Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Forhold og procedurer, der skal overholdes og være nedskrevet i virksomhedens kvalitetsstyringshåndbog
Bilag 2 Reparation og genfremstilling af træemballage
Bilag 3 Minimumskrav til dokumentation for pakningsenheder af behandlet træ
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om godkendelse af virksomheder til mærkning af træemballage i henhold til den internationale standard ISPM-15

I medfør af § 3, § 4, § 15 og § 19, stk. 1, i lov nr. 58 af 28. januar 2020 om planter og plantesundhed m.v., fastsættes efter bemyndigelse:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved mærkning af træemballage og træ bestemt til emballageformål, der opfylder behandlings- og mærkningsnormerne i den gældende internationale plantesundhedsstandard ISPM nr. 15 (FAO): »Regulation of wood packaging material in international trade« (herefter ISPM-15), som har til formål at beskytte mod spredningen af visse planteskadegørere i international samhandel.

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Træemballage: Emballage (herunder afstivningsmateriale) fremstillet af træbaserede produkter, dog ikke træfiberplader, krydsfiner, finer, savsmuld, savspåner, træuld eller råtræ skåret til en tykkelse mindre end 6 mm.

2) Mærket træemballageenhed: En ISPM-15-mærket enhed, som er fremstillet af træ, og som overholder ISPM-15-behandlingskravene og enten

a) består af delkomponenter, der er varigt sammenføjede af en godkendt virksomhed (med søm, skruer, lim, falsning, stålbånd eller lignende),

b) består af færdigproducerede og mærkede enkeltdele, alle fremstillet af den samme godkendte virksomhed, og som når de samles af brugeren vil udgøre en sammenføjet træemballageenhed, eller

c) består af individuelt mærkede enkeltstykker af træ, f.eks. klodser til stuvning af gods eller afstivningsmateriale.

3) Mærkning: Proces hos en godkendt virksomhed, hvorved ISPM-15-mærket anbringes på en træemballageenhed.

4) Behandling: En behandling, som efter ISPM-15, bilag 1, er godkendt til træ, som benyttes til træemballage, der mærkes med ISPM-15-mærket, efter retningslinjerne i ISPM-15, bilag 2.

5) Reparation: Proces hos en godkendt virksomhed, hvorved der udskiftes op til en 1/3 af komponenterne i en mærket træemballageenhed.

6) Repareret træemballageenhed: En træemballageenhed, hvor op til 1/3 af dens komponenter er blevet udskiftet.

7) Genfremstilling: Proces hos en godkendt virksomhed, hvorved der udskiftes mere end 1/3 af komponenterne i en mærket træemballageenhed.

8) Genfremstillet træemballageenhed: En træemballageenhed, hvor flere end 1/3 af dens komponenter er blevet udskiftet.

9) Plantesundhedsforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 af 26. oktober 2016 om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 og (EU) nr. 1143/2014 og om ophævelse af Rådets direktiv 69/464/EØF, 74/647/EØF, 93/85/EØF, 98/57/EF, 2000/29/EF, 2006/91/EF og 2007/33/EF.

Registrering og godkendelse af virksomheder

§ 3. Virksomheder, som ønsker at anvende ISPM-15-mærket, og hvis aktiviteter er omfattet af Plantesundhedsforordningens artikel 96-98, skal registreres i medfør af artikel 65 i samme forordning. Registreringen skal ske hos Landbrugsstyrelsen efter ansøgning.

Stk. 2. Består en virksomhed af flere driftsmæssigt adskilte enheder, skal hver enhed registreres særskilt.

§ 4. Registrerede virksomheder kan godkendes til at anbringe mærket i henhold til bestemmelsen i Plantesundhedsforordningens artikel 96 (ISPM-15-mærket) på træemballageenheder, som er fremstillet af træ, og som overholder bestemmelserne i plantesundhedsforordningens artikel 98, stk. 2, om behandling.

