Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Antal menighedsrådsmedlemmer og struktur
Kapitel 2 Valgbestyrelsen
Kapitel 3 Orienteringsmøde
Kapitel 4 Valgforsamling og opstilling
Kapitel 5 Afstemning på valgforsamlingen
Kapitel 6 Offentliggørelse af resultatet af valgforsamlingen og mulighed for udløsning af afstemningsvalg
Kapitel 7 Ekstraordinær valgforsamling
Kapitel 8 Klager over valgbestyrelsen og valget
Kapitel 9 Ikrafttrædelse
Bilag 1 Fastsættelse af antal valgte medlemmer i et fælles menighedsråd
Bilag 2 Dagsorden til brug på orienteringsmødet
Bilag 3 Dagsorden til brug på valgforsamlingen
Bilag 4 Valgforsamling – eksempler på, hvor mange stemmer en stemmeberettiget har
Den fulde tekst

Cirkulære om orienteringsmøde og valgforsamling

(Til biskopperne, stiftsadministrationerne, valgbestyrelserne og menighedsrådene)

Cirkulæret indeholder bestemmelser i forbindelse med valg til menighedsråd, der afholdes i september 2020, og skal ses i sammenhæng med cirkulære om valgret og valgbarhed, cirkulære om afstemningsvalg ved valg til menighedsråd og cirkulære om indberetning om valg til menighedsråd, konstituering og kassation af valgmaterialet m.v.

I medfør af § 5 a, stk. 4, § 6 a, stk. 7, § 6 d, og § 8, stk. 3, i lov om valg til menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 12 af 8. januar 2020, fastsættes:

Kapitel 1

Antal menighedsrådsmedlemmer og struktur

§ 1. Menighedsrådet skal fastsætte antallet af valgte medlemmer af menighedsrådet, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2. Menighedsrådet består af mindst 5 og maksimalt 15 valgte medlemmer. Antallet af valgte medlemmer fastsættes efter antallet af folkekirkemedlemmer i menighedsrådskredsen pr. 1. januar i valgåret som opgjort af Danmarks Statistik. Antallet udgør fem for det første tusinde (1000 = 5 medlemmer) og yderligere et medlem for hvert påbegyndt tusinde (1001 = 6 medlemmer), dog ikke over femten i alt.

Stk. 3. Har to eller flere sogne fælles menighedsråd, fastsætter det fælles menighedsråd antallet af valgte medlemmer i rådet. Antallet af valgte medlemmer kan højst fastsættes til summen af det antal valgte medlemmer, som de deltagende sogne enkeltvis er berettiget til, jf. stk. 2, og skal mindst bestå af det antal valgte medlemmer, som det samlede antal folkekirkemedlemmer i de deltagende sogne ville berettige til, jf. stk. 2, hvis sognene udgjorde én samlet menighedsrådskreds. Hvert sogn skal mindst have 1 valgt medlem. Se bilag 1 for eksempel.

§ 2. Hvis menighedsrådet ønsker en ændret struktur i form af oprettelse af nye fælles menighedsråd, ændring af fælles menighedsråd eller opløsning af fælles menighedsråd med virkning fra valget 2020, skal beslutning herom være truffet senest den 1. april 2020. Menighedsrådet skal senest den 1. april 2020 indberette den ændrede struktur (fælles menighedsråd m.v.) til biskoppen.

Stk. 2. Menighedsrådets ansøgning om ændring i sognestrukturen med virkning fra valget 2020 skal være fremsendt til Kirkeministeriet senest den 1. marts 2020. Ansøgningen skal være vedlagt en udtalelse fra provst og biskop.

Stk. 3. Begrundet ansøgning fra menighedsrådet om nedsættelse af menighedsrådets funktionsperiode til 2 år skal fremsendes til biskoppen senest den 1. marts 2020, og biskoppens afgørelse skal foreligge senest den 1. april 2020, hvis nedsættelsen skal have virkning for valget i 2020. Ansøgningen skal være vedlagt en udtalelse fra provsten.

