Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Målgruppen for vaccination
Kapitel 2 Registrering, betaling og afregning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om midlertidig gratis vaccination mod analkræft (HPV) til unge mænd, der er tiltrukket af mænd

I medfør af § 8, stk. 2, og § 158, stk. 2 og 3, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019, fastsættes:

Kapitel 1

Målgruppen for vaccination

§ 1. Regionsrådet yder gratis vaccination mod analkræft (HPV) til drenge og unge mænd, som har bopæl her i landet eller ret til vaccinationsydelser under ophold i Danmark i medfør af EU-retten eller internationale aftaler, jf. stk. 2.

Stk. 2. Vaccination efter stk. 1, tilbydes til unge mænd, som er tiltrukket af mænd, som er fyldt 18 år den 1. januar 2020 eller senere, men ikke 26 år inden 1. januar 2020 (unge mænd født i perioden 1. januar 1994 til 31. december 2003).

§ 2. Vaccination efter § 1 skal foretages af en læge, som i henhold til lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed har tilladelse til selvstændigt virke som læge eller en anden person på lægens ansvar.

Stk. 2. Udgifterne til honorarer til lægerne for vaccinationer omfattet af § 1, stk. 2, afholdes af patientens bopælsregion i henhold til de takster for HPV-vaccination, som fremgår af aftale med Praktiserende Lægers Organisation.

Kapitel 2

Registrering, betaling og afregning

§ 3. Lægens betalingsanmodninger til regionen skal for hver enkelt vaccination indeholde oplysninger om:

1) Vaccinationstidspunkt.

2) Vaccinationen sker i medfør af denne bekendtgørelse.

3) Bopælsregion og et ikke-personhenførbart nummer.

4) Oplysninger om navn og virksomhedsadresse, ansættelsessted eller bopæl for den læge, som har udført vaccinationen, eller den læge på hvis ansvar, vaccinationen er foretaget.

5) En underskrift fra den, der har udført vaccinationen.

Stk. 2. Betalingsanmodningen skal fremsendes månedligt i samlet form efter anvisning fra den region, som skal afholde udgiften. For praktiserende læger, som virker efter Overenskomst om almen praksis, aftales dog afregning mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation.

Stk. 3. Betalingsanmodningen skal fremsendes senest en måned efter udførelsen af de vaccinationer, der anmodes om betaling for.

Personer, der har ret til sygehjælp i Danmark efter EU-retten eller internationale aftaler

§ 4. For personer, der har ret til vaccinationsydelser i Danmark i medfør af EU-retten eller internationale aftaler, afholdes udgiften til vaccination af den region, hvori den pågældende bor/opholder sig, jf. sundhedslovens §§ 264 og 265.

Stk. 2. Ved EU-retten eller internationale aftaler forstås:

1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger,

2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger,

3) Nordisk Konvention om Social Sikring,

4) Aftalen om det Europæiske Økonomiske Samarbejde (EØS-aftalen) med senere ændringer ved afgørelser fra Det Blandede EØS-udvalg,

5) Aftalen mellem De Europæiske Fællesskaber, dets medlemsstater og Schweiz om fri bevægelighed for personer som ændret ved afgørelse nr. 1/2012 vedtaget af Det Blandede Udvalg nedsat i henhold til Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer af 31. marts 2012 om erstatning af bilag II til aftalen om koordinering af sociale sikringsordninger, og

6) rettigheder som vandrende arbejdstagere efter artikel 45 i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Stk. 3. Refusion af udgifter til vaccination af personer, der er sygesikret til udgift for et andet land, som i medfør af EU-retten eller internationale aftaler skal overføres til det danske sundhedsvæsen, tilfalder den region, der har afholdt udgiften, jf. sundhedslovens § 264, stk. 1, og bekendtgørelse nr. 564 af 29. april 2015 om refusion af offentlige sundhedsydelser og udgifter til visse sociale ydelser i henhold til overenskomster med andre stater eller til EU-retten.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2020 og finder anvendelse for vaccinationer foretaget fra dette tidspunkt og indtil den 31. december 2021.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 22. januar 2020

Magnus Heunicke

/ Birgitta Winkler