Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Dato for afholdelse af afstemningsvalg
Kapitel 2 Forberedelse af valget
Kapitel 3 Særligt om den kandidatliste, der følger af valgforsamlingens resultat
Kapitel 4 Krav til kandidatlister, der indgives efter valgforsamlingen
Kapitel 5 Rækkefølge og listebetegnelse
Kapitel 6 Bekendtgørelse af afstemningen
Kapitel 7 Bestilling af valgliste og valgkort
Kapitel 8 Almindelige brevstemmer - stemmeafgivning ved indsendelse af stemmeseddel
Kapitel 9 Valgbestyrelsens modtagelse af brevstemmer
Kapitel 10 Stemmesedler og stemmelokaler
Kapitel 11 Afstemning på afstemningsdagen
Kapitel 12 Stemmeoptællingen
Kapitel 13 Indberetning om valget
Kapitel 14 Klager over valgbestyrelsen og valget
Kapitel 15 Ikrafttrædelse
Bilag 1
Bilag 2
Den fulde tekst

Cirkulære om afstemningsvalg ved valg til menighedsråd

(Til biskopperne, stiftsadministrationerne, valgbestyrelserne og menighedsrådene)

Cirkulæret indeholder bestemmelser i forbindelse med valg til menighedsråd, der afholdes i september 2020, og skal ses i sammenhæng med cirkulære om valgret og valgbarhed, cirkulære om opstillingsmøde og valgforsamling og cirkulære om indberetning om valg til menighedsråd, konstituering og kassation af valgmateriale m.v.

I medfør af § 6 d, § 6 f, stk. 1, § 8, stk. 3, § 9, stk. 2, § 18, § 24, § 26, stk. 3, 4 og 7, og § 27 i lov om valg menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 12 af 8. januar 2020, fastsættes:

Kapitel 1

Dato for afholdelse af afstemningsvalg

§ 1. Afstemningsvalg skal afholdes tirsdag den 17. november 2020.

Kapitel 2

Forberedelse af valget

Bekendtgørelse af reglerne for indgivelse af kandidatlister

§ 2. Valgbestyrelsen skal sørge for, at reglerne for indgivelse af kandidatlister som minimum bekendtgøres ved førstkommende gudstjeneste, på sognets hjemmeside og i stedlige dagblade eller lokalaviser. Bekendtgørelsen i de stedlige dagblade og lokalaviser kan enten ske i trykte eller elektroniske udgaver. Bekendtgørelsen skal ske sammen med offentliggørelse af resultatet af valgforsamlingen, jf. §§ 28 og 29 i cirkulære om orienteringsmøde og valgforsamling, og dermed snarest muligt efter valgforsamlingen og senest en uge efter valgforsamlingen, dvs. senest tirsdag den 22. september 2020. I flersognspastorater, hvor valgforsamlingen har været afholdt en anden dag end den 15. september 2020, jf. § 13, stk. 2, i cirkulære om orienteringsmøde og valgforsamling, skal bekendtgørelsen ske hurtigst muligt og senest en uge efter afholdelse af valgforsamlingen.

Stk. 2. Af bekendtgørelsen skal det fremgå, hvor mange medlemmer der skal vælges til menighedsrådet, hvor mange stillere, der skal underskrive kandidatlisten, menighedsrådets funktionsperiode, hvor og hvornår kandidatlisten kan afleveres, og at kandidatlisten skal udarbejdes på den af Kirkeministeriet godkendte formular, jf. § 10.

Hvem kan modtage kandidatlister

§ 3. Valgbestyrelsen udpeger to personer til at modtage kandidatlisterne. Mindst en af de udpegede personer skal have bopæl i menighedsrådskredsen.

Stk. 2. En person kan udpeges til at modtage kandidatlister, selvom vedkommende forventes at være kandidat eller stiller ved valget. Vedkommende kan således modtage en kandidatliste, hvorpå vedkommende selv er kandidat eller stiller.

Frist for indlevering af kandidatlisten

§ 4. Kandidatlister kan tidligst indleveres dagen efter valgforsamlingen og skal være indleveret senest 4 uger efter den ordinære valgforsamling, dvs. senest tirsdag den 13. oktober 2020, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. I flersognspastorater, hvor valgforsamlingen har været afholdt en anden dag end den 15. september 2020, jf. § 13, stk. 2, i cirkulære om orienteringsmøde og valgforsamling, kan kandidatlister tidligst indleveres dagen efter valgforsamlingen og skal være indleveret senest 4 uger efter valgforsamlingen. Den præcise frist for indlevering af kandidatlister skal fremgå af valgbestyrelsens bekendtgørelse, jf. § 2.

Kapitel 3

Særligt om den kandidatliste, der følger af valgforsamlingens resultat

§ 5. De personer, der blev valgt som medlemmer og stedfortrædere på valgforsamlingen, bliver ved afstemningsvalg kandidater på samme liste, medmindre de ønsker at opstille på en anden liste. De pågældende skal senest den 20. oktober 2020 give valgbestyrelsen besked, hvis de ikke ønsker at være kandidater på den nævnte liste.

Stk. 2. Kandidatlisten skal ikke underskrives af stillere.

Stk. 3. Kandidaterne og stedfortræderne skal fremgå af stemmesedlen i den rækkefølge, de er valgt på valgforsamlingen.

Stk. 4. Hvis kandidaterne og stedfortræderne ønsker en anden rækkefølge eller ønsker at være kandidater på en anden liste, forudsætter det, at der indleveres en kandidatliste i medfør af bestemmelserne i kapitel 4.

Kapitel 4

Krav til kandidatlister, der indgives efter valgforsamlingen

Oplysninger om kandidaterne

§ 6. Kandidatlisten skal indeholde oplysning om kandidaternes og stillernes navn, bopæl og personnummer. Kandidater skal anføres med vedkommendes fulde navn.

Stk. 2. En kandidatliste kan maksimalt indeholde dobbelt så mange navne som det antal medlemmer, der skal vælges.

Stillere

§ 7. Kandidatlisten skal være underskrevet af et antal stillere, jf. 2. pkt., som har stemmeret i sognet ved afstemningsvalget. Antallet af stillere for den enkelte kandidatliste skal svare til det antal menighedsrådsmedlemmer, der skal vælges i sognet.

Stk. 2. Kandidatlisten skal indeholde oplysning om, hvilken stiller valgbestyrelsen kan rette henvendelse til vedrørende listen.

Kandidater eller stillere på flere lister

§ 8. Ingen kan være stiller for mere end én kandidatliste eller for en liste, hvorpå den pågældende selv er opført som kandidat. En stiller for en liste kan være kandidat på en anden liste.

Stk. 2. Ingen kan opstilles som kandidat på mere end én liste. En kandidat på en liste kan være stiller for en anden liste.

Stk. 3. Ingen kandidat må anføres på en kandidatliste uden vedkommendes samtykke, der skal foreligge skriftligt for valgbestyrelsen.

Sideordnet opstilling

§ 9. Kandidaterne på kandidatlisten opstilles sideordnet.

Stk. 2. Indeholder kandidatlisten navne på flere kandidater end det antal, der skal vælges, skal stillerne have bestemt, hvilke af listens kandidater, der skal være medlemmer af menighedsrådet, og hvilke der skal være stedfortrædere, i tilfælde af, at afstemningen aflyses som følge af, at der kun foreligger én gyldig kandidatliste til valget.

