Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Definitioner
Kapitel 2 Valgret og valgbarhed
Kapitel 3 Sognebåndsløsere
Kapitel 4 Parlamentariske rettigheder ved bopæl i et flersognspastorat
Kapitel 5 Optagelse på valglisten til brug for valgforsamlingen
Kapitel 6 Optagelse på valglisten til brug for afstemningsvalg
Kapitel 7 Døvemenigheder og Skt.Petri tyske menighed
Kapitel 8 Indsigelser
Kapitel 9 Ikrafttrædelse
Den fulde tekst

Cirkulære om valgret og valgbarhed

(Til biskopperne, stiftsadministrationerne, valgbestyrelserne og menighedsrådene)

Cirkulæret indeholder bestemmelser i forbindelse med valg til menighedsråd, der afholdes i 2020, og skal ses i sammenhæng med cirkulære om orienteringsmøde og valgforsamling, cirkulære om afstemningsvalg ved valg til menighedsråd og cirkulære om indberetning om valg til menighedsråd, konstituering og kassation af valgmateriale m.v.

I medfør af § 5, stk. 3, 4 og 8, § 8, stk. 3, og § 9, stk. 2, i lov om valg til menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 12 af 8. januar 2020, fastsættes:

Kapitel 1

Definitioner

§ 1. I dette cirkulære anvendes betegnelsen ’parlamentariske rettigheder’ som betegnelse for ’valgret og valgbarhed’ ved valg til menighedsråd.

Stk. 2. Betegnelsen ’valgret’ anvendes om det forhold, at et medlem af folkekirken kan stemme til menighedsrådsvalg, mens betegnelsen ’valgbarhed’ anvendes om det forhold, at et medlem af folkekirken kan stille op og vælges til menighedsrådet.

Stk. 3. Betegnelsen ’menighedsrådskreds’ er identisk med det geografiske sogn.

Stk. 4. Betegnelsen ’sognebåndsløser’ anvendes om et medlem af folkekirken, der ved sognebåndsløsning slutter sig til sognepræsten for en anden menighed end hvortil medlemmet hører, forudsat at sognepræsten er medlem af et menighedsråd.

Stk. 5. Betegnelsen ’sognebåndsløserpræst’ anvendes om den sognepræst, som sognebåndsløseren har løst sognebånd til. Betegnelsen ’bopælspræst’ anvendes om sognepræsten i sognebåndsløserens bopælssogn.

Kapitel 2

Valgret og valgbarhed

§ 2. Valgret har ethvert medlem af folkekirken, der er fyldt 18 år og har dansk indfødsret eller har haft fast bopæl i riget uafbrudt i et år forud for valgdagen.

Stk. 2. Valgmenighedsmedlemmer har ikke valgret til menighedsråd.

§ 3. Ingen kan udøve valgret uden at være optaget på en valgliste.

Stk. 2. De, der er optaget på valglisten, men ikke længere har bopæl i menighedsrådskredsen eller ikke er medlemmer af folkekirken, har ikke ret til at afgive stemme. Tilsvarende gælder personer, der er optaget på valglisten, men har valgt at flytte deres parlamentariske rettigheder til en anden menighedsrådskreds.

§ 4. Valgbar er enhver, som har valgret.

Stk. 2. Præster, der er ansat i folkekirken, er dog ikke valgbare.

Stk. 3. Kirkefunktionærer og andre ansatte ved kirken eller kirkegården, som har et ansættelsesforhold, der har en varighed på mere end en måned, og hvis gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer, er ikke valgbare i den menighedsrådskreds, hvor de har tjenestested.

§ 5. Den, der ved endelig dom eller vedtagelse af bøde er straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør den pågældende uværdig til at være medlem af et menighedsråd, er ikke valgbar. Med straf sidestilles foranstaltninger efter straffelovens §§ 68–70.

Stk. 2. Opstilling som kandidat kan dog altid ske uanset indsigelse om manglende valgbarhed på grund af straf.

Stk. 3. Indsigelse mod en valgt kandidats valgbarhed, jf. stk. 1 skal fremsættes på menighedsrådets konstituerende møde, hvor menighedsrådet afgør valgbarhedsspørgsmålet. Indsigelse kan kun fremsættes af medlemmer af menighedsrådet.

