Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31964L0432
 
31991L0068
 
32006L0123
 
Links til øvrige EU dokumenter
32005R0001
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Supplerende regler for transporter af dyr omfattet af transportforordningen
Kapitel 3 Supplerende regler for transporter af pattedyr og fugle, der fuldt ud afvikles her i landet
Kapitel 4 Tilbagekaldelse af autorisationer og godkendelsescertifikater
Kapitel 5 Afhjælpningsforanstaltninger
Kapitel 6 Gebyrer
Kapitel 7 Obligatorisk digital kommunikation
Kapitel 8 Straf, ikrafttrædelse mv.
Bilag 1 INDVENDIG HØJDE FOR SVIN
Bilag 2 AREALKRAV (LASTETÆTHED)
Bilag 3 AREALKRAV FOR SVIN
Bilag 4 AREALKRAV FOR KVÆG
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport1)

I medfør af § 4 a, § 12, stk. 1, § 24 a, stk. 1, § 27 a, stk. 1 og 2, § 28, stk. 7 og 8, og § 31 a i dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 20 af 11. januar 2018, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 6, i bekendtgørelse nr. 1614 af 18. december 2018 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse indeholder bestemmelser om beskyttelse af dyr under transport og supplerer og præciserer Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning nr. 1255/97 (herefter transportforordningen).

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Godkendt synsvirksomhed: Virksomheder, der har tilladelse fra Færdselsstyrelsen til at foretage syn af køretøjer (herefter synsvirksomheder).

2) Heste, kvæg, får, geder og svin: Tamdyr af hestefamilien eller tamkvæg, -får, -geder eller -svin.

3) Fjerkræ: Høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, vagtler, duer, fasaner, agerhøns og strudsefugle (ratitae), der opdrættes eller holdes i fangenskab med henblik på avl, produktion af kød eller konsumæg eller levering af vildt til udsætning.

4) Arbejdsdag: Ugedagene mandag-fredag, undtagen eventuelle helligdage.

5) Helligdage: nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag, St. Bededag, Kr. Himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag, Grundlovsdag, juleaftensdag, 1. og 2. juledag samt nytårsaftensdag.

Kapitel 2

Supplerende regler for transporter af dyr omfattet af transportforordningen

Kontrol og godkendelse af visse transportmidler

§ 3. Transportmidler, der anvendes til vejtransport af dyr over otte timer, skal forinden kontrolleres og godkendes af en godkendt synsvirksomhed, jf. artikel 7, stk. 1, og artikel 18, stk. 1, i transportforordningen, medmindre det pågældende transportmiddel allerede er genstand for en ansøgning til eller er godkendt af en myndighed i et andet EU-medlemsland. Godkendelse må kun meddeles, når transportmidlet opfylder kravene i kapitel II og VI i bilag I til transportforordningen og § 9 i denne bekendtgørelse. Godkendelse kan meddeles for bestemt angivne typer af transportmidler.

§ 4. Den godkendte synsvirksomhed udsteder for de i § 3 omtalte transportmidler og containere et godkendelsescertifikat efter modellen i kapitel IV i bilag III til transportforordningen. Hvert certifikat forsynes med et unikt nummer og udfærdiges på dansk og på engelsk.

Stk. 2. De almindelige bestemmelser om syn af motorkøretøjer med henblik på registrering, herunder om gebyr, finder anvendelse på en godkendt synsvirksomheds syn i medfør af transportforordningen og denne bekendtgørelse.

Fødevarestyrelsens udstedelse af autorisationer

§ 5. Fødevarestyrelsen udsteder efter ansøgning autorisationer i henhold til artikel 10 eller artikel 11 i transportforordningen.

Stk. 2. Transportvirksomheden skal give kunderne oplysninger om, at autorisationen er udstedt af Fødevarestyrelsen efter transportforordningens artikel 10 eller artikel 11. Fødevarestyrelsens kontaktoplysninger skal gives til eller gøres tilgængelige for kunden, inden der indgås aftale om transport af dyr.

Krav om transportegnethed

§ 6. Ved transport under otte timer mellem Danmark og et andet EU-medlemsland samt til og fra et tredjeland af heste, kvæg, får, geder og svin, hvor der gælder et krav om, at dyrene skal ledsages af et sundhedscertifikat, skal embedsdyrlægen i forbindelse med udstedelse af dette certifikat tillige attestere, at dyrene på undersøgelsestidspunktet var egnede til at blive transporteret på den planlagte strækning efter bestemmelserne i transportforordningen.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte attestation må kun ske, hvis dyrene inden for de sidste 48 timer før forsendelsens afgang er synet af en embedsdyrlæge. For kvæg, får, geder og svin gælder dog, at de skal være synet af embedsdyrlægen inden for de sidste 24 timer før forsendelsens afgang.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder for registrerede heste alene anvendelse i det omfang, dyrene forud for transporten underkastes en dyresundhedsmæssig undersøgelse af en embedsdyrlæge. For registrerede heste kan erklæringen på sundhedscertifikatet, jf. stk. 1, dog påføres på sidste arbejdsdag inden forsendelsens afgang.

§ 7. Søer, som flyttes fra besætninger efter at have indgået i en produktion af smågrise (udsættersøer), anses ikke for egnede til transporter på mere end otte timer.

Stk. 2. Hvis afstanden mellem første pålæsningssted og et samlested er under 100 km, betragtes samlestedet som afgangssted. Udsættersøer, der opholder sig mere end to timer på samlestedet, anses dog kun for egnede til transporter på otte timer regnet fra udløbet af den anden time efter ankomsten til samlestedet.

Stk. 3. Hvis afstanden mellem første pålæsningssted og et samlested er over 100 km, anses udsættersøer ikke for egnede til transporter, der overstiger otte timer regnet fra pålæsningen på første pålæsningssted. Opholdet på samlestedet medregnes i de otte timer, i det omfang opholdet overstiger to timer.

§ 8. Høner, som sendes til slagtning efter at have indgået i en produktion af konsumæg (udsætterhøner), anses ikke for egnet til transport.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis indfangningen, håndteringen og transporten sker i overensstemmelse med retningslinjer fra Danske Æg, som er godkendt af Fødevarestyrelsen.

