Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Links til øvrige EU dokumenter
32002D0757
 
32012D0138
 
32012D0270
 
32012D0697
 
32015D0179
 
32015D0789
 
32015D0893
 
32016D0715
 
32017D0198
 
32017D2374
 
32018D0638
 
32019D1615
 
32019D1739
 
32019D2032
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v.
Kapitel 2 Kontrol og dokumentation
Kapitel 3 Ikrafttræden m.v.
Bilag 1 Planteskadegørere, der ikke må forekomme
Bilag 2 Særlige krav, der skal være opfyldt ved import
Bilag 3 Planter m.m., der ved import skal være ledsaget af plantesundhedscertifikat eller reeksportcertifikat
Bilag 4 Forpligtelser for importører af citrusfrugter til industriel forarbejdning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om import af planter og planteprodukter m.v.1)

I medfør af § 3, stk. 1, § 5, § 10 og § 15, stk. 1, i lov nr. 58 af 28. januar 2020 om planter og plantesundhed m.v. fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Anvendelsesområde m.v.

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for planter og planteprodukter m.v., der importeres til EU, for at forebygge og beskytte mod indslæbning og spredning af visse planteskadegørere, fra områder, der ikke er omfattet af EU.

Kapitel 2

Kontrol og dokumentation

Registrering af virksomheder

§ 2. Virksomheder, der skal registreres efter art. 65 i Plantesundhedsforordningen, skal registreres af Landbrugsstyrelsen. Anmodning om registrering skal ske på et skema, der fås hos Landbrugsstyrelsen eller på styrelsens hjemmeside. Ændringer i oplysninger givet i forbindelse med registrering skal indberettes til Landbrugsstyrelsen.

Anmeldelse

§ 3. Importer af planter og planteprodukter m.m., listet i bilag IX, del A i Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072, skal anmeldes til Landbrugsstyrelsen med henblik på kontrol senest 24 timer før varernes ankomst til grænsekontrolstedet.

Stk. 2. Importer af uforarbejdede trækævler og savet og tilhugget træ listet i bilag IX, del A i Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2019/2072, skal dog anmeldes til Landbrugsstyrelsen med henblik på kontrol senest 72 timer før varernes ankomst til toldhavnen.

Stk. 3. Importkontrol, der ønskes foretaget søndag andre steder end Københavns lufthavn, lørdage og søgnehelligdage samt grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag, skal anmeldes senest kl. 14:00 næstsidste hverdag før ekspeditionsdagen.

Stk. 4. Forhåndsanmeldelsen skal ske ved at udfylde og indsende den relevante del af det fælles sundhedsimportdokument IMSOC, jf. artikel 56, stk. 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625.

Importkontrol

§ 4. Import skal ske over grænsekontrolstederne i Billund Lufthavn eller Københavns Lufthavn, Kastrup, eller via et godkendt grænsekontrolsted i en anden EU medlemsstat.

Stk. 2. For træ og træprodukter samt maskiner, køretøjer og andre objekter, kan indførsel tillige ske over alle havne godkendt af Toldstyrelsen.

Stk. 3. Import til kontrol på et godkendt kontrolsted, jf. § 5, kan tillige ske over ethvert toldmæssigt indførselssted.

Stk. 4. Importøren skal sikre, at alle kontrolpligtige produkter, som kommer fra tredjelande, indføres i Danmark på steder, hvor der er oprettet enten et grænsekontrolsted, jf. stk. 1, eller et godkendt kontrolsted jf. § 5.

§ 5. Landbrugsstyrelsen kan godkende bestemmelsessteder til importkontrol (kontrolsteder) i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2123 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625.

Stk. 2. Godkendelse af kontrolsteder forudsætter at importøren har opnået bevilling til toldoplag hos Toldstyrelsen.

Stk. 3. Ansøgning indgives på et skema, der fås hos Landbrugsstyrelsen eller på styrelsens hjemmeside.

Overholdelse af særlige importkrav

§ 6. Importører, planter, planteprodukter og andre objekter omfattet af hasteforanstaltninger for planteskadegørere nævnt i bilag 1, eller andre retsakter vedrørende særlige importkrav, udstedt af EU-Kommissionen, skal opfylde de særlige krav, der er angivet i bilag 2-4.

Kapitel 3

Ikrafttræden m.v.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1133 af 18. november 2019 om import af planter og planteprodukter m.m. og bekendtgørelse nr. 1035 af 17. december 1997 om indførsel og om flytning af planteskadegørere m.m. til brug ved forsøg, forskning og planteforædling ophæves.

Landbrugsstyrelsen, den 29. januar 2020

Jette Petersen

/ Kristine Riskær


Bilag 1

Planteskadegørere, der ikke må forekomme

a)
Insekter, mider og nematoder på alle udviklingsstadier
 
Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) og Epitrix tuberis (Gentner)
   
b)
Bakterier
 
Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto
   
c)
Virus og viruslignende organismer
 
Rose rosette virus og Tomato brown rugose fruit virus
   
d)
Fladorme og bløddyr
 
Slægten Pomacea (Perry), arter af snegle


Bilag 2

Særlige krav, der skal være opfyldt ved import

     
Planter m.m.
 
Særlige krav
       
1.
Træ af Acer macrophyllum Purch, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook & Arn.) Rehd., Quercus spp. L. og Taxus brevifolia Nutt med oprindelse i USA.
 
1)
Træet har oprindelse i områder, hvor ikke-europæiske isolater af Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in’t Veld vides ikke at forekomme. Områdets navn skal anføres i rubrikken »Oprindelsessted« på plantesundhedscertifikatet,
       
eller
       
2)
det er officielt bekræftet, at træet er afbarket,
       
og
         
a)
at træet er hugget eller skåret på fire sider, således at den runde overflade er helt forsvundet,
         
eller
         
b)
at træets vandindhold ikke overstiger 20 % i tørstoffet
         
eller
         
c)
at træet er blevet desinficeret ved en passende behandling med varm luft eller varmt vand,
       
eller
       
3)
for savskåret træs vedkommende, også træ med påsiddende bark, hvis det ved mærkningen ”Kiln-dried”, ”KD” eller et andet internationalt anerkendt mærke anbragt på træet eller emballagen i overenstemmelse med handelssædvane er godtgjort, at træet har gennemgået ovntørring til et vandindhold på under 20 % i tørstoffet på fremstillingstidspunktet ved hjælp af et passende tid/temperaturprogram
       
2.
Planter af slægten Pinus L. og arten Pseudotsuga menziesii til plantning, herunder frø og kogler til opformeringsformål.
 
En officiel erklæring, hvor det i rubrikken ”Tillægserklæring” er angivet, at planterne har oprindelse på et produktionssted, der er registreret og under tilsyn af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed i oprindelseslandet, og
       
1)
i hele deres levetid kun har været dyrket i et land, hvor Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnel ikke vides at forekomme,
       
eller
       
2)
i hele deres levetid kun har været dyrket i et område anerkendt som værende fri for Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnel, fastlagt af den nationale plantebeskyttelsesmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger. Navnet på det skadegørerfri område skal være angivet i plantesundhedscertifikatet i rubrikken ”Oprindelsessted”,
       
eller
       
3)
har oprindelse på et produktionssted, hvor der ved officielle inspektioner i to år forud for eksporten ikke er konstateret tegn på Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnel, og er blevet undersøgt umiddelbart inden eksporten.
       
Ved ”produktionssted” forstås i ovenstående:
       
-
bygninger eller arealer, der drives som en enkelt planteproduktionsenhed; dette kan omfatte produktionssteder, der drives separat af plantesundhedshensyn, eller
       
-
et afgrænset skovområde.
       