Stk. 4. Menighedsrådets afgørelser efter stk. 3 kan indbringes for biskoppen, hvis afgørelse kan indbringes for kirkeministeren. Klagefristen er 14 dage fra afgørelsen er meddelt klageren, og klagen har opsættende virkning.

Kapitel 3

Sognebåndsløsere

§ 6. En sognebåndsløser skal samtidig med sognebåndsløsningen vælge, om sognebåndsløseren vil udøve valgret i den menighedsrådskreds, hvor sognebåndsløseren bor, eller i en menighedsrådskreds, hvor sognebåndsløserpræsten er ansat.

Stk. 2. Er sognebåndsløsningen etableret af forældremyndighedens indehaver, kan sognebåndsløseren inden 3 måneder efter at være fyldt 18 år meddele sognebåndsløserpræsten, at valgretten ønskes udøvet i den menighedsrådskreds, hvor sognebåndsløserpræsten er ansat.

Stk. 3. Hvis sognebåndsløserpræsten er ansat i flere menighedsrådskredse, skal sognebåndsløseren, jf. stk. 1 og 2, tillige meddele sognebåndsløserpræsten, i hvilken af disse menighedsrådskredse valgretten ønskes udøvet.

Stk. 4. Giver sognebåndsløseren ikke meddelelse som nævnt i stk. 1-3, udøver sognebåndsløseren sin valgret i bopælssognet.

Stk. 5. Det trufne valg er bindende, så længe sognebåndsløsningen består.

§ 7. Hvis sognebåndsløseren ønsker at deltage i valgforsamlingen 2020 i sognebåndsløserpræstens menighedsrådskreds med valgret, skal anmodningen om sognebåndsløsning og meddelelse om flytning af de parlamentariske rettigheder være sognebåndsløserpræsten i hænde senest tirsdag den 1. september 2020 kl. 12.00 og være registreret i Den Elektroniske Kirkebog senest samme dag kl. 16.00.

Stk. 2. Fristerne i stk. 1 gælder også i forhold til sognebåndsløserens valgbarhed og dermed mulighed for at opstille som kandidat på valgforsamlingen i sognebåndsløserpræstens menighedsrådskreds.

Stk. 3. Overholdes fristerne i stk. 1 og 2 ikke, kan valgretten og valgbarheden ikke udøves i sognebåndsløserpræstens menighedsrådskreds ved valgforsamlingen i 2020.

Stk. 4. Hvis der udløses afstemningsvalg, skal sognebåndsløserens anmodning om sognebåndsløsning og meddelelse om flytning af valgret være sognebåndsløserpræsten i hænde senest mandag den 2. november 2020 kl. 12.00 og være registeret i Den Elektroniske Kirkebog af sognebåndsløserpræsten senest samme dag kl. 16.00. Overholdes fristen i 1. pkt. ikke, kan valgretten ikke udøves i den valgte menighedsrådskreds ved afstemningsvalget i 2020, men først fra næste valg.

Stk. 5. Overholdes fristen i stk. 1 og 4 ikke, underretter sognepræsten den pågældende om, at erklæringen er modtaget for sent, og at vedkommende derfor ikke kan udøve sin valgret i den valgte menighedsrådskreds ved menighedsvalget i 2020.

Stk. 6. Har en sognebåndsløser skriftligt opsagt sin aftale om sognebåndsløsning senest tirsdag den 1. september 2020 kl. 12.00, og er opsigelsen registeret i Den Elektroniske Kirkebog senest samme dag kl. 16.00, udøves valgretten og valgbarheden på ny i bopælssognet.

Stk. 7. Hvis der udløses afstemningsvalg, udøver en sognebåndsløser, der har opsagt sin aftale om sognebåndsløsning senest mandag den 2. november 2020 kl. 12.00 og fået opsigelsen registreret i Den Elektroniske Kirkebog senest samme dag kl. 16.00, på ny valgretten og valgbarheden i bopælssognet.

