Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Særlige formål for bestemte arter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om formering af plantenyheder til erhvervsmæssig anvendelse i egen bedrift

I medfør af § 16, stk. 2, og § 26, stk. 3, i lov om plantenyheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 10 af 4. januar 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 23, i bekendtgørelse nr. 1273 af 27. november 2017 om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser:

§ 1. Indehaveren af rettighederne til en plantenyhed (sortsejeren) kan kræve licens af enhver, der som led i den erhvervsmæssige udnyttelse af sin bedrift formerer plantenyheden og planter, udsår eller lægger udbyttet på bedriften.

Stk. 2. For arter nævnt i bilaget gælder stk. 1 kun, hvis formeringen sker med henblik på anvendelse til de formål, der er nævnt i bilaget.

Stk. 3. Størrelsen af licensen, jf. stk. 1, for plantenyheder af arter nævnt i bilaget, nr. 2-6, kan fastsættes i en kontrakt mellem sortsejeren og landbrugeren eller mellem sammenslutninger af sortsejere og landbrugere. Licensens størrelse skal være rimelig.

Stk. 4. Er der ikke indgået en kontrakt om licensens størrelse mellem sortsejeren og landbrugeren eller mellem sammenslutninger af sortsejere og landbrugere, gælder at

1) licensen udgør 50 pct. af afgiften for certificeret udsæd eller certificeret læggemateriale, af samme sort, og

2) licensen for sorter af arter nævnt i bilaget fastsættes som et beløb pr. tilplantet arealenhed eller pr. kilo anvendt udsæd eller læggemateriale.

Stk. 5. Licensen forfalder til betaling ved plantning, udsåning eller lægning, med mindre anden forfaldstid er aftalt med sortsejeren.

§ 2. Den, der formerer en plantenyhed til erhvervsmæssig anvendelse i egen bedrift, skal senest samtidig med udsåning, plantning eller lægning af formeringsmaterialet meddele sortsejeren de oplysninger, der er nødvendige for beregning og opkrævning af licensen.

Stk. 2. Uanset stk. 1 skal den, der formerer en plantenyhed af en art nævnt i bilaget, nr. 2-4, først efter anmodning fra sortsejeren meddele denne de oplysninger, der er nødvendige for beregning og opkrævning af licensen.

§ 3. Den, der overtræder § 2, straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 4. §§ 1-3 finder kun anvendelse på formering af plantenyheder af kornarter, arter af olie- og fiberplanter samt arter af foderplanter nævnt i bilaget, nr. 2-4, hvis formeringen sker på en bedrift, der uanset anden planteavl har et samlet areal på over 17,6 ha med disse afgrøder. Arealer, til hvilke der ydes tilskud eller godtgørelse til jordudtagning, skal medregnes under det nævnte areal.

Stk. 2. §§ 1-3 finder kun anvendelse på formering af plantenyheder af arter af foderplanter nævnt i bilaget, nr. 5, hvis formeringen sker på en bedrift, der uanset anden planteavl har et samlet areal på over 17,6 ha med disse afgrøder.

Stk. 3. §§ 1-3 finder kun anvendelse på formering af plantenyheder af »Solanum tuberosum L.« (kartoffel), jf. bilaget, nr. 6, hvis formeringen sker på en bedrift, der uanset anden planteavl har et samlet areal med kartoffelavl på over 5,3 ha.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 701 af 22. juli 1996 om formering af plantenyheder til erhvervsmæssig anvendelse i egen bedrift ophæves.

Landbrugsstyrelsen, den 29. januar 2020

Jette Petersen

/ Kristine Riskær


Bilag 1

Særlige formål for bestemte arter

1) Salix L. (pil):

a) produktion af flis til industriel anvendelse, og

b) produktion med henblik på salg til anvendelse som flethegn eller som faskiner langs vandløb o.l.

2) Kornarter

Avena sativa L. (havre),

Hordeum vulgare L. (byg),

Phalaris canariensis L. (kanariegræs),

Secale cereale L. (rug),

X Triticosecale Wittm. (triticale),

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. (hvede),

Triticum durum Desf. (durum-hvede) og

Triticum spelta L. (spelt):

Produktion af frø til såning.

3) Olie- og fiberplanter

Brassica napus L. (partim) (raps),

Brassica rapa L. (partim) (rybs),

Linum usitatissimum L. (oliehør):

Produktion af frø til såning.

4) Foderplanter, jf. § 4, stk. 1

Lupinus luteus L. (gul lupin),

Pisum sativum L. (partim) (foderært),

Vicia faba L. (hestebønne):

Produktion af frø til såning.

5) Foderplanter, jf. § 4, stk. 2

Medicago sativa L. (Lucerne),

Trifolium alexandrinum L. (aleksandriner-kløver),

Trifolium resupinatum L. (omvendt kløver),

Vicia sativa L. (foder-vikke):

Produktion af frø til såning.

6) Kartofler

Solanum tuberosum L. (kartoffel):

Produktion af kartofler til lægning.