Stk. 2. Ansøgning om godkendelse indsendes til Landbrugsstyrelsen på et skema, der fås hos Landbrugsstyrelsen eller på styrelsens hjemmeside.

Stk. 3. Virksomheden skal meddele ændringer af betydning for godkendelsen til Landbrugsstyrelsen.

Stk. 4. Kun virksomheder, der er godkendt efter stk. 1, må udføre følgende aktiviteter:

1) Behandle træ til brug for træemballageenheder omfattet af denne bekendtgørelse.

2) Anbringe mærket på træemballageenheder.

3) Anbringe mærket på dokumentation vedhæftet pakninger af behandlet træ eller træemballage, som skal mærkes på en anden godkendt virksomhed.

4) Genfremstille træemballage, der er og fortsat efter reparationen skal være mærket i overensstemmelse med Plantesundhedsforordningens artikel 96.

5) Reparere træemballage der er og fortsat skal være mærket i overensstemmelse med Plantesundhedsforordningens artikel 96.

6) Viderebearbejde, ved savning, høvling, kløvning m.v., behandlet træ fra en virksomhed, som er godkendt efter stk. 1, med henblik på mærkning på en anden virksomhed, som er godkendt efter stk. 1.

7) Sammenføje mærkede træemballagedele.

Stk. 5. Virksomheden skal i ansøgningen om godkendelse oplyse, hvilke af aktiviteterne anført i stk. 4, der skal udføres på virksomheden.

Stk. 6. En godkendt virksomhed kan ansøge om tilladelse til at udføre mærkningen af træemballageenheder på en anden adresse end virksomhedens produktionsadresse.

§ 5. Landbrugsstyrelsen kan godkende en virksomhed til at anvende ISPM-15-mærket, i overensstemmelse med Plantesundhedsforordningens artikel 98, stk. 1, når det er konstateret, at grundlaget for godkendelsen er opfyldt, jf. § 7.

Stk. 2. Godkendte virksomheders registreringsnummer hos Landbrugsstyrelsen skal anføres i mærket som anvist i ISPM-15, bilag 2, jf. Plantesundhedsforordningens artikel 96, stk. 1.

§ 6. Landbrugsstyrelsen offentliggør på sin hjemmeside www.lbst.dk en oversigt over godkendte virksomheder.

Betingelser for godkendelse

§ 7. En virksomhed kan godkendes, hvis kravene i Plantesundhedsforordningens artikel 98 er overholdte og, hvor det er relevant, hvis følgende foreligger og vurderes fyldestgørende i forhold til at overholde Plantesundhedsforordningens bestemmelser:

1) Et beskrevet kvalitetsstyringssystem, til understøtning af at bestemmelserne i Plantesundhedsforordningen og i bilag 1 og 2 til ISPM-15 sikres overholdt, som følges og vedligeholdes løbende og som, i forhold til de relevante processer i den enkelte virksomhed, herunder i forhold til tilladte behandlinger i Danmark, indeholder de procedurer, der fremgår af bilag 1.

2) En godtgørelse af, at det træ, der anvendes til emballage er afbarket og overholder tolerancerne for barkrester som angivet i bilag 1 til ISPM-15, jf. Plantesundhedsforordningens artikel 96, stk. 1.

3) Dokumentation i henhold til bilag 3, for at anvendt træ, indkøbt fra en anden godkendt virksomhed, er blevet behandlet som specificeret i bilag 1 til ISPM-15, jf. Plantesundhedsforordningens artikel 98, stk. 2.

Stk. 2. Landbrugsstyrelsen foretager en vurdering af kvalitetshåndbogens tilstrækkelighed samt en gennemgang af virksomhedens udstyr og faciliteter samt processer, jf. kravene i bilag 1, forud for godkendelsen.

Mærkning af træemballage

§ 8. Mærket skal anvendes i overensstemmelse med bestemmelserne i Plantesundhedsforordningens artikel 96 og udformes og påføres efter retningslinjerne i bilag 2 til ISPM-15.