§ 3. Valgbestyrelsen skal senest fredag den 1. maj 2020 have indtastet antallet af menighedsrådsmedlemmer, der skal vælges i det enkelte sogn, i Valgsystemet. Oplysninger om antal valgte medlemmer i det enkelte sogn er synlige for stiftsadministrationen.

Stk. 2. Valgsystemet er åbent for indtastning af oplysninger fra den 15. april 2020.

Kapitel 2

Valgbestyrelsen

§ 4. Valgforsamlingen og et evt. afstemningsvalg forberedes og ledes i hver valgkreds af en valgbestyrelse, der består af 3 medlemmer valgt efter forholdstal af og blandt menighedsrådets medlemmer.

§ 5. Valgbestyrelsen er valgt på menighedsrådets konstituerende møde umiddelbart efter det seneste ordinære valg til menighedsråd og fungerer i menighedsrådets funktionsperiode.

Stk. 2. Menighedsrådet vælger valgbestyrelsens formand blandt valgbestyrelsens medlemmer. Menighedsrådet skal sørge for, at stiftsadministrationen senest den 15. april 2020 har opdaterede oplysninger om formandens navn, telefonnr. og mailadresse, og hvis valgbestyrelsens formand ikke har en mailadresse, anvendes vedkommendes almindelige postadresse.

§ 6. Hvis det er første gang, der skal vælges et fælles menighedsråd, forberedes og ledes valget i det enkelte sogn af sognets valgbestyrelse. Valgbestyrelserne i de enkelte sogne bør have et tæt samarbejde om valgets tilrettelæggelse.

§ 7. Valgbestyrelsens formand indkalder valgbestyrelsen til møder. Valgbestyrelsens beslutninger skal indføres i menighedsrådets beslutningsprotokol, som efter hvert valgbestyrelsesmøde underskrives af samtlige valgbestyrelsesmedlemmer. Valgbestyrelsen bistås af de øvrige menighedsrådsmedlemmer.

Stk. 2. Valgbestyrelsen kan antage lønnet medhjælp samt eventuelt leje lokale, hvorfra dens arbejde udføres.

§ 8. Valgbestyrelsens formand har automatisk adgang til Valgsystemet. Valgbestyrelsens formand eller en person, der er bemyndiget hertil af valgbestyrelsen, varetager i udgangspunktet alle indtastningsopgaver i forbindelse med valget. Hvis valgbestyrelsen ønsker, at stiftsadministrationen skal varetage indtastningsopgaverne, skal valgbestyrelsen angive dette i Valgsystemet senest den 1. september 2020. Valgbestyrelsen har dog fortsat ansvaret for, at oplysningerne bliver tastet korrekt, og skal sørge for at give oplysningerne til stiftsadministrationen inden for de respektive frister.

Kapitel 3

Orienteringsmøde

§ 9. Menighedsrådet skal afholde orienteringsmøde tirsdag den 12. maj 2020, jf. dog § 10. Orienteringsmødet skal afholdes sammen med det årlige menighedsmøde, der afholdes som et led i menighedsrådets arbejde med det kommende års budget og aflæggelse af regnskab for det foregående år.

§ 10. Er et menighedsråd fælles for flere sogne, afholdes der et fælles orienteringsmøde for disse sogne tirsdag den 12. maj 2020.

Stk. 2. I flersognspastorater, hvor sognene ikke har fælles menighedsråd, og hvor der derfor skal holdes særskilte orienteringsmøder i de enkelte sogne, kan orienteringsmøderne afholdes andre dage i samme uge, dvs. i perioden fra tirsdag den 12. maj til søndag den 17. maj 2020. Valgbestyrelsen i det enkelte sogn i flersognspastoratet beslutter, hvilken dag i samme uge orienteringsmødet afholdes.

§ 11. Orienteringsmødet er offentligt tilgængeligt, hvilket betyder, at alle interesserede har adgang til at deltage i mødet.

