Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og dobbeltuddannelse
Kapitel 2 Adgangskrav til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser
Kapitel 3 Optagelse på de selvstændige overbygningsuddannelser (professionsbachelor)
Kapitel 4 Fælles bestemmelser
Kapitel 5 Andre bestemmelser
Kapitel 6 Ikrafttræden m.v.
Bilag 1 Specifikke adgangskrav ved de enkelte erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
Bilag 2 Fag fra erhvervsuddannelse, der kan sidestilles med gymnasiale enkeltfag i f.t.opfyldelse af specifikke adgangskrav
Bilag 3 Erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, der ikke er omfattet af § 2, stk. 1 og 2, jf. § 2, stk. 3
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af § 1, stk. 2-5, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 30. august 2017, som ændret ved lov nr. 311 af 25. april 2018, § 22, stk. 1, nr. 4, og § 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1343 af 10. december 2019, § 15, stk. 1, i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019, § 27 og § 42, stk. 1, i lov om medie- og journalisthøjskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 8. august 2019, § 10, stk. 1, nr. 3, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 787 af 8. august 2019, og § 12, stk. 1, nr. 1, i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 781 af 8. august 2019, og efter forhandling med sundheds- og ældreministeren, fastsættes efter bemyndigelse og efter bemyndigelse i henhold til § 1, nr. 4 og 17, § 2, nr. 3 og 9, § 3, nr. 4 og 11, og § 9, nr. 1, 2, 5 og 6, i bekendtgørelse nr. 1370 af 11. december 2019 om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Forskning og Uddannelse:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og dobbeltuddannelse

§ 1. Bekendtgørelsen vedrører adgangskrav, optagelse, indskrivning og udskrivning ved erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser og selvstændige overbygningsuddannelser (professionsbachelor) tilrettelagt som heltidsuddannelse.

Dobbeltuddannelse

§ 2. En ansøger kan ikke optages eller indskrives på den ansøgte uddannelse, hvis vedkommende har gennemført en fuldt statsfinansieret dansk uddannelse tilrettelagt som heltidsuddannelse på tilsvarende eller et højere niveau.

Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren kan beslutte, at adgang til visse uddannelser ikke er omfattet af stk. 1. Undtagne uddannelser fremgår af bilag 3.

Stk. 3. Institutionen dispenserer fra stk. 1, hvis

1) ansøgeren ikke kan benytte den gennemførte uddannelse på grund af helbredsmæssige forhold,

2) den første uddannelse er gennemført mindst 6 år før studiestart på den ansøgte uddannelse,

3) den første uddannelse ikke længere kan anvendes på arbejdsmarkedet, f.eks. som følge af ændrede krav fra en autorisationsmyndighed, eller fordi den teknologiske udvikling i al væsentlighed har overflødiggjort uddannelsen, eller

4) ansøgeren søger optagelse på den selvstændige overbygningsuddannelse (professionsbachelor), der udgør den naturlige overbygning til den erhvervsakademiuddannelse, jf. bilag 1, som vedkommende allerede var optaget på den 1. februar 2017.

Kapitel 2

Adgangskrav til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser

§ 3. Adgang til en uddannelse forudsætter, at ansøgeren opfylder de adgangskrav, der er fastsat i bilag 1.

Stk. 2. Adgangskravene kan være en gymnasial eksamen eller en erhvervsuddannelse (generelt adgangskrav). Endvidere skal ansøgeren opfylde de specifikke adgangskrav, der fremgår af bilag 1. Uddannelsesinstitutionerne kan bestemme, at ansøgeren skal bestå en adgangsprøve, der fremgår af bilag 1. Endvidere kan optagelse forudsætte, at ansøgeren skal opfylde fastsatte karakterkrav.

Generelle adgangskrav

§ 4. Ved en gymnasial eksamen forstås i denne bekendtgørelse:

1) Almen studentereksamen (stx).

2) Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux).

3) Hf-eksamen/højere forberedelseseksamen med eller uden overbygning.

4) Merkantil studentereksamen (hhx).

5) Teknisk studentereksamen (htx).

6) Færøsk studentereksamen, Grønlands gymnasiale uddannelse, færøsk højere forberedelseseksamen, færøsk højere handelseksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen fra Grønland, færøsk højere teknisk eksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen fra Grønland, eksamen fra Duborg-skolen og fra A. P. Møller Skolen.

7) Gymnasiale indslusningskurser for flygtninge og indvandrere (GIF).

8) Dansk/Fransk Baccalauréat (DFB), Europæisk Baccalauréat (EB), International Baccalaureate (IB) med IB-Diploma, Option Internationale de Baccalauréat (OIB) og dansk-tysk studentereksamen (DIAP).

9) Udenlandsk eksamen m.v., som er sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen.

Stk. 2. International Baccalaureate (IB) med IB-Course Result på mindst 18 point sidestilles med en hf-eksamen uden overbygning, jf. stk. 1, hvis ansøgeren har opnået mindst karakteren 3 i hvert af de 6 fag, der indgår i IB-forløbet.

Stk. 3. Bevis for eux 1. del sidestilles med en hf-eksamen uden overbygning, jf. stk. 1.

Stk. 4. Kravet om adgangsgivende eksamen kan opfyldes med adgangseksamen til ingeniøruddannelserne ved ansøgning om optagelse på visse tekniske uddannelser, jf. bilag 1.

Stk. 5. Vurdering af udenlandske eksaminer foretages i henhold til lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.

Specifikke adgangskrav

§ 5. Ved specifikke adgangskrav forstås bestemte gymnasiale fag på A-, B-, C-, D- eller E-niveau, jf. reglerne for gymnasiale uddannelser, for erhvervsuddannelse eller for almen voksenuddannelse. Adgangskravet kan opfyldes gennem fag fra en erhvervsuddannelse, når faget er sidestillet med et gymnasialt enkeltfag, jf. bilag 2.

Stk. 2. De specifikke adgangskrav fremgår af bilag 1. Faget er bestået, når det vægtede gennemsnit af samtlige opnåede karakterer i det konkrete fag er mindst 2,0 uden oprunding. Adgangskravene fastsættes af Uddannelses- og Forskningsministeriet efter indstilling af udbyderne af uddannelsen.

Stk. 3. Den 1. februar offentliggør Styrelsen for Forskning og Uddannelse ændringer af de specifikke adgangskrav på optagelsesportalen www.optagelse.dk. Skærpelser varsles pr. 1. februar med mindst 2 år før, de skærpede krav træder i kraft. Varslingsperioden beregnes fra 1. februar til 1. februar to år senere.

Stk. 4. Uddannelsesinstitutionen afgør i det enkelte tilfælde, om adgangskravet er opfyldt, når adgangskravet i bilag 1 er fastsat til en relevant erhvervsuddannelse og der ikke er anført en specifik erhvervsuddannelse.

Stk. 5. Når adgangskravet omfatter gymnasiale enkeltfag, skal institutionen vurdere udenlandske adgangsgrundlag i henhold til lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer, jf. § 4, stk. 5.

Adgangsprøve

§ 6. De udbydende institutioner af samme uddannelse fastsætter i fællesskab eventuelle regler om adgangsprøver. Krav om deltagelse i en adgangsprøve varsles på optagelsesportalen www.optagelse.dk senest 1. februar, året før kravet får virkning.

Stk. 2. Hvis studiepladserne opdeles i kvoter, jf. § 10, kan de udbydende institutioner beslutte, at en adgangsprøve kun skal omfatte ansøgere, der søger om optagelse gennem kvote 1 eller kvote 2.

Karakterkrav

§ 7. Uddannelsesinstitutionen kan kræve, at ansøgeren har opnået mindst et bestemt gennemsnit i den adgangsgivende eksamen. Endvidere kan institutionen kræve, at ansøgeren har opnået mindst en bestemt karakter i udvalgte fag.

Stk. 2. Institutionen kan bestemme, at resultatet af en prøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet i udvalgte fag. Institutionen tilrettelægger prøven, som skal dokumentere, at ansøgeren besidder de krævede kvalifikationer. Prøven kan kun omfatte ansøgere, der ikke opfylder karakterkravet.

Stk. 3. Institutionen kan bestemme, at et fastsat karakterkrav kun gælder for ansøgere i kvote 1 eller kvote 2.

Stk. 4. Fastsættelse af karakterkrav og efterfølgende ændringer skal meddeles Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Information om gældende karakterkrav og varslinger offentliggøres på optagelsesportalen www.optagelse.dk. Fastsættelse af karakterkrav og skærpelser skal varsles året før fastsættelsen eller skærpelsen træder i kraft.

Stk. 5. Institutionen kan dispensere fra fastsatte karakterkrav, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Optagelse på andet grundlag

§ 8. En ansøger kan søge om optagelse på baggrund af andre dokumenterede kvalifikationer end de fastsatte adgangskrav. Ansøgningen indgår i optagelsesprocessen på lige fod med de øvrige ansøgninger, hvis uddannelsesinstitutionen har vurderet, at ansøgeren har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.

Stk. 2. Institutionen kan kræve, at ansøgeren inden studiestart har bestået supplerende fag for at dokumentere nødvendige kvalifikationer.

Stk. 3. Institutionens faglige vurdering efter stk. 1 og 2 omfatter kun den ansøgte uddannelse ved den pågældende institution.

Betinget optagelse

§ 9. Uddannelsesinstitutionen kan optage ansøgere, som ikke opfylder adgangskravene ved ansøgningsfristens udløb. Optagelsen er betinget af, at ansøgeren opfylder adgangskravene inden studiestart eller umiddelbart derefter. Institutionen fastsætter en frist for, hvornår kravene skal være opfyldt.

Kvoter

§ 10. Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser på uddannelsen, opdeles pladserne i kvote 1 og kvote 2. Overskydende pladser fra den ene kvote overføres til den anden kvote.

Stk. 2. Styrelsen for Forskning og Uddannelse fastsætter hvert år kvoternes størrelse efter indstilling fra uddannelsesinstitutionerne.

Stk. 3. Styrelsen kan godkende, at de udbydende institutioner af samme uddannelse, kan anvende et andet optagelsessystem.

Stk. 4. Oplysninger om kvotefordeling eller det anvendte optagelsessystem skal fremgå af institutionens hjemmeside.

Ansøgningsproces - sommeroptag

§ 11. Ansøgning om optagelse i kvote 1 og 2 indgives digitalt via optagelsesportalen www.optagelse.dk, medmindre uddannelsesinstitutionen har accepteret, at ansøgningen kan indgives på en anden måde, jf. bekendtgørelse om digital kommunikation ved ansøgning om optagelse på videregående uddannelse.

Stk. 2. Der kan ansøges om optagelse på op til otte uddannelser i prioriteret rækkefølge.

Stk. 3. Hvis ansøgeren ikke har modtaget den relevante dokumentation inden ansøgningsfristens udløb, kan dokumentationen indsendes efterfølgende. Institutionen fastsætter betingelserne, herunder fristen, for eftersendelse af dokumentation. Oplysningerne skal fremgå af institutionens hjemmeside.

§ 12. Fristen for at ansøge om optagelse er den 15. marts kl. 12:00 for:

1) Ansøgninger i kvote 2.

