Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og dobbeltuddannelse
Kapitel 2 Adgang til bacheloruddannelser
Kapitel 3 Adgang til kandidatuddannelser og akademiske overbygningsuddannelse
Kapitel 4 Fællesbestemmelser
Kapitel 5 Andre bestemmelser
Kapitel 6 Ikrafttræden m.v.
Bilag 1 Specifikke adgangskrav til de enkelte bacheloruddannelser
Bilag 2 Krav til den adgangsgivende bacheloruddannelse for visse kandidatuddannelser, jf. § 24, stk. 3
Bilag 3 Bachelor- og kandidatuddannelser, der ikke er omfattet af § 2, stk. 1, jf. § 2, stk. 2 (positivlisten)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (adgangsbekendtgørelsen)

I medfør af § 1 i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 30. august 2017, som ændret ved lov nr. 311 af 25. april 2018, § 8, stk. 1 og § 34, stk. 1, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. august 2019, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 8, nr. 9, 10 og 25, og § 9, nr. 1, 2, 3, 4 og 5, i bekendtgørelse nr. 1370 af 11. december 2019 om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Forskning og Uddannelse:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og dobbeltuddannelse

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen vedrører adgangskrav, optagelse, indskrivning og udskrivning ved bacheloruddannelser, kandidatuddannelser og akademiske overbygningsuddannelser.

Dobbeltuddannelse

§ 2. En ansøger kan ikke optages eller indskrives på den ansøgte uddannelse, hvis vedkommende har gennemført en fuldt statsfinansieret dansk uddannelse tilrettelagt som heltidsuddannelse på tilsvarende eller højere niveau.

Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren kan beslutte, at adgang til visse uddannelser ikke er omfattet af stk. 1. Undtagne uddannelser fremgår af bilag 3.

Stk. 3. Universitetet dispenserer fra stk. 1, hvis

1) ansøgeren ikke kan benytte den gennemførte uddannelse på grund af helbredsmæssige forhold,

2) den første uddannelse er gennemført mindst 6 år før studiestart på den ansøgte uddannelse,

3) den første uddannelse ikke længere kan anvendes på arbejdsmarkedet, f.eks. som følge af ændrede krav fra en autorisationsmyndighed, eller fordi den teknologiske udvikling i al væsentlighed har overflødiggjort uddannelsen, eller

4) ansøgeren opfylder betingelserne for ret til optagelse på den ansøgte kandidatuddannelse, jf. § 23, stk. 1, og ansøgeren blev optaget på den adgangsgivende bacheloruddannelse senest den 1. februar 2017.

Kapitel 2

Adgang til bacheloruddannelser

Adgangskrav

§ 3. Adgang forudsætter, at ansøgeren har gennemført en gymnasial eksamen (generelt adgangskrav). Endvidere skal ansøgeren opfylde de specifikke adgangskrav, der fremgår af bilag 1. Universitetet kan bestemme, at ansøgeren skal bestå en adgangsprøve. Endvidere kan optagelse forudsætte, at ansøgeren skal opfylde fastsatte karakterkrav.

Generelt adgangskrav

§ 4. Ved en gymnasial eksamen forstås:

1) Almen studentereksamen (stx).

2) Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux).

3) Hf-eksamen/højere forberedelseseksamen med overbygning, jf. dog stk. 5.

4) Merkantil studentereksamen (hhx).

5) Teknisk studentereksamen (htx).

6) Færøsk studentereksamen, Grønlands gymnasiale uddannelse, færøsk højere forberedelseseksamen, færøsk højere handelseksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen fra Grønland, færøsk højere teknisk eksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen fra Grønland og eksamen fra Duborg-Skolen og A. P. Møller Skolen.

7) Gymnasiale indslusningskurser for flygtninge og indvandrere (GIF).

8) Dansk/Fransk Baccalauréat (DFB), Europæisk Baccalauréat (EB), International Baccalaureate (IB) med IB-Diploma, Option Internationale du Baccalauréat (OIB) og dansk-tysk studentereksamen (DIAP).

9) Udenlandsk eksamen m.v., som er sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen.

Stk. 2. International Baccalaureate (IB) med IB-Course Result på mindst 18 point sidestilles med en gymnasial eksamen, hvis ansøgeren har opnået mindst karakteren 3 i hvert af de 6 fag, der indgår i IB-forløbet. Endvidere skal ansøgeren have gennemført enkeltfag på gymnasialt niveau svarende til overbygning, jf. reglerne om overbygning i højere forberedelseseksamen (hf-eksamen) i lov om gymnasiale uddannelser, jf. dog stk. 5.

Stk. 3. Bevis for eux 1. del sidestilles med en hf uden overbygning. Ansøgere skal derfor have gennemført enkeltfag på gymnasialt niveau svarende til overbygning efter reglerne om overbygning i en hf-eksamen/højere forberedelseseksamen i lov om gymnasiale uddannelser, jf. dog stk. 5.

Stk. 4. Kravet om en adgangsgivende eksamen kan opfyldes med adgangseksamen til ingeniøruddannelserne ved ansøgning om optagelse på bacheloruddannelserne i teknisk videnskab (civilingeniør), fødevarer og ernæring samt landinspektørvidenskab.

Stk. 5. Bevis for eux 1. del eller hf-eksamen/højere forberedelseseksamen uden overbygning er adgangsgivende, forudsat at ansøgeren er optaget på merkantilt eux-forløb eller hf-forløb før 1. august 2017.

Stk. 6. Vurdering af udenlandske eksaminer foretages i henhold til lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.

Specifikke adgangskrav

§ 5. Ved specifikke adgangskrav forstås bestemte gymnasiale fag på A-, B- eller C-niveau, jf. reglerne for gymnasial uddannelse.

Stk. 2. De specifikke adgangskrav fremgår af bilag 1. Faget er bestået, hvis det vægtede gennemsnit i det konkrete fag er mindst 2,0 uden oprunding. Adgangskravene fastsættes af Uddannelses- og Forskningsministeriet efter indstilling fra universiteterne.

Stk. 3. Den 1. februar offentliggør Styrelsen for Forskning og Uddannelse ændringer af de specifikke adgangskrav på optagelsesportalen www.optagelse.dk. Skærpelser varsles pr. 1. februar, mindst to år før de skærpede krav træder i kraft.

Adgangsprøve

§ 6. Universitetet fastsætter eventuelle regler om adgangsprøver. Krav om deltagelse i en adgangsprøve skal varsles på optagelsesportalen www.optagelse.dk, senest 1. februar året før kravet får virkning.

Stk. 2. Hvis studiepladserne opdeles i kvoter, jf. § 10, kan universitetet beslutte, at en adgangsprøve kun skal omfatte ansøgere, der søger om optagelse gennem kvote 1 eller kvote 2.

Karakterkrav

§ 7. Universitetet kan kræve, at ansøgeren har opnået mindst et bestemt gennemsnit i den adgangsgivende eksamen. Endvidere kan universitetet kræve, at ansøgeren har opnået mindst en bestemt karakter i udvalgte fag.

Stk. 2. Universitetet kan bestemme, at resultatet af en prøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet i udvalgte fag. Universitetet tilrettelægger prøven, som skal dokumentere, at ansøgeren besidder de krævede kvalifikationer. Prøven kan kun omfatte ansøgere, der ikke opfylder karakterkravet.

Stk. 3. Universitetet kan bestemme, at et fastsat karakterkrav kun gælder for ansøgere i kvote 1 eller kvote 2.

Stk. 4. Fastsættelse af karakterkrav og efterfølgende ændringer skal meddeles Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Information om gældende karakterkrav og varslinger offentliggøres på optagelsesportalen www.optagelse.dk. Fastsættelse af karakterkrav og skærpelser skal varsles på optagelsesportalen, senest 1. februar året før fastsættelsen eller skærpelsen træder i kraft.

Stk. 5. Universitetet kan dispensere fra fastsatte karakterkrav, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Optagelse på andet grundlag

§ 8. En ansøger kan søge om optagelse på baggrund af andre dokumenterede kvalifikationer end de fastsatte adgangskrav. Ansøgningen indgår i optagelsesprocessen på lige fod med de øvrige ansøgninger, hvis universitetet har vurderet, at ansøgeren har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.

Stk. 2. Universitetet kan kræve, at ansøgeren inden studiestart har bestået supplerende fag for at dokumentere de nødvendige kvalifikationer.

Stk. 3. Universitets faglige vurderinger efter stk. 1 og 2 omfatter kun den ansøgte uddannelse ved det pågældende universitet.

Betinget optagelse

§ 9. Universitetet kan optage ansøgere, som ikke opfylder adgangskravene ved ansøgningsfristens udløb. Optagelsen er betinget af, at ansøgeren opfylder adgangskravene inden studiestart eller umiddelbart derefter. Universitetet fastsætter en frist for, hvornår kravene skal være opfyldt.

Kvoter

§ 10. Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser på uddannelsen, opdeles pladserne i kvote 1 og kvote 2. Overskydende pladser fra den enkelte kvote overføres til den anden kvote.

Stk. 2. Styrelsen for Forskning og Uddannelse fastsætter kvoternes størrelse efter indstilling fra universitetet.

Stk. 3. Styrelsen kan godkende, at universitetet anvender et andet optagelsessystem.

Stk. 4. Oplysninger om kvotefordelingen eller det anvendte optagelsessystem skal fremgå af universitetets hjemmeside.

Ansøgningsprocedure - sommeroptag

§ 11. Ansøgning om optagelse i kvote 1 og 2 indgives digitalt via optagelsesportalen www.optagelse.dk, medmindre universitetet har accepteret, at ansøgningen kan indgives på en anden måde, jf. bekendtgørelse om digital kommunikation ved ansøgning om optagelse på videregående uddannelse.

Stk. 2. Der kan ansøges om optagelse på op til otte uddannelser i prioriteret rækkefølge.

Stk. 3. Hvis ansøgeren ikke har modtaget den relevante dokumentation inden ansøgningsfristens udløb, kan dokumentationen indsendes efterfølgende. Universitetet fastsætter betingelserne, herunder fristen, for eftersendelse af dokumentation. Oplysningerne skal fremgå af universitetets hjemmeside.

§ 12. Fristen for at ansøge om optagelse er den 15. marts kl. 12.00 for

1) ansøgninger i kvote 2,

2) ansøgere, der skal deltage i en adgangs- eller optagelsesprøve. Universitetet kan beslutte at tilrettelægge yderligere en ansøgningsrunde med ansøgningsfrist den 5. juli kl. 12.00,

3) ansøgninger, der omfatter en ansøgning om dispensation fra § 2,

4) ansøgere med udenlandske adgangsgivende eksaminer, jf. § 4, stk. 1, nr. 8 og 9,

5) ansøgninger på andet grundlag, jf. § 8,

6) ansøgninger i kvote 1, der omfatter en ansøgning om dispensation efter § 14, stk. 5,

7) ansøgere, der søger om optagelse efter den grønlandske særordning, jf. § 20, og

8) ansøgninger om genoptagelse, jf. § 38.

Stk. 2. Fristen for at ansøge om optagelse er den 5. juli kl. 12.00 for

1) ansøgninger i kvote 1, og

2) ansøgere, der skal deltage i en adgangs- eller optagelsesprøve, hvis universitetet har besluttet at tilrettelægge yderligere en ansøgningsrunde, jf. stk. 1, nr. 2, 2. pkt.

Stk. 3. En ansøgning bliver vurderet i både kvote 1 og kvote 2, hvis ansøgningen indgives senest den 15. marts kl. 12.00.

Stk. 4. Ansøgeren kan ændre i prioriteringen af de søgte uddannelser indtil den 5. juli kl. 12.00.

Stk. 5. Universitetet kan dispensere fra tidsfristerne i stk. 1, 2 og 4, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Ansøgningsprocedure - vinteroptag

§ 13. Universitetet kan beslutte at optage studerende om vinteren med henblik på studiestart i forårssemesteret. Omfanget af udbudte bacheloruddannelser fastsættes af universitetet. Optagelsesprocessen, herunder ansøgningsfrist, fastsættes af universitetet og offentliggøres på universitetets hjemmeside.

Stk. 2. Når ansøgningsprocessen er tilendebragt, og tilbud om studieplads eller afslag på optagelse er udsendt, skal universitetet oplyse om eventuelle ledige studiepladser på sin hjemmeside.

Stk. 3. Ophør af vinteroptag på en uddannelse skal varsles, senest 1. februar året før det sidste vinteroptag gennemføres.

Stk. 4. Ingen af bekendtgørelsens bestemmelser, der vedrører Den Koordinerede Tilmelding, finder anvendelse for vinteroptag.

Kvote 1

§ 14. Studiepladserne i kvote 1 tildeles efter faldende optagelseskvotient.

Stk. 2. Optagelseskvotienten er

1) eksamensgennemsnittet ifølge beviset for den adgangsgivende eksamen eller

2) eksamensgennemsnittet ifølge beviset for en udenlandsk eksamen omregnet til 7-trins-skalaen.

Stk. 3. Hvis ansøger har gennemført flere adgangsgivende eksamener, anvendes eksamensgennemsnittet i den først gennemførte eksamen.

Stk. 4. Den laveste optagelseskvotient, der udløser et tilbud om en studieplads, kaldes grænsekvotienten. Hvis der herefter er flere ledige studiepladser, fordeler Den Koordinerede Tilmelding de resterende studiepladser ved lodtrækning. Lodtrækningen omfatter alle ansøgere, der har en optagelseskvotient, der er 0,1 karakterpoint lavere end grænsekvotienten.

Stk. 5. Universitetet kan give tilbud om en studieplads til en ansøger, selvom ansøgerens optagelseskvotient er lavere end grænsekvotienten. Tilbud om en studieplads forudsætter, at universitetet vurderer, at der foreligger usædvanlige forhold, der har påvirket ansøgerens opnåede resultater i den adgangsgivende eksamen. Sidste års grænsekvotient og ansøgerens optagelseskvotient skal indgå i universitetets vurdering.

Kvote 2

§ 15. Studiepladserne i kvote 2 tildeles på baggrund af en konkret vurdering til:

1) Ansøgere, som ikke har en tilstrækkelig kvotient til optagelse i kvote 1.

2) Ansøgere, som har en adgangsgivende eksamen uden påført eksamensgennemsnit.

3) Ansøgere med en adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.

4) Ansøgere, der ikke har en adgangsgivende eksamen, men som har tilsvarende kvalifikationer.

5) Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen, der ikke kan omregnes til 7-trins-skalaen.

Stk. 2. Universitetet fastsætter, hvilke objektive og faglige kriterier der indgår i vurderingen. Erhvervsarbejde og andre aktiviteter kan indgå i vurderingen med en periode på sammenlagt 12 måneder. Universitetets vurdering kan omfatte optagelsesprøver, samtaler m.v. Kriterierne skal offentliggøres på universitetets hjemmeside. Væsentlige ændringer af kriterierne skal varsles på universitetets hjemmeside med mindst 1 år.

Stk. 3. Værnepligtstjeneste og udstationering som led i kontrakt med forsvaret sidestilles med erhvervsarbejde, jf. stk. 2. Kontraktperioden indtil studiestart kan indgå i vurderingen, jf. dog stk. 2, 2. pkt.

Stk. 4. Vurderingen kan omfatte ansøgerens opnåede karakterer i såvel den adgangsgivende eksamen som i enkelte fag. Hvis ansøgeren har gennemført flere adgangsgivende eksamener, og eksamensgennemsnittet fra den adgangsgivende eksamen indgår i vurderingen, anvendes eksamensgennemsnittet fra den først gennemførte eksamen.

Stk. 5. Hvis universitetet vurderer, at der foreligger usædvanlige forhold, der har påvirket en ansøgers opnåede resultater i den adgangsgivende eksamen, kan de usædvanlige forhold inddrages i vurderingen af ansøgningen.

Standby-pladser

§ 16. Universitetet kan fastsætte et antal standby-pladser, som søges samtidig med den ordinære ansøgning om optagelse. Ansøgere opføres på en prioriteret venteliste efter samme kriterier som ved optagelse. Universitetet kan bestemme, at standby-pladser kun anvendes i kvote 1.

Stk. 2. Universitetet giver ansøgeren tilbud om en studieplads inden fire uger efter studiestarten, jf. dog stk. 3. Retten til en tilbudt studieplads bortfalder, hvis ansøgeren ikke har accepteret studiepladsen inden for en frist fastsat af universitetet.

Stk. 3. Hvis ansøgeren ikke har fået tilbud om optagelse ved fristens udløb, ændres standbypladsen til et tilsagn om optagelse senest ved næste ordinære optag. Optagelse forudsætter, at ansøgeren opfylder de specifikke adgangskrav og karakterkrav, der gælder for uddannelsen det pågældende år. Hvis ansøgeren vil gøre brug af et tilsagn om optagelse, skal ansøgeren indgive en ny ansøgning via optagelsesportalen www.optagelse.dk ved næste ordinære optag.

Koordinering af optagelse

§ 17. Den Koordinerede Tilmelding koordinerer optagelsesprocessen. Efter aftale med Uddannelses- og Forskningsministeriet kan andre videregående uddannelser indgå i processen.

Stk. 2. På begæring af Uddannelses- og Forskningsministeriet skal universiteterne sende de oplysninger til Den Koordinerede Tilmelding, der er nødvendige for at gennemføre optagelsesprocessen.

Meddelelse af afgørelse

§ 18. Ansøgerne modtager svar på deres ansøgning den 28. juli, jf. dog stk. 3. Dog sendes svar fredagen før, hvis den 28. juli er en lørdag eller en søndag.

Stk. 2. Den 28. juli sender Den Koordinerede Tilmelding meddelelse til de ansøgere, der ikke kan optages på nogen af de søgte bacheloruddannelser, jf. dog stk. 1, 2. pkt. Meddelelsen skal indeholde en henvisning til oversigt over ledige studiepladser på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Stk. 3. Universitetet kan sende svar før den 28. juli til ansøgere, som har behov for en opholdstilladelse som studerende, til ansøgere med funktionsnedsættelse og til ansøgere, der benytter sig af den grønlandske særordning. Det skal fremgå, at tilbuddet bortfalder, hvis ansøgeren modtager pladstilbud på en højere prioritet. Universitetet fastsætter en frist for accept af en tilbudt studieplads, dog senest 5. juli.

Stk. 4. Retten til en studieplads bortfalder, hvis ansøgeren ikke har accepteret en tilbudt studieplads inden for en frist fastsat af universitetet. Universitetet kan dispensere fra fristen, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Ledige studiepladser

§ 19. Universitetet fastsætter selv ansøgnings- og optagelsesprocedure, herunder frister, for optagelse på universitetets ledige pladser.

Stk. 2. Hvis der er flere ansøgere til en uddannelse end ledige pladser, prioriteres ansøgere efter objektive kriterier, der på forhånd er fastsat af universitetet. Information om universitetets ledige studiepladser og udvælgelseskriterier skal offentliggøres på samme tidspunkt på universitetets hjemmeside.

Den grønlandske særordning

§ 20. Universitetet skal optage en grønlandsk ansøger uden om adgangsbegrænsningen, hvis vedkommende ansøger herom. Ansøgeren skal dokumentere, at vedkommende opfylder de optagelseskriterier, der fremgår af Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside. Kriterierne er fastsat af ministeriet efter indstilling fra Grønlands Selvstyre.

Flere studiestartstidspunkter

§ 21. Hvis de optagne studerende fordeles på flere studiestartstidspunkter, skal ældre studerende indskrives før yngre studerende, medmindre en ældre studerende har ansøgt om udskudt studiestart. Information om anvendelse af flere studiestartstidspunkter på en konkret uddannelse og fordelingskriteriet skal fremgå af universitetets hjemmeside.

Kapitel 3

Adgang til kandidatuddannelser og akademiske overbygningsuddannelse

Frist for optagelse

§ 22. På baggrund af den faglige udvikling i den adgangsgivende bacheloruddannelse kan universitetet i studieordningen fastsætte regler om, hvornår den studerende senest kan søge optagelse på kandidatuddannelsen eller den akademiske overbygningsuddannelse efter at have afsluttet bacheloruddannelsen.

Retskrav

§ 23. En bestået bacheloruddannelse giver ret til optagelse på en kandidatuddannelse, der bygger oven på den gennemførte bacheloruddannelse (retskrav). Universitetet kan bestemme, at retskravet tillige omfatter en akademisk overbygningsuddannelse. Retten til optagelse forudsætter, at ansøgeren optages på uddannelsen senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse, og at bacheloruddannelsen og den søgte uddannelse gennemføres ved samme universitet, jf. dog stk. 5 og § 2.

Stk. 2. Beregningen af de tre år, jf. stk. 1, starter ved det førstkommende ordinære optag, efter at ansøgeren har gennemført bacheloruddannelsen og slutter umiddelbart efter gennemført ordinært optag tre år efter.

Stk. 3. Retten til optagelse kan bruges en gang. En indsendt ansøgning om optagelse kan trækkes tilbage, indtil ansøgeren har accepteret den tilbudte studieplads. For sommeroptaget 2019 kan en bachelordimittend dog trække sin ansøgning tilbage indtil 31. juli 2019, med den virkning at den pågældende ikke har brugt sit retskrav. Hvis en kandidatstuderende har gennemført den adgangsgivende bacheloruddannelse efter den 1. januar 2019, kan den studerende udmelde sig af kandidatuddannelsen indtil 31. juli 2019, med den virkning at pågældende ikke har brugt sit retskrav.

Stk. 4. Hvis retskravet retter sig imod både en kandidatuddannelse og en akademisk overbygningsuddannelse, vælger ansøgeren, hvilken uddannelse pågældende vil ansøge om optagelse på.

Stk. 5. Ansøgere har ikke retskrav på optagelse på den ansøgte uddannelse, hvis den adgangsgivende bacheloruddannelse er afsluttet før 1. januar 2019.

Adgangskrav og -procedure

§ 24. Adgang til en kandidatuddannelse forudsætter, at ansøgeren har gennemført en adgangsgivende bacheloruddannelse, herunder professionsbacheloruddannelse, eller anden relevant dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau.

Stk. 2. Adgang til en akademisk overbygningsuddannelse forudsætter, at ansøgeren har gennemført en adgangsgivende akademisk bacheloruddannelse.

Stk. 3. Universitetet fastsætter adgangskrav til den enkelte uddannelse, jf. dog stk. 2. Adgangskravene skal fremgå af uddannelsens studieordning.

Stk. 4. Skærpelser af adgangskrav varsles på universitetets hjemmeside med mindst 1 år inden studiestart. Varslingsperioden beregnes fra 1. september. De skærpede adgangskrav finder anvendelse for ansøgninger om optagelse pr. 1. september året efter. For vinteroptag beregnes varslingsperioden fra 1. februar for ansøgninger om optagelse pr. 1. februar året efter.

Stk. 5. Vurdering af udenlandske eksamener foretages i henhold til lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.

§ 25. Universitetet kan kræve, at adgang til en kandidatuddannelse forudsætter, at ansøgeren har gennemført dansk på gymnasialt A-niveau. Universitetet kan beslutte, at studieprøven i dansk kan erstatte dansk A som adgangskrav.

Stk. 2. Universitetet kan kræve, at dansk A eller studieprøven i dansk er bestået med mindst et bestemt eksamensgennemsnit, eller at enkelte eller alle delprøver er bestået med en bestemt minimumskarakter. Fastsættelse og skærpelse af krav skal varsles med mindst 1 år, før fastsættelsen eller skærpelsen træder i kraft.

§ 26. Universitetet fastsætter i studieordningen

1) hvilke bacheloruddannelser ved universitetet, der giver ret til optagelse i henhold til § 23, og

2) hvilke bacheloruddannelser ved universitetet og andre uddannelsesinstitutioner, der i øvrigt giver adgang til uddannelsen.

Stk. 2. Hvis en ansøgers gennemførte bacheloruddannelse ikke fremgår af den ansøgte uddannelses studieordning, vurderer universitetet konkret, om den gennemførte bacheloruddannelse er adgangsgivende. Bacheloruddannelsen vurderes ud fra på forhånd fastsatte krav til særlige fag eller fagområder opgjort i ECTS-point, som universitetet fastsætter i studieordningen.

Stk. 3. Bacheloruddannelser udvalgt efter stk. 1, nr. 2, må ikke udelukke, at bachelordimittender fra andre institutioner kan optages på en kandidatuddannelse eller en akademisk overbygningsuddannelse. Universiteterne sikrer i fællesskab, at bachelorstuderende orienteres om mulighederne for valg af relevante uddannelser ved eget og andre universiteter.

§ 27. Universitetet fastsætter ansøgnings- og optagelsesprocedure, herunder frister, og offentliggør oplysning herom på sin hjemmeside.

Optagelse på andet grundlag

§ 28. Universitetet kan optage ansøgere, som ikke har gennemført en bacheloruddannelse, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have faglige kvalifikationer, der kan sidestilles hermed.

Stk. 2. Universitetet kan bestemme, at ansøgeren skal gennemføre supplerende studieaktivitet (supplering med betinget optagelse).

Supplering med betinget optagelse

§ 29. Universitetet kan udbyde enkeltfag fra eksisterende bacheloruddannelser som supplerende fag, med henblik på at en ansøger opfylder adgangskravene. Fagene udbydes efter reglerne om deltidsuddannelse.

Stk. 2. Tilbud om supplerende fag ved universitetet forudsætter, at ansøgeren samtidig med indskrivningen på enkeltfag bliver betinget optaget på den ansøgte kandidatuddannelse eller akademiske overbygningsuddannelse. Et suppleringsforløb må have et omfang på højst 30 ECTS-point. Universitetet kan tillade, at supplering gennemføres ved et andet universitet. Ansøgeren har ret til optagelse på den ansøgte uddannelse i direkte forlængelse af gennemført supperingsforløb.

Stk. 3. Efter godkendelse af Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan universitetet undtagelsesvis udbyde egentlige suppleringsuddannelser efter reglerne om deltidsuddannelse, med henblik på at en ansøger opfylder adgangskravene. Styrelsen fastsætter nærmere regler om disse suppleringsuddannelser, herunder at omfanget må udgøre højst 30 ECTS-point, og at en bestået suppleringsuddannelse giver ret til optagelse på uddannelsen i direkte forlængelse af gennemført suppleringsforløb.

Stk. 4. Universitetet kan bestemme, at supplering med betinget optagelse skal være gennemført inden studiestart, at suppleringen gennemføres i løbet af første studieår eller som en kombination heraf. Ved optagelse på en akademisk overbygningsuddannelse skal supplering med betinget optagelse dog være gennemført inden udgangen af første semester.

Stk. 5. Universitetet kan optage en ansøger direkte på kandidatuddannelsen eller den akademiske overbygningsuddannelse, hvis ansøgeren har gennemført en bacheloruddannelse og forud for afslutningen af denne uddannelse har bestået supplerende uddannelsesaktiviteter, forudsat at universitetet vurderer, at den gennemførte bacheloruddannelse og supplerende uddannelsesaktivitet opfylder adgangskravene til uddannelsen. Den supplerende uddannelsesaktivitet må have et omfang på højst 30 ECTS-point.

Optageseskapacitet

§ 30. Hvis universitetet af kapacitetsmæssige årsager ikke kan optage alle ansøgere på en uddannelse, prioriteres ansøgerne efter kriterier, der på forhånd er fastsat af universitetet, jf. dog § 23, stk. 1.

Stk. 2. Udvælgelseskriterierne kan omfatte faglige kriterier og relevant erfaring, herunder erhvervserfaring. Heri kan indgå optagelsesprøver, samtaler m.v.

Stk. 3. Oplysninger om adgangsbegrænsning og udvælgelseskriterier skal offentliggøres på universitetets hjemmeside, mindst 1 år før de får virkning.

Kapitel 4

Fællesbestemmelser

Krav om engelskkundskaber

§ 31. Hvis hele eller væsentlige dele af en uddannelse udbydes på engelsk, skal ansøgeren have bestået engelsk på B-niveau med et vægtet gennemsnit på mindst 3,0 uden oprunding. Følgende prøver erstatter kravet, forudsat at ansøgeren har opnået det anførte mindsteresultat, jf. dog stk. 3:

1) Engelsk på A-niveau med et opnået vægtet gennemsnit på mindst 2,0 uden oprunding.

2) En TOEFL-test med et testresultat på mindst 83 eller IELTS-test med et testresultat på mindst 6,5.

3) En anden test, som universitetet anerkender, og som kompetencemæssigt svarer til stk. 1, 1. pkt.

4) En prøve, som er særligt tilrettelagt af universitetet, og som kompetencemæssigt svarer til stk. 1, 1. pkt.

Stk. 2. Hvis adgang efter stk. 1 forudsætter engelsk på A-niveau, skal ansøgeren have opnået et vægtet gennemsnit på mindst 2,0 uden oprunding. Følgende prøver erstatter engelsk A som adgangskrav:

1) En test, som universitetet anerkender, og som kompetencemæssigt svarer til engelsk på A-niveau med et vægtet gennemsnit på mindst 2,0 uden oprunding.

2) En prøve, som er særligt tilrettelagt af universitetet, og som kompetencemæssigt svarer til engelsk på A-niveau med et vægtet gennemsnit på mindst 2,0 uden oprunding.

Stk. 3. Universitetet kan fastsætte krav om højere karakterer eller testresultater. Skærpelser skal varsles på universitetets hjemmeside, mindst 1 år før de skærpede krav træder i kraft.

Stk. 4. Universitetets hjemmeside skal indeholde oplysninger om anerkendte tests, gyldighedsperiode og eventuel særligt tilrettelagt prøve. Endvidere skal hjemmesiden oplyse om eventuelle skærpede karakterkrav og testresultater.

Ansøgerens oplysningspligt om beståede fag på samme niveau

§ 32. En ansøger skal oplyse om og søge merit for beståede fag fra alle tidligere uafsluttede uddannelsesforløb på samme niveau. Universitetet fastsætter regler om disciplinære foranstaltninger, i tilfælde af at ansøgeren afgiver urigtige eller mangelfulde oplysninger.

Indskrivning

§ 33. Universitetet indskriver den studerende på det relevante studietrin på uddannelsen i en af følgende kategorier:

1) Bacheloruddannelse.

2) Kandidatuddannelse.

3) Akademisk overbygningsuddannelse.

4) Modul eller dele heraf med henblik på merit i anden uddannelse.

5) Gæstestuderende i øvrigt.

Stk. 2. Hvis en uddannelse udbydes med linjer med forskellige udbudssprog, skal det være muligt at gennemføre hovedparten af fagene på uddannelsen, herunder linjen, på udbudssproget.

Stk. 3. Universitetet kan fastsætte nærmere regler om indskrivningen.

§ 34. Den studerende kan ikke være indskrevet ved mere end en heltidsuddannelse ad gangen, jf. dog § 33, stk. 1, nr. 4 og 5.

Overflytning

§ 35. En bachelorstuderende skal ansøge om optagelse via optagelsesportalen www.optagelse.dk, hvis vedkommende ønsker at fortsætte på sin uddannelse på et nyt universitet (overflytning), jf. dog stk. 2. En kandidatstuderende eller en studerende på den akademiske overbygningsuddannelse skal indgive sin ansøgning til det nye universitet i henhold til den fastlagte ansøgningsproces efter § 27, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. En studerende, jf. stk. 1, skal ansøge det nye universitetet om overflytning, hvis pågældende har bestået uddannelsens første år, som det er tilrettelagt på det nye universitet. Indskrivning forudsætter, at ansøgeren opfylder adgangskravene, og at der er ledig studieplads. Beståede prøver kan ikke tages om, medmindre de er forældede efter uddannelsens regler.

Stk. 3. Det er en betingelse for overflytning, at den studerende, jf. stk. 1, samtykker til, at det ansøgte universitet kan kontakte det første universitet med henblik på at få oplysninger om beståede fag, brugte prøveforsøg i ikke-beståede fag, indskrivningsperioden og eventuel anden information, der er relevant for behandlingen af ansøgningen. Det første universitet meddeler det ansøgte universitet, hvis betingelserne for udskrivning efter § 37, nr. 2-6, er opfyldt.

Stk. 4. Hvis der foreligger usædvanlige forhold, kan det ansøgte universitet dispensere fra kravet om, at første studieår skal være bestået.

Stk. 5. Universitetet kan anvende lodtrækning, hvis der er flere ansøgere end ledige studiepladser.

Studieskift

§ 36. En bachelorstuderende skal ansøge om optagelse via optagelsesportalen www.optagelse.dk, hvis vedkommende ønsker at skifte til en ny uddannelse (studieskift), jf. dog stk. 2. En kandidatstuderende eller en studerende på en akademisk overbygningsuddannelse skal indgive sin ansøgning til universitetet, i henhold til den fastlagte ansøgningsproces efter § 27, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. En studerende, jf. stk. 1, skal ansøge universitetet om studieskift, hvis pågældende har bestået den ansøgte uddannelses første år. Indskrivning forudsætter, at ansøgeren opfylder adgangskravene, og at der er ledig studieplads. Beståede prøver kan ikke tages om, medmindre de er forældede efter uddannelsens regler.

Stk. 3. Hvis der foreligger usædvanlige forhold, kan det ansøgte universitet dispensere fra kravet om, at første studieår skal være bestået.

Stk. 4. Universitetet kan anvende lodtrækning, hvis der er flere ansøgere end ledige studiepladser.

Udskrivning

§ 37. Universitetet bringer indskrivningen til ophør for studerende, der

1) har gennemført uddannelsen,

2) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende ikke har bestået studiestartsprøven,

3) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende har opbrugt sine prøveforsøg,

4) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende ikke har deltaget i eller har bestået førsteårsprøven,

5) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende ikke har opfyldt et studieaktivitetskrav,

6) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen som følge af uddannelsens regler,

7) melder sig ud af uddannelsen, eller

8) er varigt bortvist fra universitetet.

Genoptagelse

§ 38. Hvis en ansøger tidligere har været optaget og indskrevet på en bacheloruddannelse på et universitet, skal ansøgning om optagelse på samme uddannelse (genoptagelse) indgives via ansøgningsportalen www.optagelse.dk, jf. dog § 39, stk. 1. Dog skal ansøgninger om genoptagelse på en kandidatuddannelse eller en akademisk overbygningsuddannelse sendes til universitetet via den fastsatte optagelsesproces, jf. § 27.

Stk. 2. § 40 finder anvendelse ved behandling af en ansøgning om genoptagelse.

Genindskrivning

§ 39. En ansøger, jf. § 38, stk. 1, skal søge universitetet om indskrivning på ny (genindskrivning), hvis pågældende har bestået første år af uddannelsen. Indskrivning forudsætter, at ansøgeren opfylder adgangskravene, og at der er ledig studieplads. Universitetet fastsætter en frist for indgivelse af ansøgning om genindskrivning til næste studiestart.

Stk. 2. Hvis ansøgeren søger om indskrivning på samme uddannelse på et nyt universitet, finder § 35, stk. 2-3 tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. § 40 finder anvendelse ved behandling af en ansøgning om genindskrivning.

Den tidligere optagelse og indskrivning

§ 40. Er den tidligere optagelse og indskrivning bragt til ophør, jf. § 37, nr. 1, kan den pågældende ikke genindskrives.

Stk. 2. Er den tidligere optagelse og indskrivning bragt til ophør, jf. § 37, nr. 2-6, kan den pågældende søge om genoptagelse eller genindskrivning, jf. dog § 2. Universitetet genoptager eller genindskriver den pågældende, hvis universitetet vurderer, at den pågældendes muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede. Universitetets vurdering kan omfatte for eksempel faglige og helbredsmæssige forhold.

Stk. 3. Er den tidligere optagelse og indskrivning bragt til ophør, jf. § 37, nr. 7, kan den pågældende genoptages eller genindskrives, jf. dog § 2. Hvis universitetet kunne have bragt optagelsen og indskrivningen til ophør, jf. § 37, nr. 2-6, finder stk. 2 tilsvarende anvendelse. Genoptagelse eller genindskrivning kan dog tidligst finde sted, 5 måneder efter at pågældende blev udskrevet.

Stk. 4. Hvis den pågældende genoptages eller genindskrives efter stk. 2 eller 3, kan beståede prøver ikke tages om, medmindre de er forældede som følge af uddannelsens regler. Brugte prøveforsøg under den tidligere indskrivning overføres til den nye indskrivning. Hvor prøveforsøg er opbrugt, giver universitetet den studerende et nyt prøveforsøg i det eller de relevante fag.

Stk. 5. Ved genoptagelse eller genindskrivning fastsætter universitetet øvrige relevante studievilkår for den studerende.

Kapitel 5

Andre bestemmelser

Krav om oversættelse

§ 41. Universitetet kan fastsætte regler om, at fremsendt dokumentation skal omfatte en oversættelse, hvis dokumenterne ikke er affattet på dansk eller et andet nordisk sprog. Regler om krav til oversættelse af dokumentation offentliggøres på universitetets hjemmeside.

Undlade at oprette udbudt bacheloruddannelse

§ 42. Universitetet kan undlade at oprette en udbudt bacheloruddannelse, når det er begrundet i på forhånd fastsatte kriterier.

Stk. 2. For sommeroptaget skal kriterierne være tilgængelige på optagelsesportalen www.optagelse.dk og universitetets hjemmeside senest den 1. februar samme år. Beslutning om at undlade at oprette en udbudt bacheloruddannelse træffes senest den 5. juli kl. 12.00 og offentliggøres samtidigt på universitetets hjemmeside.

Stk. 3. For vinteroptaget skal kriterierne senest være tilgængelige på universitetets hjemmeside, fra det tidspunkt hvor ansøgning om optagelse kan indgives. Beslutning om at undlade at oprette en udbudt bacheloruddannelse træffes senest den dag, hvor ansøgningsfristen udløber. Samme dag offentliggøres beslutningen på universitetets hjemmeside.

Optagelseskapacitet

§ 43. Efter reglerne om frit optag bestemmer universitetet, hvor mange studerende det vil optage på den enkelte uddannelse, medmindre Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har fastsat optagelseskapaciteten ved dimensionering, jf. § 4 i universitetsloven. På uddannelser med frit optag fastsætter universitetet optagelseskapaciteten under hensyntagen til muligheden for at give en forsvarlig forskningsbaseret undervisning med kvalificerede undervisere og tilstrækkelig bygningskapacitet. Universitetet skal inddrage samfundets behov for uddannelse inden for det pågældende fagområde.

Forsøg og fravigelse fra bekendtgørelsens regler

§ 44. Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan tillade, at universitetet fraviger bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsformen.

Stk. 2. Styrelsen kan dispensere fra bekendtgørelsen, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Klageadgang

§ 45. Universitetets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål. Fristen for indgivelse af klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Stk. 2. Klagen indgives til universitetet, der afgiver en udtalelse. Klageren skal have lejlighed til at kommentere universitetets udtalelse inden for en frist af mindst 1 uge. Universitetet sender den samlede sag til behandling i styrelsen.

Kapitel 6

Ikrafttræden m.v.

§ 46. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 107 af 12. februar 2018 om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område ophæves.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 106 af 12. februar 2018 om adgang til akademiske overbygningsuddannelser ved universiteterne og kandidatuddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner ophæves.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse, den 9. januar 2020

Niels Christian Beier

/ Charlotte Løchte


Bilag 1

Specifikke adgangskrav til de enkelte bacheloruddannelser

Overskrift til formateret tekst

1. Humanistiske bacheloruddannelser
Amerikanske studier
Engelsk
Sprog og internationale studier, engelsk
Dansk A
Engelsk A
Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)
Fransk sprog og kultur
Dansk A
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
Fransk begyndersprog A eller Fransk fortsættersprog B
Tysk
Tysk sprog og kultur
Tysk sprog, litteratur og kultur
Dansk A
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
Tysk begyndersprog A eller Tysk fortsættersprog B
Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur
Spanske og spanskamerikanske studier
Spansk sprog og kultur
Sprog og internationale studier, spansk
Dansk A
Engelsk B
Spansk A
Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
Indianske sprog og kulturer
Dansk A
Engelsk B
Spansk B
Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
Historie
Dansk A
Engelsk B
Historie A eller
Samfundsfag B og Historie B eller
Samfundsfag B og Idehistorie B eller
Samfundsfag B og Samtidshistorie B eller
Historie B, Samfundsfag C og Religion C
Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)
Kommunikation og it
Kunst og teknologi
Dansk A
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
Matematik B
Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller Kommunikation/it A
Anvendt filosofi
Asienstudier (koreastudier)
Arkæologi
Audiologopædi
Brasilianske studier
Dramaturgi
Europæisk etnologi
Forhistorisk arkæologi
Grønlandske og arktiske studier
Humanistisk bacheloruddannelse
Idéhistorie
Indien- og Sydasienstudier
Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog
Kunsthistorie
Lingvistik
Litteraturhistorie
Litteraturvidenskab
Mellemøstens sprog og samfund (arabisk, hebraisk, persisk, tyrkisk)
Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi, nærorientalsk arkæologi, ægyptologi)
Moderne Indien og Sydasienstudier
Nordisk sprog og litteratur (dansk)
Portugisiske og brasilianske studier
Pædagogik
Religionsstudier
Religionsvidenskab
Retorik
Teater- og performancestudier
Æstetik og kultur
Østeuropastudier
Dansk A
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)
Humanistisk international bacheloruddannelse (engelsksproget)
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)
Bibliotekskundskab og videnskommunikation
Designkultur
Designkultur og økonomi
Digital design - it, æstetik og interaktion
Film- og medievidenskab
Filosofi
Informationsstudier
Informationsvidenskab
Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign
Kommunikation og digitale medier
Medievidenskab
Dansk A
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller Kommunikation/it A
Arabisk- og islamstudier
Dansk A
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
Arabisk A eller propædeutisk undervisning efter optagelse på uddannelsen
Græsk klassisk
Klassisk arkæologi
Klassisk filologi
Latin
Dansk A
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
Græsk A eller propædeutisk undervisning efter optagelse på uddannelsen
Latin A eller propædeutisk undervisning efter optagelse på uddannelsen
Italiensk sprog og kultur
Dansk A
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
Italiensk A eller propædeutisk undervisning efter optagelse på uddannelsen
Asienstudier (japanstudier)
Japanstudier
Dansk A
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
Japansk eller propædeutisk undervisning efter optagelse på uddannelsen
Asienstudier (kinastudier)
Kinastudier
Dansk A
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
Kinesisk A eller propædeutisk undervisning efter optagelse på uddannelsen
Oldtidskundskab
Dansk A
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
Græsk A eller propædeutisk undervisning efter optagelse på uddannelsen
Ruslandstudier
Dansk A
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
Russisk A eller propædeutisk undervisning efter optagelse på uddannelsen.
Musik
Musikvidenskab
Musikterapi
Dansk A
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)
Bestået adgangsprøve, der afholdes af universitetet
 
1. Humanistiske bacheloruddannelser - erhvervssproglige bacheloruddannelser
International virksomhedskommunikation og spansk
Dansk A
Engelsk B
Spansk A
Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
International virksomhedskommunikation og engelsk
Dansk A
Engelsk A
Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller Kommunikation/it A
International virksomhedskommunikation og tysk
Dansk A
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
Tysk begyndersprog A eller Tysk fortsættersprog B
 
2. Teologiske bacheloruddannelser
Teologi
Dansk A
Engelsk B
Græsk A eller propædeutisk undervisning efter optagelse på uddannelsen
Latin A eller propædeutisk undervisning efter optagelse på uddannelsen.
 
3. Samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser
Politik og økonomi
Økonomi
Dansk A
Engelsk B
Matematik A
Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
Innovation og digitalisering
Organisatorisk læring
Politik og administration
Psykologi
Samfundsfag
Sociologi
Sociologi og kulturanalyse
Statskundskab
Samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse
Dansk A
Engelsk B
Matematik B
Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
Cognitive Science (engelsksproget)
European Studies (engelsksproget)
Internationale studier (engelsksproget)
Market and Management Anthropology (engelsksproget)
Samfundsvidenskabelig international bacheloruddannelse (engelsksproget)
Engelsk B
Matematik B
Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
Antropologi
Jura
Uddannelsesvidenskab
Dansk A
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
Journalistik (Syddansk Universitet)
Dansk A
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
Bestået adgangsprøve, der afholdes af universitetet
 
4. Samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser - erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser
Business Administration and Digital Management (engelsksproget)
Business Administration and Service
Management (engelsksproget)
Business Administration and Sociology (engelsksproget)
International Business (engelsksproget)
International Business and Politics (engelsksproget)
International Shipping and Trade (engelsksproget)
Engelsk A
Matematik B
Historie B eller Idehistorie B eller International økonomi B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
Erhvervsøkonomi og markeds- og kulturanalyse, HA i markeds- og kulturanalyse
Europæisk business, HA i europæisk business
Dansk A
Engelsk A
Matematik B
Historie B eller Idehistorie B eller International økonomi B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
Erhvervsøkonomi-matematik, HA (mat.)
Dansk A
Engelsk B
Matematik A
Historie B eller Idehistorie B eller International økonomi B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
Business, Language and Culture (engelsksproget)
Engelsk A
Matematik B
Historie B eller Idehistorie B eller International økonomi B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
Fransk (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller Tysk (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller Spansk A
Erhvervsøkonomi-erhvervssprog
Dansk A
Engelsk B
Historie B eller Idehistorie B eller International økonomi B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
Fransk (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller Tysk (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller Spansk A
Business, Asian Language and Culture - Asian Studies Programme (engelsksproget)
Engelsk A
Matematik B
Historie B eller Idehistorie B eller International økonomi B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
Kinesisk A eller Japansk A eller propædeutisk undervisning efter optagelse på uddannelsen
Erhvervsøkonomi-erhvervssprog (negot)
Dansk A
Engelsk B
Matematik B
Historie B eller Idehistorie B eller International økonomi B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
Arabisk A eller propædeutisk undervisning efter optagelse på uddannelsen eller
Fransk (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller
Tysk (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller Spansk A
Erhvervsøkonomi, HA
Erhvervsøkonomi-erhvervsret, HA (jur.)
Erhvervsøkonomi-filosofi, HA (fil.)
Erhvervsøkonomi-informationsteknologi, HA (it.)
Erhvervsøkonomi-jura, HA (jur.)
Erhvervsøkonomi-psykologi, HA (psyk.)
Erhvervsøkonomi-virksomhedskommunikation, HA (kom.)
Erhvervsøkonomi og projektledelse, HA i projektledelse
Dansk A
Engelsk B
Matematik B
Historie B eller Idehistorie B eller International økonomi B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
Economics and Business Administration (engelsksproget)
Engelsk B
Matematik B
Historie B eller Idehistorie B eller International økonomi B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
 
5. Naturvidenskabelige bacheloruddannelser
Fysik
Kemi
Medicinalkemi
Dansk A
Engelsk B
Matematik A
Fysik A og Kemi B eller
Fysik A og Bioteknologi A eller
Fysik B og Kemi A eller
Geovidenskab A og Kemi A
Fødevarer og ernæring
Geoscience
Geologi-geoscience
Nanoscience
Dansk A
Engelsk B
Matematik A
Fysik B og Kemi B eller
Fysik B og Bioteknologi A eller
Geovidenskab A og Kemi B
Agrobiologi
Biokemi
Biokemi og molekylærbiologi
Biologi
Biomedicin
Bioteknologi
Husdyrvidenskab
Molekylærbiologi
Molekylær biomedicin
Molekylær medicin
Naturressourcer
Naturvidenskabelig bacheloruddannelse
Dansk A
Engelsk B
Matematik A
Fysik B og Kemi B eller
Fysik B og Bioteknologi A eller
Geovidenskab A og Kemi B eller
Kemi B, Biologi A og Fysik C
Naturvidenskabelig international bacheloruddannelse (engelsksproget)
Engelsk B
Matematik A
Fysik B og Kemi B eller
Fysik B og Bioteknologi A eller
Geovidenskab A og Kemi B eller
Kemi B, Biologi A og Fysik C
Landskabsarkitektur
Dansk A
Engelsk B
Matematik A
Fysik B og Kemi C eller
Fysik B og Bioteknologi A eller
Geovidenskab A og Kemi C eller
Kemi C, Biologi A og Fysik C
Audiologi
Idræt og fysisk aktivitet
Idræt og sundhed
Dansk A
Engelsk B
Matematik B
Fysik B eller Geovidenskab A eller
Biologi A og Fysik C
Idræt
Idrætsvidenskab
Dansk A
Engelsk B
Matematik B
Fysik B eller Geovidenskab A eller
Biologi A og Fysik C
Bestået adgangsprøve, der afholdes af universitetet
Digital design og interaktive teknologier
Informatik
Informationsteknologi
Interaktionsdesign
Medialogi
Dansk A
Engelsk B
Matematik B
Global Business Informatics (engelsksproget)
Dansk A
Engelsk B
Matematik B
Anvendt matematik og matematik
Datalogi
Datalogi-økonomi
Datavidenskab
Forsikringsmatematik
Geografi
Geografi & geoinformatik
It-produktudvikling
Jordbrugsøkonomi
Machine learning og datavidenskab
Matematik
Matematik-økonomi
Softwareudvikling
Dansk A
Engelsk B
Matematik A
Data Science (engelsksproget)
Engelsk B
Matematik A
 
6. Sundhedsvidenskabelige bacheloruddannelser
Farmaci
Klinisk biomekanik
Medicin
Medicin med industriel specialisering
Odontologi
Veterinærmedicin
Dansk A
Engelsk B
Matematik A
Fysik B og Kemi B eller
Fysik B og Bioteknologi A eller
Geovidenskab A og Kemi B eller
Kemi B, Biologi A og Fysik C
Folkesundhedsvidenskab
Sundhed og informatik
Dansk A
Engelsk B
Matematik A
 
7. Teknisk-videnskabelige bacheloruddannelser
Fysik og nanoteknologi
Geofysik og rumteknologi
Dansk A
Engelsk B
Matematik A
Fysik A og Kemi B eller
Fysik A og Bioteknologi A
Bioteknologi
Fysik og teknologi
Kemi og teknologi
Kemi og bioteknologi
Kemiteknologi
Kvantitativ biologi og sygdomsmodellering
Miljøvidenskab
Nanoteknologi
Teknisk biomedicin
Vand, bioressourcer og miljømanagement
Dansk A
Engelsk B
Matematik A
Fysik B og Kemi B eller
Fysik B og Bioteknologi A eller
Geovidenskab A og Kemi B
Chemical Engineering and Biotechnology (engelsksproget)
General Engineering (engelsksproget)
Sustainable Biotechnology (engelsksproget)
Engelsk B
Matematik A
Fysik B og Kemi B eller
Fysik B og Bioteknologi A eller
Geovidenskab A og Kemi B
Arkitektur og design
By-, energi- og miljøplanlægning
Byggeri
Byggeri og anlæg
Byggeteknologi
Bygningsdesign
Bygningsteknik
Bæredygtigt design
Bæredygtigt energidesign
Cyberteknologi
Design og analyse af konstruktioner
Design og innovation
Elektroteknologi
Energi
Energiteknologi
Kunstig intelligens og data
Mekanik og produktion
Matematik og teknologi
Medicin og teknologi
Produktion og konstruktion
Softwareteknologi
Sundhedsteknologi
Dansk A
Engelsk B
Matematik A
Fysik B og Kemi C eller
Fysik B og Bioteknologi A eller
Geovidenskab A og Kemi C
Manufacturing and Operations Engineering (engelsksproget)
Mechatronics (engelsksproget)
Product Development and Innovation (engelsksproget)
Engelsk B
Matematik A
Fysik B og Kemi C eller
Fysik B og Bioteknologi A eller
Geovidenskab A og Kemi C
Computerteknologi
Elektronik og it
Matematik-teknologi
Produkt- og designpsykologi
Robotteknologi
Software Engineering (dansksproget)
Spiludvikling og læringsteknologi
Velfærdsteknologi
Dansk A
Engelsk B
Matematik A
Fysik B eller Geovidenskab A
Applied Industrial Electronics (engelsksproget)
Electronics (engelsksproget)
Engineering, Innovation and Business (engelsksproget)
IT, Communication and New Media (engelsksproget)
Engelsk B
Matematik A
Fysik B eller Geovidenskab A
Humanistisk-teknologisk bacheloruddannelse
Teknoantropologi
Dansk A
Engelsk B
Matematik B
Strategisk analyse og systemdesign
Dansk A
Engelsk B
Matematik A
Fysik C eller Geovidenskab A
Samfundsfag B eller
International økonomi B og Virksomhedsøkonomi B
Globale forretningssystemer
Landinspektørvidenskab
Software
Dansk A
Engelsk B
Matematik A


Bilag 2

Krav til den adgangsgivende bacheloruddannelse for visse kandidatuddannelser, jf. § 24, stk. 3

1. DET TEOLOGISKE OMRÅDE
1.1. Kandidatuddannelsen i teologi (cand.theol.)
Forudsætningen for optagelse på kandidatuddannelsen er, at ansøgeren besidder viden, kundskaber og færdigheder svarende til dem, der erhverves gennem bacheloruddannelsen i teologi.
2. DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE OMRÅDE
2.1. Kandidatuddannelsen i jura (cand.jur.)
Forudsætningen for optagelse på uddannelsen er, at ansøgeren besidder viden, kundskaber og færdigheder
svarende til dem, der erhverves gennem bacheloruddannelsen i jura.
2.2. Kandidatuddannelsen i revision (cand.merc.aud.)
Forudsætningen for optagelse på uddannelsen er, at ansøgeren besidder viden, kundskaber og færdigheder
svarende til dem, der erhverves gennem uddannelsen til den almene erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse (HA). De erhvervsøkonomiske fag skal udgøre mindst 75 ECTS-point.
Ansøgere med en erhvervsøkonomisk diplomuddannelse med speciale i regnskab og økonomistyring
HD(R) eller i finansiering HD(F) kan optages på uddannelsen, på betingelse af at de inden for en i studieordningen fastsat tidsfrist består erhvervsøkonomiske fag og hertil knyttede regnskabsfag svarende til mindst 20 ECTS-point.
2.3. Kandidatuddannelsen i psykologi (cand.psych.)
Forudsætningen for optagelse på uddannelsen er, at ansøgeren besidder viden, kundskaber og færdigheder svarende til dem, der erhverves gennem bacheloruddannelsen i psykologi.
3. DET NATURVIDENSKABELIGE OMRÅDE
3.1. Kandidatuddannelsen i veterinærmedicin (cand.med.vet.)
Forudsætningen for optagelse på kandidatuddannelsen er, at ansøgeren har gennemført bacheloruddannelsen i veterinærmedicin eller besidder viden, kundskaber og færdigheder svarende hertil fra en udenlandsk
bacheloruddannelse.
4. DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE OMRÅDE
4.1. Kandidatuddannelsen i klinisk biomekanik (cand.manu.)
Forudsætningen for optagelse på kandidatuddannelsen er, at ansøgeren har gennemført bacheloruddannelsen i klinisk biomekanik eller besidder viden, kundskaber og færdigheder svarende hertil fra en udenlandsk bacheloruddannelse.
4.2. Kandidatuddannelsen i medicin (cand.med.)
Forudsætningen for optagelse på kandidatuddannelsen er, at ansøgeren har gennemført en bacheloruddannelse i medicin eller besidder viden, kundskaber og færdigheder svarende hertil fra en udenlandsk bacheloruddannelse.
4.3. Kandidatuddannelsen i odontologi (cand.odont.)
Forudsætningen for optagelse på kandidatuddannelsen er, at ansøgeren har gennemført bacheloruddannelsen i odontologi eller besidder viden, kundskaber og færdigheder svarende hertil fra en udenlandsk bacheloruddannelse.
4.4. Kandidatuddannelsen i farmaci (cand.pharm.)
Forudsætningen for optagelse på kandidatuddannelsen er, at ansøgeren har gennemført bacheloruddannelsen i farmaci eller besidder viden, kundskaber og færdigheder svarende hertil fra en udenlandsk bacheloruddannelse.
4.5. Kandidatuddannelsen i biomedicinsk teknik (cand.scient.med.)
Forudsætningen for optagelse på kandidatuddannelsen er, at ansøgeren besidder viden, kundskaber og ærdigheder svarende til dem, der erhverves gennem en bacheloruddannelse i medicin, i naturvidenskab, i teknisk videnskab eller en diplomingeniøruddannelse.
4.6. Kandidatuddannelsen i medicin med industriel specialisering (cand.scient.med.)
Forudsætningen for optagelse på kandidatuddannelsen er, at ansøgeren besidder viden, kundskaber og færdigheder svarende til dem, der erhverves gennem en bacheloruddannelse i medicin eller i medicin med industriel specialisering.
4.7. Kandidatuddannelsen i farmaceutisk videnskab (cand.scient.pharm.)
Forudsætningen for optagelse på kandidatuddannelsen er, at ansøgeren besidder viden, kundskaber og færdigheder svarende til dem, der erhverves gennem bacheloruddannelsen i farmaci.
5. DET TEKNISK-VIDENSKABELIGE OMRÅDE
5.1. Kandidatuddannelsen inden for det landinspektørvidenskabelige område (cand.geom.)
Forudsætningen for optagelse på kandidatuddannelsen er, at ansøgeren besidder viden, kundskaber og færdigheder svarende til dem, der erhverves gennem bacheloruddannelsen i landinspektørvidenskab.
5.2. Kandidatuddannelsen inden for det ingeniørvidenskabelige område (cand.polyt.)
Forudsætningen for optagelse på kandidatuddannelsen er, at ansøgeren har gennemført en bacheloruddannelse i teknisk videnskab, en diplomingeniøruddannelse eller en bacheloruddannelse i naturvidenskab.


Bilag 3

Bachelor- og kandidatuddannelser, der ikke er omfattet af § 2, stk. 1, jf. § 2, stk. 2 (positivlisten)

BACHELORUDDANNELSER
 
KANDIDATUDDANNELSER
Datalogi*
Byggeledelse (civilingeniør)
Forsikringsmatematik
Byggeri (civilingeniør)
Erhvervsøkonomi og matematik: HA (mat)
Datalogi
Landindspektørvidenskab
Digitale medieteknologier (civilingeniør)
Matematik
Elktromekanisk systemdesign (civilingeniør)
Matematik-økonomi
Erhvervsøkonomi og matematik
Medicin og teknologi (civilingeniør, bach.)
Forsikringsmatematik
Produktion og konstruktion (civilingeniør, bach.)
Fysioterapi (kandidat)
Software (civilingeniør, bach.)
Informationsteknologi (civilingeniør)
Softwareteknologi (civilingeniør, bach.)
Konstruktion og mekanik (civilingeniør)
 
Landinspektørvidenskab
Matematik
Matematik-økonomi
Medicin og teknologi (civilingeniør)
Mekanik (civilingeniør)
Revisorkandidat (cand.merc.aud.)
Software (civilingeniør)
Statistik
Sygepleje (kandidat)

* Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse på Rosilde Universitet er ikke omfattet af positivlisten.