Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om undtagelse af kompensation til Post Danmark A/S fra delloftet for driftsudgifter

I medfør af § 12 i budgetloven, lov nr. 547 af 18. juni 2012, fastsættes:

§ 1. Uanset § 9, stk. 2, i budgetloven omfatter det statslige delloft for driftsudgifter ikke udgifter til kompensation af Post Danmark A/S, der som følge af akt H af 19. december 2019 er opført på hovedkontoen § 28.11.67 (Udgifter og indtægter i forbindelse med statslige selskaber).

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelsen har virkning for finansåret 2019.

Finansministeriet, den 20. januar 2020

Nicolai Wammen

/ Kent Harnisch