Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

(Sikring af borgernes retsstilling ved indgåelse af aftaler med foreninger og private virksomheder om overdragelse af arbejdsgiverfunktionen i ordninger efter §§ 95 og 96 i lov om social service m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 7. august 2019, som ændret senest ved lov nr. 1433 af 17. december 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 95, stk. 4, indsættes som 4. pkt.:

»En aftale om overførsel af tilskuddet til en forening eller privat virksomhed er ikke bindende for tilskudsmodtageren, hvis foreningen eller den private virksomhed ikke var godkendt af socialtilsynet på tidspunktet for aftalens indgåelse, og hvis foreningen eller den private virksomhed ikke på dette tidspunkt gjorde tilskudsmodtageren bekendt med dette.«

2. I § 96, stk. 2, indsættes som 4. pkt.:

»En aftale om overførsel af tilskuddet til en forening eller privat virksomhed er ikke bindende for borgeren, hvis foreningen eller den private virksomhed ikke var godkendt af socialtilsynet på tidspunktet for aftalens indgåelse, og hvis foreningen eller den private virksomhed ikke på dette tidspunkt gjorde borgeren bekendt med dette.«

3. I § 96 a indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Er der indgået aftale om, at tilskuddet til ansættelse af hjælpere efter § 95 eller borgerstyret personlig assistance efter § 96 skal overføres til en forening eller privat virksomhed, kan kommunalbestyrelsen kun udbetale tilskuddet til foreningen eller den private virksomhed, hvis foreningen eller den private virksomhed er godkendt af socialtilsynet.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

4. Tre steder i § 151 b, stk. 2, ændres »Socialstyrelsen« til: »Sundhedsstyrelsen«.

§ 2

I lov om socialtilsyn, jf. lovbekendtgørelse nr. 846 af 21. august 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 18 b, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:

»Socialtilsynet underretter alle kommuner om ophør af en godkendelse.«

2. I § 18 b indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Socialtilsynene offentliggør en fælles oversigt over foreninger og private virksomheder, der er godkendt til at varetage arbejdsgiverfunktioner i ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter §§ 95 og 96 i lov om social service. Oversigten opdateres løbende.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

3. I § 18 d ændres »§ 18 b, stk. 4« til: »§ 18 b, stk. 4, 1. pkt.«

4. I § 19, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 18 b, stk. 4« til: »§ 18 b, stk. 4, 1. pkt.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. § 1, nr. 1 og 2, finder ikke anvendelse for aftaler med en forening eller privat virksomhed om overførsel af tilskud efter §§ 95 og 96 i lov om social service, som er indgået inden lovens ikrafttræden. For sådanne aftaler finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2019

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Astrid Krag