Stk. 3. Stillerne skal ligeledes have bestemt, hvem der skal betragtes som først valgt, hvis afstemningen aflyses.

Formular til kandidatlisten

§ 10. Kirkeministeriet har udarbejdet en formular til anmeldelse af kandidatlister. Formularen skal anvendes for de kandidatlister, der indleveres efter valgforsamlingen, og formularens regler om indlevering af kandidatliste skal følges.

Stk. 2. Formularen kan udskrives fra Kirkeministeriets hjemmeside – www.km.dk – eller fra Den Digitale Arbejdsplads (DAP), ligesom formularen kan udskrives fra www.menighedsraadsvalg.dk.

Prøvelse af kandidatlister

§ 11. Når fristen for indlevering af kandidatlister er udløbet, skal valgbestyrelsen kontrollere, om kandidater og stillere på de indleverede kandidatlister opfylder betingelserne for valgret og valgbarhed, jf. §§ 2-5 i cirkulære om valgret og valgbarhed.

§ 12. Prøvelsen sker ved, at valgbestyrelsen sørger for, at samtlige kandidater og stillere på disse kandidatlister bliver indtastet i Valgsystemet.

Stk. 2. Efter endt indtastning foretages den maskinelle prøvelse af kandidaterne og stillerne med hensyn til de oplysninger, der kan indhentes i Valgsystemet. Resultatet heraf sendes via Digital Post til menighedsrådet. Menighedsrådets formand skal sørge for at viderebringe resultatet til valgbestyrelsen, så snart det modtages. Valgbestyrelsen vil modtage en meddelelse om resultatet, uanset om der er mangler ved kandidatlisten eller ej.

Stk. 3. Valgbestyrelsen skal ved kontrol af kandidaternes valgbarhed være opmærksom på, at præster ansat i folkekirken og kirkefunktionærer, som har et ansættelsesforhold, der har en varighed på mere end en måned, og hvis gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer, ikke er valgbare i den menighedsrådskreds, hvor de har tjenestested, jf. § 4, stk. 2 og 3, i cirkulære om valgret og valgbarhed. Prøvelsen af disse forhold skal foretages manuelt.

Stk. 4. Indtastningen og prøvelsen skal være afsluttet senest mandag den 19. oktober 2020.

§ 13. Viser den maskinelle prøvelse, at en kandidat ikke opfylder valgbarhedsbetingelserne, vil meddelelsen indeholde oplysninger om, hvilke valgbarhedsbetingelser den pågældende kandidat ikke opfylder. Tilsvarende gælder en stiller, som ikke opfylder valgretsbetingelserne.

Stk. 2. Valgbestyrelsen skal senest tirsdag den 20. oktober 2020 give meddelelse til kandidatlistens kontaktperson om eventuelle mangler ved kandidatlisten. Stillerne har indtil tirsdag den 27. oktober 2020 kl. 19.00 til at udbedre manglerne.

Stk. 3. Udbedres der fejl og mangler, skal valgbestyrelsen sørge for, at den reviderede kandidatliste indtastes i Valgsystemet, hvorefter der igen gennemføres en maskinel prøvelse.

Stk. 4. Indtastningen af de reviderede oplysninger skal være afsluttet senest fredag den 30. oktober 2020 kl. 15.00. Hvis samtlige kandidater ved den efterfølgende maskinelle prøvelse fortsat ikke opfylder valgbarhedsbetingelserne, bortfalder kandidatlisten. Hvis en enkelt kandidat ikke opfylder valgbarhedsbetingelserne, slettes den pågældende fra kandidatlisten. Tilsvarende slettes en stiller, der ikke opfylder valgretsbetingelserne.

Stk. 5. Valgbestyrelsen kan vælge at overlade indtastningsopgaven til stiftsadministrationen ved at angive dette i Valgsystemet senest tirsdag den 1. september 2020. Når indtastningsopgaven er overladt til stiftsadministrationen, skal valgbestyrelsen sørge for, at en kopi af kandidatlisten er stiftsadministrationen i hænde senest torsdag den 15. oktober 2020 kl. 9.00, og indtastningen skal være afsluttet senest mandag den 19. oktober 2020. En kopi af den reviderede kandidatliste skal være stiftsadministrationen i hænde senest torsdag den 29. oktober 2019, og indtastningen skal være afsluttet senest fredag den 30. oktober 2020. Selvom valgbestyrelsen har overladt indtastningen til stiftsadministrationen, påhviler det fortsat valgbestyrelsen at informere stillere om eventuelle mangler ved kandidatlister.

Mangler ved kandidatlisten

§ 14. Valgbestyrelsen skal senest tirsdag den 20. oktober 2020 give stillerne meddelelse om eventuelle mangler ved kandidatlisterne til kandidatlisternes kontaktpersoner. Samtidig skal valgbestyrelsen oplyse, at mangler kan afhjælpes indtil tirsdag den 27. oktober 2020 kl. 19.00.

Stk. 2. Stillere, der ikke opfylder valgretsbetingelserne, skal slettes som stillere for kandidatlisten. Valgretsbetingelserne - bortset fra aldersbetingelsen og kravet om bopæl i riget i mindst 1 år forud for valgdagen - skal være opfyldt senest den 27. oktober 2020.

Stk. 3. Kandidater, der ikke opfylder valgrets- og valgbarhedsbetingelserne, slettes som kandidater. Valgrets- og valgbarhedsbetingelserne - bortset fra aldersbetingelsen og kravet om bopæl i riget i mindst 1 år forud for valgdagen - skal være opfyldt senest tirsdag den 27. oktober 2020.

Stk. 4. For både kandidater og stillere betyder det, at kravet om medlemskab af folkekirken og registrering af flytning af de parlamentariske rettigheder til andre sogne end bopælssognet og registrering af beslutning om, at de parlamentariske rettigheder igen udøves i bopælssognet, skal være opfyldt senest tirsdag den 27. oktober 2020. Reglerne om flytning af parlamentariske rettigheder fremgår af cirkulære om valgret og valgbarhed.

Ændring eller tilbagetagelse af kandidatlisten

§ 15. Ændring i kandidaternes rækkefølge, listebetegnelsen eller tilbagetagelse af en indleveret kandidatliste, jf. §§ 6-9, kan ske, såfremt samtlige kandidater og stillere for listen skriftligt giver valgbestyrelsen meddelelse herom, inden listen bekendtgøres, jf. § 20, stk. 2.

Stk. 2. Der kan ikke tilføjes nye kandidater på en kandidatliste, der er indleveret. Er kandidater og stillere enige om det, kan de dog tilbagetage den kandidatliste, der er indleveret, og indlevere en ny kandidatliste, hvis det kan ske, inden fristen for indlevering af kandidatlister udløber tirsdag den 13. oktober 2020, jf. dog § 4, stk. 2.

Kapitel 5

Rækkefølge og listebetegnelse

§ 16. Den liste, der er resultatet af valgforsamlingen, betragtes som den først indleverede liste og får derfor nr. 1. Den først indgivne kandidatliste betegnes som nr. 2, den anden som nr. 3 osv.

Stk. 2. Indgives flere lister samtidig, sker nummereringen ved lodtrækning. En repræsentant for hver af kandidatlisterne har adgang til at overvære lodtrækningen.