Præcisering af transportforordningens regler om indvendig højde, ventilation og areal

§ 9. Ved vej- og jernbanetransport af svin på 40 kg og derover skal den indvendige højde mellem hver etage - målt fra det højeste punkt på gulvet til det laveste punkt i loftet (f.eks. undersiden af eventuelle tværbjælker eller stivere) - mindst opfylde kravene i bilag 1 under kørsel.

Stk. 2. Hvis de transporterede dyr har en vægt mellem de angivne intervaller, beregnes den indvendige højde som en minimumsværdi ved lineær interpolation. Hvis de transporterede dyr har en vægt, der er højere end 230 kg, beregnes den indvendige højde som en minimumsværdi ved lineær ekstrapolation.

Stk. 3. Det mekaniske ventilationssystem skal sikre tilstrækkelig og jævnt fordelt ventilation med en nominel ventilationskapacitet på mindst 60 m³/t. pr. 100 kg svin. Når den samlede forsendelsestid for svin på 40 kg og derover overstiger otte timer, skal reglerne om (mekanisk) ventilation i kapitel VI, pkt. 3, i transportforordningen tillige være opfyldt.

§ 10. Ved vej-, jernbane- og lufttransport af heste, kvæg, får, geder, svin og fjerkræ skal lastetætheden mindst opfylde arealkravene angivet i bilag 2, 3 og 4 til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Ved søtransport skal lastetætheden for heste, kvæg, får, geder, svin og fjerkræ mindst opfylde arealkravene angivet i kapitel VII i bilag I til transportforordningen.

CITES

§ 11. Dyr, der er omfattet af konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES), skal transporteres efter bestemmelserne i CITES’ seneste retningslinjer for transport og forberedelse til afsendelse af levende vilde dyr og planter. Ved transport med fly skal de transporteres i overensstemmelse med mindst de seneste IATA-regler for transport af levende dyr. Dyrene skal transporteres til bestemmelsesstedet så hurtigt som muligt.

Stk. 2. Dyrene skal under transporten passes i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte regelsæt og skal således bl.a. vandes og fodres på tilfredsstillende måde med passende mellemrum under transporten.

Stk. 3. Der skal afsættes en passende periode, hvori dyrene holdes tilbage og tilvænnes til forholdene, herunder om nødvendigt til deres containere, inden afsendelse.

Havpattedyr

§ 12. Havpattedyr skal være under konstant tilsyn af en kvalificeret ledsager under transporten. Containere med havpattedyr må ikke stables.

Kapitel 3

Supplerende regler for transporter af pattedyr og fugle, der fuldt ud afvikles her i landet

Kontrol og godkendelse af visse transportmidler

§ 13. Transportmidler, der anvendes til vejtransporter under otte timer af heste, kvæg, svin på 40 kg og derover, geder og får, skal forinden kontrolleres og godkendes af en godkendt synsvirksomhed.

Stk. 2. Godkendelse efter stk. 1 kræves dog ikke, såfremt der er tale om landbrugeres transport af egne dyr i egne transportmidler til og fra egen bedrift.

Stk. 3. Godkendelse efter stk. 1 må kun meddeles, når transportmidlet opfylder kravene i kapitel II i bilag I til transportforordningen og § 9 i denne bekendtgørelse. Godkendelse kan meddeles for bestemt angivne typer af transportmidler.

Stk. 4. Bestemmelserne i § 4 finder tilsvarende anvendelse.

§ 14. Godkendelsescertifikater udstedt i medfør af § 3 og § 13 skal medbringes under kørslen og på forlangende forevises for politi og veterinærmyndigheder.

Krav til selve planlægningen af transporten

§ 15. Forinden transportens påbegyndelse påhviler det afsenderen eller dennes repræsentant at drage omsorg for, at modtageren eller dennes repræsentant er underrettet om tidspunktet for dyrenes ankomst til bestemmelsesstedet. Det påhviler modtageren eller dennes repræsentant at tage vare på dyrene ved ankomsten til bestemmelsesstedet.

§ 16. Dyr må kun pålæsses transportmidler eller containere, som er grundigt rengjort og om fornødent desinficeret. Døde dyr, strøelse og ekskrementer skal fjernes så hurtigt som muligt.

Transportegnethed

§ 17. Transport af lettere tilskadekomne eller syge dyr, som ikke påføres unødig lidelse på grund af transporten, må kun finde sted, hvis

1) dyrene holdes adskilt fra raske dyr, og

2) transportmidlets bund under transporten forsynes med et ekstra tykt lag egnet strøelse under de pågældende dyr.

Stk. 2. Der skal i tilfælde af tvivl om, hvorvidt dyrene påføres unødig lidelse på grund af transporten, indhentes en udtalelse fra en dyrlæge.

§ 18. Kvæg anses ikke for egnet til transport i 14 dage efter kælvning.

Transportpraksis

§ 19. Det er ikke tilladt at transportere dyr i sække.

§ 20. Fjerkræ skal i forbindelse med vej- og jernbanetransport transporteres i kasser, bure eller kurve af en sådan størrelse, at dyrene kan bevæge sig og sidde med hoved og krop i naturlig stilling. Mindst to af kassens sider, eventuelt en af disse og låget, skal være forsynet med trådnet, tremmer eller ventilationsåbninger, således at en rigelig luftcirkulation er sikret under transporten, uden at dyrets hoved eller ben kan passere åbningerne. Kasserne (kurvene) må ikke stables således, at den fornødne luftcirkulation hindres.

§ 21. Transport af andre fugle end fjerkræ i forbindelse med vej- og jernbanetransport skal foregå under iagttagelse af reglerne i § 20 med de ændringer, der følger af de pågældende fugles art og natur.

§ 22. Transport af fjerkræ ved lufttransport skal foregå i overensstemmelse med § 20 under tilbørlig hensyntagen til transportmidlets indretning. Transporteres dyrene i kasser, skal disse være solidt fikseret til flyets gulv eller sider.

§ 23. For transport af heste, voksent kvæg og ungkvæg gælder følgende:

1) Heste, bortset fra hopper, der transporteres sammen med deres føl, skal transporteres i individuelle båse.