Stk. 2. Menighedsrådet skal senest 3 uger inden orienteringsmødet, dvs. senest tirsdag den 21. april 2020, bekendtgøre mødet. For at synliggøre mødet over for så bred en kreds af interesserede mødedeltagere, skal menighedsrådet som minimum bekendtgøre tid og sted både ved gudstjenester, på sognets hjemmeside og i de stedlige dagblade eller lokalaviser. Bekendtgørelsen i de stedlige dagblade og lokalaviser kan enten ske i trykte eller elektroniske udgaver.

§ 12. Menighedsrådet skal i samarbejde med valgbestyrelsen tilrettelægge og afholde orienteringsmødet.

Stk. 2. Orienteringsmødet skal afvikles efter en fast dagsorden, jf. bilag 2. Orienteringsmødet har til formål at sikre åbenhed og skabe interesse om menighedsrådsarbejdet og at give information om valget til menighedsråd. På mødet skal der således både orienteres om menighedsrådets arbejde i den forløbne funktionsperiode, om kommende opgaver og visioner og om rammerne for det forestående valg. Menighedsrådet kan også bruge orienteringsmødet til at undersøge, hvem der er interesserede i at opstille som kandidater og stedfortrædere på efterårets valgforsamling.

Stk. 3. Mødet ledes af en dirigent, der vælges af mødedeltagerne.

Kapitel 4

Valgforsamling og opstilling

Dato for afholdelse af valgforsamling

§ 13. Medlemmerne til menighedsråd vælges på en valgforsamling, der afholdes tirsdag den 15. september 2020, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. I flersognspastorater kan valgbestyrelsen beslutte, at valgforsamlingen afholdes en anden dag i samme uge, dvs. i perioden fra tirsdag den 15. september til søndag den 20. september 2020.

Stk. 3. Er et menighedsråd fælles for flere sogne, kan valgbestyrelsen beslutte, at valgforsamlingen afholdes fælles for disse sogne tirsdag den 15. september 2020. Opstilling af kandidater, stedfortrædere og afstemning skal, uanset at valgforsamlingen afholdes fælles for disse sogne, ske separat for det enkelte sogn på valgforsamlingen.

§ 14. Valgforsamlingen er offentligt tilgængelig, hvilket betyder, at alle interesserede har mulighed for at overvære valgforsamlingen. Det er kun medlemmer af folkekirken med valgret i det pågældende sogn, der har tale- og stemmeret på valgforsamlingen.

Bekendtgørelse af afholdelse af valgforsamling

§ 15. Valgbestyrelsen skal senest 4 uger inden valgforsamlingen, dvs. senest tirsdag den 18. august 2020, bekendtgøre, at der holdes valgforsamling. For at synliggøre mødet overfor så bred en kreds af interesserede mødedeltagere, skal valgbestyrelsen som minimum bekendtgøre tid og sted både ved gudstjenester, på sognets hjemmeside og i de stedlige dagblade eller lokalaviser. Bekendtgørelsen i de stedlige dagblade og lokalaviser kan enten ske i trykte eller elektroniske udgaver. Valgbestyrelsen kan udsende indbydelser til de stemmeberettigede med Digital Post via Valgsystemet.

Kontrol af mødedeltageres valgret

§ 16. Valgbestyrelsen modtager senest tirsdag den 8. september 2020 en valgliste over de stemmeberettigede i Valgsystemet, jf. § 17, stk. 7, i cirkulære om valgret og valgbarhed.

Stk. 2. Inden valgforsamlingen begynder, skal valgbestyrelsen sørge for, at de mødedeltagere, der har valgret på valgforsamlingen, markeres i den elektroniske valgliste eller afkrydses på en udskrevet valgliste.

Stk. 3. Mødedeltagere med valgret skal legitimere sig ved at oplyse sin fødselsdato, hvorefter valgbestyrelsen afkrydser vedkommende på valglisten. Mødedeltageren skal i øvrigt på forespørgsel give oplysning om sit navn og sin bopæl. Hvis der er tvivl om en mødedeltagers identitet, skal denne fastslås, om fornødent ved fremlæggelse af dokumentation i form af sundhedskort, pas eller kørekort.