3.
Planter til plantning, hvis stængel eller rodhals har en diameter på mindst 1 cm på det tykkeste sted, dog ikke frø,
af Acer spp., Aesculus hippocastanum , Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus , Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp. og Ulmus spp.
 
A. Import af planter med oprindelse i tredjelande, bortset fra Kina
1)
Planter med oprindelse i tredjelande, hvor Anoplophora chinensis (Forster) vides at forekomme, med undtagelse af Kina, ledsages af et plantesundhedscertifikat, hvor det i rubrikken "tillægserklæring" angives, at:
 
a)
planterne i hele deres levetid kun har været dyrket på et produktionssted, der er registreret og under tilsyn af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet, og som er beliggende i et område, der er fastlagt som værende frit for Anoplophora chinensis (Forster) af den pågældende myndighed i overensstemmelse med relevante ’International Standards for Phytosanitary Measures’. Navnet på det skadegørerfrie område skal være angivet i rubrikken "Oprindelsessted", eller
b)
planterne i mindst to år forud for eksporten eller – for planter på under to år – i hele deres levetid er blevet dyrket på et produktionssted, der er konstateret frit for Anoplophora chinensis (Forster) i overensstemmelse med ’International Standards for Phytosanitary Measures’, og:
 
i)
som er registreret og under tilsyn af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet, og
 
ii)
som årligt er blevet underkastet mindst to officielle omhyggelige kontroller for tegn på Anoplophora chinensis (Forster), der er foretaget på passende tidspunkter, uden at der er fundet tegn på skadegøreren, og
 
iii)
hvor planterne er blevet dyrket på et sted:
           
-
der fysisk er fuldstændig beskyttet mod indslæbning af Anoplophora chinensis (Forster), eller
           
-
hvor der er anvendt passende forebyggende behandlinger, og som er omgivet af en stødpudezone med en bredde på mindst 2 km, hvor der årligt på passende tidspunkter foretages offentlige undersøgelser for forekomst af eller tegn på Anoplophora chinensis (Forster). Findes der tegn på Anoplophora chinensis (Forster), træffes der straks udryddelses-foranstaltninger for at genoprette stødpudezonens status som fri for skadegøreren, og
         
iv)
hvor sendinger af planterne umiddelbart forud for eksporten er blevet underkastet en officiel omhyggelig kontrol for forekomst af Anoplophora chinensis (Forster), særlig i planternes rødder og stængler. Denne kontrol skal omfatte målrettet, destruktiv prøveudtagning. Antallet af prøver med henblik på kontrol skal gøre det muligt at påvise en angrebsgrad på mindst 1 % med et konfidensniveau på 99 %, eller
       
c)
planterne er produceret ved brug af grundstammer, der opfylder kravene i litra b), podet med podekviste, der opfylder følgende krav:
         
i)
De podede podekviste er på eksporttidspunktet ikke mere end 1 cm i diameter på det tykkeste sted.
         
ii)
De podede planter er blevet underkastet kontrol i overensstemmelse
med litra b), nr. iv).
     
2)
Planter, der er importeret i overensstemmelse med nr. 1, underkastes en omhyggelig kontrol på et kontrolsted, der er godkendt efter § 5.
De anvendte kontrolmetoder skal sikre, at ethvert tegn på Anoplophora chinensis (Forster), særlig i planternes rødder og stængler, påvises. Denne kontrol skal omfatte målrettet, destruktiv prøveudtagning. Antallet af prøver med henblik på kontrol skal gøre det muligt at påvise en angrebsgrad på mindst 1 % med et konfidensniveau på 99 %.
     
B. Import af planter med oprindelse i Kina
     
1)
Planterne ledsages af et plantesundhedscertifikat, hvor det i rubrikken "tillægserklæring" angives, at:
       
a)
planterne i hele deres levetid kun har været dyrket på et produktionssted, der er registreret og under tilsyn af den nationale plantesundhedsmyndighed i Kina, og som er beliggende i et område, der er fastlagt som værende frit for Anoplophora chinensis (Forster) af den pågældende myndighed i overensstemmelse med relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger. Navnet på det skadegørerfrie område skal være angivet i rubrikken "Oprindelsessted",
       
eller
       
b)
planterne i mindst to år forud for eksporten er blevet dyrket på et produktionssted, der er konstateret frit for Anoplophora chinensis (Forster) i overensstemmelse med ’International Standards for Phytosanitary Measures’, og:
         
i)
som er registreret og under tilsyn af den nationale plantesundhedsmyndighed i Kina,
           
og
         
ii)
som årligt er blevet underkastet mindst to officielle kontroller for tegn på Anoplophora chinensis (Forster), der er foretaget på passende tidspunkter, uden at der er fundet tegn på skadegøreren,
           
og
         
iii)
hvor planterne er blevet dyrket på et sted:
           
-
der er fuldstændig beskyttet mod indslæbning af Anoplophora chinensis (Forster), eller
           
-
hvor der er anvendt passende forebyggende behandlinger, og som er omgivet af en stødpudezone med en bredde på mindst 2 km, hvor der årligt på passende tidspunkter foretages officielle undersøgelser af forekomst af eller tegn på Anoplophora chinensis (Forster). Findes der tegn på Anoplophora chinensis (Forster), træffes der straks udryddelsesforanstaltninger for at genoprette stødpudezonens status som fri for skadegøreren, og
         
iv)
hvor sendinger af planterne umiddelbart forud for eksporten er blevet underkastet en officiel omhyggelig kontrol, herunder målrettet, destruktiv prøveudtagning af hvert parti, for forekomst af Anoplophora chinensis (Forster), særlig i planternes rødder og stængler.
           
Antallet af prøver med henblik på kontrol skal gøre det muligt at påvise en angrebsgrad på mindst 1 % med et konfidensniveau på 99 %,
         
eller
       
c)
planterne er produceret ved brug af grundstammer, der opfylder kravene i litra b), podet med podekviste, der opfylder følgende krav:
         
i)
De podede podekviste er på eksporttidspunktet ikke mere end 1 cm i diameter på det tykkeste sted.
         
ii)
De podede planter er blevet underkastet kontrol i overensstemmelse med litra b), nr. iv)
       
d)
produktionsstedets registreringsnummer.
     
2)
Planter, der er importeret i overensstemmelse med litra B, nr. 1, underkastes en omhyggelig kontrol på et kontrolsted, der er godkendt efter § 5. De anvendte kontrolmetoder, herunder målrettet, destruktiv prøveudtagning af hvert parti, skal sikre, at ethvert tegn på Anoplophora chinensis (Forster), særlig i planternes rødder og stængler, påvises. Antallet af prøver med henblik på kontrol skal gøre det muligt at påvise en angrebsgrad på mindst 1 % med et konfidensniveau på 99 %.
       
Antallet af planter der skal gennemskæres ved den destruktive prøveudtagning, jf. litra B, nr. 1, skal udgøre 10 % af hvert parti, dog kun 450 planter for partier med flere end 4500 planter.
             
4.
Planter til plantning, hvis stængel har en diameter på mindst 1 cm på det tykkeste sted, dog ikke frø, af Acer spp., Aesculus spp., Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Cercidiphyllum spp., Corylus spp., Fagus spp., Fraxinus spp., Koelreuteria spp., Platanus spp., Populus spp., Salix spp., Tilia spp. og Ulmus spp.
 