2) Ved transport af hopper og køer med diende afkom skal der for hvert moderdyr med afkom etableres et så rummeligt aflukke, at både moderdyr og afkom bekvemt kan ligge ned samtidig.

3) Dyrene skal anbringes således, at de ikke under transporten er udsat for beskadigelse af haleroden eller sædebensknuderne. Ved anbringelse på tværs i vognen må dyrene ikke rage uden for vognkanten.

4) Malkende køer skal malkes umiddelbart inden indladningen og på ny senest hver 12. time efter denne.

§ 24. Containere og veksellad til transport af dyr må ikke hejses op eller ned i en skrå vinkel, mens der befinder sig dyr i dem.

Stk. 2. Dæk eller etageadskillelser i køretøjer må ikke helt eller delvist sænkes ned i en skrå vinkel, mens dyrene står på dem.

§ 25. Gulvet i et transportmiddel eller en container skal være forsynet med passende strøelse eller tilsvarende materiale, der giver dyrene den fornødne komfort under hensyn til arten og antallet af dyr, der transporteres, transporttiden og vejrforholdene. Dette materiale skal sikre en passende absorption af urin og ekskrementer.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse ved transport af fjerkræ.

§ 26. Transportmidler, der ikke er forsynet med fast tag, skal være overdækket med presenning el. lign, der yder dyrene effektiv beskyttelse mod vejret. I tiden fra 1. april til den 1. november kan overdækning dog undlades ved transport af andet end svin inden for en afstand af 50 km.

Dispensation

§ 27. Fødevarestyrelsen kan meddele dispensation fra §§ 13-26, hvis det er ubetænkeligt af hensyn til dyrenes velfærd.

Stk. 2. Dispensation efter stk. 1 kan gøres betinget af nærmere angivne vilkår.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan tilbagekalde en dispensation ved grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene eller af reglerne om beskyttelse af dyr under transport.

Kapitel 4

Tilbagekaldelse af autorisationer og godkendelsescertifikater

§ 28. Færdselsstyrelsen kan tilbagekalde et godkendelsescertifikat udstedt af en godkendt synsvirksomhed i henhold til § 4 og § 13 i denne bekendtgørelse, hvis transportmidlet ikke opfylder kravene i transportforordningen eller i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Har Færdselsstyrelsen begrundet mistanke om, at et godkendt transportmiddel ikke opfylder kravene i transportforordningen eller i denne bekendtgørelse, kan Færdselsstyrelsen beslutte midlertidigt at suspendere godkendelsescertifikat for det pågældende transportmiddel. Er godkendelsescertifikatet blevet midlertidigt suspenderet, indkalder Færdselsstyrelsen inden for en frist, der fastsættes af styrelsen, transportmidlet til et nyt syn. Godkendelsescertifikatet tilbagekaldes, hvis det i forbindelse med dette syn, konstateres, at transportmidlet ikke opfylder kravene i transportforordningen og i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Hvis et godkendelsescertifikat er blevet midlertidigt suspenderet eller tilbagekaldt, skal godkendelsescertifikatet inden syv dage tilbageleveres til Færdselsstyrelsen. Fristen regnes fra datoen for afgørelsen om midlertidig suspension eller tilbagekaldelse.

Stk. 4. Færdselsstyrelsen er forpligtet til omgående gennem Fødevarestyrelsen at underrette alle de i transportforordningens artikel 24, stk. 2, nævnte kontaktpunkter om enhver afgørelse, der træffes i medfør af stk. 1 og 2.

§ 29. Søfartsstyrelsen kan tilbagekalde et godkendelsescertifikat for skibe til transport af levende dyr udstedt af styrelsen i henhold artikel 7, stk. 2 og 3, samt artikel 19 i transportforordningen, hvis transportmidlet ikke opfylder kravene i kapitel IV, del 1, i bilag I til transportforordningen.

Stk. 2. Har Søfartsstyrelsen begrundet mistanke om, at et godkendt transportmiddel ikke opfylder kravene i transportforordningen, kan styrelsen beslutte midlertidigt at suspendere godkendelsescertifikat for det pågældende transportmiddel. Er godkendelsescertifikatet blevet midlertidigt suspenderet, indkalder Søfartsstyrelsen inden for en frist, der fastsættes af styrelsen, transportmidlet til et nyt syn. Godkendelsescertifikatet tilbagekaldes, hvis det i forbindelse med dette syn, konstateres, at transportmidlet ikke opfylder kravene i transportforordningen.

Stk. 3. Hvis et godkendelsescertifikat er blevet midlertidigt suspenderet eller tilbagekaldt, skal godkendelsescertifikatet inden syv dage tilbageleveres til Søfartsstyrelsen. Fristen regnes fra datoen for afgørelsen om midlertidig suspension eller tilbagekaldelse.

Stk. 4. Søfartsstyrelsen er forpligtet til omgående gennem Fødevarestyrelsen at underrette alle de i transportforordningens artikel 24, stk. 2, nævnte kontaktpunkter om enhver afgørelse, der træffes i medfør af stk. 1 og 2.

§ 30. En autorisation meddelt af Fødevarestyrelsen i henhold til artikel 10 eller artikel 11 i transportforordningen kan tilbagekaldes af styrelsen, hvis transportvirksomheden har overtrådt transportforordningen eller denne bekendtgørelse. Tilbagekaldelse kan ske for et tidsrum af et til fem år eller indtil videre.

Stk. 2. Har Fødevarestyrelsen begrundet mistanke om, at en autorisation kan tilbagekaldes i medfør af stk. 1, kan Fødevarestyrelsen beslutte midlertidigt at suspendere denne, indtil endelig afgørelse om tilbagekaldelse foreligger.

Stk. 3. Hvis en meddelt autorisation midlertidig suspenderes eller tilbagekaldes, skal autorisationen inden syv dage tilbageleveres til Fødevarestyrelsen. Fristen regnes fra datoen for afgørelsen om suspension eller tilbagekaldelse.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen er forpligtet til omgående at underrette alle de i transportforordningens artikel 24, stk. 2, nævnte kontaktpunkter om enhver afgørelse, der træffes i medfør af stk. 1 og 2.

Kapitel 5

Afhjælpningsforanstaltninger

§ 31. Hvis det under transporten konstateres, at bestemmelserne i transportforordningen eller i denne bekendtgørelse ikke overholdes eller ikke er blevet overholdt, kan Fødevarestyrelsen eller politiet udstede påbud i overensstemmelse med artikel 23 i transportforordningen til den ansvarlige for transporten om at træffe enhver afhjælpningsforanstaltning, som findes nødvendig for at sikre dyrenes velfærd.

Stk. 2. Hvis den ansvarlige for transporten ikke efterkommer det i medfør af stk. 1 meddelte påbud, kan Fødevarestyrelsen eller politiet lade de nødvendige foranstaltninger gennemføre for den ansvarliges regning.

Kapitel 6

Gebyrer

§ 32. Omkostninger i forbindelse med embedsdyrlægekontrol i henhold til artikel 20-21 og artikel 26, stk. 4, i transportforordningen påhviler transportvirksomheden og beregnes i henhold til Fødevarestyrelsens bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr m.v. For embedsdyrlægens kontrol i henhold til artikel 21 i transportforordningen betales dog ikke grundgebyr.

Kapitel 7

Obligatorisk digital kommunikation

§ 33. Organisator skal sikre, at Fødevarestyrelsen modtager logbogens del 1 i henhold til transportforordningens artikel 5, stk. 4, jf. bilag II, pkt. 3, litra b, via Fødevarestyrelsens digitale IT-system, Eksportportalen, på eksportportalen.fvst.dk.

Stk. 2. Kopi af den udfyldte logbog og relevante diagramark og print skal forevises Fødevarestyrelsen, jf. transportforordningens artikel 5, stk. 4, jf. bilag II, pkt. 8, via eksportportalen.fvst.dk.

§ 34. Transportvirksomheder, der skal stille oplysninger fra navigationssystemet, jf. transportforordningens artikel 6, stk. 9, til rådighed for Fødevarestyrelsen, skal gøre det via eksportportalen.fvst.dk.

§ 35. Transportvirksomheder, der ansøger Fødevarestyrelsen om autorisation til at udføre lange forsendelser, jf. transportforordningens artikel 11, stk. 1, skal fremlægge gyldige godkendelsescertifikater i henhold til artikel 11, stk. 1, litra b, pkt. ii, via eksportportalen.fvst.dk.

Kapitel 8

Straf, ikrafttrædelse mv.

§ 36. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes den, der

1) overtræder § 3, § 5, stk. 2, §§ 6-8, § 9, stk. 1 og 3, §§ 10-12, § 13, stk. 1 og 3, §§ 14-24, § 25, stk. 1, § 26, 1. pkt., § 28, stk. 3, § 29, stk. 3, § 30, stk. 3, eller

2) undlader at efterkomme påbud efter § 31, stk. 1.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 37. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder den, der overtræder følgende bestemmelser i Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning nr. 1255/97 og de bilag til forordningen, som der henvises til i disse bestemmelser:

1) Artikel 3.

2) Artikel 4.

3) Artikel 5.

4) Artikel 6, stk. 1-6, og stk. 8-9.

5) Artikel 7.

6) Artikel 8.

7) Artikel 9.

Stk. 2. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder den, der undlader at efterkomme et midlertidigt forbud nedlagt i medfør af artikel 26, stk. 6, i samme forordning.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 38. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1495 af 13. december 2019 om beskyttelse af dyr under transport ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 13. januar 2020

P.D.V.
Hanne Larsen

/ Rikke Hansen


Bilag 1

INDVENDIG HØJDE FOR SVIN

Tabellen indeholder mindstekrav for indvendig højde ved transport af svin, jf. § 9, stk. 1.

Gennemsnitsvægt i kg
Indvendig højde ved anvendelse af et mekanisk ventilationssystem
Indvendig højde ved anvendelse af naturlig ventilation
40
74 cm
89 cm
50
77 cm
92 cm
70
84 cm
99 cm
90
90 cm
105 cm
100
92 cm
107 cm
110
95 cm
110 cm
130
99 cm
114 cm
150
103 cm
118 cm
170
106 cm
121 cm
190
109 cm
124 cm
210
111 cm
126 cm
230
112 cm
127 cm


Bilag 2

AREALKRAV (LASTETÆTHED)

Dette bilag indeholder en præcisering af de i transportforordningens bilag I, kapitel VII, angivne krav til areal under transport af heste, kvæg, får og geder, svin og fjerkræ, jf. § 10, stk. 1.

A. HESTE

Vejtransport

1. Transporter af under otte timers varighed

Kategori
Areal pr. dyr*
Voksne heste
1,75 m2 (0,7 x 2,5 m)
Plage (6-24 måneder)
1,20 m2 (0,6 x 2,0 m)
Ponyer (under 144 cm)
1,00 m2 (0,6 x 1,8 m)
Føl (0-6 måneder)
1,40 m2 (1,0 x 1,4 m)
* Tallene i parentes angiver mindste bredde- og længdemål ved transport af dyr i enkeltbokse.

Tallene kan variere med højst 10 pct. for voksne heste og ponyer og med højst 20 pct. for plage og føl afhængigt af ikke blot hestenes vægt og størrelse, men også af deres fysiske tilstand, vejrforholdene og transportens sandsynlige varighed.

2. Transporter af over otte timers varighed

Kategori
Areal pr. dyr*
Voksne heste
1,92 m2 (0,74 x 2,60 m)
Plage (6-24 måneder) ved
forsendelser under 48 timer
1,20 m2 (0,6 x 2,0 m)
Plage (6-24 måneder) ved
forsendelser over 48 timer
2,40 m2 (1,20 x 2,00 m)
Ponyer (under 144 cm)
1,10 m2 (0,60 x 1,83 m)
Føl (0-6 måneder)
1,68 m2 (0,75 x 2,20 m)
* Tallene i parentes angiver mindste bredde- og længdemål ved transport af dyr i enkeltbokse.

Under lange forsendelser skal føl og plage kunne lægge sig ned.