Stk. 4. Når valgretten er kontrolleret, udleverer valgbestyrelsen stemmesedler til den pågældende. Valgbestyrelsen skal under valgforsamlingen påse, at det kun er personer, der fremgår af valglisten, som afgiver stemmer ved afstemningerne.

§ 17. Valgforsamlingen skal afvikles efter en fast dagsorden, jf. bilag 3.

Stk. 2. Valgforsamlingen indledes med, at der vælges en dirigent. Dirigenten må ikke være medlem af valgbestyrelsen.

Stk. 3. Dirigenten leder valgforsamlingen og er sammen med valgbestyrelsen ansvarlig for afviklingen af afstemningerne.

§ 18. På valgforsamlingen orienterer formanden for menighedsrådet om menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde.

Opstilling

§ 19. Dirigenten spørger de stemmeberettigede, om der er forslag til kandidater, der ønskes opstillet. Dirigenten noterer kandidaternes navne på en tavle eller på en anden måde, så navnene er synlige for mødedeltagerne. Dirigenten kan supplere kandidaternes navne med f.eks. et tal eller et bogstav, sådan at det er tilstrækkeligt, at tallet/bogstavet anføres på stemmesedlen.

Stk. 2. Kandidaterne skal samtykke i opstilling, jf. § 21, stk. 1.

Stk. 3. Der er ikke krav om stillere for, at en person kan opstille som kandidat på valgforsamlingen.

§ 20. Inden afstemningen får de opstillede kandidater mulighed for at præsentere sig selv og redegøre for, hvorfor de ønsker at blive medlem af menighedsrådet. Dette gælder, uanset om der er tale om personer, der genopstiller, eller om personer, der opstiller første gang.

Stk. 2. Efter præsentationen har forsamlingen mulighed for at stille spørgsmål og indgå i en debat med kandidaterne, ligesom kandidaterne kan stille spørgsmål til hinanden.

§ 21. Inden afstemningen skal valgbestyrelsen sikre sig, at de opstillede kandidater er optaget på valglisten. Kandidaterne skal i forbindelse med kontrollen afgive skriftlig samtykke i opstillingen. Samtykket afgives enten ved, at de enkelte kandidater underskriver en forudfyldt blanket, som udskrives fra Valgsystemets elektroniske valgliste, eller ved, at kandidaterne udfylder og underskriver tilsvarende tomme blanketter. Samtykke kan foreligge i form af en fuldmagt fra den pågældende kandidat, som afleveres til valgbestyrelsen. Fuldmagten skal være udfyldt på en af Kirkeministeriet godkendt blanket.

Stk. 2. Valgbestyrelsen skal ved kontrol af kandidaternes valgbarhed være opmærksom på, at præster ansat i folkekirken og kirkefunktionærer, som har et ansættelsesforhold, der har en varighed på mere end en måned, og hvis gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer, ikke er valgbare i den menighedsrådskreds, hvor de har tjenestested, jf. § 4, stk. 2 og 3, i cirkulære om valgret og valgbarhed. Prøvelsen af disse forhold skal foretages manuelt.

Stk. 3. Såfremt en kandidat ikke opfylder valgbarhedsbetingelserne, meddeler formanden for valgbestyrelsen dette på mødet forud for afstemningen. Kandidaten slettes af listen over opstillede kandidater.

§ 22. Valgbestyrelsen skal sikre, at der ydes den fornødne hjælp til personer, der har behov for hjælp til opstilling og afstemning.

Kapitel 5

Afstemning på valgforsamlingen

§ 23. Valgbestyrelsen orienterer om afstemningsreglerne.

Stk. 2. Afstemningen er skriftlig og hemmelig.

Stk. 3. Hver stemmeberettiget kan stemme på op til det antal kandidater, der svarer til halvdelen af sognets pladser i menighedsrådet. Skal der vælges et ulige antal menighedsrådsmedlemmer, rundes resultatet op. I bilag 4 er beskrevet to eksempler på antal stemmer pr. stemmeberettiget.

Stk. 4. Hver stemmeberettiget kan ikke afgive mere end 1 stemme på hver kandidat.

Stk. 5. Der kan afgives blanke stemmer.

Stk. 6. Valgbestyrelsen skal sørge for stemmesedler af uigennemsigtigt papir og med et særkende. Stemmesedlerne uddeles sammen med skriveredskaber af valgbestyrelsen, jf. § 16, stk. 4. Valgbestyrelsen skal sikre, at der foreligger forskellige stemmesedler til valg af kandidater og valg af stedfortrædere samt til en eventuel yderligere afstemningsrunde.

§ 24. Det er valgbestyrelsen, der indsamler og tæller stemmerne.

Stk. 2. Hvis der er tvivl om en stemmeseddels gyldighed, tager valgbestyrelsen stilling til, om stemmesedlen skal anses for ugyldig eller ej. En stemmeseddel er ugyldig:

1) når der på grund af stemmesedlens udseende er grund til at antage, at den ikke er udleveret og udfyldt på valgstedet,

2) når det ikke med sikkerhed fremgår, på hvilke(n) kandidat(er) vælgeren har villet stemme,

3) når der på stemmesedlen er skrevet, tegnet eller på anden måde anbragt noget, f.eks. forskellige skriftfarver, der giver stemmesedlen et særpræg, eller

4) når stemmesedlen er revet itu.

Stk. 3. Den kandidat, der har fået det største antal stemmer, er først valgt og dernæst den, der har næstflest stemmer og så fremdeles i den rækkefølge, antallet af stemmer berettiger til, indtil der er valgt et fuldtalligt menighedsråd, jf. dog § 25.

Stk. 4. En kandidat skal have fået mindst én stemme for at kunne erklæres som valgt. Ved stemmelighed afgøres rækkefølgen ved lodtrækning.

§ 25. Såfremt der ikke i første afstemningsrunde afgives stemmer på tilstrækkeligt mange kandidater til at danne et fuldtalligt menighedsråd, er de kandidater, der blev valgt ved første afstemningsrunde, valgt til menighedsrådet, og der gennemføres endnu en afstemningsrunde efter samme model mellem de øvrige kandidater.

Stk. 2. Hvis der fortsat ikke vælges tilstrækkeligt mange kandidater til at danne et fuldtalligt menighedsråd, eller hvis der ikke er opstillet tilstrækkeligt mange kandidater, indkaldes til en ekstraordinær valgforsamling, jf. § 31.

§ 26. Efter valg af menighedsrådet foretages der opstilling og afstemning om stedfortrædere på samme måde som beskrevet i §§ 19-25. Der kan både stemmes på de personer, der ikke blev valgt til menighedsrådet, og på personer, der blot ønsker at opstille som stedfortrædere.

Afstemning ved fuldmagt

§ 27. Valgret udøves ved personligt fremmøde på valgforsamlingen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Det er dog muligt at stemme ved skriftlig fuldmagt, når det kan dokumenteres, at vælgeren på grund af lovligt forfald er forhindret i at deltage i valgforsamlingen. Lovligt forfald foreligger, når en vælger er indlagt på sygehus, indsat i fængsel eller bor på plejehjem, beskyttet bolig, boformer for voksne med handicap og almene ældreboliger som nævnt i § 26 i lov om valg til menighedsråd.

Stk. 3. Valgbestyrelsen beslutter på valgforsamlingen, om betingelserne for at stemme med fuldmagt er opfyldt. Fuldmagten skal være udfyldt på en af Kirkeministeriet godkendt blanket og afleveres til valgbestyrelsen. Valgbestyrelsen udleverer stemmemateriale til den person, der skal udøve stemmeretten for fuldmagtsgiver.

Kapitel 6

Offentliggørelse af resultatet af valgforsamlingen og mulighed for udløsning af afstemningsvalg

§ 28. Valgbestyrelsen bekendtgør det valgte menighedsråd på valgforsamlingen. Valgbestyrelsen orienterer samtidig om muligheden for at udløse et afstemningsvalg, jf. § 29.

Stk. 2. Resultatet af valgforsamlingen skal endvidere offentliggøres af valgbestyrelsen hurtigst muligt og senest en uge efter valgforsamlingen, dvs. senest tirsdag den 22. september 2020.

Stk. 3. Offentliggørelse af resultatet af valgforsamlingen skal sikre, at så mange som muligt bliver bekendt med, hvem der er valgt som medlemmer af menighedsrådet, og hvem der er valgt som stedfortrædere, og offentliggørelsen skal derfor som minimum ske ved førstkommende gudstjeneste, på sognets hjemmeside og i de stedlige dagblade eller lokalaviser. Bekendtgørelsen i de stedlige dagblade og lokalaviser kan enten ske i trykte eller elektroniske udgaver.

Stk. 4. I flersognspastorater, hvor valgforsamlingen har været afholdt en anden dag end den 15. september 2020, jf. § 13, stk. 2, skal valgbestyrelsen offentliggøre resultatet hurtigst muligt og senest en uge efter afholdelse af valgforsamlingen.

§ 29. Valgbestyrelsen skal sammen med offentliggørelsen af resultatet af valgforsamlingen bekendtgøre, at der senest 4 uger efter valgforsamlingen, dvs. senest tirsdag den 13. oktober 2020, kan indgives en kandidatliste og dermed udløses afstemningsvalg, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Af bekendtgørelsen skal det fremgå, hvor mange medlemmer der skal vælges til menighedsrådet, hvor mange stillere, der skal underskrive kandidatlisten, menighedsrådets funktionsperiode, hvor og hvornår kandidatlisten kan afleveres, og at kandidatlisten skal udarbejdes på en af Kirkeministeriet godkendt blanket, jf. § 10 i cirkulære om afstemningsvalg ved valg til menighedsråd.

Stk. 3. I flersognspastorater, hvor valgforsamlingen har været afholdt en anden dag end den 15. september 2020, jf. § 13, stk. 2, udløber den i stk. 1 nævnte frist senest 4 uger efter valgforsamlingen, og valgbestyrelsen skal i offentliggørelsen oplyse den præcise dato for, hvornår 4 ugers fristen udløber.

§ 30. Valgbestyrelsen indfører resultatet af valgforsamlingen i menighedsrådets beslutningsprotokol. Beslutningsprotokollen underskrives af valgbestyrelsen og dirigenten som afslutning på valgforsamlingen. Valgbestyrelsen sørger for, at resultatet af valgforsamlingen indtastes i Valgsystemet, jf. §§ 1-4 i cirkulære om indberetning om valg til menighedsråd, konstituering og kassation af valgmateriale m.v.

Kapitel 7

Ekstraordinær valgforsamling

§ 31. Bliver menighedsrådet ikke fuldtalligt ved valgforsamlingen, skal der afholdes en ekstraordinær valgforsamling.

Stk. 2. Valgbestyrelsen skal indkalde til den ekstraordinære valgforsamling senest en uge efter den ordinære valgforsamling, dvs. senest tirsdag den 22. september 2020. Bekendtgørelsen skal ske på samme måde som nævnt i § 15, 2. pkt.

Stk. 3. En ekstraordinær valgforsamling skal afholdes tirsdag den 6. oktober 2020. I flersognspastorater, hvor der skal afholdes ekstraordinær valgforsamling i flere sogne, kan en ekstraordinær valgforsamling afholdes en anden dag i samme uge, dvs. i perioden tirsdag den 6. oktober til søndag den 11. oktober 2020.

Stk. 4. På den ekstraordinære valgforsamling, som afvikles efter reglerne i §§ 13-28, foretages der alene udfyldningsvalg. Der stemmes således kun om ledige pladser i menighedsrådet og eventuelt yderligere stedfortrædere.

Stk. 5. Valgbestyrelsen indfører resultatet af valgforsamlingen i menighedsrådets beslutningsprotokol. Beslutningsprotokollen underskrives af valgbestyrelsen og dirigenten som afslutning på valgforsamlingen. Valgbestyrelsen sørger for, at resultatet af valgforsamlingen indtastes i Valgsystemet, jf. § 5 i cirkulære om indberetning om valg til menighedsråd, konstituering og kassation af valgmateriale m.v.

Kapitel 8

Klager over valgbestyrelsen og valget

§ 32. Klager over valget, herunder over valgbestyrelsens afgørelser, indgives skriftligt til biskoppen senest en uge efter, at den samlede valgproces er afsluttet, dvs. senest tirsdag den 24. november 2020.

Stk. 2. Inden biskoppen træffer afgørelse efter stk. 1, indhentes valgbestyrelsens bemærkninger til klagen.

Stk. 3. Biskoppens afgørelse kan indbringes for kirkeministeren senest en måned efter, at afgørelsen er meddelt klageren. Såvel klageren som valgbestyrelsen kan indbringe biskoppens afgørelse for kirkeministeren.

Stk. 4. Stiftsadministrationen skal senest ved udgangen af november 2020 markere i Valgsystemet, om der er modtaget en valgklage over valget i det pågældende sogn, jf. § 20, stk. 1, i cirkulære om indberetning om valg til menighedsråd, konstituering og kassation af valgmateriale m.v.

Kapitel 9

Ikrafttrædelse

§ 33. Cirkulæret træder i kraft den 13. januar 2020 og finder anvendelse for de ordinære valg til menighedsråd i 2020.

Stk. 2. Cirkulære nr. 9359 af 19. april 2016 om valg til menighedsråd den 8. november 2016 ophæves.

Stk. 3. Vejledning nr. 9343 af 18. april 2016 om struktur og offentligt opstillingsmøde i forbindelse med menighedsrådsvalget 2016 ophæves.

Kirkeministeriet, den 10. januar 2020

Pernille Esdahl

/ Anette Mia Rasmussen


Bilag 1

Fastsættelse af antal valgte medlemmer i et fælles menighedsråd

Et illustrerende eksempel: Tre sogne, A, B og C, har fælles menighedsråd. Sognene har følgende antal folkekirkemedlemmer: 3.333, 1.001 og 301. Hver for sig er antallet af medlemmer i menighedsrådene henholdsvis 8, 6 og 5, i alt 19. Det sammenlagte antal folkekirkemedlemmer, som er 4.635, betyder, at rådet skal have mindst 9 valgte menighedsrådsmedlemmer. Det fælles menighedsråd kan således fastsætte antallet af valgte medlemmer til at være mellem 9 og 19 valgte medlemmer.


Bilag 2

Dagsorden til brug på orienteringsmødet

Orienteringsmødet afholdes sammen med det årlige menighedsmøde.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1. Velkomst ved menighedsrådet.

2. Valg af dirigent.

3. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering om det kommende menighedsråds opgaver.

4. Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd. Oplæg ved menighedsrådet og debat.

5. Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års budget.

6. Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling, og orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg.

7. Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.

8. Foreløbigt overblik over, hvem der eventuelt er interesserede i at opstille som kandidater og stedfortrædere på valgforsamlingen i september.


Bilag 3

Dagsorden til brug på valgforsamlingen

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1. Velkomst ved valgbestyrelsen.

2. Valg af dirigent.

3. Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde.

4. Opstilling af kandidater til menighedsrådet.

5. Kandidaternes egen præsentation.

6. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne.

7. Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen.

8. Skriftlig og hemmelig afstemning.

9. Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved valgbestyrelsen.

10. Valg af stedfortrædere efter samme procedure.

11. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen samt om muligheden for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidatliste.

12. Eventuelt.


Bilag 4

Valgforsamling – eksempler på, hvor mange stemmer en stemmeberettiget har

Eksempel 1: Menighedsrådet har 8 valgte medlemmer. Hver stemmeberettiget kan stemme på 8 x ½ = 4 kandidater.

Eksempel 2: Menighedsrådet har 11 valgte medlemmer. Hver stemmeberettiget kan stemme på 11 x ½ = 5,5 = 6 kandidater.

Der kan ikke afgives mere end 1 stemme på hver kandidat. Der kan afgives blanke stemmer.