Sognebåndsløsningen opsiges af præsten

§ 8. En præst kan opsige sognebåndsløsningen, såfremt der foreligger omstændigheder, som gør det urimeligt at fastholde præstens forpligtelser over for sognebåndsløseren.

§ 9. Opsigelsen, der skal ske skriftligt med 6 måneders varsel, skal være begrundet samt indeholde oplysning om, at den kan påklages til biskoppen, og om, at klagen har opsættende virkning, såfremt den er indgivet inden 4 uger efter, at sognebåndsløseren har modtaget opsigelsen.

Stk. 2. Når en opsigelse af en aftale om sognebåndsløsning er endelig, udøver den tidligere sognebåndsløser igen sine parlamentariske rettigheder i bopælssognet.

Stk. 3. Bliver en opsigelse af en aftale om sognebåndsløsning først endelig efter tirsdag den 1. september 2020 – men før valgforsamlingen, underretter stiftsadministrationen valgbestyrelserne herom. Derefter skal valgbestyrelsen i sognebåndsløserpræstens menighedsrådskreds før valgforsamlingen manuelt slette den tidligere sognebåndsløser af valglisten.

Stk. 4. Bliver en opsigelse af en aftale om sognebåndsløsning først endelig efter mandag den 2. november 2020 – men før afstemningsdagen, underretter stiftsadministrationen i tilfælde af afstemningsvalg valgbestyrelserne herom. Valgbestyrelsen i sognebåndsløserpræstens menighedsrådskreds skal derefter inden afstemningsdagen manuelt slette den tidligere sognebåndsløser af valglisten.

Sognebåndsløserpræstens død, forflyttelse eller afskedigelse

§ 10. Når den præst, til hvem sognebånd er løst, forflyttes, dør eller afskediges, har vedkommende præsts sognebåndsløsere mulighed for at få udsat ophørstidspunktet, indtil sognebåndsløserpræstens stilling genbesættes eller nedlægges.

Stk. 2. Stiftsadministrationen i det pågældende stift giver sognebåndsløseren skriftlig meddelelse via Digital Post om sognebåndsløsningens ophør samt om sognebåndsløserens muligheder for at få udsat ophørstidspunktet. Meddelelsen udsendes til sognebåndsløseren umiddelbart efter, at oplysningen om sognebåndsløserpræstens forflyttelse, afskedigelse eller død er tilgået stiftsadministrationen.

Stk. 3. Sognebåndsløserens anmodning om udsættelse af ophørstidspunktet skal indleveres skriftligt pr. brev eller via Digital Post til stiftsadministrationen.

Stk. 4. Såfremt sognebåndsløseren ikke indsender skriftlig anmodning om, at vedkommende ønsker ophørstidspunktet udsat, bringes sognebåndsløsningen til ophør, og vedkommende udøver sine parlamentariske rettigheder i bopælssognet.

Stk. 5. Modtager stiftsadministrationen anmodningen senere end tirsdag den 1. september 2020 kl. 16.00 – men før valgforsamlingen, skal stiftsadministrationen underrette valgbestyrelserne herom. Derefter skal valgbestyrelsen i sognebåndsløserens bopælssogn før valgforsamlingen manuelt slette vedkommende af valglisten.

Stk. 6. Modtager stiftsadministrationen anmodningen senere end mandag den 2. november 2020 kl. 16.00 – men før afstemningsdagen, underretter stiftsadministrationen i tilfælde af afstemningsvalg valgbestyrelserne herom. Derefter skal valgbestyrelsen i sognebåndsløserens bopælssogn før afstemningsdagen manuelt slette vedkommende af valglisten.

Stk. 7. Hvis sognebåndsløserpræsten dør, forflyttes eller afskediges senere end tirsdag den 1. september 2020 – men før valgforsamlingen, kan ophørstidspunktet ikke udsættes, og valgbestyrelsen i sognebåndsløserpræstens menighedsrådskreds skal manuelt slette sognebåndsløseren af valglisten.

Stk. 8. Hvis sognebåndsløserpræsten dør, forflyttes eller afskediges senere end mandag den 2. november 2020 – men før afstemningsdagen, kan ophørstidspunktet ikke udsættes, og valgbestyrelsen i sognebåndsløserpræstens menighedsrådskreds skal manuelt slette sognebåndsløseren af valglisten.