1)
Planter med oprindelse i tredjelande, hvor Anoplophora glabripennis (Forster) vides at forekomme, ledsages af et plantesundhedscertifikat, hvor det i rubrikken "tillægserklæring" angives, at:
     
a)
planterne i hele deres levetid kun har været dyrket på et produktionssted, der er registreret og under tilsyn af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet, og som er beliggende i område, der er konstateret frit for Anoplophora glabripennis (Forster) i overensstemmelse med relevante ”International Standards for Phytosanitary measures”. Navnet på det skadegørerfri område skal være angivet i rubrikken »Oprindelsessted«,
       
eller
     
b)
planterne i mindst to år forud for eksporten eller — for planter på under to år — i hele deres levetid er blevet dyrket på et produktionssted, der er konstateret frit for Anoplophora glabripennis (Forster) i overensstemmelse med relevante ”International Standards for Phytosanitary measures”:
       
i)
som er registreret og under tilsyn af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet,
         
og
       
ii)
som årligt er blevet underkastet mindst to omhyggelige offentlige kontroller for tegn på Anoplophora glabripennis (Forster), der er foretaget på passende tidspunkter, uden at der er fundet tegn på skadegøreren,
         
og
       
iii)
hvor planterne er blevet dyrket på et sted:
         
-
der fysisk er fuldstændig beskyttet mod indslæbning af Anoplophora glabripennis (Forster),
         
eller
         
-
hvor der er anvendt passende forebyggende behandlinger, og som er omgivet af en stødpudezone med en radius på mindst 2 km, hvor der årligt på passende tidspunkter foretages offentlige undersøgelser for forekomst af eller tegn på Anoplophora glabripennis (Forster). Findes der forekomst af eller tegn på skadegøreren, træffes der straks udryddelsesforanstaltninger for at genoprette stødpudezonens status som fri for skadegøreren,
         
og
       
iv)
hvor sendinger af planterne umiddelbart forud for eksporten er blevet underkastet en officiel omhyggelig offentlig kontrol for forekomst af Anoplophora glabripennis (Forster), særlig i planternes stængler og grene. Denne kontrol skal omfatte målrettet prøveudtagning ved den destruktive metode. Hvor sendinger indeholder planter med oprindelse i steder, som på fremstillingstidspunktet befandt sig i en stødpudezone, hvor der var blevet konstateret forekomst af eller tegn på Anoplophora glabripennis (Forster), skal der foretages prøveudtagning af planterne i sendingen ved den destruktive metode i overensstemmelse med følgende skema:
           
       
Antal planter i partiet
Omfanget af prøveudtagningen ved den destruktive metode
(antal planter, der skal destrueres)
       
1-4500
10 % af det samlede parti
       
>4500
450
             
       
eller
     
c)
planterne er produceret ved brug af grundstammer, der opfylder kravene i litra b), podet med podekviste, der opfylder følgende krav:
       
i)
De podede podekviste er på eksporttidspunktet ikke mere end 1 cm i diameter på det tykkeste sted.
       
ii)
De podede planter er blevet underkastet kontrol i overensstemmelse med litra b), nr. iv).
     
2)
Planter, der er importeret i overensstemmelse med nr. 1, underkastes en omhyggelig offentlig kontrol på et kontrolsted, der er godkendt efter § 5. De anvendte kontrolmetoder skal sikre, at ethvert tegn på Anoplophora glabripennis (Forster), særlig i planternes stængler og grene, påvises.
           
5.
Frugter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., og hybrider heraf, bortset fra frugter af Citrus aurantium L. og Citrus latifolia Tanaka, med oprindelse i Brasilien.
 
Frugterne er ledsaget af et plantesundhedscertifikat, hvori det i rubrikken »Tillægserklæring« er angivet, at der ikke er blevet observeret symptomer på Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (Syn. Guignardia citricarpa Liely) på produktionsstedet siden begyndelsen af den seneste vækstperiode, og at ingen af de frugter, der er høstet på produktionsstedet, i en passende officiel undersøgelse har vist symptomer på skadegøreren.
           
6.
Frugter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., og hybrider heraf, bortset fra frugter af Citrus aurantium L. og Citrus latifolia Tanaka, med oprindelse i Sydafrika og Uruguay.
 
Frugterne er ledsaget af et plantesundhedscertifikat, hvori det i rubrikken »Tillægserklæring« er angivet at
     
1)
frugterne har oprindelse i en produktion, der har været underkastet behandlinger mod Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (Syn. Guignardia citricarpa Liely) på passende tidspunkter siden begyndelsen af den seneste vækstperiode,
     
2)
der er blevet foretaget en passende offentlig kontrol på produktionsmarken i vækstsæsonen, og at der ikke er blevet observeret symptomer på Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (Syn. Guignardia citricarpa Liely) i den pågældende frugt siden begyndelsen af den seneste vækstperiode,
     
3)
der mellem ankomst og emballering i emballeringsfaciliteterne er udtaget prøver af mindst 600 frugter af hver art pr. 30 ton, eller en del heraf, som så vidt muligt er udvalgt på grundlag af mulige symptomer på Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (Syn. Guignardia citricarpa Liely), og at alle frugter, der indgår i prøven, og som viser symptomer, er blevet undersøgt og fundet fri for skadegøreren,
     
4)
i tilfælde af Citrus sinensis (L.) Osbeck »Valencia«, ud over erklæringerne i litra a), b) og c): en erklæring, hvoraf det fremgår, at der er udtaget en prøve pr. 30 ton, eller en del heraf, som er blevet undersøgt for latent infektion og fundet fri for Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (Syn. Guignardia citricarpa Liely).
     
Frugterne skal inspiceres visuelt på et kontrolsted, der er godkendt efter § 5.
Disse inspektioner foretages af prøver af mindst 200 frugter af hver art af de pågældende frugter pr. parti på 30 ton, eller en del heraf, der er udvalgt på grundlag af mulige symptomer på Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (Syn. Guignardia citricarpa Liely).
Hvis der påvises symptomer på skadegøreren under inspektionerne, skal forekomsten af skadegøreren bekræftes eller tilbagevises ved at undersøge de frugter, der viser symptomer.
Ved bekræftet forekomst af skadegøreren vil det parti, som prøven er taget fra, blive nægtet indførsel i EU.
       
7.
Frugter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., og hybrider heraf, bortset fra frugter af Citrus aurantium L. og Citrus latifolia Tanaka, med oprindelse i Argentina
 
Frugterne er ledsaget af et plantesundhedscertifikat, hvori det i rubrikken »Tillægserklæring« er angivet at
     
1)
frugterne har oprindelse i en produktion, der har været underkastet behandlinger mod Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (Syn. Guignardia citricarpa Liely) på passende tidspunkter siden begyndelsen af den seneste vækstperiode,
     
2)
der er blevet foretaget en passende offentlig kontrol på produktionsmarken i væksstsæsonen, og at der ikke er blevet observeret symptomer på Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (Syn. Guignardia citricarpa Liely) i den pågældende frugt siden begyndelsen af den seneste vækstperiode,
     
3)
der mellem ankomst og emballering i emballeringsfaciliteterne er udtagetpriøver af mindst 600 frugter af hver art pr. 30 ton, eller en del heraf, som så vidt muligt er udvalgt på grundlag af mulige symptomer på Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (Syn. Guignardia citricarpa Liely), og at alle frugter, der indgår i prøven, og som viser symptomer, er blevet undersøgt og fundet fri for skadegøreren.
     
Frugterne skal inspiceres visuelt på et kontrolsted, der er godkendt efter § 5.
Disse inspektioner foretages af prøver af mindst 200 frugter af hver art af de pågældende frugter pr. parti på 30 ton, eller en del heraf, der er udvalgt på grundlag af mulige symptomer på Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (Syn. Guignardia citricarpa Liely).
Hvis der påvises symptomer på skadegøreren under inspektionerne, skal forekomsten af skadegøreren bekræftes eller tilbagevises ved at undersøge de frugter, der viser symptomer.
Ved bekræftet forekomst af skadegøreren vil det parti, som prøven er taget fra, blive nægtet indførsel i EU.
       
8.
Frugter af Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., og hybrider heraf, bortset fra frugter af Citrus aurantium L. og Citrus latifolia Tanaka, med oprindelse i Argentina, Brasilien, Sydafrika og Uruguay, udelukkende bestemt til industriel forarbejdning til saft.
 
1)
Frugterne er ledsaget af et plantesundhedscertifikat, hvor følgende er anført i rubrikken »Tillægserklæring«:
       
a)
Frugterne har oprindelse i en produktionsmark, der har været underkastet behandlinger mod Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (Syn. Guignardia citricarpa Liely) på passende tidspunkter,
       
b)
Under emballeringen har der været udført en offentlig visuel inspektion, og at der ikke er observeret symptomer på Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (Syn. Guignardia citricarpa Liely) i de pågældende frugter, som er høstet på den pågældende mark i den inspektion,
       
c)
Ordene »Frugt udelukkende til industriel forarbejdning til saft«.
     
2)
Plantesundhedscertifikatet skal indeholde beholdernes identifikationsnumre og de unikke numre på etiketterne på de individuelle pakker.
     
3)
Af hensyn til sporbarheden må frugterne kun indføres, hvis de har oprindelse på et officielt registreret produktionssted, og der har været en offentlig registrering af flytningen af disse frugter fra produktionsstedet til det sted, de eksporteres til. Den registrerede produktionsenhedskode skal nævnes i plantesundhedscertifikatet i rubrikken »Tillægserklæring«.
     
4)
Frugterne skal indføres via indførselssteder udpeget jf. artikel 11 i Kommissionens Gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/715.
     
5)
Frugterne kan kun indføres til godkendte anlæg til forarbejdning, jf. artikel 15 i Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/715.
     
6)
Importøren skal oplyse detaljer om hver beholder inden ankomsten på indførselsstedet til plantesundhedsmyndigheden på indgangsstedet. Følgende skal oplyses:
       
a)
mængden af de pågældende citrusfrugter
       
b)
beholdernes identifikationsnumre
       
c)
forventet dato for indførsel og indførselssted
       
d)
navne, adresser og beliggenhed for godkendte anlæg til forarbejdning, jf. artikel 15 i Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/715.
       
Importøren skal oplyse om eventuelle ændringer til disse oplysninger, så snart importøren er bekendt med dem, og under alle omstændigheder før forsendelsens ankomst til indførselsstedet.
       
9.
Frugter af Capsicum L., Momordica L., Solanum aethiopicum L., Solanum macrocarpon L. og Solanum melongena L., og planter, bortset fra levende pollen, plantevævskulturer, frø og korn, af Zea mays med oprindelse i andre tredjelande end Schweiz.
 
1)
De har oprindelse i et tredjeland, hvor Spodoptera frugiperda (Smith) ikke vides at forekomme.
     
2)
De har oprindelse i et område, der er frit for Spodoptera frugiperda (Smith) som fastslået af den pågældende nationale plantesundhedsmyndighed i overensstemmelse med de relevante 'International Standards for Phytosanitary Measures'; områdets navn skal angives i plantesundhedscertifikatet i rubrikken »Oprindelsessted«.
     
3)
De har oprindelse i andre områder end dem, der er omhandlet i nr. 1 og 2, og de overholder følgende betingelser:
       
a)
Planterne er blevet produceret på et produktionsareal, der er registreret og under tilsyn af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet.
       
b)
Der er foretaget officielle inspektioner på produktionsarealet inden for de sidste tre måneder forud for eksporten, og ingen forekomst af Spodoptera frugiperda (Smith) er konstateret på planterne.
       
c)
Forud for deres eksport har planterne været genstand for en officiel inspektion, og de er fundet frie for Spodoptera frugiperda (Smith).
       
d)
Oplysninger, der sikrer sporbarheden af planterne til deres produktionsareal, er blevet sikret under deres flytning forud for eksporten.
       
e)
Planterne er blevet produceret på et produktionsareal, hvor der er sørget for fuldstændig fysisk beskyttelse mod indslæbning af Spodoptera frugiperda (Smith).
     
4)
De har oprindelse i andre områder end dem, der er omhandlet i nr. 1 og 2, og de overholder nr. 3, litra a-d, og har været genstand for en effektiv behandling for at sikre, at de er frie for Spodoptera frugiperda (Smith).
     
5)
De har oprindelse i andre områder end dem, der er omhandlet i nr. 1 og 2, og de har været genstand for en effektiv behandling efter høst for at sikre, at de er frie for Spodoptera frugiperda (Smith), og behandlingen er angivet på plantesundhedscertifikatet.
             
10.
Planter, bortset fra frø, af Rosa spp. med oprindelse i Canada, Indien eller USA
 
1)
Planterne skal, alt efter forholdene, overholde kravene i enten nr. 2, 3 eller 4, og det relevante kravs ordlyd skal anføres i plantesundhedscertifikatet under »Tillægserklæring«.
     
2)
Planterne skal i hele deres levetid være dyrket i et område, der er frit for Rose rosette virus som fastslået af den pågældende nationale plantesundhedsmyndighed i overensstemmelse med de relevante 'International Standards for Phytosanitary Measures'. Områdets navn skal anføres i plantesundhedscertifikatet under »Oprindelsessted«.
     
3)
Planterne skal i hele deres levetid være dyrket på et produktionssted, hvor der ved offentlige kontrolbesøg hverken er konstateret symptomer på Rose rosette virus eller vektoren Phyllocoptes fructiphilus, siden begyndelsen af den sidste vækstperiode.
Derudover skal følgende betingelser være opfyldt:
       
a)
Planterne til plantning skal forud for eksport være stikprøveundersøgt og testet og fundet frie for Rose rosette virus.
       
b)
Planterne, bortset fra planter til plantning, skal forud for eksport være kontrolleret og i tilfælde af symptomer stikprøveundersøgt og testet for forekomst af skadegøreren og fundet frie for Rose rosette virus.
     
4)
Planter i vævskultur, som ikke har oprindelse i et område, der er frit for Rose rosette virus, skal være fremstillet af moderplanter, der er testet og fundet frie for skadegøreren.
     
5)
Planterne må kun indføres til Unionen, hvis de håndteres, emballeres og transporteres på en sådan måde, at angreb af vektoren forhindres.
       
11.
Knolde af Solanum tuberosum L.
 
1)
Kartoffelknolde med oprindelse i tredjelande, hvor en eller flere af skadegørerne Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) og Epitrix tuberis (Gentner) vides at forekomme, ledsages af et plantesundhedscertifikat, hvor rubrikken »tillægserklæring« indeholder oplysninger om, at
         
a)
kartoffelknoldene er dyrket i et skadegørerfrit område, der er fastlagt af den pågældende nationale plantebeskyttelsesmyndighed i overensstemmelse med relevante ’International Standards for Phytosanitary Measures’
         
eller
         
b)
kartoffelknoldene er blevet vasket eller børstet, således at der højst er 0,1 % jord tilbage, eller har gennemgået en tilsvarende behandling specifikt med henblik på at opnå samme resultat og fjerne de pågældende skadegørere for at sikre, at der ikke er risiko for spredning af skadegørerne.
       
2)
Certifikatet, jf. nr. 1, skal indeholde følgende:
         
a)
oplysning om, at kartoffelknoldene er fundet frie for de pågældende skadegørere og for symptomer på disse og ikke indeholder mere end 0,1 % jord som led i en officiel undersøgelse udført umiddelbart inden eksport
         
og
         
b)
oplysning om, at emballagematerialet, som kartoffelknoldene importeres i, er rent.
       