Stk. 3. Stillerne for en kandidatliste kan over for valgbestyrelsen anmelde en listebetegnelse, som kandidatlisten skal betegnes med på stemmesedlerne. Anmeldelsen af en sådan listebetegnelse sker på formularen til anmeldelse af kandidatlister, jf. § 10.

Stk. 4. De personer, der er på listen fra valgforsamlingen, kan skriftligt anmelde en listebetegnelse til valgbestyrelsen. Der er ikke formkrav til denne anmeldelse.

Stk. 5. Kandidatlister må ikke være betegnet på anden måde end med det nummer, listen har fået tildelt og med den anmeldte listebetegnelse.

Stk. 6. Samtlige godkendte lister indføres i menighedsrådets beslutningsprotokol.

Valg af samme listebetegnelse

§ 17. Såfremt flere kandidatlister indgives med samme listebetegnelse, tilkommer listebetegnelsen den liste, der er indgivet først. Er listerne indgivet samtidig, foretages der lodtrækning. En repræsentant for hver af listerne har adgang til at overvære lodtrækningen.

Stk. 2. Stillerne for den liste, der ved lodtrækningen ikke opnår den anmeldte listebetegnelse, har adgang til sammen med de kandidater, der er opført på listen, at anmelde en ny listebetegnelse senest tirsdag 27. oktober 2020 kl. 19.00.

Listeforbund

§ 18. Kandidatlister kan anmelde listeforbund. Anmeldelse herom skal ske skriftligt senest tirsdag 27. oktober 2020 kl. 19.00 og skal endvidere være tiltrådt ved underskrift af samtlige kandidater og stillere på de lister, der indgår i listeforbundet.

Stk. 2. Stillere og kandidater kan dog give skriftlig fuldmagt til en eller flere stillere eller kandidater til at anmelde listeforbund. Fuldmagten skal vedlægges anmeldelsen.

Kapitel 6

Bekendtgørelse af afstemningen

§ 19. Foreligger der 3 uger før afstemningsdagen, dvs. tirsdag den 27. oktober 2020, kl. 19.00, kun én gyldig kandidatliste, aflyser valgbestyrelsen afstemningen. Valgbestyrelsen bestemmer, hvordan bekendtgørelsen skal ske.

§ 20. Foreligger der 3 uger før afstemningsdagen, dvs. tirsdag den 27. oktober 2020, kl. 19.00, to eller flere gyldige kandidatlister, skal der gennemføres et afstemningsvalg mellem disse lister.

Stk. 2. Valgbestyrelsen skal senest 2 uger før valgdagen, dvs. senest tirsdag den 3. november 2020 sørge for, at kandidatlisterne og oplysninger om anmeldte listeforbund bliver bekendtgjort. Bekendtgørelsen skal indeholde oplysninger om kandidaterne og stillernes navne og bopælsadresse, ligesom det skal fremgå, hvilke lister der har anmeldt listeforbund. Bekendtgørelsen skal også indeholde oplysninger om tid og sted for afstemningen. Valgbestyrelsen beslutter, hvordan bekendtgørelsen skal ske, idet bekendtgørelsen dog som minimum bør ske i stedlige dagblade eller lokalaviser.

§ 21. Senest 10 dage før afstemningsdagen, dvs. senest lørdag den 7. november 2020, bekendtgør valgbestyrelsen, at der vil blive udsendt valgkort til vælgerne.

Stk. 2. Bekendtgørelsen skal indeholde en opfordring til personer, der mener sig berettiget til at afgive stemme, men som ikke modtager valgkort, samt personer, som fejlagtigt modtager valgkort eller valgkort med fejlagtigt indhold, om at gøre indsigelse til valgbestyrelsen.

Stk. 3. Valgbestyrelsen beslutter, hvordan bekendtgørelsen skal ske, idet bekendtgørelsen dog som minimum bør ske i stedlige dagblade eller lokalaviser. Bekendtgørelsen kan ske sammen med bekendtgørelsen om, at der skal være afstemning i sognet.

Kapitel 7

Bestilling af valgliste og valgkort

§ 22. Valgbestyrelsen skal senest tirsdag den 20. oktober 2020 indberette oplysninger i Valgsystemet, hvis der er modtaget kandidatlister, sådan at der skal afholdes afstemningsvalg.

Stk. 2. Der skal ske særskilt indberetning for hvert sogn (menighedsrådskreds), også i det tilfælde hvor flere sogne har fælles menighedsråd.

Stk. 3. Samtidig skal det oplyses, hvor valghandlingen skal finde sted, sådan at oplysningen kan fremgå af valgkortene.

§ 23. Valglisten udarbejdes som beskrevet i § 19 i cirkulære om valgret og valgbarhed.

Stk. 2. Valglisten leveres til valgbestyrelsen i Valgsystemet senest fredag den 6. november 2020. Samme dag sender Folkekirkens It valgkortene direkte til den enkelte vælger via Digital Post.

Levering af blanke valgkort

§ 24. Sammen med valglisten leveres blanke valgkort i Valgsystemet til brug for personer, der er henvist til en bestemt menighed, og som optages manuelt på valglisten i det pågældende sogn, jf. § 25. De blanke valgkort anvendes desuden, hvis der på grund af fejl i valglisten bliver tilføjes stemmeberettigede.

Personer henvist til en bestemt menighed

§ 25. For så vidt angår vælgere, der er henvist til en bestemt menighed, jf. § 22 i cirkulære om valgret og valgbarhed, og som har anmodet om at blive overført til valglisten for den menighed, foretager valgbestyrelsen for den pågældende menighedsrådskreds manuel udskrivning af valgkort med navne og adresser på disse vælgere. Valgbestyrelsen sørger for, at valgkortene sendes til de pågældende.

Kapitel 8

Almindelige brevstemmer - stemmeafgivning ved indsendelse af stemmeseddel

Stemmeberettigede

§ 26. Berettigede til at stemme pr. brev er vælgere, der er forhindret i at møde frem på afstemningsstedet i det tidsrum, hvor afstemningen finder sted.

Kommunens folkeregistre

§ 27. Den stedlige kommune yder bistand ved brevstemmeafgivningen.

Sted

§ 28. Afstemning kan finde sted i bopælskommunen eller en hvilken som helst anden kommune her i landet.

Legitimation

§ 29. Vælgeren skal forinden stemmeafgivningen forevise fornøden legitimation.

Tidsrum

§ 30. Stemmeafgivning pr. brev kan finde sted i de sidste 2 uger før valgets afholdelse, dog senest 3. sidste hverdag før valgdagen. Da valgdagen er tirsdag den 17. november 2020, kan stemmeafgivning finde sted fra tirsdag den 3. november 2020 til og med fredag den 13. november 2020.

Stemmeafgivning

§ 31. Stemmeafgivning sker ved indsendelse af brevstemme til menighedsrådet i den menighedsrådskreds, hvor vælgeren er optaget på valglisten. Vælgeren må selv skaffe sig oplysning om de kandidater, der er opstillet i den pågældende menighedsrådskreds.

Stemmemateriale

§ 32. Det nødvendige stemmemateriale – stemmeseddel med tilhørende konvolut, følgebrev og yderkuvert – tilvejebringes ved Kirkeministeriets foranstaltning og udleveres af kommunens stemmemodtager.

