Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

(Videregivelse af oplysninger om diskvalificerende pensionsudbetalinger, smidiggørelse af regler for flytning af pensionsindbetalinger, justering af reglerne om omdannelse af pensionskasser til livsforsikringsselskaber og goodwillbeskatning m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I pensionsbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1088 af 3. september 2015, som ændret bl.a. ved § 4 i lov nr. 1883 af 29. december 2015, § 1 i lov nr. 1682 af 26. december 2017 og § 2 i lov nr. 1463 af 11. december 2018 og senest ved § 4 i lov nr. 496 af 1. maj 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, nr. 4, litra f, indsættes efter »der opfylder litra e,«: »eller hvis udbetalinger efter en kollektiv aftale i øvrigt kan tilfalde den forsikredes børn eller stedbørn eller børn af personer, der opfylder litra e,«.

2. I § 2, stk. 2, 2. pkt., og § 11 A, stk. 3, 2. pkt., udgår »og pantebreve«, og »1,5 procentpoint« ændres til: »2 procentpoint«.

3. § 16, stk. 1, 6. pkt., affattes således:

»Er der af en arbejdsgiver m.v. foretaget indbetaling til en ordning som nævnt i 1. eller 2. pkt. for ejeren, nedsættes de årlige grundbeløb i 1. og 2. pkt. med disse indbetalinger.«

4. § 22 D affattes således:

»§ 22 D. Beløb, der i løbet af kalenderåret er indbetalt til en arbejdsgiveradministreret pensionsordning med løbende udbetalinger, rateforsikring, rateopsparing, aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum, kan senest den 19. januar i det følgende kalenderår helt eller delvis overføres til en anden arbejdsgiveradministreret pensionsordning med løbende udbetalinger, rateforsikring, rateopsparing, aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum for samme person hos samme pensionsudbyder, uden at dette betragtes som en afgiftspligtig udbetaling. Den indbetaling på den modtagende pensionsordning, der sker som led i overførslen, anses for sket på tidspunktet for indbetalingen til den afgivende pensionsordning og med det beløb eller den del af beløbet, som blev indbetalt på den afgivende pensionsordning, opgjort uden afkast m.v., jf. stk. 3.

Stk. 2. Beløb, der i løbet af kalenderåret er indbetalt til en privat pensionsordning med løbende udbetalinger, rateforsikring, rateopsparing, aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum, kan senest den 19. januar i det følgende kalenderår helt eller delvis overføres til en anden privat pensionsordning med løbende udbetalinger, rateforsikring, rateopsparing, aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum for samme person hos samme pensionsudbyder, uden at dette betragtes som en afgiftspligtig udbetaling. Den indbetaling på den modtagende pensionsordning, der sker som led i overførslen, anses for sket på tidspunktet for indbetalingen til den afgivende pensionsordning og med det beløb eller den del af beløbet, som blev indbetalt på den afgivende pensionsordning, opgjort uden afkast m.v., jf. stk. 3.

Stk. 3. Det enkelte pensionsinstitut kan vælge at overføre beløbet som nævnt i stk. 1 og 2 med eller uden afkast m.v. af beløbet fra indbetalingstidspunktet til overførselstidspunktet.«

5. I § 25 A, stk. 7, indsættes som nr. 14-17:

»14) Ved udbetaling af børnepension.

15) Ved udbetaling af supplerende engangsydelse og supplerende engangssum.

16) Ved engangsudbetalinger af og dispositioner over en hel pensionsordning, der ikke overstiger 1.000 kr.