2) Ansøgere, der skal deltage i en adgangs- eller optagelsesprøve.

3) Ansøgere med udenlandske adgangsgivende eksaminer, jf. § 4, stk. 1, nr. 8 og 9.

4) Ansøgninger på andet grundlag, jf. § 8.

5) Ansøgninger i kvote 1, der omfatter en ansøgning om dispensation efter § 14, stk. 5.

6) Grønlandske ansøgere, der søger optagelse uden om adgangsbegrænsningen efter den grønlandske særordning, jf. § 20.

7) Ansøgninger til uddannelser, hvor institutionen ikke optager efter kvotesystemet, medmindre institutionen har valgt 5. juli som ansøgningsfrist.

8) Ansøgninger om genoptagelse, jf. § 34.

Stk. 2. Fristen for at ansøge om optagelse er den 5. juli kl. 12:00 for ansøgninger i kvote 1.

Stk. 3. En ansøgning bliver vurderet i både kvote 1 og 2, hvis ansøgningen indgives senest den 15. marts kl. 12:00. Vurdering i kvote 1 forudsætter dog, at ansøgeren har en adgangsgivende eksamen, der kan omregnes til en optagelseskvotient.

Stk. 4. Ansøgeren kan ændre i prioriteringen af de søgte uddannelser indtil den 5. juli kl. 12.00.

Stk. 5. Institutionen kan dispensere fra stk. 1-2, og 4, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Ansøgningsproces - vinteroptag

§ 13. Uddannelsesinstitutionen kan beslutte at optage studerende om vinteren med henblik på studiestart i forårssemestret. Omfanget af udbudte uddannelser fastsættes af institutionen. Optagelsesprocessen, herunder ansøgningsfrist, fastsættes af institutionen og offentliggøres på institutionens hjemmeside.

Stk. 2. Når ansøgningsprocessen er tilendebragt, og tilbud om studieplads eller afslag på optagelse er udsendt, skal institutionen oplyse om eventuelle ledige studiepladser på sin hjemmeside.

Stk. 3. Ophør af vinteroptag på en uddannelse skal varsles senest den 1. februar, året før det sidste vinteroptag gennemføres.

Stk. 4. Ingen af bekendtgørelsens bestemmelser, der vedrører Den Koordinerede Tilmelding, finder anvendelse for vinteroptag.

Kvote 1

§ 14. Studiepladserne i kvote 1 tildeles efter faldende optagelseskvotient. Adgangsgrundlag efter § 4, stk. 1, nr. 1-8, og § 4, stk. 2 og 3, indgår, hvis adgangsgrundlaget kan omregnes til en optagelseskvotient.

Stk. 2. Optagelseskvotienten er

1) eksamensgennemsnittet ifølge beviset for den adgangsgivende eksamen, eller

2) eksamensgennemsnittet af en udenlandsk eksamen omregnet til 7-trins-skalaen.

Stk. 3. Hvis ansøgeren har gennemført flere adgangsgivende eksaminer, anvendes eksamensgennemsnittet i den først gennemførte eksamen.

Stk. 4. Den laveste optagelseskvotient, der udløser et tilbud om en studieplads, kaldes grænsekvotienten. Hvis der herefter er flere ledige pladser, fordeler den Koordinerede Tilmelding de resterende studiepladser ved lodtrækning. Lodtrækningen omfatter alle ansøgere, der har en optagelseskvotient, der er 0,1 karakterpoint lavere end grænsekvotienten.

Stk. 5. Uddannelsesinstitutionen kan give tilbud om en studieplads til en ansøger, selvom optagelseskvotienten er lavere end grænsekvotienten. Tilbud om en studieplads forudsætter, at institutionen vurderer, at der foreligger usædvanlige forhold, der har påvirket ansøgerens opnåede resultater i den adgangsgivende eksamen. Sidste års grænsekvotient og ansøgerens optagelseskvotient skal indgå i institutionens vurdering.

Kvote 2

§ 15. Studiepladserne i kvote 2 tildeles på baggrund af en konkret vurdering til:

1) Ansøgere, som ikke har tilstrækkelig kvotient til optagelse i kvote 1.

2) Ansøgere, som har en adgangsgivende eksamen uden et påført eksamensgennemsnit.

3) Ansøgere med adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.

4) Ansøgere, der ikke har en adgangsgivende eksamen, men som har tilsvarende kvalifikationer.

5) Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen, der ikke kan omregnes til 7-trins-skalaen.

6) Ansøgere, der skal deltage i en adgangsprøve, en adgangsgivende samtale eller lignende.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionerne fastsætter, hvilke objektive og faglige kriterier, der indgår i vurderingen. Erhvervsarbejde og andre aktiviteter kan højest indgå i vurderingen med en periode på sammenlagt 12 måneder. Institutionens vurdering kan omfatte optagelsesprøver, samtaler m.v. Kriterierne skal varsles på institutionens hjemmeside med mindst 1 år.

Stk. 3. Værnepligtstjeneste og udstationering som led i kontrakt med forsvaret sidestilles med erhvervsarbejde, jf. stk. 2. Kontraktperioden indtil studiestart kan indgå i vurderingen, jf. dog stk. 2, 2. pkt.

Stk. 4. Vurderingen kan omfatte ansøgerens opnåede karakterer i såvel den adgangsgivende eksamen som i enkelte fag. Hvis ansøgeren har gennemført flere adgangsgivende eksaminer, og eksamensgennemsnittet fra den adgangsgivende eksamen indgår i vurderingen, anvendes eksamensgennemsnittet fra den først gennemførte eksamen.

Stk. 5. Hvis institutionen vurderer, at der foreligger usædvanlige forhold, der har påvirket ansøgerens opnåede resultater i den adgangsgivende eksamen, kan de usædvanlige forhold inddrages i vurderingen af ansøgningen.

Standby-pladser

§ 16. Uddannelsesinstitutionen skal fastsætte et antal standby-pladser, som søges samtidig med den ordinære ansøgning om optagelse. Ansøgere opføres på en prioriteret venteliste efter samme kriterier som ved den ordinære optagelse.

Stk. 2. Institutionen giver ansøgeren tilbud om en studieplads inden for fire uger efter studiestarten, jf. dog stk. 3. Retten til en tilbudt studieplads bortfalder, hvis ansøgeren ikke har accepteret studiepladsen inden for en frist fastsat af institutionen.

Stk. 3. Hvis ansøgeren ikke har fået tilbud om optagelse inden fristens udløb, ændres standby-pladsen til et tilsagn om optagelse senest ved næste ordinære optag. Optagelse forudsætter, at ansøgeren opfylder de specifikke adgangskrav og karakterkrav, der gælder for uddannelsen det pågældende år. Hvis ansøgeren vil gøre brug af et tilsagn om optagelse, skal ansøgeren indgive en ny ansøgning ved næste ordinære optag.

Koordinering af optagelse

§ 17. Den Koordinerede Tilmelding koordinerer optagelsesprocessen. Efter aftale med Uddannelses- og Forskningsministeriet kan andre videregående uddannelser indgå i denne proces.

Stk. 2. På begæring af Uddannelses- og Forskningsministeriet skal uddannelsesinstitutionerne sende de oplysninger til Den Koordinerede Tilmelding, der er nødvendige for at gennemføre optagelsesprocessen.

Meddelelse af afgørelse

§ 18. Ansøgerne modtager svar på deres ansøgning den 28. juli, jf. dog stk. 3. Dog sendes svar fredagen før, hvis den 28. juli er en lørdag eller søndag.

Stk. 2. Den 28. juli sender Den Koordinerede Tilmelding meddelelse til de ansøgere, som ikke kan optages på nogen af de søgte uddannelser, jf. dog stk. 1, 2. pkt. Meddelelsen skal indeholde en henvisning til en oversigt over ledige studiepladser på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen kan sende svar før den 28. juli til ansøgere, som har behov for en opholdstilladelse som studerende, til ansøgere med funktionsnedsættelse og til ansøgere, der benytter sig af den grønlandske særordning. Det skal fremgå, at pladstilbuddet bortfalder, hvis ansøgeren modtager pladstilbud på en højere prioritet. Institutionen fastsætter en frist for accept af en tilbudt studieplads, dog senest den 5. juli.

Stk. 4. Retten til studieplads bortfalder, hvis ansøgeren ikke har accepteret tilbuddet inden for en frist fastsat af institutionen. Institutionen kan dispensere fra fristen, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Ledige studiepladser

§ 19. Uddannelsesinstitutionen fastsætter selv ansøgnings- og optagelsesprocedure, herunder frister, for optagelse på institutionens ledige studiepladser.

Stk. 2. Hvis der er flere ansøgere til en uddannelse end ledige pladser, prioriteres ansøgerne efter objektive kriterier, der på forhånd er fastsat af institutionen. Information om institutions ledige studiepladser og udvælgelseskriterier skal offentliggøres på samme tidspunkt på institutionens hjemmeside.

Optagelse af grønlandske ansøgere

§ 20. Uddannelsesinstitutionen skal optage en grønlandsk ansøger uden om adgangsbegrænsningen, hvis vedkommende ansøger herom. Ansøgeren skal dokumenterer, at vedkommende opfylder de optagelseskriterier, der fremgår af Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside. Kriterierne er fastsat af ministeriet efter indstilling fra Grønlands Selvstyre.

Flere studiestartstidspunkter

§ 21. Hvis de optagne studerende fordeles på flere studiestartstidspunkter på uddannelsen, sker fordelingen efter regler fastsat af uddannelsesinstitutionen. Information om anvendelse af flere studiestartstidspunkter på en uddannelse og fordelingskriterierne skal fremgå af institutionens hjemmeside.

Kapitel 3

Optagelse på de selvstændige overbygningsuddannelser (professionsbachelor)

Adgangskrav

§ 22. Adgang forudsætter, at ansøgeren har gennemført en adgangsgivende uddannelse, jf. bilag 1. Uddannelsesinstitutionen afgør i det enkelte tilfælde, om adgangskravet er opfyldt, når adgangskravet i bilag 1 er fastsat til en relevant erhvervsakademiuddannelse.

Stk. 2. En ansøger kan søge om optagelse på baggrund af andre dokumenterede kvalifikationer end de fastsatte adgangskrav. Ansøgningen indgår i optagelsesprocessen på lige fod med de øvrige ansøgninger, hvis uddannelsesinstitutionen har vurderet, at ansøgeren har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.

Stk. 3. Institutionen kan kræve, at ansøgeren inden studiestarten har bestået supplerende fag for at dokumentere de nødvendige kvalifikationer.

Stk. 4. Institutionen vurderer udenlandske adgangsgrundlag efter lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.

Ansøgningsproces

§ 23. Ansøgning om optagelse sker direkte til uddannelsesinstitutionen med ansøgningsfrist den 1. juli kl. 12.00, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ansøgningsfristen er den 15. marts kl. 12.00, hvis ansøgningsprocessen omfatter en adgangs- eller optagelsesprøve.

