Senere ændringer til forskriften
Links til øvrige EU dokumenter
32015R1535
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og lov om forskellige forbrugsafgifter1)

(Forhøjelse af afgiften på tobak)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I tobaksafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 19 af 8. januar 2018, som ændret ved § 21 i lov nr. 1728 af 27. december 2018, § 28 i lov nr. 1126 af 19. november 2019 og § 7 i lov nr. 1295 af 5. december 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, udgår »fra den 1. januar 2014«.

2. I § 1, stk. 1, nr. 1, ændres »118,25 øre« til: »173,79 øre«.

3. I § 1, stk. 1, nr. 2, ændres »738,50 kr.« til: »1.300,90 kr.«

4. I § 1, stk. 1, nr. 3, ændres »788,50 kr.« til: »1.350,90 kr.«

5. § 1, stk. 1, nr. 1-3, affattes således:

»1) For cigaretter: 193,54 øre pr. styk og 1 pct. af detailsalgsprisen, jf. § 28.

2) For røgtobak, der efter regler fastsat i medfør af stk. 2 er defineret som groftskåret røgtobak: 1.500,90 kr. pr. kilogram.

3) For røgtobak, der efter regler fastsat i medfør af stk. 2 er defineret som finskåret røgtobak: 1.550,90 kr. pr. kilogram.«

6. § 7, stk. 1, affattes således:

»Af cigarer, cerutter og cigarillos betales afgift til statskassen med 52,7 øre pr. styk plus 10 pct. af detailprisen efter § 28, dog skal afgiften og den beregnede moms af detailprisen fastsat efter § 28 mindst udgøre i alt 133,9 øre pr. styk.«

7. § 7, stk. 1, affattes således:

»Af cigarer, cerutter og cigarillos betales afgift til statskassen med 101,01 øre pr. styk plus 10 pct. af detailprisen efter § 28, dog skal afgiften og den beregnede moms af detailprisen fastsat efter § 28 mindst udgøre i alt 202,90 øre pr. styk.«

8. § 7, stk. 1, affattes således:

»Af cigarer, cerutter og cigarillos betales afgift til statskassen med 118,51 øre pr. styk plus 10 pct. af detailprisen efter § 28, dog skal afgiften og den beregnede moms af detailprisen fastsat efter § 28 mindst udgøre i alt 227,90 øre pr. styk.«

9. I § 7, stk. 2, ændres »kalenderår« til: »tidspunkt«.

§ 2

I lov om forskellige forbrugsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 22. februar 2018, som ændret ved § 5 i lov nr. 1431 af 5. december 2018, § 8 i lov nr. 1728 af 27. december 2018, § 12 i lov nr. 1126 af 19. november 2019 og § 2 i lov nr. 1295 af 5. december 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 13, stk. 1, ændres »73 kr. og 85 øre« til: »113 kr.«

2. I § 13, stk. 2, ændres »268 kr. og 44 øre« til: »410 kr. og 76 øre«.

3. § 13 affattes således:

»§ 13. Der skal af kardusskrå og snus til nasalt brug, som er lovligt at markedsføre efter lov om tobaksvarer m.v., betales en afgift på 126 kr. og 93 øre pr. kilogram.

Stk. 2. Der skal af anden røgfri tobak, som er lovligt at markedsføre efter lov om tobaksvarer m.v., betales en afgift på 461 kr. og 37 øre pr. kilogram.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2020, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 1, nr. 1-4 og 7, og § 2, nr. 1 og 2, træder i kraft den 1. april 2020.

Stk. 3. § 1, nr. 5 og 8, og § 2, nr. 3, træder i kraft den 1. januar 2022.

Stk. 4. § 1, nr. 1-4 og 7, har alene virkning for varer, som fra og med den 1. april 2020 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres. § 1, nr. 5 og 8, har alene virkning for varer, som fra og med den 1. januar 2022 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres. § 1, nr. 6, har alene virkning for varer, som fra og med den 1. januar 2020 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres.

Stk. 5. Hvis en virksomhed registreret efter tobaksafgiftsloven fra og med den 20. november 2019 til og med den 31. marts 2020 køber stempelmærker til mere end 5 pct. flere styk cigaretter eller 5 pct. flere kilogram røgtobak, end virksomheden normalt ville gøre i en periode på 133 dage, anses det overskydende køb for foretaget den 1. april 2020 og vil blive efterreguleret i henhold til de i § 1, nr. 2-4, fastsatte afgiftssatser.

Stk. 6. Hvis en virksomhed registreret efter tobaksafgiftsloven fra og med den 20. november 2019 til og med den 31. marts 2020 lader flere end 5 pct. cigarer, cerutter eller cigarillos overgå til forbrug, jf. tobaksafgiftslovens § 8, end virksomheden normalt ville gøre i en periode på 133 dage, anses den mængde, der overstiger de 5 pct., som overgået til forbrug den 1. april 2020 og vil blive efterreguleret i henhold til de i § 1, nr. 7, fastsatte afgiftssatser.

Stk. 7. Ved afgørelsen af, til hvor mange styk cigaretter eller kilogram røgtobak en virksomhed normalt ville købe stempelmærker i en periode på 133 dage, jf. stk. 5, tages udgangspunkt i, til hvor mange styk cigaretter eller kilogram røgtobak virksomheden i gennemsnit har købt stempelmærker pr. dag fra og med den 1. januar 2019 til og med den 30. juni 2019, jf. dog stk. 9, 11 og 13. Antallet ganges herefter med 133.

Stk. 8. Ved afgørelsen af, hvor mange styk cigarer, cerutter eller cigarillos en virksomhed normalt lader overgå til forbrug i en periode på 133 dage, jf. stk. 6, tages udgangspunkt i, hvor mange styk cigarer, cerutter eller cigarillos virksomheden i gennemsnit har ladet overgå til forbrug pr. dag fra og med den 1. januar 2019 til og med den 30. juni 2019, jf. dog stk. 10, 12 og 14. Antallet ganges herefter med 133.

Stk. 9. For virksomheder, der pr. 1. januar 2019 til og med den 31. marts 2019 blev registreret efter tobaksafgiftsloven, tages der i afgørelsen af, til hvor mange styk cigaretter eller kilogram røgtobak virksomheden normalt ville købe stempelmærker i en periode på 133 dage, jf. stk. 5, udgangspunkt i, til hvor mange styk cigaretter eller kilogram røgtobak virksomheden i gennemsnit har købt stempelmærker pr. dag fra og med den 1. april 2019 til og med den 30. juni 2019. Herefter anvendes metoden i stk. 7.

Stk. 10. For virksomheder, der pr. 1. januar 2019 til og med den 31. marts 2019 for første gang har ladet cigarer, cerutter eller cigarillos overgå til forbrug, tages der i afgørelsen af, hvor mange styk cigarer, cerutter eller cigarillos virksomheden normalt lader overgå til forbrug i en periode på 133 dage, jf. stk. 6, udgangspunkt i, hvor mange styk cigarer, cerutter eller cigarillos virksomheden i gennemsnit har ladet overgå til forbrug pr. dag fra og med den 1. april 2019 til og med den 30. juni 2019. Herefter anvendes metoden i stk. 8.

Stk. 11. For virksomheder, der pr. 1. april 2019 til og med den 30. september 2019 blev registreret efter tobaksafgiftsloven, tages der i afgørelsen af, til hvor mange styk cigaretter eller kilogram røgtobak virksomheden normalt ville købe stempelmærker i en periode på 133 dage, jf. stk. 5, udgangspunkt i, til hvor mange styk cigaretter eller kilogram røgtobak virksomheden i gennemsnit har købt stempelmærker pr. dag fra og med den 1. oktober 2019 til og med den 1. november 2019. Herefter anvendes metoden i stk. 7.

Stk. 12. For virksomheder, der pr. 1. april 2019 til og med den 30. september 2019 for første gang har ladet cigarer, cerutter eller cigarillos overgå til forbrug, tages der i afgørelsen af, hvor mange styk cigarer, cerutter eller cigarillos virksomheden normalt lader overgå til forbrug i en periode på 133 dage, jf. stk. 6, udgangspunkt i, hvor mange styk cigarer, cerutter eller cigarillos virksomheden i gennemsnit har ladet overgå til forbrug pr. dag fra og med den 1. oktober 2019 til og med den 1. november 2019. Herefter anvendes metoden i stk. 8.

Stk. 13. For virksomheder, der pr. 1. oktober 2019 registreres efter tobaksafgiftsloven, finder stk. 5 ikke anvendelse.

Stk. 14. For virksomheder, der pr. 1. oktober 2019 for første gang har ladet cigarer, cerutter eller cigarillos overgå til forbrug, finder stk. 6 ikke anvendelse.

Stk. 15. Virksomheder, der er koncernforbundne, betragtes i stk. 5-14 som en enkelt virksomhed.

Stk. 16. Hvis en virksomhed registreret efter tobaksafgiftsloven fra og med den 1. april 2020 til og med den 31. december 2021 køber stempelmærker til mere end 5 pct. flere styk cigaretter eller 5 pct. flere kilogram røgtobak, end virksomheden normalt ville gøre i en periode på 640 dage, anses det overskydende køb for foretaget den 1. januar 2022 og vil blive efterreguleret i henhold til de i § 1, nr. 5, fastsatte afgiftssatser.

Stk. 17. Hvis en virksomhed registreret efter tobaksafgiftsloven fra og med den 1. april 2020 til og med den 31. december 2021 lader flere end 5 pct. cigarer, cerutter eller cigarillos overgå til forbrug, jf. tobaksafgiftslovens § 8, end virksomheden normalt ville gøre i en periode på 640 dage, anses den mængde, der overstiger de 5 pct., som overgået til forbrug den 1. januar 2022 og vil blive efterreguleret i henhold til de i § 1, nr. 8, fastsatte afgiftssatser.

Stk. 18. Ved afgørelsen af, til hvor mange styk cigaretter eller kilogram røgtobak en virksomhed normalt ville købe stempelmærker i en periode på 640 dage, jf. stk. 16, tages udgangspunkt i, til hvor mange styk cigaretter eller kilogram røgtobak virksomheden i gennemsnit har købt stempelmærker pr. dag fra og med den 1. januar 2019 til og med den 30. juni 2019, jf. dog stk. 20, 22 og 36. Antallet ganges herefter med 275.

Stk. 19. Ved afgørelsen af, hvor mange styk cigarer, cerutter eller cigarillos en virksomhed normalt lader overgå til forbrug i en periode på 640 dage, jf. stk. 17, tages udgangspunkt i, hvor mange styk cigarer, cerutter eller cigarillos virksomheden i gennemsnit har ladet overgå til forbrug pr. dag fra og med den 1. januar 2019 til og med den 30. juni 2019, jf. dog stk. 21, 23 og 37. Antallet ganges herefter med 275.

Stk. 20. For virksomheder, der pr. 1. januar 2019 til og med den 31. marts 2019 blev registreret efter tobaksafgiftsloven, tages der i afgørelsen af, til hvor mange styk cigaretter eller kilogram røgtobak virksomheden normalt ville købe stempelmærker i en periode på 640 dage, jf. stk. 16, udgangspunkt i, til hvor mange styk cigaretter eller kilogram røgtobak virksomheden i gennemsnit har købt stempelmærker pr. dag fra og med den 1. april 2019 til og med den 30. juni 2019. Herefter anvendes metoden i stk. 18.

Stk. 21. For virksomheder, der pr. 1. januar 2019 til og med den 31. marts 2019 for første gang har ladet cigarer, cerutter eller cigarillos overgå til forbrug, tages der i afgørelsen af, hvor mange styk cigarer, cerutter eller cigarillos virksomheden normalt lader overgå til forbrug i en periode på 640 dage, jf. stk. 17, udgangspunkt i, hvor mange styk cigarer, cerutter eller cigarillos virksomheden i gennemsnit har ladet overgå til forbrug pr. dag fra og med den 1. april 2019 til og med den 30. juni 2019. Herefter anvendes metoden i stk. 19.

Stk. 22. For virksomheder, der pr. 1. april 2019 til og med den 30. september 2019 blev registreret efter tobaksafgiftsloven, tages der i afgørelsen af, til hvor mange styk cigaretter eller kilogram røgtobak virksomheden normalt ville købe stempelmærker i en periode på 640 dage, jf. stk. 16, udgangspunkt i, til hvor mange styk cigaretter eller kilogram røgtobak virksomheden i gennemsnit har købt stempelmærker pr. dag fra og med den 1. oktober 2019 til og med den 1. november 2019. Herefter anvendes metoden i stk. 18.

Stk. 23. For virksomheder, der pr. 1. april 2019 til og med den 30. september 2019 for første gang har ladet cigarer, cerutter eller cigarillos overgå til forbrug, tages der i afgørelsen af, hvor mange styk cigarer, cerutter eller cigarillos virksomheden normalt lader overgå til forbrug i en periode på 640 dage, jf. stk. 17, udgangspunkt i, hvor mange styk cigarer, cerutter eller cigarillos virksomheden i gennemsnit har ladet overgå til forbrug pr. dag fra og med den 1. oktober 2019 til og med den 1. november 2019. Herefter anvendes metoden i stk. 19.

Stk. 24. For virksomheder, der pr. 1. oktober 2019 til og med den 31. marts 2020 blev registreret efter tobaksafgiftsloven, tages der i afgørelsen af, til hvor mange styk cigaretter eller kilogram røgtobak virksomheden normalt ville købe stempelmærker i en periode på 640 dage, jf. stk. 16, udgangspunkt i, til hvor mange styk cigaretter eller kilogram røgtobak virksomheden i gennemsnit har købt stempelmærker pr. dag fra og med den 1. april 2020 til og med den 30. juni 2020. Herefter anvendes metoden i stk. 18.

Stk. 25. For virksomheder, der pr. 1. oktober 2020 til og med den 31. marts 2020 for første gang har ladet cigarer, cerutter eller cigarillos overgå til forbrug, tages der i afgørelsen af, hvor mange styk cigarer, cerutter eller cigarillos virksomheden normalt lader overgå til forbrug i en periode på 640 dage, jf. stk. 17, udgangspunkt i, hvor mange styk cigarer, cerutter eller cigarillos virksomheden i gennemsnit har ladet overgå til forbrug pr. dag fra og med den 1. april 2020 til og med den 30. juni 2020. Herefter anvendes metoden i stk. 19.

Stk. 26. For virksomheder, der pr. 1. april 2020 til og med den 30. juni 2020 blev registreret efter tobaksafgiftsloven, tages der i afgørelsen af, til hvor mange styk cigaretter eller kilogram røgtobak virksomheden normalt ville købe stempelmærker i en periode på 640 dage, jf. stk. 16, udgangspunkt i, til hvor mange styk cigaretter eller kilogram røgtobak virksomheden i gennemsnit har købt stempelmærker pr. dag fra og med den 1. juli 2020 til og med den 30. september 2020. Herefter anvendes metoden i stk. 18.

Stk. 27. For virksomheder, der pr. 1. april 2020 til og med den 30. juni 2020 for første gang har ladet cigarer, cerutter eller cigarillos overgå til forbrug, tages der i afgørelsen af, hvor mange styk cigarer, cerutter eller cigarillos virksomheden normalt lader overgå til forbrug i en periode på 640 dage, jf. stk. 17, udgangspunkt i, hvor mange styk cigarer, cerutter eller cigarillos virksomheden i gennemsnit har ladet overgå til forbrug pr. dag fra og med den 1. juli 2020 til og med den 30. september 2020. Herefter anvendes metoden i stk. 19.

Stk. 28. For virksomheder, der pr. 1. juli 2020 til og med den 30. september 2020 blev registreret efter tobaksafgiftsloven, tages der i afgørelsen af, til hvor mange styk cigaretter eller kilogram røgtobak virksomheden normalt ville købe stempelmærker i en periode på 640 dage, jf. stk. 16, udgangspunkt i, til hvor mange styk cigaretter eller kilogram røgtobak virksomheden i gennemsnit har købt stempelmærker pr. dag fra og med den 1. oktober 2020 til og med den 31. december 2020. Herefter anvendes metoden i stk. 18.

Stk. 29. For virksomheder, der pr. 1. juli 2020 til og med den 30. september 2020 for første gang har ladet cigarer, cerutter eller cigarillos overgå til forbrug, tages der i afgørelsen af, hvor mange styk cigarer, cerutter eller cigarillos virksomheden normalt lader overgå til forbrug i en periode på 640 dage, jf. stk. 17, udgangspunkt i, hvor mange styk cigarer, cerutter eller cigarillos virksomheden i gennemsnit har ladet overgå til forbrug pr. dag fra og med den 1. oktober 2020 til og med den 31. december 2020. Herefter anvendes metoden i stk. 19.