17) Ved påbegyndelse af løbende eller ratevise udbetalinger fra en hel pensionsordning, når de årlige udbetalinger ved påbegyndelsen ikke overstiger 500 kr. årligt, i det omfang at den anvendte afkastforudsætning, jf. § 2, stk. 2, eller anvendte amortisationsrente, jf. § 11 A, stk. 3, mindst udgør 0 pct., eller i det omfang den anvendte afkastforudsætning eller amortisationsrente er mindre end 0 pct., men de årlige udbetalinger ikke ville have oversteget 500 kr. under anvendelse af en afkastforudsætning eller amortisationsrente på 0 pct.«

6. Efter § 25 A indsættes:

»§ 25 B. Et pensionsinstitut kan fra og med den 1. juli i året før det indkomstår, hvor instituttets kunder bliver omfattet af § 16, stk. 1, 2. pkt., videregive cpr-numre på de pågældende kunder til told- og skatteforvaltningen, med henblik på at told- og skatteforvaltningen identificerer de kunder, der har modtaget udbetaling af eller foretaget afgiftspligtige dispositioner over en rateforsikring, rateopsparing, pensionsordning med løbende udbetalinger eller indeksordning omfattet af § 25 A, stk. 6, 1. pkt.

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen anvender cpr-numrene til at identificere de kunder, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen videregiver ikkefølsomme oplysninger til det enkelte pensionsinstitut om, hvilke kunder i pensionsinstituttet der er identificeret i henhold til stk. 2. Told- og skatteforvaltningen må ikke videregive oplysninger til det enkelte pensionsinstitut om, hvilke udbetalinger eller dispositioner omfattet af § 25 A, stk. 6, 1. pkt., der er sket.

Stk. 4. Pensionsinstitutterne må ikke anvende oplysningerne til andre formål end rådgivning i det enkelte pensionsinstitut om den skattemæssige konsekvens af indbetaling til en aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum.

Stk. 5. Det enkelte pensionsinstitut bestemmer selv, hvorvidt det ønsker at være tilmeldt udsøgningsordningen efter stk. 1-4.«

7. I § 41 indsættes som stk. 11 og 12:

»Stk. 11. Har en efterlevende opnået ret til udbetaling af en rateforsikring i pensionsøjemed eller en rateopsparing i pensionsøjemed, anses en hel overførsel af pensionsordningen til en nyoprettet rateforsikring i pensionsøjemed eller en rateopsparing i pensionsøjemed i et andet pensionsinstitut ikke som ind- og udbetaling. Det er en betingelse, at sidste udbetaling fra den nyoprettede ordning aftales tidligst at skulle ske i det kalenderår, hvor sidste udbetaling fra den overførte ordning ville være sket, hvis dette er aftalt med det afgivende pensionsinstitut. Frem til førstkommende kalenderårs begyndelse fastholdes de hidtidige udbetalingers terminer og størrelse, hvis sådanne er aftalt med det afgivende pensionsinstitut. De nye rater beregnes i givet fald med virkning fra førstkommende kalenderårs begyndelse. De terminer for de enkelte udbetalinger, der oprindelig er aftalt med det afgivende pensionsinstitut, kan alene ændres til månedlige eller kvartalsvise terminer. Ved overførsel til en rateopsparing i pensionsøjemed finder § 11 A, stk. 2, tilsvarende anvendelse.

Stk. 12. Har en efterlevende opnået ret til udbetaling af en pensionsordning med løbende udbetalinger, anses en hel overførsel af pensionsordningen til en nyoprettet pensionsordning af samme type i et andet pensionsinstitut ikke som ind- og udbetaling. Det er en betingelse, at de hidtidige udbetalingers terminer fastholdes, hvis sådanne er aftalt med det afgivende pensionsinstitut, jf. dog § 30, stk. 1, 10. pkt.«

8. I § 41 A indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Har en efterlevende opnået ret til udbetaling af en aldersopsparing, aldersforsikring eller supplerende engangssum, anses en hel overførsel af pensionsordningen til en nyoprettet aldersopsparing, aldersforsikring eller supplerende engangssum i et andet pensionsinstitut ikke som ind- og udbetaling.«

§ 2

I pensionsafkastbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1126 af 10. oktober 2014, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 1883 af 29. december 2015 og senest ved § 3 i lov nr. 1124 af 19. november 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 17, stk. 2, 1. pkt., og stk. 6, 1. pkt., ændres »og 10« til: »og 10-12«.