Sognebåndsløserpræstens stilling genbesættes/nedlægges

§ 11. Ved genbesættelse af en ledig sognepræstestilling samt ved nedlæggelse af en sognepræstestilling bringes alle aftaler om sognebåndsløsning til vedkommende præst, som besad stillingen, til ophør i Den Elektroniske Kirkebog.

Stk. 2. Hvis stillingen først genbesættes eller nedlægges efter den dato, hvor præstens død, forflyttelse eller afskedigelse registreres i KIS (KirkeministerietsInformationsSystem), udsender stiftsadministrationen skriftlig meddelelse til sognebåndsløseren via Digital Post, jf. § 10.

Stk. 3. Hvis stillingen genbesættes eller nedlægges samme dato, som præstens død, forflyttelse eller afskedigelse registreres i KIS, underretter stiftsadministrationen skriftligt sognebåndsløseren via Digital Post om, at aftalen om sognebåndsløsning er blevet bragt til ophør.

Stk. 4. Sker sletningen af aftalerne om sognebåndsløsning senere end tirsdag den 1. september 2020 - men før valgforsamlingen, skal stiftsadministrationen underrette de relevante valgbestyrelser om sognebåndsløsningens ophør. Derefter skal valgbestyrelsen i sognebåndsløserpræstens menighedsrådskreds før valgforsamlingen manuelt slette den tidligere sognebåndsløser af valglisten.

Stk. 5. Sker sletningen af aftalerne om sognebåndsløsning senere end mandag den 2. november 2020 - men før afstemningsdagen, skal stiftsadministrationen i tilfælde af afstemningsvalg underrette de relevante valgbestyrelser herom. Valgbestyrelsen i sognebåndsløserpræstens menighedsrådskreds skal derefter inden afstemningsdagen manuelt slette den tidligere sognebåndsløser af valglisten.

Sognebåndsløserpræstens registrering af sognebåndsløseres udøvelse af valgret

§ 12. Det er den præst, der løses sognebånd til, som registrerer oplysninger om sognebåndsløsningen og valg af menighedsrådskreds for udøvelse af valgret i Den Elektroniske Kirkebog.

Stk. 2. I tilfælde af, at en sognebåndsløser ønsker at opsige sin aftale om sognebåndsløsning og derved flytte sine parlamentariske rettigheder tilbage til bopælssognet, er det også sognebåndsløserpræsten, der skal registrere dette ved indtastning i Den Elektroniske Kirkebog.

Stk. 3. Præsten er forpligtet til at orientere sognebåndsløseren om, hvorfor og af hvem registreringen foretages. Oplysningerne skal bl.a. indeholde identitet på og kontaktoplysninger for den dataansvarlige og dennes eventuelle repræsentant samt kontaktoplysninger for en eventuel databeskyttelsesrådgiver. Dette kan ske på en af Kirkeministeriet godkendt blanket.

Stk. 4. Fra Den Elektroniske Kirkebog sendes der automatisk meddelelse om sognebåndsløsningen til alle præster i sognebåndsløserens bopælssogn.

Kapitel 4

Parlamentariske rettigheder ved bopæl i et flersognspastorat

Flytning inden for et flersognspastorat

§ 13. Et medlem af folkekirken, der flytter fra en menighedsrådskreds til en anden i samme pastorat, kan vælge at udøve valgret i den menighedsrådskreds, hvor medlemmet hidtil har boet.

Stk. 2. Medlemmet er kun valgbart i den menighedsrådskreds, hvor valgretten udøves.

Stk. 3. Beslutningen efter stk. 1 om at udøve valgretten i den menighedsrådskreds, hvor vedkommende hidtil har haft bopæl, skal træffes i forbindelse med flytningen, jf. § 16 om frister for flytning af valgret.

Stk. 4. § 12, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.

Oprettelse af et nyt flersognspastorat og ændringer i et eksisterende flersognspastorat

§ 14. Et medlem af folkekirken, der bor i en menighedsrådskreds i et nyoprettet flersognspastorat eller i en menighedsrådskreds i et eksisterende flersognspastorat, der ændres, kan vælge at udøve valgret i en anden menighedsrådskreds end bopælssognet i det nye flersognspastorat.

Stk. 2. Medlemmet er kun valgbart i den menighedsrådskreds, hvor valgretten udøves.

Stk. 3. Beslutningen efter stk. 1 om at udøve valgretten i en anden menighedsrådskreds i flersognspastoratet end bopælssognet skal træffes i forbindelse med oprettelsen af eller ændringen af pastoratet, jf. § 16 om frister for flytning af valgret.

Stk. 4. § 12, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.

Flytning til et pastorat med flere sogne

§ 15. Et medlem af folkekirken, der flytter til et flersognspastorat, kan vælge at udøve valgret og være valgbar i en anden menighedsrådskreds i flersognspastorat end der, hvor medlemmet bor.

Stk. 2. Medlemmet er kun valgbart i den menighedsrådskreds, hvor valgretten udøves.

Stk. 3. Beslutningen efter stk. 1 om at udøve valgretten i en anden af pastoratets menighedsrådskredse end bopælssognet skal træffes i forbindelse med flytningen til flersognspastoratet, jf. § 16 om frister for flytning af valgret.

Stk. 4. § 12, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.

Frister for flytning af valgret og valgbarhed

§ 16. Medlemmet skal i de i §§ 13-15 nævnte situationer sørge for, at en af pastoratets sognepræster i det sogn, hvor valgretten ønskes udøvet, får meddelelse om beslutningen senest 4 uger efter, at flytningen er anmeldt til folkeregisteret i kommunen, pastoratet er oprettet eller pastoratet er ændret, jf. stk. 3.

Stk. 2. Meddelelsen skal være skriftlig, indeholde oplysninger om medlemmets navn, personnummer og såvel den hidtidige som den nuværende bopælsadresse og kan sendes pr. brev eller ”sikker henvendelse” via sognets side på www.sogn.dk.

Stk. 3. Meddelelsen om beslutningen skal være sognepræsten i hænde senest tirsdag den 1. september 2020 kl. 12.00 og være registreret i Den Elektroniske Kirkebog af sognepræsten senest samme dag kl. 16.00, hvis medlemmet ønsker at deltage i valgforsamlingen i den valgte menighedsrådskreds med valgret. Fristen i 1. pkt. gælder også i forhold til medlemmets valgbarhed, og dermed mulighed for at opstille som kandidat på valgforsamlingen. Overholdes den i 1. pkt. nævnte frist ikke, kan valgretten og valgbarheden ikke udøves i den valgte menighedsrådskreds ved valgforsamlingen i 2020.

Stk. 4. Hvis der udløses afstemningsvalg, skal meddelelsen om flytning af valgret være sognepræsten i hænde senest mandag den 2. november 2020 kl. 12.00 og være registeret i Den Elektroniske Kirkebog af sognepræsten senest samme dag kl. 16.00. Overholdes fristen i 1. pkt. ikke, kan valgretten ikke udøves i den valgte menighedsrådskreds ved afstemningsvalget 2020, men først fra næste valg.

Stk. 5. Overholdes fristerne i stk. 3 og 4 ikke, underretter sognepræsten den pågældende om, at erklæringen er modtaget for sent, og at vedkommende derfor ikke kan udøve sin valgret i den valgte menighedsrådskreds ved menighedsrådsvalget 2020.

Stk. 6. Hvis medlemmet ønsker at ændre sin beslutning om flytning af sine parlamentariske rettigheder, jf. §§ 13-15, sådan at vedkommende igen er valgbar og har valgret i bopælssognet, skal skriftlig meddelelse herom gives til en af pastoratets sognepræster senest tirsdag den 1. september 2020 kl. 12.00 og meddelelsen skal være registreret i Den Elektroniske Kirkebog senest samme dag kl. 16.00.

Stk. 7. Hvis medlemmet i tilfælde af afstemningsvalg ønsker at ændre sin beslutning om flytning af sine parlamentariske rettigheder, jf. §§ 13-15, sådan at vedkommende igen har valgret i bopælssognet, skal skriftlig meddelelse herom gives til en af pastoratets sognepræster senest tirsdag den 2. november 2020 kl. 12.00 og meddelelsen skal være registeret i Den Elektroniske Kirkebog senest samme dag kl. 16.00.

Stk. 8. Adgangen til at udøve valgretten i en anden menighedsrådskreds end der, hvor vedkommende aktuelt bor, ophører, når medlemmet flytter til et andet pastorat eller når pastoratet ændres, så de to sogne kommer til at ligge i forskellige pastorater.

Kapitel 5

Optagelse på valglisten til brug for valgforsamlingen

§ 17. På valglisten for den enkelte menighedsrådskreds optages medlemmer af folkekirken, som har bopæl i vedkommende menighedsrådskreds, og som på dagen for valgforsamlingen den 15. september 2020 opfylder betingelserne for at have valgret, jf. § 2.

Stk. 2. På valglisten optages endvidere sognebåndsløsere og andre vælgere, der, jf. § 7, stk. 1 og § 16, stk. 3, senest tirsdag den 1. september 2020 kl. 16.00 er registeret i Den Elektroniske Kirkebog med valgret i menighedsrådskredsen. De pågældende optages ikke på valglisten i bopælssognet.

Stk. 3. På valglisten optages de vælgere, der senest tirsdag den 1. september 2020 er flyttet til menighedsrådskredsen, og som senest på dette tidspunkt har anmeldt flytning til kommunen.

Stk. 4. Vælgere, der først flytter til menighedsrådskredsen eller først anmelder flytning efter tirsdag den 1. september 2020, optages ikke på valglisten og vil derfor ikke kunne deltage i valgforsamlingen 2020 med valgret og valgbarhed.

Stk. 5. Vælgere, der senest tirsdag den 1. september 2020 har anmeldt flytning til kommunen fra én bopælsadresse til en anden inden for menighedsrådskredsen, er optaget på valglisten under den nye bopælsadresse. Vælgere, der senere end denne dag er flyttet inden for menighedsrådskredsen, eller som senere end denne dag har anmeldt flytningen inden for menighedsrådskredsen til kommunen, skal forblive optaget på valglisten under den hidtidige bopælsadresse.

Stk. 6. Sognebåndsløsere og andre vælgere, jf. §§ 13-16 og § 22, hvis flytning af valgretten først registreres efter den 1. september 2020 kl. 16.00, optages ikke på valglisten i det valgte sogn og vil derfor ikke kunne deltage i valgforsamlingen 2020 med valgret og valgbarhed. Valgbestyrelsen i bopælssognet skal manuelt sørge for, at de pågældende slettes af valglisten i bopælssognet.

Stk. 7. Valgbestyrelsen modtager senest tirsdag den 8. september 2020 valglisten over de stemmeberettigede i Valgsystemet, jf. § 16, stk. 1, i cirkulære om orienteringsmøde og valgforsamling.

Manuel berigtigelse af valglisten indtil valgforsamlingen

§ 18. Valgbestyrelsen skal til og med afholdelse af valgforsamlingen berigtige valglisten, hvis den modtager meddelelse om de i stk. 2-5 nævnte situationer.

Stk. 2. En person, der er udmeldt af folkekirken og derfor ikke er medlem af folkekirken den dag, valgforsamlingen afholdes, kan ikke deltage i valgforsamlingen med valgret og valgbarhed. Hvis valgbestyrelsen modtager dokumentation for, at medlemskabet er ophørt, slettes vedkommende manuelt af valglisten.

Stk. 3. En sognebåndsløser eller en anden vælger, hvis valgret i menighedsrådskredsen ophører i perioden fra 1. september 2020 kl. 16.00 til valgforsamlingen, skal manuelt slettes af valglisten i tilfælde af:

1) Sognebåndsløserens opsigelse af aftale om sognebåndsløsning, jf. § 7, stk. 6.

2) Sognebåndsløserpræstens opsigelse af aftale om sognebåndsløsning, jf. § 9, stk. 3.

3) Sognebåndsløserpræstens død, forflyttelse eller afskedigelse, jf. § 10, stk. 5 og 7.

4) Genbesættelse eller nedlæggelse af sognebåndsløserpræstens stilling, jf. § 11, stk. 4.

5) Vælgerens ændring af beslutning om flytning af de parlamentariske rettigheder, jf. § 16, stk. 6.

Stk. 4. En vælger, der fraflytter menighedsrådskredsen i perioden fra 2. september 2020 til valgforsamlingen, skal manuelt slettes af valglisten for det tidligere bopælssogn.

Stk. 5. Sognebåndsløsere og andre vælgere, hvis flytning af valgret først registreres efter den 1. september 2020 kl. 16.00, jf. § 17, stk. 6, slettes af valglisten i bopælssognet.

Stk. 6. Hvis valgbestyrelsen på baggrund af en indsigelse træffer afgørelse om, at en vælger ved en fejl ikke er blevet optaget på valglisten, skal valgbestyrelsen til og med afholdelse af valgforsamlingen berigtige valglisten og optage vælgere på valglisten.

Stk. 7. Hvis valgforsamlingen afholdes en anden dag, jf. § 13, stk. 2, i cirkulære om orienteringsmøde og valgforsamling, skal valgbestyrelsen sørge for at berigtige valglisten, sådan at medlemmer, der er fyldt 18 år i perioden fra 15. september 2020 og indtil dagen for valgforsamlingen optages på valglisten. Tilsvarende gælder personer, der i den nævnte periode kommer til at opfylde betingelsen om bopæl i riget uafbrudt i et år forud for valgforsamlingen.

Kapitel 6

Optagelse på valglisten til brug for afstemningsvalg

§ 19. På valglisten for den enkelte menighedsrådskreds optages medlemmer af folkekirken, som har bopæl i vedkommende menighedsrådskreds, og som på afstemningsdagen den 17. november 2020 opfylder betingelserne for at have valgret, jf. § 2.

Stk. 2. På valglisten optages endvidere sognebåndsløsere og andre vælgere, der, jf. § 7, stk. 4, og § 16, stk. 4, senest mandag den 2. november 2020 kl. 16.00 er registeret i Den Elektroniske Kirkebog med valgret i menighedsrådskredsen. De pågældende optages ikke på valglisten i bopælssognet.

Stk. 3. På valglisten optages de vælgere, der senest mandag den 2. november 2020 er flyttet til menighedsrådskredsen, og som senest på dette tidspunkt har anmeldt flytning til kommunen.

Stk. 4. Vælgere, der først flytter til menighedsrådskredsen eller først anmelder flytning efter mandag den 2. november 2020 optages ikke på valglisten og vil derfor ikke kunne stemme ved afstemningsvalget i 2020.

Stk. 5. Vælgere, der senest mandag den 2. november 2020 har anmeldt flytning til kommunen fra én bopælsadresse til en anden inden for menighedsrådskredsen, er optaget på valglisten under den nye bopælsadresse. Vælgere, der senere end denne dag er flyttet inden for menighedsrådskredsen, eller som senere end denne dag har anmeldt flytningen til kommunen, skal forblive optaget på valglisten under den hidtidige bopælsadresse.

Stk. 6. Sognebåndsløsere og andre vælgere, jf. §§ 13-16 og § 22, hvis flytning af valgretten først registreres efter mandag den 2. november 2020 kl. 16.00, optages ikke på valglisten i det valgte sogn og vil derfor ikke kunne stemme ved afstemningsvalget i 2020. Valgbestyrelsen i bopælssognet skal manuelt sørge for, at de pågældende slettes af valglisten i bopælssognet.

Stk. 7. I tilfælde af afstemningsvalg leveres valglisten over de stemmeberettigede til menighedsrådets valgbestyrelse i Valgsystemet senest fredag den 6. november 2020, jf. § 23, stk. 2, i cirkulære om afstemningsvalg ved valg til menighedsråd.

Manuel berigtigelse af valglisten indtil afstemningsdagen

§ 20. Valgbestyrelsen skal til og med afstemningsdagen berigtige valglisten, hvis den modtager meddelelse om de i stk. 2-5 nævnte situationer.

Stk. 2. En person, der er udmeldt af folkekirken og derfor ikke er medlem af folkekirken på afstemningsdagen, kan ikke afgive stemme på afstemningsdagen. Hvis valgbestyrelsen modtager dokumentation for, at medlemskabet er ophørt, slettes vedkommende manuelt af valglisten.

Stk. 3. En sognebåndsløser eller en anden vælger, hvis valgret i menighedsrådskredsen ophører i perioden fra 2. november 2020 kl. 16.00 til afstemningsdagen, skal manuelt slettes af valglisten i tilfælde af:

1) Sognebåndsløserens opsigelse af aftale om sognebåndsløsning, jf. § 7, stk. 7.

2) Sognebåndsløserpræstens opsigelse af aftale om sognebåndsløsning, jf. § 9, stk. 4.

3) Sognebåndsløserpræstens død, forflyttelse eller afskedigelse, jf. § 10, stk. 6 og 8.

4) Genbesættelse eller nedlæggelse af sognebåndsløserpræstens stilling, jf. § 11, stk. 5.

5) Vælgerens ændring af beslutning om flytning af de parlamentariske rettigheder, jf. § 16, stk. 7.

Stk. 4. En vælger, der fraflytter menighedsrådskredsen i perioden fra 3. november 2020 til afstemningsdagen, skal manuelt slettes af valglisten for det tidligere bopælssogn.

Stk. 5. Sognebåndsløsere og andre vælgere, hvis flytning af valgret først registreres efter den 2. november 2020 kl. 16.00, jf. § 19, stk. 6, slettes af valglisten i bopælssognet.

Stk. 6. Hvis valgbestyrelsen på baggrund af en indsigelse træffer afgørelse om, at en vælger ved en fejl ikke er blevet optaget på valglisten, skal valgbestyrelsen til og med afstemningsdagen optage vælgere på valglisten.

Kapitel 7

Døvemenigheder og Skt. Petri tyske menighed

§ 21. Medlemmer af en døvemenighed og af Skt. Petri tyske menighed skal - uanset om de har begæret sig optaget på valglisten for den pågældende menighed - optages på valglisten i den menighedsrådskreds, hvor de har bopælsadresse. De pågældende er således berettiget til at afgive stemme såvel i bopælssognet som i døvemenigheden/Skt. Petri tyske menighed.

Henvist til bestemt menighed

§ 22. Personer, der i henhold til særlig bestemmelse er henvist til en bestemt menighed, for hvilken der er oprettet menighedsråd, kan, hvis de har bopæl i en anden menighedsrådskreds, vælge at udøve deres valgret i den menighedsrådskreds, hvortil de således er knyttet. Dette gælder for eksempel det til en garnison hørende militære personel med ægtefæller, såfremt der måtte være givet særlig bestemmelse om garnisonens kirkelige tilhørsforhold.

Stk. 2. Såfremt en vælger i medfør af nævnte regler har anmodet om at blive overført til valglisten i en anden menighedsrådskreds, og denne anmodning er imødekommet, skal valgbestyrelsen i bopælssognet manuelt slette den pågældende af valglisten.

Sognepræster

§ 23. Sognepræster har kun valgret i den menighedsrådskreds, hvor de er ansat.

Stk. 2. Sognepræster, der er ansat i flere menighedsrådskredse, skal senest 1. september 2020 kl. 16.00 registrere i Den Elektroniske Kirkebog, i hvilken menighedsrådskreds de ønsker at udøve deres valgret. Foretages en sådan registrering ikke inden for den angivne frist, kan sognepræsten ikke optages på en valgliste.

Kapitel 8

Indsigelser

§ 24. Valgbestyrelsen skal behandle eventuelle indsigelser omkring valglisten hurtigst muligt. Såfremt indsigelsen tages til følge, foretages rettelse i valglisten, jf. §§ 18 og 20.

Stk. 2. Valgbestyrelsen indfører indkomne klager, og hvad der passerer i anledning af disse, i menighedsrådets beslutningsprotokol.

Kapitel 9

Ikrafttrædelse

§ 25. Cirkulæret træder i kraft den 13. januar 2020 og finder anvendelse for de ordinære valg til menighedsråd i 2020.

Kirkeministeriet, den 10. januar 2020

Pernille Esdahl

/ Martin Martensen-Larsen