Kontrol

§ 33. Stemmemodtageren skal ikke undersøge, om den pågældende er stemmeberettiget, idet kontrollen med, at de brevstemmende er opført på valglisten, foretages efterfølgende af valgbestyrelsen i vedkommende menighedsrådskreds, ligesom kontrollen med, at en person ikke kan stemme flere gange, sker efterfølgende.

Afstemning

§ 34. Straks efter modtagelsen af stemmematerialet skal afstemningen foretages. Vælgeren skal have adgang til ugenert at udfylde stemmesedlen.

Stk. 2. På stemmesedlen anfører vælgeren enten navnet på en af de opstillede kandidater eller betegnelsen på den kandidatliste, vedkommende vil stemme på.

Stk. 3. Når stemmesedlen er udfyldt, lægger vælgeren sedlen i den tilhørende konvolut, som tilklæbes. Derefter udfylder vælgeren følgebrevet og underskriver dette i overværelse af stemmemodtageren, der attesterer følgebrevet.

Stk. 4. Følgebrevet og konvolutten med stemmesedlen lægges i yderkuverten, der tilklæbes og adresseres til menighedsrådet for den menighedsrådskreds, hvor vælgeren er opført på valglisten. På yderkuverten skal desuden angives vælgerens navn og adresse. Brevstemmen afleveres herefter til stemmemodtageren.

Stemmemodtagerens kontrol

§ 35. Stemmemodtageren kontrollerer, at yderkuvert og følgebrev er udfyldt, og attesterer følgebrevet. Stemmemodtageren skal sørge for, at stemmematerialet snarest sendes til vedkommende menighedsråd.

Rekvisition af stemmemateriale

§ 36. Kommunen skal sørge for, at den fornødne beholdning af brevstemmemateriale er til stede, når brevstemmeafgivningen på kommunen kan gå i gang fra og med tirsdag den 3. november 2020. Materiale til brevstemmeafgivning kan rekvireres hos Rosendahl-Schultz Distribution: Vandtårnsvej 83, 2860 Søborg. Telefonnummer 43 63 23 00. E-mail adressen er: distribution@rosendahls.dk.

Stemmeberettigede på sygehuse, andre institutioner, særlige boformer, opholdssteder samt ældreboliger m.v.

§ 37. Vælgere, der er indlagt på eller optaget i følgende institutioner, boformer m.v., kan brevstemme i institutionen, boformen m.v.:

1) Sygehuse.

2) Plejehjem og beskyttede boliger, der drives efter reglerne i lov om social service.

3) Boformer for voksne tilvejebragt af kommunen efter reglerne i lov om social service til længerevarende eller midlertidigt ophold til personer, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har særlige behov, og boformer for voksne, der drives efter nævnte lovs forsøgsbestemmelser, samt opholdssteder uden for de pågældendes bolig, hvor kommunen efter reglerne i nævnte lov giver tilbud om personlig hjælp, omsorg og pleje m.v. til personer, som på grund af midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov herfor. Kommunalbestyrelsen kan dog efter aftale med menighedsrådets valgbestyrelse beslutte, at brevstemmeafgivning i disse boformer i stedet skal ske efter reglerne om brevstemmeafgivning i hjemmet, jf. §§ 49-57. Kommunalbestyrelsen kan endvidere efter aftale med menighedsrådets valgbestyrelse beslutte, at der ikke skal foretages brevstemmeafgivning i de nævnte opholdssteder.

4) Almene ældreboliger, der er omfattet af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., og ældreboliger, der er omfattet af lov om boliger for ældre og personer med handicap. Kommunalbestyrelsen kan dog efter aftale med menighedsrådets valgbestyrelse beslutte, at brevstemmeafgivning i ældreboliger i stedet skal ske efter reglerne om brevstemmeafgivning i hjemmet, jf. §§ 49-57.

Stk. 2. Det er kun patienterne og beboerne, der har adgang til at afgive stemme på de i stk. 1 nævnte institutioner, boformer m.v. Det ansatte personale kan ikke afgive stemme på sygehuset eller institutionen.

Stk. 3. Det er en betingelse, at de pågældende er forhindret i at møde frem på afstemningsstedet i den menighedsrådskreds, hvor de er optaget på valglisten, eller er forhindret i at afgive stemme ved indsendelse af stemmeseddel efter de i §§ 26-36 nævnte regler.

Kommunens bistand

§ 38. Afstemningen holdes ved kommunernes foranstaltning efter aftale med menighedsrådets valgbestyrelse. Kommunerne kan overlade det til større sygehuses administration at modtage brevstemmer.

Stk. 2. Senest dagen før almindelig brevstemmeafgivning kan påbegyndes, dvs. mandag den 2. november 2020, henvender kommunen sig til de enkelte sygehuses/institutioners ledelse for at få oplyst, om der er vælgere, som må antages at opfylde betingelserne for at afgive stemme og i bekræftende fald, hvornår afstemning mest praktisk kan finde sted. Kommunen giver snarest efter, at svar er modtaget, meddelelse om dato og klokkeslæt for, hvornår en repræsentant fra kommunen vil komme til stede for som stemmemodtager at gennemføre afstemningen. Afstemningen bør så vidt muligt foretages i løbet af én dag for hver enkelt institution.

Stk. 3. Stemmemodtageren skal være ledsaget af en person udpeget af kommunen, således at bistand ved stemmeafgivningen til vælgere med handicap eller nedsat førlighed kan ydes. Det må sikres, at vælgeren har adgang til ugenert at udfylde stemmesedlen.

Stk. 4. Afgørelsen af, om en person opfylder betingelserne for at afgive stemme på institutionen, træffes af kommunens repræsentant.

Stk. 5. De enkelte institutioner må drage omsorg for, at patienterne eller beboerne bliver gjort bekendt med adgangen til at afgive stemme.

Valgets gennemførelse på sygehuse, andre institutioner, særlige boformer, opholdssteder samt ældreboliger m.v.

§ 39. Valgbestyrelserne i de menighedsrådskredse, hvor der skal være afstemningsvalg, må snarest efter tirsdag den 27. oktober 2020 underrette kommunalbestyrelsen om afstemningsvalget, således at kommunalbestyrelsen kan træffe aftale med valgbestyrelsen om, hvorledes brevstemmeafgivning på de i § 37 nævnte institutioner og boform m.v. skal gennemføres. Kommunalbestyrelsen underretter institutionerne, boformerne m.v. om aftalen med valgbestyrelsen og gennemfører afstemningen.

Stemmelokale

§ 40. Stemmeafgivningen bør så vidt muligt finde sted i et særligt stemmelokale i den bebyggelse, hvori de i § 37 nævnte institutioner og boformer m.v. indgår, således at stemmeafgivning i vælgerens hjem kun finder sted i de tilfælde, hvor vælgeren ikke kan stemme andre steder. Det må sikres, at vælgerne har adgang til ugenert at stemme. Dette gælder også, såfremt afstemning finder sted i hjemmet.

Stemmeafgivning i Kriminalforsorgens anstalter og arresthuse

Stemmeberettigede

§ 41. Vælgere, der er indsat i en af Kriminalforsorgens anstalter eller arresthuse, kan afgive brevstemme på institutionen.

Stk. 2. Adgangen til at stemme tilkommer ikke alene domfældte, men også anholdte og varetægtsarrestanter. Det ansatte personale kan ikke stemme på institutionen.

Stemmemodtagere

§ 42. Stemmeafgivningen skal ske over for institutionens leder eller en af denne udpeget overordnet funktionær.

Stk. 2. Lederen af den enkelte institution er ansvarlig for afstemningen og må drage omsorg for, at alle indsatte bliver gjort bekendt med adgangen til at stemme.

Stemmelokale

§ 43. Inden for afstemningsperioden vil afstemningen på den enkelte institution kunne tilrettelægges således, at der på en bestemt dag gives de indsatte adgang til at komme til stede i et særligt stemmelokale.

Stk. 2. Såfremt forholdene taler derfor, kan stemmeafgivningen endvidere finde sted i den indsattes opholdsrum.

Stemmeafgivning på afsides beliggende øer

Stemmeberettigede

§ 44. Vælgere, der har bopæl på afsides beliggende øer, der ikke udgør et selvstændigt afstemningsområde, kan afgive brevstemme hos en valgberettiget person, der er udpeget af menighedsrådet til at være stemmemodtager.

Stemmemodtagere

§ 45. Det kan være hensigtsmæssigt, at menighedsrådet udpeger to stemmemodtagere, således at der om nødvendigt kan ydes bistand ved stemmeafgivningen. Disse stemmemodtagere vil også kunne medvirke som stemmemodtagere ved stemmeafgivning i hjemmet, jf. § 49.

Stk. 2. Personer, der skal virke som stemmemodtagere, skal opfylde betingelserne for valgret til menighedsråd.

Stemmeafgivning på danske skibe og havanlæg

Stemmeberettigede

§ 46. Søfolk på danske skibe i udenrigsfart og personer ansat på danske havanlæg kan brevstemme på vedkommende skib eller havanlæg.

Stk. 2. Ved »danske skibe« forstås skibe, der er registreret med hjemsted her i landet. Det er kun skibets besætning, der kan stemme om bord. Besætninger på færger og rutebåde med daglig afgang til udlandet kan ikke stemme om bord.

Stemmeafgivning

§ 47. Stemmeafgivning skal ske hos skibsføreren henholdsvis chefen for havanlægget, der er ansvarlig for afstemningen, og som bør drage omsorg for, at besætningen bliver gjort bekendt med muligheden for at afgive stemme.

Stemmemateriale

§ 48. Ved stemmeafgivningen kan anvendes det stemmemateriale, som Social- og Indenrigsministeriet har ladet fremstille til brug for offentlige valg, når det ved påtegning på følgebrevet og omslaget anføres, at stemmeafgivningen vedrører menighedsrådsvalg.

Stk. 2. Vælgeren adresserer brevstemmen til menighedsrådet for den menighedsrådskreds, hvor vælgeren er opført på valglisten.

Stemmeafgivning i hjemmet

Stemmeberettigede

§ 49. Adgangen til at afgive stemme pr. brev i hjemmet omfatter vælgere, der opholder sig her i landet, og som på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke vil kunne møde frem på afstemningsstedet på valgdagen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Vælgere, der har mulighed for at stemme på de i § 37 nævnte institutioner, boformer m.v. kan ikke i stedet vælge at afgive brevstemme i hjemmet.

Opholdssted

§ 50. Det er ikke en betingelse, at vælgeren opholder sig på den adresse, hvor vedkommende har fast bopæl ifølge CPR.

Stk. 2. Vælgere vil således kunne afgive brevstemme på et midlertidigt opholdssted uden for hjemmet. Det er dog en betingelse, at opholdsstedet har karakter af vælgerens »hjem«, hvorfor vælgere, der midlertidigt opholder sig på et hotel, ikke vil kunne begære at afgive stemme der.

Begæring

§ 51. Begæring om at afgive stemme i hjemmet skal indgives til kommunen i opholdskommunen senest 12. dagen før valgdagen - dvs. torsdag den 5. november 2020 - og kan tidligst indgives 3 uger før valgdagen - dvs. tirsdag den 27. oktober 2020. Begæringen skal underskrives af vælgeren med dato, fulde navn, personnummer og adresse.

Stk. 2. Anmodningen skal indgives på et særligt ansøgningsskema (begæringsblanket), der udleveres af kommunen, og som kommunen kan rekvirere hos Rosendahl-Schultz Distribution, Vandtårnsvej 83, 2860 Søborg. Telefonnummer: 43 63 23 00. E-mail adressen er: distribution@rosendahls.dk.

Fejl ved begæring

§ 52. Mangler underskrift eller attestation, eller er begæringen i øvrigt behæftet med fejl, der ikke uden videre kan rettes af kommunen, skal vælgeren skriftligt underrettes om, at begæringen skal berigtiges, før den kan tages i betragtning.

Stk. 2. Kan fejlen umiddelbart rettes af kommunen (forkert fødselsdato eller -år, unøjagtig adresseangivelse o. lign.), kan kommunen berigtige begæringen.

Afstemningens foretagelse

§ 53. Afstemningen i hjemmet skal ske i overværelse af to repræsentanter for kommunen eller en repræsentant for kommunen og en vælger udpeget af valgbestyrelsen.

Tidspunkt

§ 54. Kommunen skal i det omfang, det er praktisk muligt, underrette vælgerne om dato og omtrentligt klokkeslæt for, hvornår stemmeafgivningen skal finde sted.

Stk. 2. Kommunen er ikke forpligtet til at opsøge en vælger mere end én gang, men især i de tilfælde, hvor besøget er aflagt, uden at vælgeren i forvejen er orienteret herom, vil det være ønskeligt, om vælgeren kan aflægges et nyt besøg.

Nyt opholdssted

§ 55. Meddeler vælgeren efter udløbet af fristen for begæringens indsendelse, at vedkommende har skiftet opholdssted, har kommunen ikke pligt til at opsøge vedkommende på det nye opholdssted.

Forgæves besøg

§ 56. I de tilfælde, hvor stemmemodtagerne aflægger forgæves besøg, skal de lægge en meddelelse herom til vælgeren med angivelse af tidspunktet for besøgets aflæggelse.

Stk. 2. Blandt andet af hensyn til behandlingen af eventuelle klager er det nødvendigt, at der føres nøjagtig optegnelse over alle relevante begivenheder. Det nøjagtige tidspunkt for begæringens modtagelse og tidspunktet for et besøg bør noteres på begæringen eller på en kopi af denne. Endvidere bør det noteres, om der har gjort sig særlige forhold gældende i forbindelse med stemmeafgivningen.

Kommunens ansvar

§ 57. Ansvaret for afstemningens tilrettelæggelse og gennemførelse påhviler kommunerne.

Kapitel 9

Valgbestyrelsens modtagelse af brevstemmer

§ 58. Menighedsrådet nummererer de modtagne yderkuverter og opfører afsenderens navn og adresse samt tidspunktet for modtagelsen på en særlig fortegnelse. Kuverterne sendes uåbnede til valgbestyrelsen og skal være valgbestyrelsen i hænde inden afstemningens begyndelse.

Åbning af brevstemmer

§ 59. Valgbestyrelsen åbner de modtagne yderkuverter, inden afstemningen begynder, og undersøger i hvert enkelt tilfælde, om afsenderen er opført på valglisten. I bekræftende fald afkrydses vælgerens navn på valglisten.