3)
Efter angivelse af oplysningerne i nr. 1, litra a) anføres navnet på det skadegørerfrie område under rubrikken »Oprindelsessted«.
       
12.
Planter til plantning, af Solanum lycopersicum L. og Capsicum annuum.
 
1)
Planterne tilplantning skal have oprindelse i et tredjeland, der er frit for Tomato brown rugose fruit virus som fastslået af den pågældende nationale plantesundhedsmyndighed i overensstemmelse med de relevante 'International Standards for Phytosanitary Measures'. Disse oplysninger skal anføres i plantesundhedscertifikatet under »Tillægserklæring«.
       
2)
Planterne til plantning skal have oprindelse i et område, der er frit for Tomato brown rugose fruit virus som fastslået af den pågældende nationale plantesundhedsmyndighed i overensstemmelse med de relevante 'International Standards for Phytosanitary Measures'. Områdets navn skal anføres i plantesundhedscertifikatet under »Oprindelsessted«.
       
3)
Hvis planterne til plantning har oprindelse i tredjelande eller andre områder end dem, der er omhandlet i litra a eller b, skal de opfylde følgende krav:
         
a)
for planter til plantning, bortset fra frø:
             
-
de er fremstillet på et produktionssted, der er registreret og under tilsyn af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet, og som vides af være frit for Tomato brown rugose fruit virus på grundlag af officielle inspektioner, der er foretaget på et passende tidspunkt for at påvise skadegøreren, samt
             
-
de stemmer fra frø, der enten har oprindelse i områder, der er frie for Tomato brown rugose fruit virus, eller som er blevet officielt undersøgt for skadegøreren ved en repræsentativ prøve efter relevante metoder, og som ved disse undersøgelser er fundet frie for skadegøreren. Henvisning til undersøgelserne medtages i plantesundhedscertifikatet under »Tillægserklæring«.
Der skal foreligge oplysninger, som sikrer, at planterne til plantning kan spores tilbage til deres produktionssted.
         
b)
for frø er der foretaget officiel prøveudtagning og testning for Tomato brown rugose fruit virus ved en repræsentativ prøve efter relevante metoder, og de er ved disse undersøgelser fundet frie for skadegøreren. Henvisning til undersøgelserne medtages i plantesundhedscertifikatet under »Tillægserklæring«.
           
13.
Afskårne blomster af Orchidaceae med oprindelse i Thailand
   
1)
de afskårne blomster skal være produceret på et produktionssted, der er fundet fri for Thrips palmi Karny ved officielle undersøgelser, der har fundet sted mindst en gang om måneden i de sidste tre måneder inden udførsel, eller
       
2)
sendingen skal inden udførsel være underkastet en egnet behandling ved gasning for at sikre frihed for Thysanoptera.
       
I plantesundhedscertifikatets rubrik ”tillægserklæring” angives, om muligheden i nr. 1 eller nr. 2 er blevet anvendt. Plantesundhedscertifikatet skal desuden - i de tilfælde, hvor muligheden i nr. 2 er blevet anvendt - indeholde nærmere oplysninger om den gasning, der har fundet sted inden udførsel.
           
14.
Planter, dog ikke frugter og frø, af Acer macrophyllum Pursh, Acer pseudoplatanus L., Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris,
Adiantum jordanii C. Muell., Aesculus californica (Spach) Nutt., Aesculus hippocastanum L., Arbutus menziesii Pursch., Arbutus unedo L., Arctostaphylos spp. Adans, Calluna vulgaris (L.) Hull, Camellia spp. L., Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Frangula californica (Eschsch.) Gray, Frangula purshiana (DC.) Cooper, Fraxinus excelsior L., Griselinia littoralis (Raoul), Hamamelis virginiana L., Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Laurus nobilis L., Leucothoe spp. D. Don, Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr. & Gray, Magnolia spp. L., Michelia doltsopa Buch. -Ham. ex DC, Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green, Parrotia persica (DC) C. A. Meyer, Photinia x fraseri Dress, Pieris spp. D. Don, Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Quercus spp. L., Rhododendron spp. L., dog ikke Rhododendron simsii Planch., Rosa gymnocarpa Nutt., Salix caprea L., Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus spp. L., Trientalis latifolia (Hook), Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt., Vaccinium ovatum Pursh og Viburnum spp. L., med oprindelse i USA.
 
1)
a)
Planterne har oprindelse i områder hvor ikke-europæiske isolater af Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Mann in’t Veld vides ikke at forekomme. Områdets navn skal anføres i rubrikken ”oprindelsessted”, i plantesundhedscertifikatet,
eller
 
b)
Det er officielt bekræftet, at der ikke er observeret tegn på ikke-europæiske isolater af Phytopththora ramorum Werres, De Cock & Man in’t Veld på modtagelige planter på produktionsstedet ved officielle undersøgelser (herunder laboratorieundersøgelse af eventuelle mistænkelige symptomer) foretaget siden begyndelsen af den sidste afsluttende vækstperiode,
og
2)
Inden afsendelse er der taget repræsentative stikprøver af planterne, som herefter er blevet undersøgt og fundet fri for ikke-europæiske isolater af Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Mann in’t Veld. Dette skal være angivet i plantesundhedscertifikatets rubrik ”Tillægserklæring” som ”fundet fri for ikke-europæiske isolater af Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in’t Veld. ”
         
eller
         
a)
det er officielt bekræftet, at der ikke er observeret tegn på ikke-europæiske isolater af Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in’t Veld på modtagelige planter på produktionsstedet ved officielle undersøgelser (herunder laboratorieundersøgelse af eventuelle mistænkelige symptomer) foretaget siden begyndelsen af den sidst afsluttede vækstperiode,
       
og
       
3)
Inden afsendelse er der taget repræsentative stikprøver af planterne, som herefter er blevet undersøgt og fundet fri for ikke-europæiske isolater af Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Mann in’t Veld. Dette skal være angivet i plantesundhedscertifikatets rubrik ”Tillægserklæring” som ”fundet fri for ikke-europæiske isolater af Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in’t Veld. ”
       
15.
Planter til plantning, dog ikke frø, af Acacia longifolia (Andrews) Willd., Acacia saligna (Labill.) H. L. Wendl., Acer, Aesculus, Agrostis gigantea Roth, Albizia julibrissin Durazz., Alnus rhombifolia Nutt., Alternanthera tenella Colla, Amaranthus blitoides S. Watson, Ambrosia, Ampelopsis arborea (L.) Koehne, Ampelopsis cordata Michx., Artemisia arborescens L., Artemisia douglasiana Hook., Artemisia vulgaris var. heterophylla (H. M. Hall & Clements) Jepson, Asparagus acutifolius L., Avena fatua L., Baccharis halimifolia L., Baccharis pilularis DC., Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.), Bidens pilosa L., Brachiaria decumbens (Stapf), Brachiaria plantaginea (Link) Hitchc., Brassica, Bromus diandrus Roth, Callicarpa americana L., Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., Carex, Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch, Cassia tora (L.) Roxb., Catharanthus, Celastrus orbiculata Thunb., Celtis occidentalis L., Cenchrus echinatus L., Cercis canadensis L., Cercis occidentalis Torr., Chamaecrista fasciculata (Michx.) Greene, Chenopodium quinoa Willd., Chionanthus, Chitalpa tashkinensis T. S. Elias & Wisura, Cistus creticus L., Cistus monspeliensis L., Cistus salviifolius L., Citrus, Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash, Coffea, Commelina benghalensis L., Conium maculatum L., Convolvulus arvensis L., Conyza canadensis (L.) Cronquist, Coprosma repens A. Rich., Cornus florida L., Coronilla valentina L., Coronopus didymus (L.) Sm., Cynodon dactylon (L.) Pers., Cyperus eragrostis Lam., Cyperus esculentus L., Cytisus racemosus Broom, Cytisus scoparius (L.) Link, Datura wrightii Regel, Digitaria horizontalis Willd., Digitaria insularis (L.) Ekman, Digitaria sanguinalis (L.) Scop., Disphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants, Dodonaea viscosa Jacq., Duranta erecta L., Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv., Encelia farinosa A. Gray ex Torr., Eriochloa contracta Hitchc., Erodium Escallonia montevidensis Link & Otto, Eucalyptus camaldulensis Dehnh., Eucalyptus globulus Labill., Eugenia myrtifolia Sims, Euphorbia hirta L., Euphorbia terracina L., Fagopyrum esculentum Moench, Fagus crenata Blume, Ficus carica L., Fragaria vesca L., Fraxinus americana L., Fraxinus dipetala Hook. & Arn., Fraxinus latifolia Benth., Fraxinus pennsylvanica Marshall, Fuchsia magellanica Lam., Genista ephedroides DC., Genista monspessulana (L.) L. A. S. Johnson, Genista x spachiana (syn. Cytisus racemosus Broom), Geranium dissectum L., Ginkgo biloba L., Gleditsia triacanthos L., Grevillea juniperina L., Hebe, Hedera helix L., Helianthus annuus L., Hemerocallis Heteromeles arbutifolia (Lindl.) M. Roem., Hibiscus schizopetalus (Masters) J. D. Hooker, Hibiscus syriacus L., Hordeum murinum L., Hydrangea paniculata Siebold, Ilex vomitoria Sol. ex Aiton, Ipomoea purpurea (L.) Roth, Iva annua L., Jacaranda mimosifolia D. Don, Juglans, Juniperus ashei J. Buchholz, Koelreuteria bipinnata Franch., Lactuca serriola L., Lagerstroemia indica L., Laurus nobilis L., Lavandula augustifolia Mill., Lavandula dentata L., Lavendula stoechas L., Ligustrum lucidum L., Lippia nodiflora (L.) Greene, Liquidambar styraciflua L., Liriodendron tulipifera L., Lolium perenne L., Lonicera japonica (L.) Thunb., Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, Lupinus aridorum McFarlin ex Beckner, Lupinus villosus Willd., Magnolia grandiflora L., Malva Marrubium vulgare L., Medicago polymorpha L., Medicago sativa L., Melilotus, Melissa officinalis L., Metrosideros Modiola caroliniana (L.) G. Don, Metrosideros excels Sol. ex Gaerth, Montia linearis (Hook.) Greene, Morus, Myoporum insulare R. Br., Myrtus communis L., Nandina domestica Murray, Neptunia lutea (Leavenw.) Benth., Nerium oleander L., Nicotiana glauca Graham, Olea europaea L., Origanum majorana L., Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., Paspalum dilatatum Poir., Pelargonium graveolens L´Her, Persea americana Mill., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Pinus taeda L., Pistacia vera L., Plantago lanceolata L., Platanus, Pluchea odorata (L.) Cass., Poa annua L., Polygala x grandiflora nana, Polygala myrtifolia L., Polygonum arenastrum Boreau, Polygonum lapathifolium (L.) Delarbre, Polygonum persicaria Gray, Populus fremontii S. Watson, Portulaca, Prunus, Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai, Quercus, Ranunculus repens L., Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl., Rhamnus alaternus L., Rhus, Rosa californica Cham. & Schldl., Rosa x floribunda, Rosmarinus officinalis L., Rubus, Rumex crispus L., Salix, Salsola tragus L., Salvia apiana Jeps., Salvia mellifera, Greene, Sambucus, Sapindus saponaria L., Schinus molle L., Senecio vulgaris L., Setaria magna Griseb., Silybum marianum (L.) Gaertn., Simmondsia chinensis (Link) C. K. Schneid., Sisymbrium irio L., Solanum americanum Mill., Solanum elaeagnifolium Cav., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L., Solidago fistulosa Mill., Solidago virgaurea L., Sonchus, Sorghum, Spartium junceum L., Spermacoce latifolia Aubl., Stellaria media (L.) Vill., Tillandsia usneoides (L.) L., Toxicodendron diversilobum (Torr. & A. Gray) Greene, Trifolium repens L., Ulmus, Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt., Urtica dioica L., Urtica urens L., Vaccinium, Verbena litoralis Kunth, Veronica, Vicia faba L., Vinca, Vicia sativa L., Vitis, Westringia fruticosa (Willd.) Druce, Westringia glabra L., Xanthium spinosum L., Xanthium strumarium L.
 
1)
Planter med oprindelse i tredjelande, hvor Xylella fastidiosa (Wells et al.) ikke forekommer, kan importeres, hvis følgende betingelser er opfyldt:
   
a)
Den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet har skriftligt meddelt Europa-Kommissionen, at Xylella fastidiosa (Wells et al.) ikke forekommer i landet.
   
b)
Planterne ledsages af et plantesundhedscertifikat, hvori det i rubrikken »tillægserklæring« er angivet, at Xylella fastidiosa (Wells et al.) ikke forekommer i landet.
 
2)
Planter med oprindelse i tredjelande, hvor Xylella fastidiosa (Wells et al.) vides at forekomme, kan importeres, hvis følgende betingelser er opfyldt:
Planterne er ledsaget af et plantesundhedscertifikat og
for planter med oprindelse i et område, der er frit for Xylella fastidiosa (Wells et al.), som fastlagt af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante ’International Standards for Phytosanitary Measures’, skal følgende betingelser være opfyldt:
   
a)
Den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet har skriftligt meddelt Europa-Kommissionen navnet på det pågældende område.
   
b)
Områdets navn er angivet i plantesundhedscertifikatet i rubrikken »Oprindelsessted«.
 
eller
 
3)
For planter, undtagen planter, der er blevet dyrket in vitro i hele produktionsforløbet, med oprindelse i et område, hvor Xylella fastidiosa (Wells et al.) vides at forekomme, skal det i plantesundhedscertifikatet i rubrikken "tillægserklæring" være angivet, at:
     
   
a)
planterne er produceret på et eller flere steder, som opfylder betingelserne i stk. 4
   
b)
den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet har skriftligt forelagt Kommissionen en liste over disse steder, herunder deres beliggenhed i landet
   
c)
der anvendes plantesundhedsmæssige behandlinger mod vektorer for Xylella fastidiosa (Wells et al.) på stedet og dets zone som omhandlet i stk. 4, litra c)
   
d)
repræsentative prøver af hver art af planter fra hvert enkelt sted årligt er blevet underkastet testning på det mest hensigtsmæssige tidspunkt, og fraværet af Xylella fastidiosa (Wells et al.) er blevet bekræftet med test gennemført i overensstemmelse med internationalt validerede testmetoder
   
e)
planterne er transporteret i lukkede beholdere eller emballage, som sikrer, at der ikke kan forekomme infektion med Xylella fastidiosa (Wells et al.) eller nogen af dens kendte vektorer
   
f)
partierne af planter, så tæt på tidspunktet for eksport som muligt, er blevet underkastet offentlig visuel kontrol, prøveudtagning og molekylær testning foretaget i overensstemmelse med internationalt validerede testmetoder, som har bekræftet fravær af Xylella fastidiosa (Wells et al.), under anvendelse af en prøveudtagningsmetode, som gør det muligt med 99 % pålidelighed at påvise en forekomst af inficerede planter på 1 % eller derover, og som særligt er rettet mod planter med mistænkelige symptomer på skadegøreren
   
g)
partierne af planter umiddelbart inden eksporten er blevet underkastet plantesundhedsmæssige behandlinger mod kendte vektorer for Xylella fastidiosa (Wells et al.). Endvidere skal identifikationen af det i litra a) omhandlede sted være angivet i plantesundhedscertifikatet i rubrikken »Oprindelsessted«.
 