2. I § 17, stk. 3, nr. 2, og stk. 4, nr. 2, ændres »15 pct.« til: »procentdelen, som er angivet i § 2,«.

3. I § 17, stk. 4, ændres »nr. 10« til: »nr. 10-12«.

4. I § 18, stk. 2, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»Hvis det i forbindelse med en fusion som nævnt i stk. 1, nr. 2, mellem en overdragende institution, der er skattepligtig efter § 7, og en modtagende institution, der er skattepligtig efter § 8, i fusionsdokumenterne er aftalt, at der i fusionsåret helt eller delvis overføres egenkapital fra den overdragende institution til de ufordelte midler, kan der foretages en tilsvarende regulering af egenkapitalen og de ufordelte midler i åbningsbalancen for den modtagende institution. 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse, hvor den overdragende institution er en pensionskasse omfattet af § 1, stk. 2, nr. 9.«

5. I § 18, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »regnskabsår«: », jf. dog § 18 a«.

6. § 18, stk. 5, ophæves.

Stk. 6 bliver herefter stk. 5.

7. I § 18 indsættes som stk. 6 og 7:

»Stk. 6. En institution, der er skattepligtig efter § 8, og som i forbindelse med en fusion som nævnt i stk. 1, nr. 2, får overført egenkapital fra en institution, der er skattepligtig efter § 7, kan i beskatningsgrundlaget fradrage den andel af den overførte egenkapital, som institutionen medregner i indkomstopgørelsen efter skattelovgivningens almindelige regler, reduceret med den del, der hidrører fra opsparet overskud på omkostnings- og risikoelementerne. Pensionsinstitutter, der ikke kan redegøre for, hvor stor en del der hidrører fra omkostnings- og risikooverskud, kan opdele midlerne således:

1) Opsparet omkostningsoverskud beregnes som den overførte indkomstbeskattede egenkapital ganget med forholdet mellem på den ene side det positive gennemsnitlige årlige omkostningsresultat for de 3 indkomstår umiddelbart forud for fusionsåret og på den anden side summen af de positive gennemsnitlige årlige omkostnings-, risiko- og renteresultater for de 3 indkomstår umiddelbart forud for fusionsåret.

2) Opsparet risikooverskud beregnes som den overførte indkomstbeskattede egenkapital ganget med forholdet mellem på den ene side det positive gennemsnitlige årlige risikoresultat for de 3 indkomstår umiddelbart forud for fusionsåret og på den anden side summen af de positive gennemsnitlige årlige omkostnings-, risiko- og renteresultater for de 3 indkomstår umiddelbart forud for fusionsåret.

Stk. 7. Uanset stk. 5 kan der ved omstrukturering som nævnt i stk. 1, nr. 1 eller 2, hvor den overdragende institution er skattepligtig efter § 7 og den fortsættende institution er skattepligtig efter § 8, ved beregning af det beløb, der højst kan udbetales efter § 17, stk. 4, for den fortsættende institution, også succederes i den overdragende institutions egenkapital opgjort den 31. december 2009, der stammer fra overskud på renteelementerne.«

8. Efter § 18 indsættes:

»§ 18 a. Uanset § 18, stk. 3, 2. pkt., finder § 18, stk. 1 og 2, fortsat anvendelse i følgende tilfælde:

1) Ved omdannelse af en skattepligtig institution efter § 7 til en skattepligtig institution efter § 8, jf. § 18, stk. 1, nr. 1, hvis overdragelsesdatoen er sammenfaldende med tidspunktet for indtræden af selskabsskattepligt for den modtagende institution, jf. selskabsskattelovens § 5 D, stk. 1.

2) Ved fusion, jf. § 18, stk. 1, nr. 2, hvor indkomsten i et selskab, som deltager i fusionen, opgøres efter reglerne i selskabsskattelovens § 31, stk. 5, som følge af at koncernforbindelsen er ophørt eller etableret inden eller i forbindelse med fusionen, hvis overdragelsesdatoen er sammenfaldende med fusionsdatoen efter fusionsskattelovens § 5, stk. 3, eller selskabsskattelovens § 8 A, stk. 2, 3. pkt., for den modtagende institution.

3) Ved overdragelse af en livsforsikringsbestand efter § 18, stk. 1, nr. 4, hvis overdragelsesdatoen er sammenfaldende med den overdragelsesdato, der lægges til grund ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for den overdragende og modtagende institution efter skattelovgivningens almindelige regler.

Stk. 2. Det er en betingelse for anvendelsen af stk. 1, nr. 1 og 2, at den modtagende institution indgiver en opgørelse af beskatningsgrundlaget og den skattepligtige del heraf for perioden fra og med den 1. januar i overdragelsesåret til og med den 31. december i overdragelsesåret. Skatten beregnes, indeholdes og indbetales som en del af skatten efter § 21 for den modtagende institution.

Stk. 3. Ved omdannelse efter stk. 1, nr. 1, laves en opgørelse af beskatningsgrundlaget efter § 7 for den overdragende institution på overdragelsesdatoen, jf. § 24. Beskatningsgrundlaget efter § 8 opgøres fra overdragelsesdatoen til udgangen af indkomståret, hvor værdien af de ufordelte midler på overdragelsesdatoen for den overdragende institution anses for at være værdien af de ufordelte midler ved indkomstårets begyndelse for den modtagende institution efter § 8.

Stk. 4. Ved fusion efter stk. 1, nr. 2, opgøres værdien af de ufordelte midler ved indkomstårets begyndelse for den modtagende institution som værdien af de ufordelte midler den 1. januar i overdragelsesåret tillagt værdien af de ufordelte midler for den overdragende institution den 1. januar i overdragelsesåret.

Stk. 5. Ved overdragelse af en livsforsikringsbestand efter stk. 1, nr. 3, laves en opgørelse af beskatningsgrundlaget af livsforsikringsbestanden efter § 8 på overdragelsesdatoen, jf. § 24. Skatten beregnes, indeholdes og indbetales som en del af skatten efter § 21 for den overdragende institution. Ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget for den modtagende institution opgøres værdien af de ufordelte midler ved indkomstårets begyndelse som værdien af de ufordelte midler ved indkomstårets begyndelse for den modtagende institution tillagt værdien af de ufordelte midler for livsforsikringsbestanden på overdragelsesdatoen.«

9. I § 27, stk. 5, 3. pkt., ændres »§ 23, stk. 1, 2. pkt.« til: »§ 23, stk. 1, 2. og 3. pkt.«, og i 4. pkt. udgår », der offentliggøres af NASDAQ OMX,«.

§ 3

I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 8. august 2019, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 1421 af 17. december 2019, foretages følgende ændring:

1. I § 9 L, stk. 2, indsættes som nr. 7:

»7) Udbetaling af børnepension.«

§ 4

I selskabsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1164 af 6. september 2016, som ændret bl.a. ved § 16 i lov nr. 688 af 8. juni 2017 og § 7 i lov nr. 1729 af 27. december 2018 og senest ved § 7 i lov nr. 324 af 30. marts 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 5 indsættes som stk. 10:

»Stk. 10. Ved et livsforsikringsselskabs overgang til undtagelse fra beskatning efter § 3, stk. 1, nr. 9 eller 18, medregnes egen oparbejdet goodwill ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.«

2. I § 5 D, stk. 6, indsættes som 2. pkt.:

»Anskaffelsessummen for goodwill, der før overgangen til skattepligt er erhvervet af et selskab m.v. omfattet af selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 9 eller 18, udgør dog 0 kr.«

3. I § 5 D, stk. 9, indsættes efter 2. pkt. som nyt punktum:

»Ved omdannelse af en pensionskasse omfattet af § 3, stk. 1, nr. 9, eller et arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsaktieselskab omfattet af § 3, stk. 1, nr. 18, til et livsforsikringsselskab omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1, anvendes dog i alle tilfælde handelsværdien på tidspunktet for indtræden af skattepligt efter stk. 1.«

4. I § 13 H, stk. 2, 1, pkt., ændres »Fusionen har skattemæssig virkning« til: »En fusion som nævnt i stk. 1 og 4 har skattemæssig virkning«, og i stk. 2, 3. pkt., indsættes efter »stk. 1«: »og 4«.

5. I § 13 H indsættes som stk. 4 og 5:

»Stk. 4. Modtager et livsforsikringsselskab omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1, ved en fusion med en pensionskasse omfattet af § 3, stk. 1, nr. 9, eller med et arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsaktieselskab omfattet af § 3, stk. 1, nr. 18, egenkapitalen i pensionskassen eller det arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsaktieselskab, medregnes den andel af egenkapitalen, som livsforsikringsselskabet i forbindelse med fusionen efter pensionsafkastbeskatningslovens § 18, stk. 2, 2. pkt., har overført til de ufordelte midler, ikke ved opgørelsen af livsforsikringsselskabets skattepligtige indkomst. Uanset § 13, stk. 3, har livsforsikringsselskabet ikke fradrag for beløb, der i forbindelse med fusionen efter pensionsafkastbeskatningslovens § 18, stk. 2, 2. pkt., overføres til de ufordelte midler. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse ved fusion med et i udlandet hjemmehørende livsforsikringsselskab, hvis de indskudte aktiver og passiver m.v. knyttes til selskabets faste driftssted eller faste ejendom her i landet.

Stk. 5. Stk. 1 og 3 gælder for fusioner, der er gennemført med skattemæssig virkning til og med den 31. december 2019.«

§ 5

I afskrivningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 29. august 2016, som ændret ved § 5 i lov nr. 688 af 8. juni 2017, § 6 i lov nr. 1555 af 19. december 2017, § 1 i lov nr. 722 af 8. juni 2018 og § 2 i lov nr. 1729 af 27. december 2018, foretages følgende ændring:

1. I § 40, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Det gælder dog ikke goodwill, der er erhvervet fra et selskab m.v. omfattet af selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 9 eller 18.«

§ 6

I skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 678 af 31. maj 2018, som ændret senest ved lov nr. 1125 af 19. november 2019, foretages følgende ændring:

1. I § 17 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan told- og skatteforvaltningen videregive oplysninger til et pensionsinstitut om kunder i pensionsinstituttet, der er identificeret i henhold til pensionsbeskatningslovens § 25 B, stk. 2.«

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. § 1, nr. 4, har virkning for overførsler, der sker i kalenderåret 2019 eller senere.

Stk. 3. Pensionsbeskatningslovens § 25 A, stk. 7, nr. 16 og 17, som indsat ved denne lovs § 1, nr. 5, har virkning for udbetalinger og dispositioner, der er sket den 1. april 2018 eller senere.

Stk. 4. Pensionsbeskatningslovens § 25 A, stk. 6, finder ikke anvendelse for indbetalinger til aldersopsparing, aldersforsikring og supplerende engangssum, der sker i indkomståret 2019.

Stk. 5. § 1, nr. 7 og 8, har virkning for overførsler, der sker den 1. januar 2020 eller senere.

Stk. 6. § 2, nr. 1-3, 8 og 9, har virkning fra og med indkomståret 2020.

Stk. 7. § 2, nr. 4-7, og § 4 har virkning for fusioner og omdannelser, der gennemføres med skattemæssig virkning den 1. januar 2020 eller senere.

Stk. 8. § 5 har virkning for goodwill, der erhverves den 1. januar 2020 eller senere.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2019

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Morten Bødskov