Stk. 2. Mærkning må først udføres efter at behandlingen er sket og mærket påføres i henhold til bilag 2

1) hver nyfremstillet træemballageenhed, og

2) hver repareret og genfremstillet træemballageenhed.

Stk. 3. Mærket eller en gengivelse heraf må også anvendes på dokumentationen i henhold til bilag 3.

Stk. 4. Ved reparation eller genfremstilling af mærket træemballage, der forbliver mærket og/eller mærkes på ny, skal kravene i bilag 2 overholdes.

Opbevaring af dokumentation

§ 9. Godkendte virksomheder skal opbevare dokumentation, herunder logfiler nævnt i bilag 1, afsnit A, nr. 4 og 5, i 3 år.

Ikrafttræden m.v.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1122 af 20. september 2013 om certificering af virksomheder, der fremstiller træemballage m.v. ophæves.

Landbrugsstyrelsen, den 29. januar 2020

Jette Petersen

/ Kristine Riskær


Bilag 1

Forhold og procedurer, der skal overholdes og være nedskrevet i virksomhedens kvalitetsstyringshåndbog

A. For godkendte virksomheder, der udfører behandling af træ eller træemballage i hht. bilag 1 til ISPM-15, på egne behandlingsfaciliteter:
1.
Beskrivelse af behandlingsfaciliteterne og hvordan de overholder kravene nævnt i bilag 1 til ISPM-15, herunder de enkelte behandlingslokalers maksimale kapacitet og virksomhedens samlede maksimale kapacitet (pr. døgn, måned og år) for behandlingen af træ.
2.
Hvilken eller hvilke behandling(er) omfattet af bilag 1 til ISPM15, og som er godkendt i Danmark, der anvendes til behandling af træ eller træemballage.
3.
Hvordan hver type anvendt behandling udføres og hvordan kravene nævnt i bilag 1 til ISPM-15 overholdes.
4.
Hvordan det sikres, at der føres logbog over at hvert behandlet træparti opnår den krævede temperatur i det krævede tidsrum i ethvert træstykkes hele tværsnit og omfang.
5.
Hvordan det sikres, at der føres logbog over hændelser, hvor træpartier trods opvarmning ikke har undergået forskriftsmæssig varmebehandling.
6.
Hvordan virksomhedens termometre og temperatur-sensorer til måling af træets temperatur og varmerummets lufttemperatur kalibreres mindst en gang årligt.
7.
Hvordan virksomhedens referencetermometer mindst en gang årligt kalibreres af en virksomhed som er akkrediteret dertil af DANAK.
8.
Hvordan behandlet træ pakkes, mærkes og identificeres i udgående handelsdokumenter, som beskrevet i bilag 3.
 
B. For godkendte virksomheder der anvender træ eller træemballage, som er behandlet i hht. ISPM-15, bilag 1, på en anden godkendt virksomheds behandlingsfaciliteter:
1.
Hvordan alle modtagne pakningsenheder af behandlet træ følges af dokumentation, som angivet i bilag 3, så træet kan spores tilbage til behandlingsfaciliteterne på en godkendt virksomhed i EU eller 3. land.
 
C. For alle godkendte virksomheder:
1.
Hvordan det sikres, at kun afbarket træ anvendes som råvare for mærket træemballage.
2.
Hvordan evt. ubehandlet og behandlet træ på en sikker og utvetydig måde holdes klart adskilt overalt i virksomheden, under transport og på lagerhoteller.
3.
Hvordan det sikres, at der udelukkende anvendes behandlet træ til mærkning, eller reparation eller genfremstilling af træemballageenheder, som mærkes efter nærværende bekendtgørelse.
4.
Hvorledes den producerede træemballage mærkes som angivet i bilag 2 til ISPM-15, jf. plantesundhedsforordningens artikel 96, stk. 1.
5.
Hvilke og hvor mange mærkningsværktøjer virksomheden anvender og hvordan disse opbevares.
6.
Hvordan det sikres at den behandling, der er anvendt til den anvendte råvare af træ, er den der fremgår i mærket (HT, DH, MB, SF) på den færdige træemballageenhed.
7.
Hvordan virksomheden mindst en gang i kvartalet kontrollerer og i skemaform dokumenterer, at de beskrevne processer overholdes.
8.
Hvorledes medarbejdere, der varetager de aktiviteter, der er omfattet af denne bekendtgørelse, instrueres tilstrækkeligt grundigt og hyppigt, og hvorledes instruktionen dokumenteres i skemaform.