3a)
For planter, der er blevet dyrket in vitro i hele produktionsforløbet, med oprindelse i et område, hvor Xylella fastidiosa (Wells et al.) vides at forekomme, skal det i plantesundhedscertifikatet i rubrikken "tillægserklæring" være angivet, at:
   
a)
planterne er dyrket på et eller flere steder, som opfylder betingelserne i pkt. 4a. Stedet skal være angivet på plantesundhedscertifikatet, i rubrikken ”oprindelsessted”.
   
b)
den nationale plantesundhedsmyndighed i det pågældende tredjeland skriftligt har forelagt Kommissionen en liste over disse steder, herunder deres beliggenhed i landet
   
c)
planterne er blevet transporteret i en gennemsigtig beholder under sterile forhold, der udelukker muligheden for angreb af skadegøreren via dens vektorer
   
d)
planterne opfylder en af følgende betingelser:
   
i)
De er blevet dyrket på grundlag af frø.
   
ii)
De er blevet opformeret under sterile forhold fra moderplanter, der har tilbagelagt hele deres liv i et område, der er frit for skadegøreren, og som er blevet testet og fundet fri for skadegøreren.
   
iii)
De er blevet opformeret under sterile forhold fra moderplanter, der er dyrket på et sted, som opfylder betingelserne i pkt. 4, og som er blevet testet og fundet frie for skadegøreren.
 
og
 
4)
Det i nr. 3, litra a), omhandlede sted skal opfylde følgende betingelser:
   
a)
Det er godkendt af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet som værende fri for Xylella fastidiosa (Wells et al.) og dens vektorer i overensstemmelse med de relevante ’International Standards for Phytosanitary Measures’.
   
b)
Det er fysisk beskyttet mod indslæbning af Xylella fastidiosa (Wells et al.) via dens vektorer.
   
c)
Det er omgivet af en 100 meter bred zone, der er blevet underkastet offentlige kontroller to gange om året, og i hvilken alle planter, på hvilke der er fundet symptomer, eller som er konstateret inficeret med Xylella fastidiosa (Wells et al.), omgående er blevet fjernet, og der er gennemført passende plantesundhedsmæssige behandlinger mod vektorer for skadegøreren før fjernelsen.
   
d)
Det er genstand for plantesundhedsmæssige behandlinger på passende tidspunkter af året, der skal sikre, at det holdes frit for vektorer for Xylella fastidiosa (Wells et al.); disse behandlinger kan eventuelt omfatte fjernelse af planter.
   
e)
Det underkastes, sammen med den i litra c) omhandlede zone, offentlig kontrol mindst to gange i løbet af vektorens flyvesæson.
   
f)
Der er ikke på noget tidspunkt under produktionen af planterne er konstateret symptomer på Xylella fastidiosa (Wells et al.) eller dens vektorer på stedet, eller der er, hvis der er observeret mistænkelige symptomer, foretaget testning, som har bekræftet fravær af skadegøreren.
   
g)
Der er ikke på noget tidspunkt under produktionen af planterne er konstateret symptomer på Xylella fastidiosa (Wells et al.) i den i litra c) omhandlede zone, eller der er, hvis der er observeret mistænkelige symptomer, foretaget testning, som har bekræftet fravær af skadegøreren.
 
4a)
Det i nr. 3a, litra a), omhandlede sted skal opfylde alle følgende betingelser:
   
a)
Det er godkendt af den nationale plantesundhedsmyndighed som værende frit for Xylella fastidiosa (Wells et al.) og dens vektorer i overensstemmelse med de relevante ’International Standards for Phytosanitary Measures’.
   
b)
Det er fysisk beskyttet mod indslæbning af Xylella fastidiosa (Wells et al.) via dens vektorer.
   
c)
Det underkastes mindst to gange om året offentlig kontrol, som foretages på passende tidspunkter.
   
d)
Der er ikke på noget tidspunkt under produktionen af planterne konstateret symptomer på Xylella fastidiosa (Wells et al.) eller dens vektorer på stedet, eller der er, hvis der er observeret mistænkelige symptomer, foretaget testning, som har bekræftet fravær af skadegøreren.
 
For planter med oprindelse i tredjelande, hvor Xylella fastidiosa (Wells et al.) vides at forekomme, skal der foretages prøveudtagning og test af sendingerne ved import. Antallet af prøver med henblik på kontrol skal gøre det muligt at påvise en angrebsgrad på mindst 1 % med et konfidensniveau på 99 %.
   
 
For planter med oprindelse i et tredjeland, hvor Xylella fastidiosa (Wells et al.) ikke forekommer, eller i et område omhandlet i nr. 2, skal der foretages følgende kontrol af sendingerne ved import:
 
a)
en visuel kontrol og
 
b)
i tilfælde af mistanke om forekomst af skadegøreren prøveudtagning og testning af partiet af planter til bekræftelse af fravær af skadegøreren eller symptomer herpå.
 
For planter med oprindelse i et tredjeland, hvor Xylella fastidiosa (Wells et al.) vides at forekomme, skal der foretages følgende kontrol af sendingerne ved import:
 
a)
en visuel kontrol og
 
b)
prøveudtagning og testning af partiet af planter til bekræftelse af fravær af skadegøreren eller symptomer herpå.
 
Prøverne skal have en størrelse, der gør det muligt med 99 % pålidelighed at påvise en forekomst af inficerede planter på 1 % eller derover, under hensyntagen til FAO’s ISPM nr. 31. Dette krav finder ikke anvendelse på planter, der er dyrket in vitro i hele produktionsforløbet og transporteres i transparente beholdere under sterile forhold.
         
16.
Planter til plantning, bortset fra frø af Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L., og Prunus dulcis (mill.) D. A. Webb
 
Planterne er dyrket på et sted, der er genstand for årlig offentlig kontrol, inklusive prøveudtagning og test for forekomst af Xylella fastidiosa (Wells et al.) foretaget på passende tidspunkter af de pågældende planter og i overensstemmelse med internationale standarder, der ved hjælp af en prøveudtagningsmetode, som gør det muligt med en pålidelighed på 99 % at påvise en forekomst af inficerede planter på 5 %, bekræfter, at skadegøreren er fraværende.
     
Endvidere, og før den første flytning af de pågældende planter ud af deres produktionssted og så tæt på tidspunktet for flytning som muligt, underkastes hvert parti af planter til plantning af Polygala myrtifolia L. offentlig visuel kontrol og prøveudtagning samt test i overensstemmelse med internationale standarder for forekomst af skadegøreren, der ved hjælp af en prøveudtagningsmetode, som gør det muligt med en pålidelighed på 99 % at påvise en forekomst af inficerede planter på 5 %, bekræfter, at skadegøreren er fraværende.
         
17.
Frø af Solanum lycopersicum (L.) med oprindelse i tredjelande.
 
Frøet er produceret ved hjælp af en passende syreekstraktionsmetode, hvilket skal fremgå af det medfølgende Plantesundhedscertifikat, og
1)
at det enten har oprindelse i områder, hvor Pepino mosaic virus ikke vides at forekomme,
eller
2)
at der ikke er iagttaget symptomer på Pepino mosaic virus på planter på produktionsstedet i hele deres vækstperiode,
eller
c)
at der er blevet officielt undersøgt for Pepino mosaic virus på en repræsentativ prøve efter relevante metoder og ved disse undersøgelser er fundet fri for sygdommen.
         