Stk. 3. Institutionen skal senest den 28. juli give de ansøgere, der kan optages ved institutionen, tilbud om en studieplads. Institutionen giver samtidigt meddelelse om afslag til de ansøgere, der ikke kan optages. Dog sendes svar fredagen før, hvis den 28. juli er en lørdag eller søndag.

Stk. 4. Institutionen offentliggør på sin hjemmeside ansøgningsfrist, optagelsesprocedure samt tidspunkt for tilbud om eller afslag på en studieplads efter stk. 2 og 3 samt eventuelle krav om bekræftelse af tilbuddet.

Studiepladser

§ 24. Kan uddannelsesinstitutionen af kapacitetsmæssige årsager ikke optage alle ansøgere, prioriteres ansøgerne efter kriterier, der på forhånd er fastsat af institutionen i uddannelsens studieordning.

Stk. 2. Udvælgelseskriterierne kan omfatte faglige kriterier og relevant erfaring, herunder erhvervserfaring. Heri kan indgå optagelsesprøver, -samtaler m.v.

Stk. 3. Oplysninger om adgangsbegrænsning og udvælgelseskriterier skal offentliggøres på institutionens hjemmeside mindst 1 år, før de får virkning.

Kapitel 4

Fælles bestemmelser

Krav til sprogkundskaber

§ 25. På baggrund af en konkret, faglig vurdering kan uddannelsesinstitutionen kræve, at udenlandske ansøgere eller ansøgere med et udenlandsk adgangsgrundlag består studieprøven i dansk eller dokumenterer tilsvarende kundskaber. Dokumentationen skal sendes til institutionen inden studiestarten.

Stk. 2. Institutionen kan kræve, at studieprøven er bestået med mindst et bestemt eksamensgennemsnit, eller at enkelte eller alle delprøver er bestået med en bestemt minimumskarakter. Fastsættelse og skærpelser af krav skal varsles med mindst 2 år.

§ 26. Hvis hele eller væsentlige dele af en uddannelse udbydes på engelsk, skal ansøgeren have bestået engelsk på B-niveau med et vægtet gennemsnit på 3,0 uden oprunding. Følgende prøver erstatter kravet, forudsat at ansøgeren har opnået det anførte mindsteresultat, jf. dog stk. 2:

1) Engelsk på A-niveau med et opnået vægtet gennemsnit på mindst 2,0 uden oprunding.

2) En TOEFL-test med et testresultat på mindst 83 eller IELTS-test med testresultat på mindst 6,5.

3) En anden test, som uddannelsesinstitutionen anerkender og som kompetencemæssigt svarer til stk. 1, 1. pkt.

4) En prøve, som er særligt tilrettelagt af institutionen, og som kompetencemæssigt svarer til stk. 1, 1. pkt.

Stk. 2. Institutionen kan fastsætte krav om højere karakterer eller testresultater. Skærpelser skal varsles mindst 1 år, før de skærpede krav træder i kraft.

Stk. 3. Institutionens hjemmeside skal indeholde oplysninger om anerkendte tests, gyldighedsperiode og eventuel særligt tilrettelagt prøve. Endvidere skal hjemmesiden oplyse om eventuelle skærpede karakterkrav og testresultater.

Ansøgerens oplysningspligt

§ 27. Ansøgeren skal oplyse om erhvervserfaring og beståede eller gennemførte uddannelseselementer fra alle tidligere danske og udenlandske uddannelsesforløb på samme eller højere uddannelsesniveau.

Behandling af ansøgning

§ 28. Uddannelsesinstitutionen træffer afgørelse om optagelse af den enkelte ansøger. For optagne studerende træffer institutionen snarest muligt afgørelse om merit, jf. § 27.

Indskrivning

§ 29. Uddannelsesinstitutionen indskriver den studerende på det relevante trin af uddannelsen i en af følgende kategorier:

1) Erhvervsakademiuddannelser.

2) Professionsbacheloruddannelser.

3) Selvstændige overbygningsuddannelser (professionsbachelor).

4) Kortere studieforløb med henblik på merit i anden uddannelse.

5) Gæstestuderende i øvrigt.

Stk. 2. Indskrivning foregår løbende.

Stk. 3. Indskrivning på uddannelsens senere trin er betinget af, at institutionen har en ledig studieplads.

Stk. 4. Ved indskrivning bliver den studerende omfattet af de rettigheder og pligter, der følger af de regler, der gælder for studerende på den pågældende uddannelse ved den pågældende institution.

Stk. 5. Institutionen kan fastsætte nærmere regler om indskrivningen.

§ 30. Den studerende kan ikke være indskrevet ved mere end én heltidsuddannelse ad gangen bortset fra de tilfælde, der er nævnt i § 29, nr. 4 og 5.

Overflytning

§ 31. En studerende skal ansøge om optagelse på optagelsesportalen www.optagelse.dk, hvis vedkommende ønsker at fortsætte på sin uddannelse på en ny uddannelsesinstitution (overflytning), jf. dog stk. 2.

Stk. 2. En studerende, jf. stk. 1, skal ansøge den nye institution om overflytning, hvis pågældende har bestået uddannelsens første år, som det er tilrettelagt på den nye institution. Indskrivning forudsætter, at ansøgeren opfylder eventuelle karakterkrav, jf. § 7, og at der er ledig studieplads. Beståede prøver kan ikke tages om, medmindre de er forældede efter uddannelsens regler.

Stk. 3. Det er en betingelse for overflytning, at den studerende, jf. stk. 1, samtykker til, at den ansøgte institution kan kontakte den første (afgivende) institution med henblik på at få oplysninger om beståede uddannelseselementer, brugte prøveforsøg i ikke-beståede uddannelseselementer, udtalelser fra gennemførte eller afbrudte praktikforløb, indskrivningsperioden og eventuel anden information, der er relevant for behandlingen af ansøgningen. Den første institution meddeler den ansøgte institution, hvis betingelserne for udskrivning efter § 33, nr. 2-6, er opfyldt. Den nye institution behandler ansøgningen efter § 36, stk. 2, 2. pkt. og stk. 4.

Stk. 4. Hvis der foreligger usædvanlige forhold, kan den første (den afgivende) institution dispensere fra kravet om, at studieelementer svarende til første studieår skal være bestået. Overflytning sker herefter i overensstemmelse med stk. 2, 2.-3. pkt., og stk. 3, 1-2. pkt.

Stk. 5. Institutionen kan anvende lodtrækning, hvis der er flere ansøgere end ledige studiepladser.

Studieskift

§ 32. En studerende skal ansøge om optagelse på optagelsesportalen www.optagelse.dk, hvis vedkommende ønsker at skifte til en ny uddannelse (studieskift), jf. dog stk. 2.

Stk. 2. En studerende, jf. stk. 1, skal ansøge uddannelsesinstitutionen om studieskift, hvis pågældende har bestået den ansøgte uddannelses første år. Indskrivning forudsætter, at ansøgeren opfylder adgangskravene, og at der er ledig studieplads. Beståede prøver kan ikke tages om, medmindre de er forældede efter uddannelsens regler.

Stk. 3. Hvis der foreligger usædvanlige forhold, kan den første (den afgivende) institution dispensere fra kravet om, at den studerende skal have bestået den ansøgte uddannelses første år. Studieskift sker herefter i overensstemmelse med stk. 2, 2. og 3. pkt.

Stk. 4. Institutionen kan anvende lodtrækning, hvis der er flere ansøgere end ledige studiepladser.

Udskrivning

§ 33. Uddannelsesinstitutionen bringer indskrivningen til ophør for studerende, der:

1) har gennemført uddannelsen,

2) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende ikke har bestået studiestartsprøven, jf. eksamensbekendtgørelsen,

3) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende har opbrugt sine eksamensforsøg, jf. eksamensbekendtgørelsen,

4) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende ikke har deltaget i eller har bestået førsteårsprøven, jf. eksamensbekendtgørelsen,

5) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende ikke har opfyldt et studieaktivitetskrav, jf. eksamensbekendtgørelsen,

6) ikke kan afslutte uddannelsen som følge af uddannelsens regler,

7) melder sig ud af uddannelsen eller

8) er varigt bortvist af institutionen.

Genoptagelse

§ 34. Hvis en ansøger tidligere har været optaget og indskrevet på en uddannelse, jf. § 1, skal ansøgning om optagelse på samme uddannelse (genoptagelse) indgives via optagelsesportalen www.optagelse.dk, jf. dog § 35, stk. 1.

Stk. 2. § 36 finder anvendelse ved behandling af en ansøgning om genoptagelse.

Genindskrivning

§ 35. En ansøger, jf. § 34, stk. 1, skal ansøge uddannelsesinstitutionen om indskrivning på ny (genindskrivning), hvis ansøgeren har bestået uddannelsens første år. Indskrivning forudsætter, at ansøgeren opfylder adgangskravene, og der er ledig studieplads. Institutionen fastsætter en frist for indgivelse af ansøgning om genindskrivning til næste studiestart. Fristen skal fremgår af institutionens hjemmeside.

Stk. 2. Hvis ansøgeren søger om indskrivning på samme uddannelse på en ny institution, finder § 31, stk. 2 og 3 tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. § 36 finder anvendelse ved behandling af en ansøgning om genindskrivning.

Den tidligere optagelse og indskrivning

§ 36. Er den tidligere optagelse og indskrivning bragt til ophør, jf. § 33, nr. 1, kan den pågældende ikke genindskrives.

Stk. 2. Er den tidligere optagelse og indskrivning bragt til ophør, jf. § 33, nr. 2-6, kan den pågældende søge om genoptagelse eller genindskrivning, jf. dog § 2. Institutionen genoptager eller genindskriver den pågældende, hvis institutionen vurderer, at den pågældendes muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede. Institutionens vurdering kan omfatte for eksempel faglige og helbredsmæssige forhold.

Stk. 3. Er den tidligere optagelse og indskrivning bragt til ophør efter § 33, nr. 7, kan den pågældende genoptages eller genindskrives, jf. dog § 2. Hvis institutionen kunne have bragt optagelsen og indskrivningen til ophør, jf. § 33, nr. 2-6, finder stk. 2 tilsvarende anvendelse. Genoptagelse og genindskrivning kan dog tidligst finde sted 5 måneder efter, at pågældende blev udskrevet.

Stk. 4. Hvis den pågældende genoptages eller genindskrives, jf. stk. 2 eller 3, kan beståede prøver ikke tages om, medmindre de er forældede som følge af uddannelsens regler. Brugte prøveforsøg under den tidligere indskrivning overføres til den nye indskrivning. Hvor prøveforsøg er opbrugt, giver uddannelsesinstitutionen den studerende et nyt prøveforsøg i det eller de relevante uddannelseselementer.

Stk. 5. Ved genoptagelse eller genindskrivning fastsætter institutionen øvrige relevante studievilkår for den studerende.

Kapitel 5

Andre bestemmelser

Uddannelsesinstitutionens tilrettelæggelse af uddannelsen på egne udbudssteder

§ 37. Uddannelsesinstitutionen kan tilrettelægge en uddannelse således, at afgrænsede dele af uddannelsen gennemføres på et andet godkendt udbudssted end dér, hvor ansøgeren har ansøgt om optagelse, hvis institutionen har informeret herom ved ansøgningen og ved tilbud om optagelse. Informationen skal rumme konkrete oplysninger om, hvor uddannelsens enkelte dele gennemføres.