Bilag 2

Reparation og genfremstilling af træemballage

Generelt
1.
Hvis der ved reparation eller genfremstilling af mærkede træemballageenheder, som defineret i § 2, nr. 5 og 7, anvendes træ, der ikke er behandlet som angivet i ISPM-15, bilag 1, skal alle mærker fjernes.
2.
Til reparation og genfremstilling af træemballageenheder, der er mærket i overensstemmelse med bilag 2 til ISPM-15, jf. plantesundhedsforordningens artikel 96, stk. 1, må der anvendes stærkt forarbejdede træbaserede komponenter, som nævnt i § 2, nr. 1, som ikke kræver behandling og mærkning og træ, som er behandlet jf. bilag 1 til ISPM-15, på behandlingsfaciliteter på en godkendt virksomhed i et EU- eller tredjeland. Der må ikke anvendes komponenter af brugt mærket emballage medmindre komponenterne har været behandlet på ny umiddelbart inden anvendelse.
3.
Ved reparation som defineret i § 2, nr. 5, skal hver ny indsat komponent mærkes med virksomhedens mærke, som angivet i bilag 2 til ISPM-15, medmindre der anvendes stærkt forarbejdede trækomponenter, som nævnt i § 2, nr. 1, eller alle mærker på den reparerede træemballageenhed fjernes permanent og den reparerede træemballageenhed behandles og mærkes på ny.
4.
Ved genfremstilling som defineret i § 2, nr. 7, skal alle mærker på den genfremstillede træemballageenhed fjernes permanent og den genfremstillede træemballageenhed behandles og mærkes på ny efter bilag 1 og bilag 2 til ISPM-15, uanset om der ved genfremstillingen er benyttet stærkt forarbejdede trækomponenter, som nævnt i § 2, nr. 1.


Bilag 3

Minimumskrav til dokumentation for pakningsenheder af behandlet træ

     
Dokumentationen skal enten opfylde kravene beskrevet under I eller II:
     
I.
   
     
1)
Det skal fremgå af mindst et af de medfølgende handelsdokumenter, at det leverede parti har undergået en af behandlingerne specificeret i ISPM-15, bilag 1.
2)
Hver pakningsenhed skal være mærket med
 
a)
en læselig, uudviskelig mærkning, som indeholder landekode (ISO, to bogstaver), den godkendte virksomheds registreringsnummer, som tildelt af landets plantesundhedsmyndighed i overensstemmelse med ISPM-15, samt behandlingskode (HT, DH, MB, SF), og
 
b)
et læseligt, uudviskeligt og entydigt nummer, som refererer til samme nummer i det medfølgende handelsdokument.
     
II.
   
     
Træet skal være ledsaget af et plantesundhedscertifikat eller et officielt dokument fra andre EU-medlemsstater, udstedt af landets plantesundhedsmyndighed, som specificerer hvilke dele af partiet, der har været underkastet en behandling som foreskrevet i bilag 1 til ISPM-15 og som angiver registreringsnummeret for den godkendte virksomhed, som har udført behandlingen, som tildelt af landets plantesundhedsmyndighed i overensstemmelse med ISPM-15, samt specificerer gennemgået behandling ved behandlingskode (HT, DH, MB, SF).