18.
Planter til plantning, undtagen frø, der kun kan gro i vand eller permanent vandmættet jord, med oprindelse i tredjelande.
 
Planterne er konstateret fri for snegle af slægten Pomacea (Perry), umiddelbart inden eksporten. Dette skal være angivet i plantesundhedscertifikatets rubrik »tillægserklæring«.
         


Bilag 3

Planter m.m., der ved import skal være ledsaget af plantesundhedscertifikat eller reeksportcertifikat

   
1)
Træ med oprindelse i tredjelande hvor Anoplophora glabripennis (Motschulsky) vides at forekomme, og som kommer fra en af nedenstående slægter: Acer spp., Aesculus spp., Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Cercidiphyllum spp., Corylus spp., Fagus spp., Fraxinus spp., Koelreuteria spp., Platanus spp., Populus spp., Salix spp., Tilia spp. og Ulmus spp, og som svarer til en af nedenstående beskrivelser, som er fastsat i del II i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87:
 
KN-kode
Varebeskrivelse
 
4401 10 00
Brænde
 
4401 22 00
Træ i form af flis eller spåner, undtagen af nåletræ
 
ex 4401 39 80
Andet træaffald, ikke agglomereret til briketter eller lignende former
 
4403 10 00
Træ, ubearbejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider, malet, bejdset eller behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelsesmidler
 
4403 92
Bøgetræ (Fagus-arter), ubearbejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider
 
ex 4403 99
Træ, undtagen nåletræ (dog ikke bøg (Fagus-arter), poppel (Populus-arter) eller birk (Betula-arter)), ubearbejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider
 
4403 99 10
Poppeltræ (Populus-arter), ubearbejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider
 
4403 99 51
Ubearbejdet rundtræ af birk (Betula-arter), også afbarket, afgrenet eller groft firhugget
 
4403 99 59
Birketræ (Betula-arter), også afbarket, afgrenet eller groft firhugget, undtagen rundtræ
 
ex 4404 20 00
Stolper, pæle, stokke og lign. af træ, undtagen nåletræ, kløvede eller tilspidsede, men ikke savskårne i længderetningen
 
4406
Jernbane- og sporvejssveller af træ
 
4407 92 00
Bøgetræ (Fagus-arter), savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm.
 
4407 93
Lønnetræ (Acer-arter), savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm.
 
4407 95
Asketræ (Fraxinus-arter), savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm.


Bilag 4

Forpligtelser for importører af citrusfrugter til industriel forarbejdning

 
Importører af citrusfrugter til industriel forarbejdning skal overholde følgende forpligtelser:
1)
Importøren skal, forud for importen, oplyse Landbrugsstyrelsen om følgende for hver forsendelse, der importeres, når Danmark er første indgangssted i EU, eller når Danmark er den endelige destination for forsendelsen:
 
a)
Mængden af frugt, der importeres.
 
b)
Forsendelsernes identifikationsnummer.
 
c)
Forventet dato for import og indførselsstedet i Unionen.
 
d)
Navn, adresse og beliggenhed for anlæg, hvor forarbejdning og bortskaffelse skal finde sted.
2)
Importøren skal informere Landbrugsstyrelsen om enhver ændring i oplysninger omfattet af nr. 1, så snart importøren er bekendt med dem.
3)
Transport til en anden medlemsstat, end den medlemsstat, der er første indgangssted i EU, kan kun ske, hvis begge medlemsstater er enige om transporten.
4)
Transport i Danmark skal ske direkte og omgående til forarbejdningsstedet eller opbevaringsstedet.
5)
Forarbejdning skal ske på anlæg i områder, hvor der ikke produceres de pågældende frugter.
6)
Forarbejdningsstedet skal godkendes af og registreres i Landbrugsstyrelsen til forarbejdning af de pågældende frugter.
7)
Forarbejdningsvirksomheden skal opbevare dokumentation for de pågældende frugter, der forarbejdes, i mindst tre år. Dokumentationen skal kunne forevises Landbrugsstyrelsen efter anmodning. Dokumentationen skal indeholde oplysninger om
 
a)
forsendelsernes identifikationsnumre og særlige kendetegn,
 
b)
mængden af modtaget frugt samt
 
c)
mængden af affald og biprodukter og andre oplysninger vedrørende anvendelse eller destruktion heraf.
8)
Affald og biprodukter fra de pågældende frugter skal anvendes eller destrueres i et område, hvor der ikke produceres de pågældende frugter, og som er beliggende i den medlemsstat, hvor frugterne er blevet forarbejdet.
9)
Affald og biprodukter skal destrueres ved en teknisk begrundet metode, der er godkendt af Landbrugsstyrelsen.
10)
Frugt, der ikke forarbejdes med det samme, skal opbevares på et sted, der skal godkendes af og registreres i Landbrugsstyrelsen til opbevaring af de pågældende frugter.
11)
Forsendelserne skal kunne identificeres særskilt.
12)
De pågældende frugter skal opbevares på en måde, der forhindrer risikoen for spredning af Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, Xanthomonas citri pv. citri og Xanthomonas citri pv. aurantifolii.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Kommissionens beslutning 2002/757/EF af 19. september 2002, EF-Tidende 2002, nr. L 252, side 37, som senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2016/1967/EU 8. november, EU-Tidende 2016, nr. L 303, side 21, dele af Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/138/EU af 1. marts 2012, EU-Tidende 2012, nr. L 64, side 38, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/356/EU af 12. juni 2014, EU-Tidende 2014, nr. L 175, side 38, dele af Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/270/EU af 16. maj 2012, EU-Tidende 2012, nr. L 132, side 18, som senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2018/5/EU af 3. januar 2018, EU-Tidende 2018, nr. L 2, side 11, dele af Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/697/EU af 8. november 2012, EU-Tidende 2012, nr. L 311, side 14, Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2015/179/EU af 4. februar 2015, EU-Tidende 2015, nr. L 30, side 38, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2017/2187/EU af 16. november 2017, EU-Tidende 2017, nr. L 309, side 19, dele af Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2015/789/EU af 18. maj 2015, EU-Tidende 2015, nr. L 125, side 36, som senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2018/1511/EU af 9. oktober 2018, EU-Tidende 2018, nr. L 255, side 16, dele af Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2015/893/EU af 9. juni 2015, EU-Tidende 2015, nr. L 146, side 16, dele af Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2016/715/EU af 11. maj 2016, EU-Tidende 2016, nr. L 125, side 16, som senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2019/449/EU af 18. marts 2019, EU-Tidende 2019, nr. L 77, side 76, dele af Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2017/198/EU af 2. februar 2017, EU-Tidende 2017, nr. L 31, side 29, dele af Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2017/2374/EU af 15. december 2017, EU-tidende 2017, nr. L 337, side 60, dele af Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2018/638/EU af 23 april 2018, EU-tidende 2018, nr. L 105, side 31, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2019/1598/EU af 26. september 2019, EU-Tidende 2019, nr. L 248, side 86, dele af Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2019/1615/EU af 26. september 2019, EU-Tidende 2019, nr. L 250, side 91, dele af Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2019/1739/EU af 16. oktober 2019, EU-Tidende 2019, nr. L 265, side 12, og dele af Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2019/2032/EU af 26. november 2019, EU-Tidende 2019, nr. L 313, side 94.