-13 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2019

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Simon Kollerup

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2018/843/EU af 30. maj 2018 om ændring af direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme og om ændring af direktiv 2009/138/EF og 2013/36/EU, EU-Tidende 2018, nr. L 156, side 43.