Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Definitioner
Kapitel 2 Betaling for registrering
Kapitel 3 Avls og omsætningskontrol
Kapitel 4 Eksportkontrol
Kapitel 5 Importkontrol
Kapitel 6 Undersøgelser med henblik på afgrænsning af smitte på lokaliteter inficeret med kartoffelcystenematoder
Kapitel 7 Godkendelse og kontrol af virksomheder til mærkning af træemballage med ISPM-15-mærket
Kapitel 8 Betalingsfrist
Kapitel 10 Ikrafttræden m.v.
Bilag 1 Registreringsgebyr og gebyrer for avls- og omsætningskontrol
Bilag 2 Gebyr for eksport- og handelsnormkontrol
Bilag 3 Gebyrer for importkontrol
Bilag 4 Gebyr for jordprøvetagning og –analyse m.v. fra arealer der skal anvendes til dyrkning af læggekartofler
Bilag 5 Gebyrer for godkendelse af virksomheder til mærkning af træemballage
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol m.v.

I medfør af § 3, stk. 1, og § 13, stk. 1, i lov nr. 58 af 28. januar 2020 om planter og plantesundhed m.v. og § 5 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 231 af 22. marts 2018, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Plantesundhedsforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 af 26. oktober 2016 om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 og (EU) nr. 1143/2014 og om ophævelse af Rådets direktiv 69/464/EØF, 74/647/EØF, 93/85/EØF, 98/57/EF, 2000/29/EF, 2006/91/EF og 2007/33/EF.

2) Kontrolforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol).

3) Handelsnormkontrol: Kontrol og udstedelse af kontrolattest for friske frugter og grøntsager m.m. i forbindelse med eksport.

4) Certifikat: Plantesundheds- eller re-eksportcertifikat og præeksportcertifikat.

5) Attest: Kontrolattest for friske frugter og grønsager.

Kapitel 2

Betaling for registrering

§ 2. Virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om planter og planteprodukter m.v., skal betale registreringsgebyr som fastsat i bilag 1, nr. 1.

Stk. 2. Virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om eksport og udførsel af planter og planteprodukter m.v., skal betale registreringsgebyr som fastsat i bilag 2, nr. 1.

Stk. 3. Importører, der er omfattet af bekendtgørelse om import af planter og planteprodukter m.v., skal betale registreringsgebyr som fastsat i bilag 3, nr. 1.

Stk. 4. Virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om godkendelse af virksomheder til mærkning af træemballage i henhold til den internationale standard ISPM-15, skal betale registreringsgebyr som fastsat i bilag 5, nr. 1.

§ 3. Uanset bestemmelserne i § 2 skal en registreret virksomhed, der har betalt registreringsgebyr og som omregistreres i forbindelse med ejerskifte, ikke betale dette gebyr på ny.

§ 4. Virksomheder der kun er registreret en del af året kan ikke kræve tilbagebetaling eller afkortning af det årlige registreringsgebyr.

Kapitel 3

Avls og omsætningskontrol

Avls- og omsætningskontrol af planter

§ 5. Til dækning af Landbrugsstyrelsens omkostninger ved administration og kontrol i henhold til bekendtgørelse om planter og planteprodukter m.v., samt til dækning af Landbrugsstyrelsens omkostninger til avls- og omsætningsrelateret virksomhedskontrol i henhold til bekendtgørelse om skovfrø og -planter, betales gebyrer som fastsat i bilag 1, nr. 2.

Stk. 2. Til dækning af Landbrugsstyrelsens omkostninger ved opfølgende kontrol efter artikel 79, stk. 2, litra c, i Kontrolforordningen, betales gebyrer som fastsat i bilag 1, nr. 2.a.

Avls- og omsætningskontrol af læggekartofler

§ 6. Til dækning af Landbrugsstyrelsens omkostninger ved opfølgende kontrol efter artikel 79, stk. 2, litra c, i Kontrolforordningen, betaler virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om avl m.v. af kartofler, gebyrer som fastsat i bilag 1, nr. 2.a.

Stk. 2. Til dækning af Landbrugsstyrelsens omkostninger ved jordprøvetagning og analyse m.v. fra arealer, der skal anvendes til dyrkning af læggekartofler, med henblik på kontrol for kartoffelcystenematoder i henhold til bekendtgørelse om avl m.v. af kartofler, betales gebyrer som fastsat i bilag 4.

Kapitel 4

Eksportkontrol

§ 7. Til dækning af Landbrugsstyrelsens omkostninger ved administration og eksportkontrol i henhold til bekendtgørelse om eksport og udførsel af planter og planteprodukter m.m., samt handelsnormkontrol i henhold til bekendtgørelse om kontrol m.m. af friske frugter og grøntsager m.v., betales gebyrer som fastsat i bilag 2.

Eksport- og handelsnormkontrol af planter og planteprodukter m.m.

§ 8. For eksport- og handelsnormkontrol, inklusiv partikontrol, betales almindelig takst, som fastsat i bilag 2, nr. 2.a og 2.b, hvis kontrollen udføres mandag-fredag i tidsrummet 8.00-17.00.

Stk. 2. Der betales forhøjet takst, som fastsat i bilag 2, nr. 2.a og 2.b, såfremt eksportkontrollen udføres mandag-fredag mellem 17.00 og 8.00. Der betales ligeledes forhøjet takst for eksportkontrol på lørdage, søndage og søgnehelligdage samt grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag.

Stk. 3. Hvis det samlede tidsforbrug til eksport- og handelsnormkontrollen strækker sig ud over en time faktureres for Landbrugsstyrelsens tidsforbrug med tillægsgebyr, som fastsat i bilag 2, nr. 2.c.

Stk. 4. Ved annullering af bestilling af certifikat eller attest, inden disse er udstedt af Landbrugsstyrelsen, men efter at Landbrugsstyrelsen har iværksat eksport- og handelsnormkontrol opkræves gebyr, som fastsat i bilag 2, nr. 2.a.

Stk. 5. Hvis modtagerlandets plantesundhedsbestemmelser ikke er opfyldt, der mangler væsentlige oplysninger, eller hvis det af andre årsager ikke er muligt for Landbrugsstyrelsen at udstede et certifikat eller en attest efter afsluttet eksport- og handelsnormkontrol opkræves gebyr, som fastsat i bilag 2, nr. 2.a.

§ 9. Hvis Landbrugsstyrelsen vurderer, at der ikke er behov for at gennemføre partikontrol forud for udstedelse af certifikat eller attest, betales gebyr for administrativ eksportkontrol, som fastsat i bilag 2, nr. 3.a-3.c.

Stk. 2. Skal certifikatet eller attesten leveres på anden måde end ved almindelig postbefordring, betales dette af virksomheden efter regning.

Stk. 3. Ved annullering af bestilling af certifikat eller attest, inden disse er udstedt af Landbrugsstyrelsen, men efter at Landbrugsstyrelsen har iværksat eksport- og handelsnormkontrol opkræves gebyr, som fastsat i bilag 2, nr. 3.a.

Stk. 4. Hvis modtagerlandets plantesundhedsbestemmelser ikke er opfyldt, der mangler væsentlige oplysninger, eller hvis det af andre årsager ikke er muligt for Landbrugsstyrelsen at udstede et certifikat eller en attest efter afsluttet eksport- og handelsnormkontrol opkræves gebyr, som fastsat i bilag 2, nr. 3.a.

Eksportkontrol af frø og vegetabilske konsumvarer m.m.

§ 10. For administrativ eksportkontrol af frø og vegetabilske konsumvarer m.m. betales gebyr, som fastsat i bilag 2, nr. 3.a og 3.b.

Stk. 2. For Landbrugsstyrelsens tidsforbrug udover ½ time til sagsbehandling af fremsendt dokumentation, udfærdigelse af certifikat samt ved behov for kontrol udført af Landbrugsstyrelsens kontrollører forud for udstedelse af certifikat, betales tillægsgebyr, som fastsat i bilag 2, nr. 3.c.

Stk. 3. Skal certifikatet leveres på anden måde end ved almindelig postbefordring, betales dette af virksomheden efter regning.

Stk. 4. Ved annullering af bestilling af certifikat inden dette er udstedt af Landbrugsstyrelsen, men efter at Landbrugsstyrelsen har iværksat eksportkontrol, opkræves gebyr, som fastsat i bilag 2, nr. 3.a.

Stk. 5. Hvis modtagerlandets plantesundhedsbestemmelser ikke er opfyldt, hvis der mangler væsentlige oplysninger, eller hvis det af andre årsager ikke er muligt for Landbrugsstyrelsen at udstede et certifikat efter afsluttet eksportkontrol opkræves gebyr, som fast i bilag 2 nr. 3.a.