Stk. 2. Afgrænsede dele af en uddannelse er studieretninger, således som det er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, eller andre specialiserede dele af uddannelsen.

Stk. 3. Information om tilrettelæggelse af uddannelsen på flere udbudssteder skal fremgå af optagelsesportalen www.optagelse.dk og af institutionens hjemmeside senest den 1. februar i samme år.

Krav om oversættelse

§ 38. Institutionen kan fastsætte regler om, at fremsendt dokumentation skal omfatte en oversættelse, hvis dokumentationen ikke er affattet på dansk, et andet nordisk sprog eller et andet sprog, som institutionen har accepteret. Regler om krav til oversættelse af dokumentationen offentliggøres på institutionens hjemmeside.

Undlade at oprette udbudt uddannelse

§ 39. Uddannelsesinstitutionen kan undlade at oprette hold af en udbudt uddannelse, når det er begrundet i på forhånd fastsatte kriterier.

Stk. 2. For sommeroptag skal kriterierne være tilgængelige på optagelsesportalen www.optagelse.dk og på institutionens hjemmeside senest den 1. februar samme år. Beslutning om at undlade at oprette hold af en udbudt uddannelse træffes senest den 5. juli kl. 12 og offentliggøres samtidigt på institutionens hjemmeside.

Stk. 3. For vinteroptag skal kriterierne senest være tilgængelige på institutionens hjemmeside, fra det tidspunkt hvor ansøgning om optagelse kan indgives. Beslutning om at undlade at oprette hold af en udbudt uddannelse træffes senest den dag, hvor ansøgningsfristen udløber og offentliggøres samtidigt på institutionens hjemmeside.

Optagelseskapacitet

§ 40. Efter reglerne om frit optag bestemmer uddannelsesinstitutionen, hvor mange studerende det vil optage på den enkelte uddannelse, medmindre Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har fastsat optagelseskapaciteten ved dimensionering, jf. lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. På uddannelser med frit optag fastsætter institutionen en optagelseskapacitet, der sikrer tilfredsstillende uddannelsesforhold.

§ 41. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole reserverer plads til 2 ansøgere fra Færøerne ved hver optagelse på uddannelsen til professionsbachelor i journalistik.

Forsøg og fravigelse fra bekendtgørelsens regler

§ 42. Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan tillade, at en uddannelsesinstitution fraviger bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidigt fastsættes forsøgets varighed og afrapporteringsform.

Stk. 2. Styrelsen kan dispensere fra bekendtgørelsen, når der foreligger usædvanlige forhold.

§ 43. Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan bestemme, at uddannelsesinstitutionernes meddelelser til ministeriet i henhold til bekendtgørelsen skal ske i elektronisk form, herunder bestemme, i hvilket format og til hvilke adressater meddelelserne skal gives.

Klageadgang

§ 44. Uddannelsesinstitutionens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål. Fristen for at indgive en klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Stk. 2. Klagen indgives til institutionen, der afgiver en udtalelse. Klageren skal have lejlighed til at kommentere institutionens udtalelse inden for en frist af mindst 1 uge. Institutionen sender den samlede sag til behandling i styrelsen.

Kapitel 6

Ikrafttræden m.v.

§ 45. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 211 af 27. februar 2019 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser ophæves.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse, den 9. januar 2020

Niels Christian Beier

/ Rikke Lise Simested


Bilag 1

Specifikke adgangskrav ved de enkelte erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Erhvervsakademiuddannelser

Udover nedenstående adgangskrav kan uddannelsesinstitutionerne fastsætte lokale krav om, at den adgangsgivende eksamen skal være aflagt med et bestemt eksamensgennemsnit, eller at et eller flere fag er bestået med en bestemt minimumskarakter. Hvis en uddannelse eller væsentlige dele er på engelsk, kan institutionen fastsætte krav om engelsk B. Information om disse krav fremgår af optagelse.dk.

Uddannelsesinstitutionen skal foretage en individuel vurdering af en ansøgerens kompetencer, hvis ansøgeren søger optagelse på et andet grundlag end de fastsatte adgangskrav.

En erhvervsuddannelse med en ordinær varighed på mindst 3 år er adgangsgivende til optagelse på alle erhvervsakademiuddannelser dog med undtagelse af installatøruddannelserne og klinisk tandtekniker. Ansøgeren skal stadig opfylde de specifikke adgangskrav for optagelse på erhvervsakademiuddannelsen.

Varslinger af skærpede adgangskrav fremgår af optagelse.dk.

Bio- og laboratorieteknisk område

Uddannelse
Uddannelsesspecifikke adgangskrav
Ernæringsteknolog
Ansøgere optages på erhvervsakademiuddannelsen inden for procesteknologi, se procesteknolog
Fødevareteknolog
Ansøgere optages på erhvervsakademiuddannelsen inden for procesteknologi, se procesteknolog
Jordbrugsteknolog (AP Graduate in Agro Business and Landscape Management)
Adgang via gymnasial eksamen
Specifikke adgangskrav: Matematik C og bioteknologi A eller kemi C
Adgang via relevant erhvervsuddannelse
Anlægsgartner (trin 2)
dyrepasser (trin 2)
gartner (trin 2)
greenkeeper (trin 2)
landbrugsuddannelsen (med specialer eller trin 2)
produktionsgartner (trin 2)
skov- og naturteknik (trin 2)
væksthusgartner (trin 2)
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse
Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor
Specifikke adgangskrav: Matematik C og enten bioteknologi A eller fysik C eller kemi C eller naturfag C
Anden adgang
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Ingen specifikke adgangskrav
Laborant (AP Graduate in Chemical and Biotechnical Science)
Adgang via gymnasial eksamen
Specifikke adgangskrav: Matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C
Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse
Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere
Specifikke adgangskrav: Matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C eller naturfag C
Anden adgang
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C
Miljøteknolog (AP Graduate in Environmental Technology)
Adgang via gymnasial eksamen
Specifikke adgangskrav: Matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C
Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse
Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere
Specifikke adgangskrav: Matematik D og enten bioteknologi A eller kemi C
Anden adgang
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Kemi C og matematik C
Procesteknolog (ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi) (AP Graduate in Nutrition and Technology)
Adgang via gymnasial eksamen
Specifikke adgangskrav: Matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C
Adgang via relevant erhvervsuddannelse
Bager (trin 2)
bager og konditor (trin 2)
ernæringsassistent (trin 2)
gastronom (med specialer)
gourmetslagter (med specialer)
konditor (trin 2)
mejerist (trin 2)
procesoperatør (trin 2)
slagter (med specialer)
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse
Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten kemi C eller bioteknologi A eller matematik C eller naturfag C
Anden adgang
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Ingen specifikke adgangskrav

It-faglige område

Uddannelse
Uddannelsesspecifikke adgangskrav
Datamatiker (AP Graduate in Computer Science)
Adgang via gymnasial eksamen
Specifikke adgangskrav: Matematik B
Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse
Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere
Specifikke adgangskrav: Matematik B
Anden adgang
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Matematik B
Elektronikteknolog
Ansøgere optages på erhvervsakademiuddannelsen inden for it-teknologi, se it-teknolog
It-teknolog (AP Graduate in IT Technology)
Adgang via gymnasial eksamen
Specifikke adgangskrav: Matematik C
Adgang via relevant erhvervsuddannelse
Automatik- og procesuddannelsen (med specialer eller trin 2)
data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer eller trin 2)
elektrikeruddannelsen (med specialer)
elektronik- og svagstrømsuddannelsen
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse
Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og matematik C
Anden adgang
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Ingen specifikke adgangskrav
Multimediedesigner AK (AP Graduate in Multimedia Design)
Adgang via gymnasial eksamen
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi B
Adgang via relevant erhvervsuddannelse
Data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer eller trin 2)
digital media
film- og tv-produktionsuddannelsen (trin 2)
fotograf
grafisk tekniker
mediegrafiker (trin 2 hvis gl. ordning)
skiltetekniker
teknisk designer
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse
Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi B
Anden adgang
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Engelsk C
Netværksteknolog
Ansøgerne optages på erhvervsakademiuddannelsen inden for it-teknologi, se it-teknolog

Designfaglige område

Uddannelse
Uddannelsesspecifikke adgangskrav
Designteknolog (AP Graduate in Design, Technology and Business)
Adgang via gymnasial eksamen
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og matematik C og bestået adgangsprøve
Adgang via relevant erhvervsuddannelse
Beklædningshåndværker (med specialer eller trin 2)
boligmontering (autosadelmager og møbelpolstrer)
detailhandelsuddannelse (med specialer)
digital media
eventkoordinator (trin 2 hvis gl. ordning)
grafisk tekniker
guld- og sølvsmed (med specialer eller trin 2)
handelsuddannelse (med specialer)
maskinsnedker
mediegrafiker (trin 2 hvis gl. ordning)
skiltetekniker
snedker (med specialer)
teater-, udstillings- og eventtekniker (med specialer)
teknisk designer
ædelsmed (med specialer)
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og bestået adgangsprøve
Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse
Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og matematik C og bestået adgangsprøve
Anden adgang
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og bestået adgangsprøve
Entreprenørskab og design (AP Graduate in entrepreneurship and design)
Adgang via gymnasial eksamen
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og matematik C og bestået adgangsprøve
Adgang via relevant erhvervsuddannelse
Beklædningshåndværker
boligmontering (autosadelmager og møbelpolstrer)
detailhandel (med specialer)
digital media
eventkoordinator
grafisk tekniker
guld- og sølvsmed (med specialer)
handelsuddannelsen (med specialer)
maskinsnedker
mediegrafiker (trin 2 hvis gl. ordning)
skiltetekniker
snedker (med specialer)
teater-, event- og AV-tekniker
teknisk designer
Specifikke adgangskrav: bestået adgangsprøve
Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse
Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og matematik C og bestået adgangsprøve

Samfundsfaglig område

Uddannelse
Uddannelsesspecifikke adgangskrav
Administrationsøkonom (AP Graduate in Administrative Management)
Adgang via gymnasial eksamen
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi B
Adgang via relevant erhvervsuddannelse
Generel kontoruddannelse
kontoruddannelse (med specialer)
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse
Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi B

Sundhedsfaglig område

Uddannelse
Uddannelsesspecifikke adgangskrav
Klinisk tandtekniker
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Klinisk tandteknikerassistent
laboratorietandtekniker (trin 2 hvis gl. ordning)
tandtekniker med profil (trin 1) eller speciale (trin 2) i aftagelig protektik
Specifikke adgangskrav: Optagelse på baggrund af adgangsgivende samtale

Tekniske område

Uddannelse
Uddannelsesspecifikke adgangskrav
Automationsteknolog (AP Graduate in Automation Engineering)
Adgang via gymnasial eksamen
Specifikke adgangskrav: Fysik C og matematik C
Adgang via relevant erhvervsuddannelse
Automatik- og procesuddannelsen (med specialer eller trin 2)
bådmekaniker
cnc-tekniker
cykel- og motorcykelmekaniker (trin 1 knallertmekaniker, trin 2 cykelmekaniker og trin 2 motorcykelmekaniker)
data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer eller trin 2)
elektrikeruddannelsen (med specialer)
elektronik- og svagstrømsuddannelsen
entreprenør- og landbrugsuddannelsen (speciale entreprenørmaskinmekaniker, kranmekaniker, landbrugsmaskinmekaniker, landbrugssmed eller personliftmekaniker)
finmekanikeruddannelsen (speciale finmekaniker eller våbenmekaniker)
flymekaniker
industritekniker (specialer og trin 2 og 3)
køletekniker
lastvognsmekaniker (trin 2)
maskinsnedker
personvognsmekaniker (trin 2)
plastmager
procesoperatør (trin 2)
skibsmekaniker
skibsmontør
vvs-energiuddannelsen
vvs-uddannelsen
værktøjsuddannelsen (med specialer)
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse
Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor
Specifikke adgangskrav: Fysik C og matematik C
Anden adgang
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Ingen specifikke adgangskrav
Autoteknolog (AP Graduate in Automotive Technology)
Adgang via gymnasial uddannelse
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via relevant erhvervsuddannelse
Cykel- og motorcykelmekaniker (trin 1 knallertmekaniker, trin 2 cykelmekaniker og trin 2 motorcykelmekaniker)
entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelse (med specialer og trin 2)
flymekaniker
karrosseriuddannelsen
lager- og terminaluddannelsen
lastvognsmekaniker (trin 2)
mekaniker (trin 2)
personvognsmekaniker (trin 2)
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse
Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor
Specifikke adgangskrav: Matematik C
Anden adgang
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Matematik C
Byggekoordinator (AP Graduate in construction and business, Construction Coordinator)
Adgang via gymnasial eksamen
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via relevant erhvervsuddannelse
Anlægsstruktør
bygningsstruktør
brolægger
bygningsmaler
ejendomsservicetekniker
elektrikeruddannelsen (med specialer)
individuel EUD, bygge og anlæg
glarmester
maskinsnedker
murer
skorstensfejer
smed (med specialer)
snedker (med specialer)
stenhugger
stukkatør
tagdækker
teknisk designer
teknisk isolatør
træfagenes byggeuddannelse
vvs-energiuddannelsen
vvs-uddannelsen
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse
Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor
Ingen specifikke adgangskrav
Byggetekniker (AP Graduate in Construction Technology)
Ansøgere optages på bygningskonstruktør, professionsbachelor i bygningskonstruktion, se denne.
Driftsteknolog – Offshore (AP Graduate in Management Technology Offshore)
Adgang via gymnasial eksamen
Specifikke adgangskrav: Matematik C
Adgang via relevant erhvervsuddannelse
Automatik- og procesuddannelsen (specialer og trin 2)
beslagsmed
boligmonteringsuddannelsen
bådmekaniker
cnc-tekniker
cykel- og motorcykelmekaniker (trin 1 knallertmekaniker, trin 2 cykelmekaniker og trin 2 motorcykelmekaniker)
elektrikeruddannelsen (med specialer)
elektronik- og svagstrømsuddannelsen
entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen (med specialer og trin 2)
finmekanikeruddannelsen (speciale finmekaniker eller våbenmekaniker)
flymekaniker
industriteknikeruddannelsen (med specialer)
karrosseriuddannelsen (med specialer)
køletekniker (trin 2)
lastvognsmekaniker (trin 2)
mekaniker (trin 2)
metalsmed (med specialer)
maskinsnedker
ortopædist
personvognsmekaniker (trin 2)
procesoperatør (trin 2)
skibsmekaniker (med specialer eller trin 2)
skibsmontør (trin 2)
skibstekniker (trin 2)
skorstensfejer (trin 2)
smed (med specialer)
snedker (med specialer)
støberitekniker (med specialer)
teknisk designer
vvs-energiuddannelsen
vvs-uddannelsen
værktøjsuddannelsen (med specialer)
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse
Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og matematik C
Anden adgang
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Ingen specifikke adgangskrav
Energiteknolog (AP Graduate in Energy Technology)
Adgang via gymnasial eksamen
Specifikke adgangskrav: Fysik C og matematik C
Adgang via relevant erhvervsuddannelse
Anlægsstruktør
automatik- og procesuddannelsen (med specialer og trin 2)
brolægger
bygningsstruktør
ejendomsservicetekniker
elektrikeruddannelsen (med specialer)
elektronik- og svagstrømsuddannelsen
køletekniker (trin 2)
maskinsnedker
murer (trin 2)
plastmager
procesoperatør (trin 2)
smed (med specialer)
snedker (med specialer)
teknisk designer
teknisk isolatør
træfagenes byggeuddannelse
vvs-energiuddannelsen
vvs-uddannelsen
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse
Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor
Specifikke adgangskrav: Matematik C
Anden adgang
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Ingen specifikke adgangskrav
Installatør, stærkstrøm (AP Graduate in Service Engineering)
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Automatik- og procesuddannelsen (med specialer og trin 2)
elektrikeruddannelsen (med specialer)
elektronik- og svagstrømsuddannelsen
Ingen specifikke adgangskrav
Installatør, VVS (AP Graduate in Service Engineering)
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Smed (med specialer og trin 2)
vvs-energiuddannelsen
vvs-uddannelsen
Ingen specifikke adgangskrav
Kort- og landmålingstekniker (AP Graduate in Construction Technology) eller (AP Graduate in Surveying and Mapping)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Matematik C
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Anlægsstruktør
brolægger
bygningsmaler
bygningsstruktør
detailhandelsuddannelsen (med specialer)
ejendomsservicetekniker
elektrikeruddannelsen (med specialer)
handelsuddannelse (med specialer)
maskinsnedker
murer (trin 2)
snedker (bygningssnedker)
snedker (med specialer)
tagdækker
teknisk designer (bygge og anlæg)
teknisk isolatør
træfagenes byggeuddannelse
vvs-energiuddannelsen
vvs-uddannelsen
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse:
Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og matematik C
Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Ingen specifikke adgangskrav
Produktionsteknolog (AP Graduate in Production Technology)
Adgang via gymnasial eksamen
Specifikke adgangskrav: Matematik C
Adgang via relevant erhvervsuddannelse
Automatik- og procesuddannelsen (med specialer og trin 2)
beslagsmed
boligmonteringsuddannelsen
cnc-tekniker (trin 2)
cykel- og motorcykelmekaniker (trin 1 knallertmekaniker, trin 2 cykelmekaniker og trin 2 motorcykelmekaniker)
elektrikeruddannelsen (med specialer)
elektronik- og svagstrømsuddannelsen
entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen (trin 2 og speciale kranmekaniker)
finmekaniker (med specialer og trin 2)
flymekaniker
gartner
industriteknikuddannelsen (alle trin og specialer)
karrosseriuddannelsen
køletekniker (trin 2)
landbrugsuddannelsen
lastvognsmekaniker (trin 2)
maskinsnedker (trin 2)
mekaniker (trin 2)
metalsmed (med specialer)
ortopædist
personvognsmekaniker (trin 2)
plastmager (trin 2)
procesoperatør (trin 2)
skibsmekaniker (trin 2)
skibsmontør (trin 2)
skibstekniker (trin 2)
skorstensfejer (trin 2)
smed (med specialer)
snedker (med specialer)
støberitekniker (trin 2)
teater-, event- og av-tekniker
teknisk designer
vindmølletekniker (med specialer)
vvs-energiuddannelsen
vvs-uddannelsen
værktøjsuddannelsen (trin 1 og 2)
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse
Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og matematik C
Anden adgang
Adgangseksamen til ingeniøruddannelsen
Ingen specifikke adgangskrav

Merkantilt

Uddannelse
Uddannelsesspecifikke adgangskrav
Financial controller
Adgang via gymnasial eksamen
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse
Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
Finansøkonom (AP Graduate in Financial Management)
Adgang via gymnasial eksamen
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse
Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
Handelsøkonom (AP Graduate in Commerce Management)
Adgang via gymnasial eksamen
Specifikke adgangskrav: Engelsk C
Adgang via relevant erhvervsuddannelse
Detailhandelsuddannelsen (med specialer)
eventkoordinator (trin 2 hvis gl. ordning)
generel kontoruddannelse
gourmetslagter (med specialer)
handelsuddannelse (med specialer)
kontoruddannelse (med specialer)
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse
Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten erhvervsøkonomi D eller matematik D
Logistikøkonom (AP Graduate in Logistic Management)
Adgang via gymnasial eksamen
Specifikke adgangskrav: Engelsk B og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi B
Adgang via relevant erhvervsuddannelse
Buschauffør i kollektiv trafik (trin 3)
handelsuddannelse (med specialer)
kontoruddannelse (med specialer)
kranuddannelsen (trin 3)
kørselsdisponent
lager- og terminaluddannelsen (trin 3)
personbefordringsuddannelsen (trin 3)
postuddannelsen (trin 3)
turistbuschauffør (trin 2)
vejgodstransportuddannelsen (trin 3)
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse
Fuldført erhvervsuddannelse med normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor
Specifikke adgangskrav: Engelsk B og matematik C
Markedsføringsøkonom (AP Graduate in Marketing Management)
Adgang via gymnasial eksamen
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse
Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
Serviceøkonom (AP Graduate in Service, Hospitality and Tourism Management)
Adgang via gymnasial eksamen
Specifikke adgangskrav: Matematik C eller virksomhedsøkonomi B eller erhvervsøkonomi C
Adgang via relevant erhvervsuddannelse
Bager (trin 2)
detailhandelsuddannelsen (med specialer)
eventkoordinator (trin 2 hvis gl. ordning)
gastronom (med specialer)
generel kontoruddannelse
gourmetslagter (med specialer)
handelsuddannelse (med specialer)
konditor (trin 2)
kontoruddannelse (med specialer)
receptionist
tjener (trin 2)
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse
Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor
Specifikke adgangskrav: Matematik C eller erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi B

Professionsbacheloruddannelser

Design

Uddannelse
Uddannelsesspecifikke adgangskrav
Professionsbachelor i smykker, teknologi og business (Bachelor in Jewellery, Technology and Business)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve
Adgang via erhvervsuddannelse:
Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve

Medie

Uddannelse
Uddannelsesspecifikke adgangskrav
Professionsbachelor i animation (Bachelor of Animation)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Engelsk B og bestået adgangsprøve
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Digital media
mediegrafiker
Specifikke adgangskrav: Engelsk B og bestået adgangsprøve
Professionsbachelor i dansk tegnsprog og tolkning
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Dansk A, engelsk B og enten samfundsfag C, samtidshistorie C eller historie C og bestået adgangsprøve
Professionsbachelor i fremmedsprog og digital markedskommunikation (Bachelor of one Foreign Language and Digital Marketing Communication)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Engelsk A eller tysk begyndersprog på A niveau eller tysk fortsættersprog på B niveau afhængig af det valgte sprog
Professionsbachelor, fotojournalist (Bachelor in Photo Journalism)
Anden adgang:
Specifikke adgangskrav: Engelsk B og bestået adgangsprøve
Professionsbachelor i grafisk fortælling (Bachelor in Graphic Storytelling)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Grafisk tekniker
mediegrafiker
Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve
Anden adgang:
Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve
Professionsbachelor i grafisk kommunikation (Bachelor of Graphic Communication)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Digital media
grafisk tekniker
mediegrafiker (trin 2)
skiltetekniker
Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve
Professionsbachelor, journalist (Bachelor of Journalism)
Anden adgang:
Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve
Professionsbachelor i kommunikation (Bachelor of Communication)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Engelsk B, samfundsfag B eller samtidshistorie B og matematik B eller virksomhedsøkonomi B
Professionsbachelor i medie- og sono-kommunikation (Bachelor of Media and Sonic Communication)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og bestået adgangsprøve
Anden adgang:
Musikalsk grundkursus (MGK)
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og bestået adgangsprøve
Professionsbachelor i medieproduktion og ledelse (Bachelor of Media Production and Management)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Engelsk B og bestået adgangsprøve
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Film- og tv-produktionsuddannelsen (trin 2)
digital media
grafisk tekniker
mediegrafiker (trin 2)
Specifikke adgangskrav: Engelsk B og bestået adgangsprøve
Professionsbachelor i multiplatform storytelling and production (Bachelor in Multiplatform Storytelling and Production)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Digital media (med specialer)
Film- og tv-produktionsuddannelsen
grafisk tekniker
mediegrafiker (trin 2)
Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve
Professionsbachelor i tv- og medietilrettelæggelse (Bachelor of TV and Media Production)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Engelsk B og bestået adgangsprøve
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Film- og tv-produktionsuddannelsen (trin 2)
Fotograf
Specifikke adgangskrav: Engelsk B og bestået adgangsprøve
Professionsbachelor i visuel kommunikation (Bachelor of Visual Communication)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Engelsk B og bestået adgangsprøve
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Digital media (med specialer)
film- og tv-produktionsuddannelsen (trin 2)
fotograf
grafisk tekniker
mediegrafiker (trin 2)
skiltetekniker
teater-, udstillings- og eventtekniker
Specifikke adgangskrav: Engelsk B og bestået adgangsprøve

Pædagogisk område

Uddannelse
Uddannelsesspecifikke adgangskrav
Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik (Bachelor of Diaconia and Social Work)
Adgang via gymnasial eksamen:
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU)
social- og sundhedsassistentuddannelsen (ved den trinopdelte uddannelse fra før 2016 kræves bestået trin 2)
Ingen specifikke adgangskrav
Professionsbachelor, folkeskolelærer (Bachelor of Education)
Adgang via gymnasial eksamen:
Karaktergennemsnittet skal være mindst 7,0 ellers sker optagelse på baggrund af adgangsgivende samtale.
Efter optag på uddannelsen er der specifikke krav til valg af undervisningsfag, jf. bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen.
Professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation (Bachelor of Christianity, Culture and Communication)
Adgang via gymnasial eksamen:
Ingen specifikke adgangskrav
Professionsbachelor i natur- og kulturformidling (Bachelor of Natural and Cultural Heritage Management)
Adgang via gymnasial eksamen:
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Skov- og naturtekniker med speciale i Natur- og friluftsformidler
Specifikke adgangskrav: Engelsk B
Professionsbachelor, pædagog (Bachelor in Social Education)
Adgang via gymnasial eksamen
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via social- og sundhedsassistentuddannelsen (trin 2, hvis uddannelsen er fra før 2016):
Specifikke adgangskrav: Dansk C, naturfag C og engelsk D
Adgang via den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) / Den pædagogiske grunduddannelse (PGU):
Specifikke adgangskrav: Dansk C og samfundsfag C og engelsk E
Anden adgang:
4 gymnasiale enkeltfag i form af alle nedenstående nummererede krav:
1. Dansk A
2. Engelsk B
3. Samfundsfag C
4. Et valgfrit fag på C-niveau
Professionsbachelor i tekstildesign, -håndværk og formidling
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve, hvortil man udvælges på grundlag af en motiveret ansøgning
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Beklædningshåndværker
Boligmontering
Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve, hvortil man udvælges på grundlag af en motiveret ansøgning.

Samfundsfaglig

Uddannelse
Uddannelsesspecifikke adgangskrav
Professionsbachelor i offentlig administration (Bachelor of Public Administration)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik C eller erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi B
Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse:
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik C eller erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi B
Professionsbachelor i skat
(Bachelor of taxation)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Engelsk C, samfundsfag C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse:
Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere.
Specifikke adgangskrav: Dansk C, engelsk C, samfundsfag C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
Anden adgang:
4 gymnasiale enkeltfag i form af alle nedenstående nummererede krav:
1. Dansk A
2. Engelsk C
3. Samfundsfag C
4. Matematik B eller virksomhedsøkonomi B
Professionsbachelor, socialrådgiver (Bachelor of Social Work)
Adgang via gymnasial eksamen:
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU)
social- og sundhedsassistentuddannelsen (ved den trinopdelte uddannelse fra før 2016 kræves bestået trin 2)
Specifikke adgangskrav: Dansk C og engelsk D og enten samfundsfag C eller naturfag C
Anden adgang:
4 gymnasiale enkeltfag i form af alle nedenstående nummererede krav:
1. Dansk A
2. Engelsk B
3. Samfundsfag B
4. Psykologi C

Sundhedsfaglig

Uddannelse
Uddannelsesspecifikke adgangskrav
Bachelor of Global Nutrition and Health
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Engelsk B og enten bioteknologi A eller kemi C og enten biologi C eller matematik C eller samfundsfag C
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Ernæringsassistent
gastronom
Specifikke adgangskrav: Engelsk B og enten bioteknologi A eller kemi C og enten biologi C eller matematik C eller samfundsfag C
Bandagist/ortopædiingeniør
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Matematik B og enten bioteknologi A eller kemi C og enten fysik A eller geovidenskab A
Professionsbachelor i psykomotorik (Bachelor in Psychomotor Therapy)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Optagelse på grundlag af adgangsgivende samtale
Adgang via social- og sundhedsassistentuddannelsen (trin 2, hvis uddannelsen er fra før 2016):
Specifikke adgangskrav: Dansk C og engelsk C og naturfag C og optagelse på grundlag af adgangsgivende samtale
Adgang via den pædagogiske assistentuddannelse (PAU)/Den pædagogiske grunduddannelse (PGU):
Specifikke adgangskrav: Dansk C og samfundsfag C og engelsk E og enten bioteknologi A eller biologi C eller fysik C eller kemi C eller naturfag C og optagelse på grundlag af adgangsgivende samtale
Adgang via relevant erhvervsakademiuddannelse:
Specifikke adgangskrav: Dansk C og samfundsfag C og engelsk E og enten bioteknologi A eller biologi C eller fysik C eller kemi C eller naturfag C og optagelse på grundlag af adgangsgivende samtale
Anden adgang:
4 gymnasiale enkeltfag i form af alle nedenstående nummererede krav:
1. Dansk A
2. Engelsk B
3. Bioteknologi A eller biologi B eller fysik B eller geovidenskab A eller kemi B eller matematik B
4. Samfundsfag C eller psykologi C
Specifikke adgangskrav:
9 måneders erhvervserfaring og optagelse på grundlag af adgangsgivende samtale
Professionsbachelor, bioanalytiker (Bachelor of Biomedical Laboratory Science)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Hospitalsteknisk assistent (speciale i neurofysiologi)
social- og sundhedsassistentuddannelsen (ved den trinopdelte uddannelse fra før 2016 kræves bestået trin 2)
Specifikke adgangskrav: Dansk C og matematik C og naturfag C og engelsk D og enten bioteknologi A eller kemi C
Adgang via anden uddannelse:
4 eller 5 gymnasiale enkeltfag i form af følgende nedenstående nummererede krav:
1. Dansk A
2. Engelsk B
3. Matematik C
4. Bioteknologi A eller både biologi C og kemi C
Professionsbachelor, ergoterapeut (Bachelor of Occupational Therapy)
Adgang via gymnasial eksamen
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU)
social- og sundhedsassistentuddannelsen (ved den trinopdelte uddannelse fra før 2016 kræves bestået trin 2)
Specifikke adgangskrav: Dansk C og engelsk C og enten naturfag C, biologi C, bioteknologi A eller kemi C
Anden adgang:
4 gymnasiale enkeltfag i form af alle nedenstående nummererede krav:
1. Dansk A
2. Engelsk B
3. Bioteknologi A eller Biologi B eller fysik B eller geovidenskab A eller kemi B eller matematik B
4. Samfundsfag C eller psykologi C
Specifikke adgangskrav:
9 måneders erhvervserfaring
Professionsbachelor i ernæring og sundhed (Bachelor in Nutrition and Health)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og kemi C eller bioteknologi A og enten biologi C eller bioteknologi A eller matematik C eller samfundsfag C
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Bager (trin 2)
ernæringsassistent (trin 2)
gastronom (med specialer)
gourmetslagter (med specialer)
konditor (trin 2)
social- og sundhedsassistentuddannelsen (ved den trinopdelte uddannelse fra før 2016 kræves bestået trin 2)
slagter (med specialer)
tjener (trin 2)
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og bioteknologi A eller kemi C og enten biologi C eller bioteknologi A eller matematik C eller samfundsfag C
Professionsbachelor, fysioterapeut (Bachelor of physiotherapy)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Engelsk B og enten biologi B eller fysik B eller geovidenskab A eller kemi B eller bioteknologi A eller matematik B
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
social- og sundhedsassistentuddannelsen (ved den trinopdelte uddannelse fra før 2016 kræves bestået trin 2)
Specifikke adgangskrav: Engelsk B og enten biologi B eller fysik B eller geovidenskab A eller kemi B eller bioteknologi A eller matematik B
Professionsbachelor, jordemoder (Bachelor of Midwifery)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Bioteknologi A eller biologi A eller kemi C
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Ambulancebehandler
den pædagogiske assistentuddannelse (PGU)
hospitalsteknisk assistent
redderuddannelsen (speciale ambulanceassistent)
tandklinikassistent
social- og sundhedsassistentuddannelsen (ved den trinopdelte uddannelse fra før 2016 kræves bestået trin 2)
veterinærsygeplejerske
Specifikke adgangskrav: Dansk A og engelsk B og enten psykologi C eller samfundsfag C og enten kemi C eller bioteknologi A eller biologi A eller naturfag C
Professionsbachelor i optometri (Bachelor in Optomerty)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav:
Engelsk B
Matematik C
Biologi C eller bioteknologi A
Kemi C eller bioteknologi A
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Optometrist
Ingen specifikke adgangskrav
Anden adgang:
6 gymnasiale enkeltfag i form af alle nedenstående nummererede krav (Bioteknologi A opfylder kravet i både punkt 5 og 6, og kombinationer med bioteknologi A kræver således kun 5 gymnasiale enkeltfag):
1. Dansk A
2. Engelsk B
3. Matematik C
4. Psykologi C eller samfundsfag C
5. Biologi C eller Bioteknologi A
6. Kemi C eller naturfag C eller bioteknologi A
Professionsbachelor, radiograf (Bachelor of Radiography)
Adgang via gymnasial eksamen
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
social- og sundhedsassistentuddannelsen (ved den trinopdelte uddannelse fra før 2016 kræves bestået trin 2)
Specifikke adgangskrav: Dansk C og engelsk D samt to af følgende fag: bioteknologi A eller biologi B eller fysik B eller geovidenskab A eller kemi B eller matematik B
Anden adgang:
4 gymnasiale enkeltfag i form af alle nedenstående nummererede krav:
1. Dansk A
2. Engelsk C
3. To af følgende fag:
Bioteknologi A eller biologi B eller fysik B eller geovidenskab A eller kemi B eller matematik B
Professionsbachelor, sygeplejerske (Bachelor of Science in Nursing)
Adgang via gymnasial eksamen
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Ambulancebehandler
redderuddannelsen (speciale ambulanceassistent)
social- og sundhedsassistentuddannelsen (ved den trinopdelte uddannelse fra før 2016 kræves bestået trin 2)
Specifikke adgangskrav: Dansk C og naturfag C og engelsk D
Anden adgang:
4 gymnasiale enkeltfag i form af alle nedenstående nummererede krav:
1. Dansk A
2. Engelsk B
3. Bioteknologi A eller Biologi B eller fysik B eller geovidenskab A eller kemi B eller matematik B
4. Samfundsfag C eller psykologi C
Specifikke adgangskrav: 9 måneders erhvervserfaring
Professionsbachelor i tandpleje (Bachelor of Dental Hygiene)
Adgang via gymnasial eksamen
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Klinisk tandteknikerassistent
pædagogisk assistentuddannelsen
social- og sundhedsassistentuddannelsen (ved den trinopdelte uddannelse fra før 2016 kræves bestået trin 2)
tandklinikassistent
Specifikke adgangskrav: Dansk C og engelsk C og enten fysik C eller geovidenskab A eller bioteknologi A eller kemi C eller matematik C eller naturfag C

Teknisk

Uddannelse
Uddannelsesspecifikke adgangskrav
Bygningskonstruktør, professionsbachelor i bygningskonstruktion (Bachelor of Architectural Technology and Construction Management)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Matematik C
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Anlægsstruktør
brolægger
bygningsmaler
bygningsstruktør
detailhandelsuddannelsen (med specialer)
ejendomsservicetekniker
elektrikeruddannelsen (med specialer)
handelsuddannelse (med specialer)
maskinsnedker
murer (trin 2)
snedker (bygningssnedker)
snedker (med specialer)
stenhuggeruddannelsen
tagdækker
teknisk designer (bygge og anlæg)
teknisk isolatør
træfagenes byggeuddannelse
vvs-energiuddannelsen
vvs-uddannelsen
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse:
Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og matematik C
Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Ingen specifikke adgangskrav
Professionsbachelor i beredskab, katastrofe- og risikomanagment (Bachelor of Mitigation, Emergency and Risk Management)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Fysik C eller geovidenskab A eller bioteknologi A eller kemi C og samfundsfag C eller historie A
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Ambulancebehandler
redderuddannelsen (med speciale som ambulanceassistent)
Specifikke adgangskrav: Dansk C og matematik C og engelsk D og enten bioteknologi A eller kemi C eller naturfag C
Adgang via anden uddannelse:
4 gymnasiale enkeltfag: Dansk A og engelsk B og matematik C og enten bioteknologi A eller geovidenskab A eller fysik C eller kemi C
Professionsbachelor i fødevareteknologi og applikation (Bachelor of Food Technology and Applikation)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Matematik B og enten fysik B eller geovidenskab A og enten kemi C eller bioteknologi A
Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse:
Specifikke adgangskrav: Matematik B og enten fysik B eller geovidenskab A og enten kemi C eller bioteknologi A
Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Matematik B og enten fysik B eller geovidenskab A og enten kemi C eller bioteknologi A
Professionsbachelor som have- og parkingeniør (Bachelor of Urban Landscape Engineering)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Dansk A og matematik B og engelsk C og enten bioteknologi A eller biologi B eller kemi B
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Anlægsgartner (trin 2)
gartner (trin 2)
greenkeeper
landbrugsuddannelsen (med specialer)
produktionsgartner (trin 2)
skov- og naturtekniker (trin 2)
væksthusgartner (trin 2)
Specifikke adgangskrav: Dansk A og matematik B og engelsk C og enten biologi B, bioteknologi A eller kemi B
Adgang via erhvervsakademiuddannelse (til overbygningsdelen):
Erhvervsakademiuddannelsen til jordbrugsteknolog med studieretning inden for landskab og anlæg
Ingen specifikke adgangskrav
Professionsbachelor, skov- og landskabsingeniør (Bachelor of Forest and Landscape Engineering)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Dansk A og matematik B og engelsk C og enten bioteknologi A eller biologi B eller kemi B
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Anlægsgartner (trin 2)
gartner (trin 2)
greenkeeper (trin 2)
landbrugsuddannelsen (med specialer)
skov- og naturtekniker (trin 2)
væksthusgartner (trin 2)
Specifikke adgangskrav: Dansk A og matematik B og engelsk C og enten bioteknologi A eller biologi B eller kemi B
Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Dansk A og matematik B og engelsk C og enten bioteknologi A eller biologi B eller kemi B

Økonomisk

Uddannelse
Uddannelsesspecifikke adgangskrav
Professionsbachelor i eksport og teknologi (Bachelor of Export and Technology Management)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Engelsk B og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
Adgang via relevanterhvervsuddannelse:
Automatik- og procesuddannelsen (med specialer)
beslagsmedeuddannelsen
boligmontering
cnc-teknikuddannelsen (trin 2)
cykel- og motorcykelmekaniker (med specialer)
data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer)
elektrikeruddannelsen (med specialer)
elektronik- og svagstrømsuddannelsen
entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker
finmekaniker (med specialer)
flymekaniker
grafisk tekniker
handelsuddannelse (med specialer)
industriteknikeruddannelsen (med specialer)
karrosseriuddannelsen
køletekniker (trin 2)
maritime håndværksfag
maskinsnedker
mediegrafiker
mekaniker (trin 2)
metalsmed (med specialer)
modelsnedker
plastmager (trin 2)
procesoperatør (trin 2)
skibsmekaniker (trin 2)
skibsmontør (trin 2)
skibstekniker (trin 2)
skiltetekniker
skorstensfejer (trin 2)
smed (med specialer)
snedker (med specialer)
støberitekniker (trin 2)
teknisk designer
vejgodstransportuddannelsen
vvs-energiuddannelsen
værktøjsuddannelsen (med specialer)
værktøjstekniker
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse:
Fuldført erhvervsuddannelse med en normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor
Specifikke adgangskrav: Engelsk B og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
Professionsbachelor i finans (Bachelor of Financial Management and Services)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Finansuddannelsen (trin 2)
handelsuddannelse (med specialer)
it-supporter
kontoruddannelse (med specialer)
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
Professionsbachelor i Leisure Management (Bachelor of Leisure Management)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Engelsk B og matematik B
Adgang via relevant erhvervsuddannelse:
Eventkoordinator
Specifikke adgangskrav: Engelsk B og matematik B
Professionsbachelor i procesøkonomi og værdikædeledelse (Bachelor of Value Chain Management)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Engelsk B og matematik B
Professionsbachelor i økonomi og it (Bachelor of Economics and Information Technology)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Matematik B

Diplomingeniøruddannelser

Hovedområde
Uddannelse
Uddannelsesspecifikke adgangskrav
Bioteknologiingeniør
Bioteknologi
(Bachelor of Engineering in Biotechnology)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi B
Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi B
Bygningsingeniør
Arktisk byggeri og infrastruktur
(Bachelor of Engineering in Arctic Civil Engineering)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Byggeri og infrastruktur (Bachelor of Engineering in Building and
Civil Engineering)
Bygning
(Bachelor of Engineering in Civil Engineering)
Byggeri og anlæg
(Bachelor of Engineering in Civil Engineering)
Bygningsteknik
(Bachelor of Engineering in Civil Engineering)
Bygningsdesign
(Bachelor of Engineering in Architectural Engineering)
Designingeniør
Integreret design
(Bachelor of Engineering in Integrated Design)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Designingeniør
Interaktivt design
(Bachelor of Engineering in Interaction Design)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A
Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A
Elektroingeniør
Elektrisk energiteknologi
(Bachelor of Engineering in Electrical Energy Technology)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Elektroteknologi
(Bachelor of Engineering in Electrical Engineering)
Elektronikingeniør
Elektronik
(Bachelor of Engineering in Electronics)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A
Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A
Elektronik og datateknik
(Bachelor of Engineering in Electronics and Computer Engineering)
Energiingeniør
Bæredygtig energiteknik
(Bachelor of Engineering in Sustainable Energy Engineering)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Fiskeriteknologiingeniør
Fiskeriteknologi
(Bachelor of Engineering in Fisheries Technology
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Matematik A og geovidenskab A eller Matematik A og fysik B Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Matematik A og geovidenskab A eller Matematik A og fysik B
Forsyningsingeniør
Forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme
(Bachelor of Engineering in Supply Engineering, Water, Waste Water and District Heating)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Fødevareingeniør
Fødevaresikkerhed og -kvalitet
(Bachelor of Engineering in Food Safety and Quality)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten bioteknologi A eller kemi B eller biologi B og kemi C
Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten bioteknologi A eller kemi B eller biologi B og kemi C
Global Management and Manufacturing-ingeniør
(Bachelor of Engineering in Global Management and Manufacturing)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Engelsk B og matematik B og enten fysik B eller geovidenskab A
Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Engelsk B og enten fysik B eller geovidenskab A og matematik B
It-ingeniør
It og økonomi
(Bachelor of Engineering in IT and Economics)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A
Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A
It-elektronik
(Bachelor of Engineering in Computer Engineering)
Softwareteknologi
(Bachelor of Engineering in Software Technology)
Robotteknologi
(Bachelor of Engineering in Robot Systems)
Kemiingeniør
Kemi og bioteknologi
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi B
Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi B
Kemi- og bioteknik (Bachelor of Engineering in Chemical and Bio Engineering)
Kemi (kemiteknik)
(Bachelor of Engineering in Chemical Engineering)
Kemi og fødevareteknologi (Bachelor of Engineering in Food Technology)
Kemiteknik og international business
(Bachelor of Engineering in Chemical Engineering and International Business)
Maskiningeniør
Maskinteknik
(Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Maskinteknologi
(Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering)
Materialeingeniør
Materialeteknologi
(Bachelor of Engineering in Materials Science and Product Design)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Matematik B og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Matematik B og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Mekatronikingeniør
Mekatronik
(Bachelor of Engineering in Mechatronics)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Nanoingeniør
Nanoteknologi
(Bachelor of Engineering in Nanotechnology)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Proces og innovationsingeniør
Proces og innovation
(Bachelor of Engineering in Process and Innovation)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Produktionsingeniør
Produktion (Produktionsteknik)
(Bachelor of Engineering in Manufacturing Engineering)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Sundhedsteknologiingeniør
Sundhedsteknologi
(Bachelor of Engineering in Healthcare Technology)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Trafik- og transportingeniør
Mobilitet, transport og logistik
(Bachelor of Engineering in Mobility, Transport and Logistics)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A eller samfundsfag A eller naturgeografi B
Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A eller samfundsfag A eller naturgeografi B
Teknologi og business
Forretningsudvikling (Business Development), BDE (Bachelor of Engineering in Business Development), BDE
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Matematik B og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Matematik B og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C
Eksport og teknologi
(Bachelor of Engineering in Global Business Engineering)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Matematik B og engelsk A og enten fransk begyndersprog C eller spansk C eller tysk begyndersprog C
Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Matematik B og engelsk A og enten fransk begyndersprog C eller spansk C eller tysk begyndersprog C
Teknologi og business
Globale forretningssystemer
(Bachelor of Engineering in Global Business Systems)
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Engelsk B og matematik A
Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Engelsk B og matematik A