Jernbanetransport

1. Transporter af under otte timers varighed

Kategori
Areal pr. dyr*
Voksne heste
1,75 m2 (0,7 x 2,5 m)**
Plage (6-24 måneder)
1,20 m2 (0,6x 2,0 m)
Ponyer (under 144 cm)
1,00 m2 (0,6 x 1,8 m)
Føl (0-6 måneder)
1,40 m2 (1,0 x 1,4 m)
* Tallene i parentes angiver mindste bredde- og længdemål ved transport af dyr i enkeltbokse.
** Godsvognes faktiske standardbredde er 2,6 – 2,7 m.

Tallene kan variere med højst 10 pct. for voksne heste og ponyer og med højst 20 pct. for plage og føl afhængigt af ikke blot hestenes vægt og størrelse, men også af deres fysiske tilstand, vejrforholdene og transportens sandsynlige varighed.

2. Transporter af over otte timers varighed

Kategori
Areal pr. dyr*
Voksne heste
1,92 m2 (0,74 x 2,60 m)**
Plage (6-24 måneder) ved
forsendelser under 48 timer
1,20 m2 (0,6x 2,0 m)
Plage (6-24 måneder) ved
forsendelser over 48 timer
2,40 m2 (1,20 x 2,00 m)
Ponyer (under 144 cm)
1,10 m2 (0,60 x 1,83 m)
Føl (0-6 måneder)
1,68 m2 (0,75 x 2,20 m)
* Tallene i parentes angiver mindste bredde- og længdemål ved transport af dyr i enkeltbokse.
** Godsvognes faktiske standardbredde er 2,6 – 2,7 m.

Under lange forsendelser skal føl og plage kunne lægge sig ned.

Flytransport

Lastetæthed for heste i forhold til gulvareal:

Levende vægt (kg)
Areal (m 2 ) pr. dyr
0-100
0,42
100-200
0,66
200-300
0,87
300-400
1,04
400-500
1,19
500-600
1,34
600-700
1,51
700-800
1,73

B. KVÆG

Vejtransport

Se tabellen i bilag 4 for arealkrav for kvæg under vejtransport.

Jernbanetransport

1. Transporter af under otte timers varighed

Kategori
Levende vægt (kg)
Areal (m 2 ) pr. dyr
Kalve til opdræt
55
0,30-0,40
Middelstore kalve
110
0,40-0,70
Tunge kalve
200
0,70-0,95
Middelstort kvæg
325
0,95-1,30
Tungt kvæg
550
1,30-1,60
Meget tungt kvæg
> 700
> 1,60

Tallene kan variere afhængigt af ikke blot dyrenes vægt og størrelse, men også af deres fysiske tilstand, vejrforholdene og transportens sandsynlige varighed.

2. Transporter af over otte timers varighed

Kategori
Levende vægt (kg)
Areal (m 2 ) pr. dyr
Kalve til opdræt
55
0,40
Middelstore kalve
110
0,70
Tunge kalve
200
0,95
Middelstort kvæg
325
1,30
Tungt kvæg
550
1,60
Meget tungt kvæg
> 700
> 1,70

Lufttransport

Kategori
Levende vægt (kg)
Areal (m 2 ) pr. dyr
Kalve
50
0,23
 
70
0,28
Kvæg
300
0,84
 
500
1,27

C. FÅR OG GEDER

Vejtransport

1. Transporter af under otte timers varighed

Kategori
Levende vægt (kg)
Areal (m 2 ) pr. dyr
Klippede får og lam på mindst 26 kg
< 55
0,20-0,30
> 55
> 0,30
Uklippede får
< 55
0,30-0,40
 
> 55
> 0,40
Drægtige moderfår*
< 55
0,40-0,50
 
> 55
> 0,50
Geder
<35
0,20-0,30
 
35-55
0,30-0,40
 
> 55
0,40-0,75
Drægtige geder *
<55
0,40-0,50
 
>55
> 0,50

Ovennævnte gulvareal kan variere afhængigt af dyrenes race, størrelse, fysiske tilstand og pelslængde samt afhængigt af vejrforholdene og forsendelsens varighed. For eksempel kan arealet for små lam være på under 0,2 m² pr. dyr.

* Transport af højdrægtige får og geder er ikke tilladt i 15 dage forud for den forventede fødsel, jf. transportforordningens pkt. 2, litra c, i kapitel I i bilag I.

2. Transporter af over otte timers varighed

Kategori
Levende vægt (kg)
Areal (m 2 ) pr. dyr
Klippede får og lam på mindst 26 kg
< 55
0,30
> 55
> 0,40
Uklippede får
< 55
0,40
 
> 55
> 0,50
Drægtige moderfår*
< 55
0,50
 
> 55
> 0,60
Geder
< 35
0,30
 
35-55
0,40
 
> 55
0,75
Drægtige geder*
< 55
0,50
 
> 55
> 0,60

* Transport af højdrægtige får og geder er ikke tilladt i 15 dage forud for den forventede fødsel, jf. transportforordningens pkt. 2, litra c, i kapitel I i bilag I. Arealet for små lam kan være på under 0,2 m² pr. dyr.

Jernbanetransport

1. Transporter af under otte timers varighed

Kategori
Vægt (kg)
Areal (m 2 ) pr. dyr
Klippede får
< 55
0,20-0,30
 
> 55
> 0,30
Uklippede får
< 55
0,30-0,40
 
> 55
> 0,40
Drægtige moderfår*
< 55
0,40-0,50
 
> 55
> 0,50
Geder
<35
0,20-0,30
 
35-55
0,30-0,40
 
> 55
0,40-0,75
Drægtige geder*
<55
0,40-0,50
 
>55
> 0,50

Ovennævnte gulvareal kan variere afhængigt af dyrenes race, størrelse, fysiske tilstand og pelslængde samt afhængigt af vejrforholdene og forsendelsens varighed.

* Transport af højdrægtige får og geder er ikke tilladt i 15 dage forud for den forventede fødsel, jf. transportforordningens pkt. 2, litra c, i kapitel I i bilag I.

2. Transporter af over otte timers varighed

Kategori
Levende vægt (kg)
Areal (m 2 ) pr. dyr
Klippede får
< 55
0,30
 
> 55
> 0,40
Uklippede får
< 55
0,40
 
> 55
> 0,50
Drægtige moderfår *
< 55
0,50
 
> 55
> 0,60
Geder
<35
0,30
 
35-55
0,40
 
> 55
0,75
Drægtige geder*
<55
0,50
 
>55
> 0,60

* Transport af højdrægtige får og geder er ikke tilladt i 15 dage forud for den forventede fødsel, jf. transportforordningens pkt. 2, litra c, i kapitel I i bilag I.

Flytransport

Lastetæthed for får og geder i forhold til gulvarealet:

Levende vægt (kg)
Areal (m 2 ) pr. dyr
25
0,20
50
0,30
75
0,40

D. SVIN

Vej- og jernbanetransport

Se tabellen i bilag 3 for arealkrav for svin under vej- og jernbanetransport.

Flytransport

Lastetætheden bør være forholdsvis stor for at undgå, at dyrene kommer til skade ved start, turbulens eller landing, men hvert dyr skal dog kunne ligge ned. Der bør ved valg af lastetæthed tages hensyn til klimaet, forsendelsens samlede varighed og ankomsttidspunktet.

Levende vægt (kg)
Areal (m 2 ) pr. dyr
15
0,13
25
0,15
50
0,35
100
0,51

E. FJERKRÆ

Lastetæthed ved transport af fjerkræ i container:

Kategori
Areal
Daggamle kyllinger
21-25 cm2 pr. kylling
Fjerkræ på under 1,6 kg
180-200 cm2 /kg
Fjerkræ på 1,6- 3 kg
160 cm2 /kg
Fjerkræ på 3- 5 kg
115 cm2 /kg
Fjerkræ på over 5 kg
105 cm2 /kg

Tallene kan variere afhængigt af ikke blot fjerkræets vægt og størrelse, men også af dets fysiske tilstand, vejrforholdene og transportens sandsynlige varighed.


Bilag 3

AREALKRAV FOR SVIN

Dette bilag indeholder en præcisering af de i transportforordningens bilag I, kapitel VII, angivne krav til areal under vej- og jernbanetransport af svin, jf. § 10, stk. 1.

Af transportforordningens artikel 3, litra g, fremgår, at: "dyr skal råde over et gulvareal og en ståhøjde, som er passende i forhold til deres størrelse og den planlagte forsendelse".

Arealkravet for svin er nærmere beskrevet i de tekniske forskrifter i transportforordningens bilag 1, kapitel VII, punkt D. For vejtransport gælder, at:

"alle svin som minimum skal kunne ligge ned og stå op i deres naturlige stilling. For at disse minimumskrav kan opfyldes, bør lastetætheden for svin på ca. 100 kg under transport ikke overstige 235 kg/m2. Det kan være nødvendigt at øge ovennævnte minimumsgulvareal under hensyn til svinenes race, størrelse og fysiske tilstand; en forøgelse med indtil 20 % kan også være nødvendig på grund af vejrforholdene og transportens varighed".

Der skal ved fysisk kontrol foretages en konkret vurdering af, hvorvidt dyrene har tilstrækkelig plads til at kunne ligge ned og stå op i deres naturlige stilling. Denne vurdering skal ske ved en visuel bedømmelse af pladsforholdene. Tabellen nedenfor anvendes som ufravigeligt mindstekrav.

Tabel over arealkrav for svin under transport

Kg
Antal svin pr. m2
Antal m2 pr. svin
Antal svin pr. m2
Antal m2 pr. svin
 
Transport under 8 timer
Transport over 8 timer
7
12,500
0,080
   
8
11,765
0,085
   
9
11,111
0,090
   
10
10,526
0,095
8,399
0,119
11
10,000
0,100
7,993
0,125
12
9,524
0,105
7,624
0,131
13
9,091
0,110
7,287
0,137
14
8,696
0,115
6,979
0,143
15
8,333
0,120
6,696
0,149
16
8,000
0,125
6,435
0,155
17
7,692
0,130
6,194
0,161
18
7,407
0,135
5,970
0,168
19
7,143
0,140
5,762
0,174
20
6,897
0,145
5,568
0,180
21
6,667
0,150
5,386
0,186
22
6,152
0,155
5,216
0,192
23
6,250
0,160
5,056
0,198
24
6,061
0,165
5,025
0,199
25
5,882
0,170
5,000
0,200
26
5,760
0,174
4,892
0,204
27
5,643
0,177
4,789
0,209
28
5,531
0,181
4,690
0,213
29
5,423
0,184
4,596
0,218
30
5,319
0,188
4,505
0,222
31
5,219
0,192
4,417
0,226
32
5,123
0,195
4,333
0,231
33
5,030
0,199
4,252
0,235
34
4,941
0,202
4,174
0,240
35
4,854
0,206
4,098
0,244
36
4,771
0,210
4,026
0,248
37
4,690
0,213
3,956
0,253
38
4,613
0,217
3,888
0,257
39
4,537
0,220
3,823
0,262
40
4,464
0,224
3,759
0,266
41
4,394
0,228
3,698
0,270
42
4,325
0,231
3,639
0,275
43
4,259
0,235
3,582
0,279
44
4,195
0,238
3,526
0,284
45
4,132
0,242
3,472
0,288
46
4,072
0,246
3,420
0,292
47
4,013
0,249
3,369
0,297
48
3,956
0,253
3,320
0,301
49
3,900
0,256
3,272
0,306
50
3,846
0,260
3,226
0,310
51
3,805
0,263
3,193
0,313
52
3,765
0,266
3,161
0,316
53
3,726
0,268
3,129
0,320
54
3,687
0,271
3,098
0,323
55
3,650
0,274
3,067
0,326
56
3,613
0,277
3,038
0,329
57
3,511
0,280
3,008
0,332
58
3,541
0,282
2,980
0,336
59
3,506
0,285
2,952
0,339
60
3,472
0,288
2,924
0,342
61
3,439
0,291
2,897
0,345
62
3,406
0,294
2,870
0,348
63
3,374
0,296
2,844
0,352
64
3,342
0,299
2,818
0,355
65
3,311
0,302
2,793
0,358
66
3,281
0,305
2,769
0,361
67
3,251
0,308
2,744
0,364
68
3,222
0,310
2,720
0,368
69
3,193
0,313
2,697
0,371
70
3,165
0,316
2,674
0,374
71
3,137
0,319
2,651
0,377
72
3,109
0,322
2,629
0,380
73
3,083
0,324
2,607
0,384
74
3,056
0,327
2,585
0,387
75
3,030
0,330
2,564
0,390
76
2,998
0,334
2,535
0,394
77
2,966
0,337
2,508
0,399
78
2,934
0,341
2,480
0,403
79
2,904
0,344
2,453
0,408
80
2,874
0,348
2,427
0,412
81
2,844
0,352
2,402
0,416
82
2,815
0,355
2,376
0,421
83
2,787
0,359
2,352
0,425
84
2,759
0,362
2,328
0,430
85
2,732
0,366
2,304
0,434
86
2,706
0,370
2,281
0,438
87
2,680
0,373
2,258
0,443
88
2,654
0,377
2,236
0,447
89
2,629
0,380
2,214
0,452
90
2,604
0,384
2,193
0,456
91
2,580
0,388
2,172
0,460
92
2,556
0,391
2,151
0,465
93
2,533
0,395
2,131
0,469
94
2,510
0,398
2,111
0,474
95
2,488
0,402
2,092
0,478
96
2,465
0,406
2,073
0,482
97
2,444
0,409
2,054
0,487
98
2,422
0,413
2,036
0,491
99
2,402
0,416
2,018
0,496
100
2,381
0,420
2,000
0,500
101
2,365
0,423
1,986
0,503
102
2,350
0,426
1,973
0,507
103
2,334
0,428
1,960
0,510
104
2,319
0,431
1,947
0,514
105
2,304
0,434
1,934
0,517
106
2,289
0,437
1,922
0,520
107
2,275
0,440
1,909
0,524
108
2,260
0,442
1,897
0,527
109
2,246
0,445
1,885
0,531
110
2,232
0,448
1,873
0,534
111
2,218
0,451
1,861
0,537
112
2,205
0,454
1,849
0,541
113
2,191
0,456
1,838
0,544
114
2,178
0,459
1,826
0,548
115
2,165
0,462
1,815
0,551
116
2,151
0,465
1,804
0,554
117
2,139
0,468
1,793
0,558
118
2,126
0,470
1,782
0,561
119
2,113
0,473
1,771
0,565
120
2,101
0,476
1,761
0,568
121
2,089
0,479
1,750
0,571
122
2,076
0,482
1,740
0,575
123
2,064
0,484
1,730
0,578
124
2,053
0,487
1,719
0,582
125
2,041
0,490
1,709
0,585
126
2,029
0,493
1,700
0,588
127
2,018
0,496
1,690
0,592
128
2,006
0,498
1,680
0,595
129
1,995
0,501
1,671
0,599
130
1,984
0,504
1,661
0,602
131
1,973
0,507
1,652
0,605
132
1,962
0,510
1,643
0,609
133
1,952
0,512
1,633
0,612
134
1,941
0,515
1,624
0,616
135
1,931
0,518
1,616
0,619
136
1,920
0,521
1,607
0,622
137
1,910
0,524
1,598
0,626
138
1,900
0,526
1,589
0,629
139
1,890
0,529
1,581
0,633
140
1,880
0,532
1,572
0,636
141
1,870
0,535
1,564
0,639
142
1,860
0,538
1,556
0,643
143
1,850
0,540
1,548
0,646
144
1,841
0,543
1,539
0,650
145
1,832
0,546
1,531
0,653
146
1,822
0,549
1,523
0,656
147
1,813
0,552
1,516
0,660
148
1,804
0,554
1,508
0,663
149
1,795
0,557
1,500
0,667
150
1,786
0,560
1,493
0,670
151
1,777
0,563
1,485
0,673
152
1,768
0,566
1,478
0,677
153
1,759
0,568
1,470
0,680
154
1,751
0,571
1,463
0,684
155
1,742
0,574
1,456
0,687
156
1,734
0,577
1,448
0,690
157
1,725
0,580
1,441
0,694
158
1,717
0,582
1,434
0,697
159
1,709
0,585
1,427
0,701
160
1,701
0,588
1,420
0,704
161
1,693
0,591
1,414
0,707
162
1,685
0,594
1,407
0,711
163
1,677
0,596
1,400
0,714
164
1,669
0,599
1,394
0,718
165
1,661
0,602
1,387
0,721
166
1,653
0,605
1,380
0,724
167
1,646
0,608
1,374
0,728
168
1,638
0,610
1,368
0,731
169
1,631
0,613
1,361
0,735
170
1,623
0,616
1,355
0,738
171
1,616
0,619
1,349
0,741
172
1,609
0,622
1,343
0,745
173
1,602
0,624
1,337
0,748
174
1,594
0,627
1,330
0,752
175
1,587
0,630
1,325
0,755
176
1,580
0,633
1,319
0,758
177
1,573
0,636
1,313
0,762
178
1,566
0,638
1,307
0,765
179
1,560
0,641
1,301
0,769
180
1,553
0,644
1,295
0,772
181
1,546
0,647
1,290
0,775
182
1,539
0,650
1,284
0,779
183
1,533
0,652
1,278
0,782
184
1,526
0,655
1,273
0,786
185
1,520
0,658
1,267
0,789
186
1,513
0,661
1,262
0,792
187
1,507
0,664
1,257
0,796
188
1,501
0,666
1,251
0,799
189
1,494
0,669
1,246
0,803
190
1,488
0,672
1,241
0,806
191
1,482
0,675
1,235
0,809
192
1,476
0,678
1,230
0,813
193
1,470
0,680
1,225
0,816
194
1,464
0,683
1,220
0,820
195
1,458
0,686
1,215
0,823
196
1,452
0,689
1,210
0,826
197
1,446
0,692
1,205
0,830
198
1,440
0,694
1,200
0,833
199
1,434
0,697
1,195
0,837
200
1,429
0,700
1,190
0,840
201
1,425
0,702
1,187
0,842
202
1,420
0,704
1,184
0,845
203
1,416
0,706
1,180
0,847
204
1,412
0,708
1,177
0,850
205
1,408
0,710
1,174
0,852
206
1,404
0,712
1,170
0,854
207
1,401
0,714
1,167
0,857
208
1,397
0,716
1,164
0,859
209
1,393
0,718
1,161
0,862
210
1,389
0,720
1,157
0,864
211
1,385
0,722
1,154
0,866
212
1,381
0,724
1,151
0,869
213
1,377
0,726
1,148
0,871
214
1,374
0,728
1,145
0,874
215
1,370
0,730
1,142
0,876
216
1,366
0,732
1,138
0,878
217
1,362
0,734
1,135
0,881
218
1,359
0,736
1,132
0,883
219
1,355
0,738
1,129
0,886
220
1,351
0,740
1,126
0,888
221
1,348
0,742
1,123
0,890
222
1,344
0,744
1,120
0,893
223
1,340
0,746
1,117
0,895
224
1,337
0,748
1,114
0,898
225
1,333
0,750
1,111
0,900
226
1,330
0,752
1,108
0,902
227
1,326
0,754
1,105
0,905
228
1,323
0,756
1,102
0,907
229
1,319
0,758
1,099
0,910
230
1,316
0,760
1,096
0,912
231
1,312
0,762
1,094
0,914
232
1,309
0,764
1,091
0,917
233
1,305
0,766
1,088
0,919
234
1,302
0,768
1,085
0,922
235
1,299
0,770
1,082
0,924
236
1,295
0,772
1,079
0,926
237
1,292
0,774
1,077
0,929
238
1,289
0,776
1,074
0,931
239
1,285
0,778
1,071
0,934
240
1,282
0,780
1,068
0,936
241
1,279
0,782
1,066
0,938
242
1,276
0,784
1,063
0,941
243
1,272
0,786
1,060
0,943
244
1,269
0,788
1,058
0,946
245
1,266
0,790
1,055
0,948
246
1,263
0,792
1,052
0,950
247
1,259
0,794
1,050
0,953
248
1,256
0,796
1,047
0,955
249
1,253
0,798
1,044
0,958
250
1,2500
0,800
1,042
0,960