Tilstedeværelse på virksomheden

§ 11. Virksomheder kan i henhold til bekendtgørelse om eksport og udførsel af planter og planteprodukter m.m., anmode om Landbrugsstyrelsens tilstedeværelse på virksomheden i forbindelse med administrativ udstedelse af certifikater, hvor der vurderes ikke at være behov for partikontrol i virksomheden, jf. § 9, stk. 1, og § 10, stk. 1.

Stk. 2. Virksomheden betaler, udover gebyrer fastsat i bilag 2, nr. 3.a-3.c, et gebyr for Landbrugsstyrelsens omkostninger til transport som fastsat i bilag 2 nr. 4.

Stk. 3. Hvis Landbrugsstyrelsen under tilstedeværelsen på virksomheden konstaterer, at der er behov for partikontrol, betales gebyrer som fastsat i bilag 2, nr. 2.a-2.c.

Kapitel 5

Importkontrol

§ 12. Til dækning af Landbrugsstyrelsens omkostninger ved importkontrol efter artikel 79, stk. 1, i Kontrolforordningen, betales gebyrer, som fastsat i bilag 3.

§ 13. For importkontrol betales almindelig takst, som fastsat i bilag 3, hvis kontrollen udføres mandag-fredag i tidsrummet 7.00-17.00.

Stk. 2. Der betales forhøjet takst, som fastsat i bilag 3, såfremt importkontrollen udføres mandag-fredag mellem 17.00 og 7.00. Der betales ligeledes forhøjet takst for importkontrol på lørdage, søndage og søgnehelligdage samt grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag.

Stk. 3. Ved annullering af anmeldt import eller ved forgæves kontrolbesøg opkræves basisgebyr, som fastsat i bilag 3, nr. 4.

Kapitel 6

Undersøgelser med henblik på afgrænsning af smitte på lokaliteter inficeret med kartoffelcystenematoder

§ 14. Til dækning af Landbrugsstyrelsens omkostninger ved jordprøvetagning og analyse m.v. på arealer hos virksomheder og avlere omfattet af § 6, med henblik på begrænsning af restriktioner pålagt efter bekendtgørelse om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder, betales gebyrer som fastsat i bilag 4.

Stk. 2. Til dækning af Landbrugsstyrelsens omkostninger ved jordprøvetagning og analyse m.v. på arealer hos virksomheder og avlere, der ikke er omfattet af § 6, med henblik på begrænsning af restriktioner pålagt efter bekendtgørelse om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder, betales gebyr som fastsat i bilag 1, nr. 2.

Kapitel 7

Godkendelse og kontrol af virksomheder til mærkning af træemballage med ISPM-15-mærket

§ 15. Virksomheder, der ansøger om godkendelse og virksomheder, der godkendes efter artikel 98 i Plantesundhedsforordningen og bekendtgørelse om godkendelse af virksomheder til mærkning af træemballage i henhold til den internationale standard ISPM-15, skal betale gebyrer som fastsat i bilag 5 til dækning af Landbrugsstyrelsens udgifter til administration, kontrol, auditering m.m. i henhold til den nævnte bekendtgørelse.

Stk. 2. Til dækning af Landbrugsstyrelsens omkostninger ved opfølgende kontrol efter artikel 79, stk. 2, litra c, i Kontrolforordningen, betaler virksomheder gebyrer, som fastsat i bilag 5, nr. 3.c og 3.d.

Kapitel 8

Betalingsfrist

§ 16. Gebyrer forfalder ved påkrav, og betaling skal ske senest 30 dage efter fakturaens dato.

Kapitel 10

Ikrafttræden m.v.

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2020.

Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves:

1) Bekendtgørelse nr. 1031 af 26. september 2014 om betaling for plantesundhedskontrol m.m.

2) Bekendtgørelse nr. 1235 af 15. december 2011 om betaling for jordprøvetagning m.v., på arealer, der skal anvendes til dyrkning af læggekartofler.

3) Bekendtgørelse nr. 1225 af 13. december 2011 om betaling for certificering og kontrol af virksomheder der fremstiller træemballage m.v.

Landbrugsstyrelsen, den 29. januar 2020

Jette Petersen

/ Kristine Riskær


Bilag 1

Registreringsgebyr og gebyrer for avls- og omsætningskontrol

         
       
Kr.
         
1.
Registreringsgebyr, pr. år:
 
2.354
 
Gebyret dækker bidrag til Landbrugsstyrelsens nødvendige basisapparat
   
         
2.
Inspektionsgebyr
   
         
 
2.a
Basisgebyr pr. avls- eller omsætningskontrol:
 
2.264
   
Gebyret dækker Landbrugsstyrelsens forberedelse og op til 1 times besøg på virksomheden. Afrapportering af kontrolresultatet og evt. prøvetagning, der foretages inden for dette tidsrum, er inkluderet i gebyret.
   
         
 
2.b
Basisgebyr pr. herkomstkontrolmæssig eller kombineret plantesundhedsmæssig og herkomstkontrolmæssig avls- eller omsætningskontrol:
 
2.712
   
Gebyret dækker Landbrugsstyrelsens forberedelse og op til 2 timers besøg på virksomheden. Afrapportering af kontrolresultatet og eventuel prøvetagning, der fortages indenfor dette tidsrum, er inkluderet i gebyret.
   
         
 
2.c
Tillægsgebyr, pr. time:
 
510
   
Hvis besøget på virksomheden strækker sig udover 1 time (jf. 2.a) hhv. 2 timer (jf. 2.b), samt hvis afrapporteringen af kontrolresultatet ikke kan afsluttes på stedet, opkræves et tillægsgebyr, som beregnes pr. påbegyndt time.
   


Bilag 2

Gebyr for eksport- og handelsnormkontrol

           
   
 
Takst
 
Forhøjet takst, jf. § 8, stk. 2
           
     
Kr.
 
Kr.
           
1.
Registreringsgebyr, pr år:
 
3.812
   
 
Gebyret dækker bidrag til Landbrugsstyrelsens nødvendige basisapparat vedr. kontrol og udstedelse af certifikater og attester samt præeksportcertifikat.
       
           
2.
Partikontrol ved udførsel af planter og visse planteprodukter
       
 
2.a
Basisgebyr pr. kontrolbesøg:
 
893
 
1.563
   
Gebyret dækker Landbrugsstyrelsens forberedelse og op til 1 times eksport- og handelsnormkontrol. Afrapportering af kontrolresultatet og evt. prøvetagning der fortages indenfor dette tidsrum er inkluderet i gebyret. Herudover dækker gebyret udstedelse af:
       
   
-
1 plantesundhedscertifikat eller
       
   
-
1 re-eksportcertifikat eller
       
   
-
1 præeksportcertifikat eller
       
   
-
1 kontrolattest for eksport af frisk frugt og friske grønsager, i forbindelse med udførsel af planter, dog ikke kartofler, afskårne plantedele til dekoration, frisk frugt, friske grønsager, uforarbejdet træ, jord, voksemedier, m.m. samt planter, der udføres som privat flyttegods, eller
       
   
-
1 kontrolattest for eksport af frisk frugt og friske grønsager med samtidig udstedelse af plantesundhedscertifikat eller reeksportcertifikat for samme forsendelse.
       
             
 
2.b
Yderligere dokumenter/certifikater/attester i samme ekspedition, pr. dokument/certifikat/attest:
 
348
 
609
   
For udstedelse af yderligere dokumenter, certifikater eller attester udover det første.
       
             
 
2.c
Tillægsgebyr, pr. time
 
684
 
1.401
   
Hvis eksport- og handelsnormkontrollen strækker sig udover 1 time opkræves et tillægsgebyr. Gebyret beregnes pr. påbegyndt time udover den første times kontrolbesøg.
       
             
3.
Eksportkontrol af frø og vegetabilske konsumvarer m.m.
       
 
3.a
Gebyr for sagsbehandling og udstedelse af 1. certifikat:
 
482
   
   
Gebyret dækker tidsforbrug i Landbrugsstyrelsens på op til ½ time ved vurdering af den fremsendte dokumentation, samt udstedelse af
       
   
-
1 plantesundhedscertifikat eller
       
   
-
1 re-eksportcertifikat eller
       
   
-
1 præeksportcertifikat,
       
   
i forbindelse med udførsel af frø, foder og konsumvarer, planter og planteprodukter samt forarbejdet træ m.m.
       
             
 
3.b
Yderligere certifikater eller præeksportcertifikater i samme ekspedition pr. certifikat:
 
273
   
             
 
3.c
Tillægsgebyr, pr. time
 
684
   
   
Gebyret dækker Landbrugsstyrelsens tidsforbrug udover ½ time til vurdering af den fremsendte dokumentation samt udfærdigelse af certifikat. Gebyret beregnes pr. påbegyndt time.
       
             
4.
Tilstedeværelse på virksomheden
       
   
Gebyr for tilstedeværelse, pr. besøg
 
480
   
   
Gebyret dækker Landbrugsstyrelsens tidsforbrug til transport til og fra virksomheden.
       


Bilag 3

Gebyrer for importkontrol

         
   
Takst
 
Forhøjet takst, jf. § 13, stk. 2
         
   
Kr.
 
Kr.
         
1.
Registreringsgebyr pr. år:
8.000
   
 
Gebyret dækker bidrag til Landbrugsstyrelsens nødvendige basisapparat vedr. importkontrol.
     
         
2.
Gebyr for dokumentkontrol
     
   
Pr. forsendelse:
351
 
702
           
3.
Gebyr for identitetskontrol
     
   
Pr. forsendelse:
351
 
702
           
4.
Gebyr for plantesundhedsmæssige undersøgelser:
     
 
4.a
Basisgebyr pr. forsendelse
1.300
 
2.600
   
Gebyret dækker op til 1 times besøg på virksomheden (forskudt kontrol) eller på indgangsstedet.
     
           
 
4.b
Tillægsgebyr, pr. time
806
 
1.613
   
Hvis besøget på virksomheden eller indgangsstedet strækker sig udover 1 time opkræves et tillægsgebyr. Gebyret beregnes pr. påbegyndt time på virksomheden eller indgangsstedet.
     
           
           


Bilag 4

Gebyr for jordprøvetagning og –analyse m.v. fra arealer der skal anvendes til dyrkning af læggekartofler

       
1.
Gebyr pr. prøve:
 
380 Kr.
 
Gebyret dækker Landbrugsstyrelsens forberedelse, prøvetagning, prøveadministration, laboratorieanalyse og afrapportering af kontrolresultatet m.v.
   
       
 
En "prøve" omfatter en prøvepose med en størrelse på op til 500 ml. jord.
   


Bilag 5

Gebyrer for godkendelse af virksomheder til mærkning af træemballage

         
       
Kr.
       
1.
Registreringsgebyr pr. år:
 
2.990
 
Gebyret dækker bidrag til Landbrugsstyrelsens nødvendige basisapparat for godkendelse og kontrol af virksomheder der fremstiller træemballage
   
         
2.
Gebyr for kontrol i forbindelse med ansøgning og godkendelse
   
       
 
2.a
Basisgebyr pr. kontrolbesøg:
 
6.721
   
Gebyret dækker Landbrugsstyrelsens behandling af ansøgning, op til 4 timers besøg på virksomheden, samt evt. tildeling af godkendelsesnummer og udstedelse af godkendelsesbevis
   
         
 
2.b
Tillægsgebyr pr. time:
 
510
   
Hvis besøget på virksomheden strækker sig udover 4 timer, opkræves et tillægsgebyr. Dette gebyr beregnes pr. påbegyndte time.
   
         
 
2.c
Gebyr for opfølgende besøg, pr. besøg:
 
2.240
   
Gebyret dækker op til 2 timers yderligere besøg på virksomheden i forbindelse med godkendelsen
   
         
 
2.d
Tillægsgebyr pr. time:
 
510
   
Hvis det opfølgende besøg på virksomheden strækker sig udover 2 timer, opkræves et tillægsgebyr. Dette gebyr beregnes pr. påbegyndte time.
   
         
3.
Gebyr for kontrol m.v. i godkendte virksomheder
   
         
 
3.a
Basisgebyr pr. besøg på virksomheden:
 
5.042
   
Gebyret dækker Landbrugsstyrelsens årlige audit og op til 3 timers besøg på virksomheden samt evt. forlængelse af godkendelsen
   
         
 
3.b
Tillægsgebyr pr. time:
 
510
   
Hvis besøget på virksomheden strækker sig udover 3 timer opkræves et tillægsgebyr. Dette gebyr beregnes pr. påbegyndte time.
   
         
 
3.c
Gebyr for opfølgende besøg, pr. besøg:
 
2.240
   
Gebyret dækker op til 2 timers yderligere besøg på virksomheden i forbindelse med forlængelse af godkendelsen
   
         
 
3.d
Gebyr for sagsbehandling pr. time:
 
685
   
Til dækning af Landbrugsstyrelsens tidsforbrug ved behandling af konstaterede afvigelser opkræves gebyr. Dette gebyr beregnes pr. påbegyndt time.