Rettidigt modtagne brevstemmer, der skal lades ude af betragtning

§ 60. Viser det sig, at den pågældende ikke er stemmeberettiget, eller oplyses det f.eks., at vedkommende inden valgdagen er afgået ved døden, lægges den uåbnede konvolut tillige med følgebrevet på ny ind i yderkuverten og kommer ikke i betragtning.

Stk. 2. Det samme gælder, når yderkuverten, følgebrevet eller konvolutten giver grund til at antage, at de ikke hører til det af Kirkeministeriet eller det af Social- og Indenrigsministeriet udsendte materiale, eller der ved brevstemmens udfyldelse, attestation, underskrift eller indsendelse ikke er gjort som foreskrevet.

Opbevaring af brevstemmer

§ 61. De konvolutter, som herefter kommer i betragtning, opbevares sammen med det tilhørende følgebrev og yderkuvert, indtil afstemningen er afsluttet. Konvolutterne, uden yderkuvert og følgebrev, lægges derefter i en stemmekasse og blandes med de øvrige stemmesedler og åbnes først ved optællingen.

For sent modtagne brevstemmer

§ 62. Brevstemmer, der modtages af valgbestyrelsen efter afstemningens begyndelse, henlægges uåbnede og kommer ikke i betragtning.

Kapitel 10

Stemmesedler og stemmelokaler

Stemmesedler

§ 63. Valgbestyrelsen tilvejebringer de nødvendige stemmesedler.

Stk. 2. Stemmesedlen skal i tydeligt tryk indeholde betegnelserne »kandidatliste nr. 1« og eventuel listebetegnelse, »kandidatliste nr. 2« og eventuel listebetegnelse osv. efter det antal lister, der er godkendt. Betegnelsen for hver af listerne skal stå i en linje for sig. Adskilt fra listebetegnelsen ved en streg anføres - under hinanden i mindre tryk og indbyrdes adskilt ved en streg - navnene på kandidaterne i den rækkefølge, stillerne har bestemt.

Sideordnet opstilling

§ 64. Kandidaterne og stedfortræderne på den liste, der er resultatet af valgforsamlingen, skal fremgå af stemmesedlen i den rækkefølge, de er valgt på valgforsamlingen.

Stk. 2. Kandidatlister, der indleveres efter valgforsamlingen er sideordnet opstillet, jf. § 9, stk. 1, og kandidaterne anføres derfor i alfabetisk rækkefølge på stemmesedlen.

Stk. 3. Der må ikke anføres numre ud for kandidaterne.

Forveksling - kaldenavn

§ 65. Der må ikke være navnesammenfald mellem to eller flere kandidater på kandidatlisten eller mellem kandidater på forskellige kandidatlister. Ved navnesammenfald skal valgbestyrelsen sørge for, at de pågældende kandidater kan skelnes fra hinanden f.eks. ved at anføre et kaldenavn for kandidaterne i parentes.

Stk. 2. Hvis en kandidat ikke ønsker sig anført på stemmesedlen med sit fulde navn, kan det på kandidatlisten angives, hvordan navnet ønskes anført. Kandidatens efternavn eller mellemnavn samt mindst ét fornavn eller forbogstav skal altid anføres. Kun mellem- og efternavne, som kandidaten er berettiget til at føre efter navneloven, eller mellemnavne, som er anmeldt til kommunen, kan anføres på stemmesedlen. I stedet for fornavnet kan anføres et kaldenavn, der er afledt af fornavnet.

Udformning af stemmesedlen - i øvrigt

§ 66. Hver kandidatliste skal være adskilt fra de øvrige lister ved en tyk streg. Øverst på stemmesedlen anføres årstallet for valget, og i stemmesedlens øverste højre hjørne i småt tryk anføres betegnelsen for menighedsrådskredsen.

Stk. 2. Stemmesedlerne skal trykkes på tykt papir og skal ved knæk være til at sammenfolde, således at ingen ved sedlernes aflevering kan se, hvorledes der er stemt.

Stemmekasser – stemmerum

§ 67. Valgbestyrelsen skal sørge for, at der i stemmelokalet findes det nødvendige antal stemmekasser, i hvilke stemmesedlerne skal lægges. Stemmekasserne skal være til at aflåse eller forsegle og således indrettet, at ingen stemmeseddel kan udtages, uden at kasserne åbnes.

Stk. 2. I stemmelokalet skal der være opstillet afsondrede stemmerum med det fornødne udstyr til stemmeafgivning (skriveplade, blyant eller andet egnet skriveredskab).

Stk. 3. Stemmekasser og stemmerum samt eventuelt andet materiel vil kunne lånes hos kommunalbestyrelsen.

Kapitel 11

Afstemning på afstemningsdagen

§ 68. Afstemningstiden er fra kl. 9.00 til kl. 20.00.

Stk. 2. Valgbestyrelsen skal påse, at vælgerne ikke udsættes for valgagitation i stemmelokalerne eller andre steder i umiddelbar tilknytning hertil. Der må således ikke uddeles propagandamateriale eller ophænges valgpropaganda på afstemningsstedet, f.eks. stemmelokalet, gange, trapper, gårdsplads m.v.

Valghandlingens åbning

§ 69. Valghandlingen åbnes kl. 9.00 af valgbestyrelsens formand eller ved dennes forfald af et medlem af valgbestyrelsen, der oplæser de godkendte kandidatlister og navnene på stillerne og meddeler nummer og listebetegnelse for hver liste, samt mellem hvilke lister der eventuelt er indgået listeforbund.

Stk. 2. På passende steder og i passende antal i eller uden for stemmelokalet ophænges trykte eller tydeligt skrevne kandidatlister med angivelse af stillernes navne og af eventuelle listeforbund samt - foroven på listen - tydelig angivelse af nummer og listebetegnelse.

Stk. 3. Valgbestyrelsens formand eller den, der åbner valghandlingen, fordeler derefter valglisterne, stemmesedlerne og stemmekasserne mellem valgbestyrelsens medlemmer og medhjælpere.

Stk. 4. Inden den første stemmeseddel lægges i en stemmekasse, åbner stemmemodtageren kassen og viser de tilstedeværende, at den er tom, hvorpå den straks i de tilstedeværendes påsyn lukkes og aflåses. Nøglen afleveres til valgbestyrelsens formand.

Valglisten

§ 70. De, der er optaget på valglisten, men ikke længere har valgret, jf. § 20 i cirkulære om valgret og valgbarhed, kan ikke afgive stemme.

Valgkort

§ 71. Besiddelse af et valgkort er ikke nogen betingelse for at afgive stemme, hvis vælgeren på anden måde kan godtgøre sin identitet. Vælgeren skal legitimere sig ved at oplyse sin fødselsdato. Vælgeren skal i øvrigt på forespørgsel give oplysning om sit navn og sin bopæl. Hvis der er tvivl om en vælgers identitet, skal denne fastslås, om fornødent ved fremlæggelse af dokumentation i form af sundhedskort, pas eller kørekort.