Bilag 4

AREALKRAV FOR KVÆG

Dette bilag indeholder en præcisering af de i transportforordningens bilag I, kapitel VII, angivne krav til areal under vejtransport af kvæg, jf. § 10, stk. 1.

Af transportforordningens artikel 3, litra g, fremgår, at: "dyr skal råde over et gulvareal og en ståhøjde, som er passende i forhold til deres størrelse og den planlagte forsendelse".

Arealkrav for kvæg er nærmere beskrevet i de tekniske forskrifter i transportforordningens bilag I, kapitel VII, punkt B.

Der skal ved fysisk kontrol foretages en konkret vurdering af, hvorvidt dyrene råder over et gulvareal og en ståhøjde, som er passende i forhold til deres størrelse og fysiske tilstand samt til den planlagte forsendelse, herunder bl.a. vejrforholdene. Denne vurdering skal ske ved en visuel bedømmelse af pladsforholdene. Tabellen nedenfor anvendes som ufravigeligt mindstekrav.

Ved beregning af belægningsgraden, kg dyr pr. m2, kan dyrenes gennemsnitsvægt og/eller enkeltdyrsvægt anvendes.

Tabel over arealkrav for kvæg under transport

Vægt i kilo
Areal i m 2 ved transport under 8 timer
Areal i m 2 ved transport over 8 timer
Kalve til opdræt
50
0,30
0,40
60
0,32
0,45
70
0,33
0,50
80
0,35
0,55
90
0,37
0,60
100
0,38
0,65
Middelstore kalve
110
0,40
0,70
120
0,43
0,73
130
0,47
0,76
140
0,50
0,78
150
0,53
0,81
160
0,57
0,84
170
0,60
0,87
180
0,63
0,89
190
0,67
0,92
Tunge kalve
200
0,70
0,95
210
0,72
0,98
220
0,74
1,00
230
0,76
1,03
240
0,78
1,06
250
0,80
1,08
260
0,82
1,11
270
0,83
1,14
280
0,85
1,17
290
0,87
1,19
300
0,89
1,22
310
0,91
1,25
320
0,93
1,27
Middelstort kvæg
325
0,95
1,3
330
0,97
1,31
340
0,98
1,33
350
1,00
1,34
360
1,01
1,35
370
1,03
1,37
380
1,04
1,38
390
1,06
1,39
400
1,07
1,40
410
1,09
1,42
420
1,10
1,43
430
1,12
1,44
440
1,13
1,46
450
1,15
1,47
460
1,16
1,48
470
1,18
1,50
480
1,19
1,51
490
1,21
1,52
500
1,22
1,53
510
1,24
1,55
520
1,25
1,56
530
1,27
1,57
540
1,28
1,59
Tungt kvæg
550
1,30
1,60
560
1,32
1,61
570
1,34
1,61
580
1,36
1,62
590
1,38
1,63
600
1,40
1,63
610
1,42
1,64
620
1,44
1,65
630
1,46
1,65
640
1,48
1,66
650
1,50
1,67
660
1,52
1,67
670
1,54
1,68
680
1,56
1,69
690
1,58
1,69
Meget tungt kvæg
700
1,60
1,70

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin, EF-Tidende 1964, P 121, side 1977, som bl.a. ændret ved Rådets direktiv nr. 97/12/EF af 17. marts 1997, EF-Tidende 1997, L 109, side 1, og senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1226/2002 af 8. juli 2002, EF-Tidende 2002, L 179, side 13, samt Rådets direktiv 91/68/EØF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen med får og geder inden for Fællesskabet, EF-Tidende 1991, L 46, side 19, som bl.a. ændret ved Rådets direktiv 2003/50/EF af 11. juni 2003, EU-Tidende 2003, L 169, side 51, og senest ved Kommissionens beslutning 2003/708/EF af 7. oktober 2003, EU-Tidende 2003, L 258, side 11, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006, L 376, side 36. I bekendtgørelsen er der endvidere medtaget visse bestemmelser fra Rådets forordning 1/2005/EF af 22. december 2005 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning nr. 1255/97, EU-Tidende 2005, L 3, side 1 ff., som berigtiget ved berigtigelse i EU-Tidende 2011, L 336, s. 86. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark.