Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og formål
Kapitel 2 Indhold og mål for hygiejnekursus for tatovører
Kapitel 3 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om hygiejnekursus for tatovører

I medfør af § 7, stk. 4 i tatoveringsloven, lov nr. 695 af 8. juni 2018, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og formål

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter regler om længde og indhold af det hygiejnekursus, der i henhold til tatoveringslovens § 7, stk. 2, skal være gennemført, for at kunne udføre tatovering i erhvervsmæssigt øjemed.

Kapitel 2

Indhold og mål for hygiejnekursus for tatovører

§ 2. Hygiejnekursets mål er at forebygge infektioner i forbindelse med tatovering på tatoveringssteder. Tatovøren skal erhverve sig tilstrækkelig viden om forholdsregler, der kan forebygge infektioner i forbindelse med tatovering på registrerede tatoveringssteder. Tatovøren skal selvstændigt kunne planlægge og udføre tatovering, således at risikoen for infektion begrænses. Tatovøren skal i praksis kunne anvende viden fra hygiejnekurset i forbindelse med tatovering.

Stk. 2. Læringsmål for hygiejnekurset er, at tatovøren opnår viden, færdigheder og kompetencer om:

1) Smitteveje og infektionsrisici i forbindelse med tatovering.

2) Håndhygiejne og kan demonstrere, hvordan håndhygiejne udføres korrekt.

3) Korrekt brug af værnemidler.

4) Infektionshygiejniske krav til lokaler, inventar og indretning på tatoveringssteder.

5) Opdeling af tatoveringsstedet i rene og urene områder.

6) Rengøring og desinfektion af lokaler, inventar og udstyr.

7) Rengøring, desinfektion og sterilisation af tatoveringsudstyr til flergangsbrug og kan udføre dette.

8) Korrekt infektionshygiejnisk håndtering af tatoveringsblæk.

9) Opbevaring af tatoveringsblæk samt sterilt og rent tatoveringsudstyr.

10) Forberedelse af huden inden tatovering.

11) Forebyggelse af stik- og skæreuheld.

12) Indhold i og pligten til at udlevere det informationsmateriale, som Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder.

§ 3. Hygiejnekurset for tatovører skal følge de infektionshygiejniske krav, der fremgår af den til enhver tid gældende bekendtgørelse og vejledning om infektionshygiejne og forbrugerinformation på tatoveringssteder.

Stk. 2. Hygiejnekurset for tatovører skal tilrettelægges med respekt for bekendtgørelse og vejledning om infektionshygiejne, som nævnt i stk. 1, og så det afspejler de branchespecifikke forhold, der gør sig gældende, herunder om smitte og infektionsrisici ved tatovering samt opbevaring af tatoveringsudstyr og tatoveringsblæk.

Stk. 3. Hygiejnekurset for tatovører skal tilrettelægges med veksling mellem teoretiske og praktiske øvelser samt demonstrationer, der tager udgangspunkt i arbejdet som registreret tatovør.

Varighed og dokumentation

§ 4. Hygiejnekursus for tatovører er et sammenhængende dagskursus, hvoraf undervisningstiden skal udgøre 6 timer.

Stk. 2. Kursisten dokumenterer med et kursusbevis, at vedkommende har gennemført et hygiejnekursus for tatovører, der lever op til kravene i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Kursusbeviset skal indeholde navn på kursusdeltager, indhold og varighed af kurset, dato for gennemførelse af kurset og navn på kursusudbyder.

§ 5. Tatovører ansat på eller tilknyttet et registreret tatoveringssted, herunder borgere fra EU eller øvrige lande, som kan dokumentere at have kompetencer svarende til kravene i denne bekendtgørelse, kan tatovere i erhvervsmæssigt øjemed.

Kapitel 3

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2020.

Statens Serum Institut, den 20. december 2019

Ole Jensen

/ Mathilde Winkel Madsen