Stemmeafgivning

§ 72. Stemmeafgivning ordnes således: Et af valgbestyrelsens medlemmer eller en af medhjælperne modtager valgkortet, konstaterer vælgerens identitet og afkrydser valglisten, hvorefter en anden udleverer stemmesedlen. En tredje medhjælper har stemmekassen. Stemmesedlen må ikke være sammenfoldet ved udleveringen.

Stk. 2. Vælgerne betjenes i den rækkefølge, hvori de møder.

Stk. 3. Efter at have modtaget stemmesedlen skal vælgeren straks gå ind i stemmerummet, hvor ingen anden må være til stede, jf. dog § 74.

Stk. 4. Stemmeafgivningen sker ved at mærke stemmesedlen med et kryds enten ud for listebetegnelsen eller ud for navnet på den kandidat, som ønskes valgt. Når stemmesedlen er afkrydset, sammenfolder vælgeren stemmesedlen, således at ingen kan se, hvorledes der er stemt, og lægger den i stemmekassen.

Stk. 5. Vælgere, der har afgivet en brevstemme, der er taget i betragtning, kan ikke stemme igen på valgdagen.

Forkert afmærkning på stemmesedlen

§ 73. En vælger kan få ombyttet sin stemmeseddel, hvis den er fejlagtigt afkrydset eller gjort ubrugelig. Ombytningen kan ikke ske efter, at stemmesedlen er lagt i stemmekassen. Valgbestyrelsen tager de ombyttede stemmesedler i forvaring.

Bistand til stemmeafgivning

§ 74. Alle vælgere med behov for hjælp til stemmeafgivning kan forlange, at hjælpen ydes af en person, de selv har valgt. Det er dog en betingelse, at der samtidig medvirker en af valgbestyrelsen udpeget vælger (eller en stemmemodtager ved brevstemmeafgivning).

Stk. 2. Vælgere, der på grund af manglende førlighed, svagelighed eller lignende ikke kan bevæge sig ind i stemmelokalet i stemmerummet eller i øvrigt afgive stemme på den foreskrevne måde, kan forlange at få den nødvendige hjælp til stemmeafgivningen. Hvis det er nødvendigt, skal en vælger have mulighed for at afgive stemme umiddelbart uden for stemmelokalet, f.eks. i en bil parkeret ved afstemningsstedet under overværelse af to valgstyrere eller tilforordnede vælgere, der medvirker ved valget.

Stk. 3. Ønsker vælgeren ikke at udpege en personlig hjælper, ydes hjælpen af to af valgbestyrelsen udpegede vælgere.

Stk. 4. De, der yder bistand, må ikke røbe, hvorledes vælgeren har stemt.

Afslutning på afstemningen

§ 75. Afstemningen slutter, når der kl. 20.00 ikke melder sig vælgere for at afgive stemme, uanset at der gives opfordring hertil af valgbestyrelsens formand, eller ved dennes forfald et andet medlem af valgbestyrelsen.

Stk. 2. Når stemmeafgivningen er ophørt, underskriver hver valglistefører sin valgliste.

Stk. 3. De ikke udleverede stemmesedler og eventuelle ved ombytning tilbageleverede stemmesedler, valglisterne, de modtagne valgkort og stemmekasserne tages i forvaring af valgbestyrelsens formand, og stemmeoptællingen kan begynde.

Stk. 4. Ved flere afstemningssteder skal alt stemmemateriale samles på ét afstemningssted, før optællingen kan begynde.

Kapitel 12

Stemmeoptællingen

Optællingsmåde

§ 76. Optællingen foretages af valgbestyrelsen og er offentlig i det omfang, pladshensyn gør det muligt.

Stk. 2. Optællingen sker på følgende måde:

1) stemmesedlerne tages ud af stemmekasserne,

2) stemmesedlerne blandes og fordeles mellem optællerne, der ordner dem således, at stemmesedler afgivet for samme kandidatliste samles i bunker for sig, og

3) derefter optælles, hvor mange stemmer der er afgivet på hver af kandidatlisterne. Blanke stemmer er ugyldige stemmer, der skal tælles op og bekendtgøres sammen med valgresultatet.

Kryds på stemmesedlen

§ 77. En stemme er afgivet for den liste, inden for hvis felt vælgeren har sat kryds. Ved et kryds forstås et tegn svarende til bogstavet X eller til tegnet for plus (+).

Stk. 2. Tegn, der må anses for at være afledt af et kryds, eller som må anses for at være resultatet af, at vælgeren ved gentagen afmærkning har villet tydeliggøre et kryds, bedømmes efter samme regler som kryds.

Stk. 3. En stemmeseddel anses for gyldig, selvom der på stemmesedlen er sat to eller tre kryds, når blot disse kryds er anbragt inden for samme kandidatlistes felt. Det betyder, at en stemmeseddel, der er afkrydset ud for to eller tre kandidatnavne på samme liste, anses for en gyldig listestemme.

Ugyldige stemmer

§ 78. Hvor der er tvivl om en stemmeseddels gyldighed, medregnes stemmesedlen ikke i optællingen, men lægges foreløbig til side.

Stk. 2. Valgbestyrelsen afgør derpå, om de tvivlsomme stemmesedler skal anses for ugyldige eller ej. En stemmeseddel er ugyldig:

1) når der på grund af stemmesedlens udseende er grund til at antage, at den ikke er udleveret og afkrydset på valgstedet,

2) når det ikke med sikkerhed fremgår, på hvilken liste vælgeren har villet stemme,

3) når der på stemmesedlen er skrevet, tegnet eller på anden måde anbragt noget, f.eks. forskellige skriftfarver, der giver stemmesedlen et særpræg,

4) når stemmesedlen er revet itu, eller

5) når stemmesedlen er blank.

Mandatfordelingen

Antal kandidater pr. liste

§ 79. Den endelige opgørelse af valget foretages af valgbestyrelsen samme dag, som stemmeoptællingen har fundet sted.

Stk. 2. Først bestemmes hvor mange kandidater, der skal vælges fra hver kandidatliste. Har listeforbund været anmeldt, sammenlægges stemmetallene for de kandidatlister, der har indgået listeforbund. Det for hver kandidatliste eller listeforbund afgivne stemmetal deles med 1, 2, 3, osv., indtil hvert stemmetal er delt med et tal så stort som det antal mandater, der i det højeste kan ventes at tilfalde vedkommende kandidatliste eller listeforbund. Til belysning af fremgangsmåden henvises til bilag 1.

Stk. 3. Den største af de fremkomne kvotienter giver den liste eller det listeforbund, den er tilfaldet, ret til medlem nr. 1, den næststørste kvotient giver den liste eller det listeforbund, den er tilfaldet, ret til medlem nr. 2, og således fremdeles, indtil det antal medlemmer, der skal vælges, er fordelt mellem de forskellige kandidatlister og listeforbund.

Stk. 4. Er kvotienterne lige store, gør lodtrækning udslaget. Lodtrækningen foretages af valgbestyrelsens formand i de tilstedeværendes påsyn.

Fordeling af mandater ved listeforbund

§ 80. Det antal mandater, der er tilfaldet et listeforbund, deles mellem de kandidatlister, forbundet består af, ved benyttelse af samme fremgangsmåde. Til belysning af fremgangsmåden henvises til eksempel 2 i bilag 1.

Udvælgelse af medlemmer og stedfortrædere

Optælling af stemmer

§ 81. Når det på denne måde er opgjort, hvor mange medlemmer der skal vælges fra hver kandidatliste, bestemmes det, hvilke af listens kandidater der skal erklæres for valgte, og hvilke der skal være stedfortrædere.

Stk. 2. Først optælles, hvor mange stemmer hver enkelt kandidat har fået (personlige stemmer), og hvor mange stemmer der i øvrigt er afgivet på listen (listestemmer).

Sideordnet opstilling

§ 82. Kandidaterne på kandidatlisten er sideordnet opstillet, hvilket betyder, at listens mandater tilfalder kandidaterne i rækkefølge efter størrelsen af deres personlige stemmetal. Antallet af listestemmer har således kun betydning ved tildelingen af det antal mandater, der tilkommer listen. I tilfælde af stemmelighed foretager valgbestyrelsen lodtrækning. Til belysning henvises til eksemplet i bilag 2.

Udtømte kandidatlister / overførsel af mandater

§ 83. Er der tilfaldet en kandidatliste flere mandater end det antal kandidater, der er opført på listen, overføres det eller de overskydende mandater til den kandidatliste, som den udtømte liste har anmeldt listeforbund med. Hvis den udtømte kandidatliste står i listeforbund med flere kandidatlister, tilfalder mandatet/mandaterne den eller de kandidatliste(r), der ifølge den foretagne fordeling er nærmest berettiget til at få mandat.

Stk. 2. Såfremt den udtømte kandidatliste ikke står i listeforbund med andre lister, overføres mandatet til den af de øvrige kandidatlister, der efter stemmetal har nærmest krav på det.

Stedfortrædere

§ 84. De ikke valgte kandidater betragtes som stedfortrædere for de valgte på samme liste.

Stk. 2. Rækkefølgen blandt stedfortrædere bestemmes ved sideordnet opstilling af antallet af personlige stemmer.

Stk. 3. Ved stemmelighed afgøres rækkefølgen ved sideordnet opstilling ved lodtrækning.

Kapitel 13

Indberetning om valget

§ 85. Valgbestyrelsen indfører resultatet af afstemningsvalget i menighedsrådets beslutningsprotokol. Beslutningsprotokollen underskrives af valgbestyrelsen som afslutning på valghandlingen. Valgbestyrelsen sørger for, at resultatet af afstemningsvalget indtastes i Valgsystemet, jf. §§ 6-9 i cirkulære om indberetning om valg til menighedsråd, konstituering og kassation af valgmateriale m.v.

Stk. 2. Valgbestyrelsen underretter kandidaterne om afstemningsvalgets udfald og giver de valgte oplysninger om det medlemsnummer, som vedkommende er valgt med.

Kapitel 14

Klager over valgbestyrelsen og valget

§ 86. Klager over valget, herunder over valgbestyrelsens afgørelser, indgives skriftligt til biskoppen senest en uge efter at den samlede valgproces er afsluttet, dvs. senest tirsdag den 24. november 2020.

Stk. 2. Inden biskoppen træffer afgørelse efter stk. 1 indhentes valgbestyrelsens erklæring.

Stk. 3. Biskoppens afgørelse kan indbringes for kirkeministeren senest en måned efter, at afgørelsen er meddelt klageren. Såvel klageren som valgbestyrelsen kan indbringe biskoppens afgørelse for kirkeministeren.

Stk. 4. Stiftsadministrationen skal senest ved udgangen af november 2020 markere i Valgsystemet, om der er modtaget en valgklage over valget i det pågældende sogn, jf. § 20, stk. 1, i cirkulære om indberetning om valg til menighedsråd, konstituering og kassation af valgmateriale m.v.

Kapitel 15

Ikrafttrædelse

§ 87. Cirkulæret træder i kraft den 13. januar 2020 og finder anvendelse for de ordinære valg til menighedsråd i 2020.

Kirkeministeriet, den 10. januar 2020

Pernille Esdahl

/ Anette Mia Rasmussen


Bilag 1

Eksempel 1:

Der deltager i alt 4 kandidatlister i valget. Der er ikke indgået listeforbund. Der skal vælges 9 kandidater.

Valgresultatet er følgende:

Liste 1: 255 stemmer

Liste 2: 172 stemmer

Liste 3: 100 stemmer

Liste 4: 180 stemmer

Mandatfordelingen foretages således:

 
Liste 1 255
Liste 2 172
Liste 3 100
Liste 4 180
Divisor 1
255
(1)
172
(3)
100
(5)
180
(2)
Divisor 2
127 1/2
(4)
86
(7)
50
 
90
(6)
Divisor 3
85
(8)
57 1/3
 
33 1/3
 
60
 
Divisor 4
63 3/4
(9)
           
Divisor 5
51
             

Liste 1, 2, 3 og 4 får således valgt henholdsvis 4, 2, 1 og 2 kandidater.

Eksempel 2:

Der deltager i alt 4 kandidatlister i valget. Der er listeforbund mellem listerne 3 og 4. Der skal vælges 9 kandidater, og stemmeoptællingen udviser samme resultat som i eksempel 1.

Mandatfordelingen foretages således:

 
Liste 1
Liste 2
Liste 3 + 4
Divisor 1
255
(2)
172
(3)
280
(1)
Divisor 2
127 1/2
(5)
86
(7)
140
(4)
Divisor 3
85
(8)
57 1/3
 
93 1/3
(6)
Divisor 4
63 3/4
     
70
(9)
Divisor 5
51
     
56
 

Liste 1 får i dette tilfælde kun valgt 3 kandidater, liste 2 får stadig 2, mens listeforbundet mellem liste 3 og 4 opnår i alt 4 mandater, altså 1 mandat mere, end listerne kunne opnå tilsammen uden listeforbund.

De sidstnævnte 4 mandater fordeles mellem listerne 3 og 4 på tilsvarende måde:

 
Liste 3
Liste 4
Divisor 1
100
(2)
180 (1)
Divisor 2
50
 
90 (2)
Divisor 3
   
60 (3)
Divisor 4
   
45

Liste 3 får således valgt 1 kandidat, og liste 4 får valgt 3 kandidater.


Bilag 2

Eksempel:

På en kandidatliste med 10 kandidater er afgivet i alt 255 stemmer, der fordeler sig med 210 personlige stemmer og 45 listestemmer. Listen har fået 4 mandater.

Kandidaterne er opstillet sideordnet, dvs. at kun de personlige stemmer medregnes ved kandidatudvælgelse.

Kandidater
Personlige stemmer
Valgte med nr.
Stedfortrædere med nr.
AA
21
 
nr. 2
BB
22
(evt. nr. 4)*
(evt. nr. 1)*
CC
6
 
(evt. nr. 3-4)**
DD
36
nr. 3
 
EE
1
 
nr. 6
FF
6
 
(evt. nr. 3-4)**
GG
39
nr. 2
 
HH
54
nr. 1
 
JJ
22
(evt. nr. 4)*
(evt. nr. 1)*
KK
3
 
nr. 5
 
210
4
6
*
Det afgøres ved lodtrækning mellem kandidaterne BB og JJ, hvem af dem der skal være medlem nr. 4 og hvem af dem stedfortræder nr. 1.
**
Det afgøres ved lodtrækning mellem kandidaterne CC og FF, hvem af dem der skal være stedfortræder nr. 3 og hvem af dem stedfortræder nr. 4.