Maritime professionsbacheloruddannelser

Uddannelse
Uddannelsesspecifikke adgangskrav
Professionsbachelor, maskinmester
Adgang via gymnasial eksamen:
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via erhvervsuddannelse:
Specifikke adgangskrav: 2 af følgende fag på B-niveau, resten på C-niveau: Matematik, engelsk og dansk og enten fysik eller kemi eller bioteknologi eller geovidenskab
Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Matematik, engelsk, dansk og enten fysik eller kemi eller bioteknologi eller geovidenskab
Niveau: 2 fag på B-niveau, resten på C-niveau
Professionsbachelor, skibsofficer
Uanset adgangsvej er det en forudsætning for optagelsen, at ansøgeren har gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere uden begrænsninger.
Adgang via gymnasial eksamen:
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via erhvervsuddannelse:
Specifikke adgangskrav: Matematik, engelsk, dansk og enten fysik eller kemi eller bioteknologi eller geovidenskab
Niveau: 2 fag på B-niveau, resten på C-niveau
Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne og mindst 2 års relevant erhvervserfaring
Ingen specifikke adgangskrav
Professionsbachelor, skibsfører
Uanset adgangsvej er det en forudsætning for optagelsen, at ansøgeren har gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere uden begrænsninger.
Adgang via gymnasial eksamen:
Ingen specifikke adgangskrav
Adgang via erhvervsuddannelse:
Specifikke adgangskrav: Matematik, engelsk, dansk og enten fysik eller kemi eller bioteknologi eller geovidenskab
Niveau: 2 fag på B-niveau, resten på C-niveau
Anden adgang:
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne og mindst 2 års relevant erhvervserfaring
Ingen specifikke adgangskrav

Kunstneriske professionsbacheloruddannelser

Uddannelse
Uddannelsesspecifikke adgangskrav
Professionsbachelor i kunsthåndværk, glas og keramik
Adgang via gymnasial eksamen:
Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve
Adgang via erhvervsuddannelse:
Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve

Selvstændig overbygningsuddannelser (professionsuddannelser)

Uddannelse
Uddannelsesspecifikke adgangskrav
Professionsbachelor i dataanalyse
Adgang via erhvervsakademiuddannelse:
Finansiel controller
finansøkonom
markedsføringsøkonom
Adgang via erhvervsakademiuddannelse:
Administrationsøkonom
automationsteknolog
autoteknolog med merkantilt rettede valgfag
designteknolog med merkantilt speciale
entreprenørskab og design
handelsøkonom
laborant
logistikøkonom
miljøteknolog
procesteknolog
produktionsteknolog
serviceøkonom
Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve
Professionsbachelor i design og business (Bachelor of Design and Business)
Adgang via erhvervsakademiuddannelse:
Designteknolog
entreprenørskab og design
handelsøkonom
markedsføringsøkonom
multimediedesigner
produktionsteknolog
serviceøkonom
Specifikke adgangskrav: Bestået adgangsprøve
Professionsbachelor i digital konceptudvikling (Bachelor of Digital Concept Development)
Adgang via erhvervsakademiuddannelse:
Datamatiker
designteknolog
entreprenørskab og design
markedsføringsøkonom
multimediedesigner
Ingen specifikke adgangskrav
Professionsbachelor i e-handel (Bachelor of E-commerce Management)
Adgang via erhvervsakademiuddannelse:
Handelsøkonom
logistikøkonom
markedsføringsøkonom
multimediedesigner
serviceøkonom
Ingen specifikke adgangskrav
Professionsbachelor i energimanagement (Bachelor of Energy Management)
Adgang via erhvervsakademiuddannelse:
Automationsteknolog
energiteknolog
installatør, stærkstrøm
installatør, VVS
Ingen specifikke adgangskrav
Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship
Adgang via erhvervsakademiuddannelse:
Automationsteknolog
autoteknolog
byggekoordinator
byggetekniker
datamatiker
designteknolog
installatør, stærkstrøm
installatør, VVS
markedsføringsøkonom
finansøkonom
handelsøkonom
it- og elektronikteknolog
jordbrugsteknolog
laborant
logistikøkonom
multimediedesigner
procesteknolog
produktionsteknolog
serviceøkonom
Ingen specifikke adgangskrav
Anden adgang:
Specifikke adgangskrav: Optagelse på baggrund af adgangsgivende samtale
Professionsbachelor i International Hospitality Management (Bachelor of International Hospitality Management)
Adgang via erhvervsakademiuddannelse:
Markedsføringsøkonom
serviceøkonom
Ingen specifikke adgangskrav
Professionsbachelor i international handel og markedsføring (Bachelor of International Sales and Marketing Management)
Adgang via erhvervsakademiuddannelse:
Markedsføringsøkonom
Ingen specifikke adgangskrav
Professionsbachelor i it-sikkerhed (Bachelor of IT Security)
Adgang via erhvervsakademiuddannelse:
Datamatiker
it-teknolog
Ingen specifikke adgangskrav
Professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed (Bachelor of Agricultural and Environmental Management)
Adgang via erhvervsakademiuddannelse:
Jordbrugsteknolog
miljøteknolog
Ingen specifikke adgangskrav
Professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi (Bachelor of Chemical and Biotechnical Technology, Food Technology and Process Technology)
Adgang via erhvervsakademiuddannelse:
Laborant
procesteknolog
Ingen specifikke adgangskrav
Professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration (Bachelor of Product Development and Integrative Technology)
Adgang via erhvervsakademiuddannelse:
Automationsteknolog
energiteknolog
installatør, stærkstrøm
installatør, VVS
it-teknolog
produktionsteknolog
Ingen specifikke adgangskrav
Professionsbachelor i sportsmanagement (Bachelor of Sport Management)
Adgang via erhvervsakademiuddannelse:
Finansøkonom
markedsføringsøkonom
serviceøkonom
Ingen specifikke adgangskrav
Professionsbachelor i softwareudvikling (Bachelor of Software Development)
Adgang via erhvervsakademiuddannelse:
Datamatiker
Ingen specifikke adgangskrav
Professionsbachelor i webudvikling (Bachelor of Web Development)
Adgang via erhvervsakademiuddannelse:
Datamatiker
multimediedesigner
Ingen specifikke adgangskrav
Professionsbachelor som teknisk manager offshore (Bachelor of Technical Management Offshore)
Adgang via erhvervsakademiuddannelse:
Driftsteknolog offshore
installatør, stærkstrøm
produktionsteknolog
Ingen specifikke adgangskrav


Bilag 2

Fag fra erhvervsuddannelse, der kan sidestilles med gymnasiale enkeltfag i f.t. opfyldelse af specifikke adgangskrav

Erhvervsuddannelse, herunder eventuelt speciale
Fag i erhvervsuddannelsen
Gymnasialt fag, som erhvervsuddannelsesfagene kan sidestilles med
Teknisk designer, bygge og anlæg
1306 Beregning og konstruktion
1419 Bygningskonstruktioner
10735 Beregning og prisoverslag
1379 Kvalitetsstyring B/A
10361 Energirigtigt byggeri
10358 Anvendelse af GIS I
10359 Anvendelse af GIS II
Matematik C
Teknisk designer, industriel produktion
1306 Beregning og konstruktion
1433 Statistisk proces control
10365 Maskinteknisk konstruktion og beregning
10739 Prisberegning og beregning af materialeforbrug
1385 Kvalitetsstyring, produktion
10293 Styrkeberegning
Matematik C
Flymekaniker
Modul 1. I folkemunde ”flymatematik”
Matematik C
Automatik- og procesuddannelsen
10680 Motorer: Eksponentialfunktioner, trigonometriske funktioner (faseforskydning)
10678 Styringsteknik: Ditto
10689 Servosystemer og frekvensomformere: ditto +tredimensionelt koordinatsystem
10690 Energioptimering på automatiske anlæg og Procesregulering: (statistik)
10694 PLC II: (Boolsk algebra)
Matematik C
Køletekniker
231 Små køleanlæg bidrager til el lære
232 Køleteknik 1 bidrager med energi lære
235 Kommercielle køleanlæg 2 el og energilære
236 Industrielle køleanlæg el og energilære
14846 Kommercielle køleanlæg 3 teknologi
Fysik C

Automatik- og procesuddannelsen
10678 Styringsteknik el lære
10680 Motorer el lærer
10682 Pneumatik tryk
10687 Procesregulering I, instrumentering og kalibrering, temp/tryk
10683 Hydraulik tryk
10690 Energioptimering på automatiske anlæg, energiforbrug
Fysik C
Personvognsmekaniker
8872 Avanceret fejlfinding
på elektroniske systemer på personvogne
8865 Udmåling, reparation og justering af elektronisk servostyring
8867 Kontrol og reparation af benzin indsprøjtnings- og tændingsanlæg
12086 Kontrol og reparation af diesel indsprøjtningsanlæg
8870 Fejlfinding og reparation af air-con og klimaanlæg
8858 Fejlfinding på elektriske systemer på personvogn
12054 Autofysiske begreber
8873 Fejlfinding og reparation af starter- og ladeanlæg
Fysik C
Lastvognsmekaniker
8942 Dieselmotor lastvogn 2
8943 Brændstofanlæg og indsprøjtningssystemer 2
8936 Reparation af ABS bremser med TCS
8938 Electronic Controlled Braking System med ESP
8939 Kontrol og reparation af gearkasser inkl. automatisk skift
8940 Kontrol og reparation af differentiale og navreduktion
8944 Reparation af databusstyrede komfort- og sikkerhedssystemer
8945 Fejlfinding på elektroniske systemer 2
8946 Kontrol og reparation af starter og generator
Fysik C
Flymekaniker
15625 Vedligeholdelsespraksis for flyindustrien (Modul 7)
15626 Menneskelige faktorer (Modul9)
15627 Love og bestemmelser (Modul 10)
10648 Flystruktur og flysystemer og instrumenter (Modul 11a)
Engelsk C


Bilag 3

Erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, der ikke er omfattet af § 2, stk. 1 og 2, jf. § 2, stk. 3

Erhvervsakademiuddannelse

Driftsteknolog offshore

El-installatør

Vvs-installatør

Professionsbachelor

Byggeri og infrastruktur (diplomingeniør)

Bygning (Diplomingeniør)

Bygningsdesign (diplomingeniør)

Elektrisk energiteknologi (diplomingeniør)