Stk. 30. For virksomheder, der pr. 1. oktober 2020 til og med den 31. december 2020 blev registreret efter tobaksafgiftsloven, tages der i afgørelsen af, til hvor mange styk cigaretter eller kilogram røgtobak virksomheden normalt ville købe stempelmærker i en periode på 640 dage, jf. stk. 16, udgangspunkt i, til hvor mange styk cigaretter eller kilogram røgtobak virksomheden i gennemsnit har købt stempelmærker pr. dag fra og med den 1. januar 2021 til og med den 31. marts 2021. Herefter anvendes metoden i stk. 18.

Stk. 31. For virksomheder, der pr. 1. oktober 2020 til og med den 31. december 2020 for første gang har ladet cigarer, cerutter eller cigarillos overgå til forbrug, tages der i afgørelsen af, hvor mange styk cigarer, cerutter eller cigarillos virksomheden normalt lader overgå til forbrug i en periode på 640 dage, jf. stk. 17, udgangspunkt i, hvor mange styk cigarer, cerutter eller cigarillos virksomheden i gennemsnit har ladet overgå til forbrug pr. dag fra og med den 1. januar 2021 til og med den 30. april 2021. Herefter anvendes metoden i stk. 19.

Stk. 32. For virksomheder, der pr. 1. januar 2021 til og med den 31. marts 2021 blev registreret efter tobaksafgiftsloven, tages der i afgørelsen af, til hvor mange styk cigaretter eller kilogram røgtobak virksomheden normalt ville købe stempelmærker i en periode på 640 dage, jf. stk. 16, udgangspunkt i, til hvor mange styk cigaretter eller kilogram røgtobak virksomheden i gennemsnit har købt stempelmærker pr. dag fra og med den 1. april 2021 til og med den 30. juni 2021. Herefter anvendes metoden i stk. 18.

Stk. 33. For virksomheder, der pr. 1. januar 2021 til og med den 31. marts 2021 for første gang har ladet cigarer, cerutter eller cigarillos overgå til forbrug, tages der i afgørelsen af, hvor mange styk cigarer, cerutter eller cigarillos virksomheden normalt lader overgå til forbrug i en periode på 640 dage, jf. stk. 17, udgangspunkt i, hvor mange styk cigarer, cerutter eller cigarillos virksomheden i gennemsnit har ladet overgå til forbrug pr. dag fra og med den 1. april 2021 til og med den 30. juni 2021. Herefter anvendes metoden i stk. 19.

Stk. 34. For virksomheder, der pr. 1. april 2021 til og med den 30. juni 2021 blev registreret efter tobaksafgiftsloven, tages der i afgørelsen af, til hvor mange styk cigaretter eller kilogram røgtobak virksomheden normalt ville købe stempelmærker i en periode på 640 dage, jf. stk. 16, udgangspunkt i, til hvor mange styk cigaretter eller kilogram røgtobak virksomheden i gennemsnit har købt stempelmærker pr. dag fra og med den 1. juli 2021 til og med den 30. september 2021. Herefter anvendes metoden i stk. 18.

Stk. 35. For virksomheder, der pr. 1. april 2021 til og med den 30. juni 2021 for første gang har ladet cigarer, cerutter eller cigarillos overgå til forbrug, tages der i afgørelsen af, hvor mange styk cigarer, cerutter eller cigarillos virksomheden normalt lader overgå til forbrug i en periode på 640 dage, jf. stk. 17, udgangspunkt i, hvor mange styk cigarer, cerutter eller cigarillos virksomheden i gennemsnit har ladet overgå til forbrug pr. dag fra og med den 1. juli 2021 til og med den 30. september 2021. Herefter anvendes metoden i stk. 19.

Stk. 36. For virksomheder, der pr. 1. juli 2021 registreres efter tobaksafgiftsloven, finder stk. 16 ikke anvendelse.

Stk. 37. For virksomheder, der pr. 1. juli 2021 for første gang har ladet cigarer, cerutter eller cigarillos overgå til forbrug, finder stk. 17 ikke anvendelse.

Stk. 38. Virksomheder, der er koncernforbundne, betragtes i stk. 16-37 som en enkelt virksomhed.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2019

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Morten Bødskov

Officielle noter

1) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation).