Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Links til EU direktiver, jf. note 1
31993L0049
 
31998L0056
 
31999L0066
 
31999L0068
 
32007L0033
 
32008L0072
 
32008L0090
 
32014L0096
 
32014L0097
 
32014L0098
 
Links til øvrige EU dokumenter
32002D0757
 
32004D0200
 
32012D0138
 
32015D0789
 
32015D0893
 
32017D0198
 
32019D1615
 
32019D1739
 
32019D2032
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v.
Kapitel 2 Registrering
Kapitel 3 Godkendelser til at udstede etiketter og plantepas
Kapitel 4 Produktion og salg
Kapitel 5 Kontrol
Kapitel 6 Straf
Kapitel 7 Ikrafttræden m.v.
Bilag 1 Bilagsfortegnelse
Bilag 2 Planteskadegørere omfattet af en hasteforanstaltning udstedt af EU-kommissionen
Bilag 3 Særlige krav til frihed for planteskadegørere, omfattet af hasteforanstaltninger, på produktionsstedet og til de registrerede virksomheder, samt særlige krav ved flytning af visse planteprodukter
Bilag 4 Krav til produktion og salg af planter
Bilag 5 Mærkning, pakning og lukning
Bilag 6 Forpligtelser for registrerede leverandører
Bilag 7 Arter, der skal dyrkes på arealer, hvor der skal foretages en undersøgelse for kartoffelcystenematoder før hver kultur
Bilag 8 Certificering
Bilag 9 Krav vedrørende visuel inspektion, prøveudtagning og testning efter slægt/art og kategori
Bilag 10 Maksimalt tilladt antal generationer i marken under ikke-insektsikre betingelser og maksimalt tilladt levetid for moderplanter til basismateriale eller slægt og art
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om planter og planteprodukter m.v.1)

I medfør af § 3, stk. 1, § 4, § 5, § 7, stk. 1, § 15, stk. 1, og § 24, stk. 2, i lov nr. 58 af 28. januar 2020 om planter og plantesundhed m.v., fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Anvendelsesområde m.v.

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for produktion og salg af planter omfattet af Plantesundhedsforordningen og for at beskytte imod spredning af visse planteskadegørere og for at sikre kvaliteten og identiteten af formeringsmateriale m.v. af frugtplanter, grønsagsplanter og prydplanter m.v.

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Plantesundhedsforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 af 26. oktober 2016 om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 og (EU) nr. 1143/2014 og om ophævelse af Rådets direktiv 69/464/EØF, 74/647/EØF, 93/85/EØF, 98/57/EF, 2000/29/EF, 2006/91/EF og 2007/33/EF.

2) Planter til plantning: Planter, der er plantet og skal forblive plantet eller genplantes, og planter, der ikke er plantet, men som skal plantes.

3) Plantning: Enhver anbringelse af planter eller plantedele i et voksemedium med det formål at sikre deres vækst eller formering.

4) Registreret virksomhed: En virksomhed registreret efter § 3, stk. 1.

5) Registreret leverandør: En virksomhed registreret efter § 3, stk. 2.

6) Salg: Enhver form for afsætning, markedsføring, udbud til salg, levering, overførsel eller overdragelse mod vederlag eller vederlagsfrit.

7) Grønsagsplanteformeringsmateriale: Plantedele og alt andet plantemateriale, herunder grundstammer, af slægter og arter nævnt i bilag 5, del I, afsnit A, nr. 2, litra a, der er bestemt til formering og produktion af grønsagsplanter, dog ikke frø.

8) Grønsagsplanter: Hele planter og plantedele af slægter og arter nævnt i bilag 6, del I, afsnit A, nr. 2, litra a, for så vidt angår podede planter også podematerialet, der er bestemt til plantning med henblik på produktion af grønsager, dog ikke frø.

9) Frugtplanteformeringsmateriale: Frø, plantedele og alt andet plantemateriale, herunder grundstammer, af slægter og arter nævnt i bilag 5, del I, afsnit A, nr. 2, litra b, der er bestemt til formering og produktion af frugtplanter.

10) Frugtplanter: Planter af slægter og arter nævnt i bilag 5, del I, afsnit A, nr. 2, litra b, der efter afsætning er bestemt til plantning eller genplantning.

11) Frugtplantesort: En bestand af planter inden for en enkelt botanisk taksonomisk gruppe af laveste kendte rang, der kan

a) defineres på grundlag af forekomsten af karakteristika, der skyldes en given genotype eller kombination af genotyper,

b) skelnes fra enhver anden bestand af planter på grundlag af forekomsten af mindst et af de nævnte karakteristika og

c) betragtes som en enhed, hvad angår deres egnethed til at blive formeret uforandret.

12) Frugtplanteklon: Et vegetativt genetisk ensartet afkom af en enkelt plante.

13) Prydplanteformeringsmateriale: Frø, plantedele og alt andet plantemateriale af alle slægter og arter som tjener til formering eller produktion af prydplanter. Ved produktion af hele planter omfatter definitionen kun planter bestemt til videre omsætning.

14) Parti: Et antal enheder af samme vare, som er karakteriseret ved ensartethed med hensyn til sammensætning og oprindelse.

15) CAC-materiale (Conformitas Agraria Communitatis): Formeringsmateriale og frugtplanter af de slægter og arter, der er nævnt i bilag 5, del I, afsnit A, nr. 2, litra b, og som opfylder minimumskravene for godkendelse til salg, jf. § 14.

16) Forstligt formeringsmateriale: Planter til plantning, dog ikke frø, af de arter, der er nævnt i bilag 1 i bekendtgørelse om skovfrø og -planter.

17) Lukning: En pakning eller beholder, der er lukket på en sådan måde, at pakningen eller beholderen ikke kan åbnes, uden at lukningen beskadiges, eller et bundt, der er bundet på en sådan måde, at planter eller plantedele, der indgår i bundtet, ikke kan udskilles uden at beskadige bindebåndet eller -båndene.

18) Moderplante: En identificeret plante bestemt til formering.

19) Kandidat-kernemoderplante: En moderplante, som leverandøren agter at få accepteret som kernemoderplante.

20) Kernemoderplante: En moderplante bestemt til produktion af kerneplanter.

21) Moderplante til basismateriale: En moderplante bestemt til produktion af basismateriale.

22) Certificeret moderplante: En moderplante bestemt til produktion af certificeret materiale.

23) Frugtbærende plante: En plante, der er opformeret fra en moderplante og dyrkes med henblik på frugtproduktion, således at det er muligt at kontrollere moderplantens sortsidentitet.

24) Masseopformering: Vegetativ produktion af moderplanter med det formål at frembringe et tilstrækkeligt antal moderplanter af samme kategori.

25) Kryopræservering: Vedligeholdelse af plantemateriale ved nedkøling til ultralave temperaturer med det formål at opretholde materialets levedygtighed.

Kapitel 2

Registrering

§ 3. Registrering af virksomheder efter Plantesundhedsforordningen artikel 65, stk. 1, skal ske hos Landbrugsstyrelsen.

Stk. 2. Følgende virksomheder, skal registreres som leverandører af planter:

1) Virksomheder, der med henblik på salg producerer planter til plantning, herunder dog kun frø af slægter og arter nævnt i bilag 5, del I, afsnit B, nr. 2, litra b og c.

2) Virksomheder, der en gros sælger materiale nævnt i bilag 5, del I, afsnit B, nr. 2, til erhvervsmæssigt videresalg eller anvendelse.

Stk. 3. Producenter af frø af have- og landskabsplanter, der ønskes godkendt som certificeret frø, kan registreres som leverandør af planter.

Stk. 4. Virksomheder, der producerer eller sælger træ omfattet af bilag 3, del B, skal være registrerede hos Landbrugsstyrelsen.

Stk. 5. Anmodning om registrering indsendes til Landbrugsstyrelsen og skal ske på et skema, der fås hos styrelsen eller på styrelsens hjemmeside.

Stk. 6. En registreret virksomhed eller registreret leverandør skal skriftligt underrette Landbrugsstyrelsen om ændringer i forhold, der har betydning for registreringen.

§ 4. Landbrugsstyrelsen kan godkende en leverandør, der er registreret efter § 3, stk. 2, nr. 1, til

1) opbevaring af præ-kerneplanter, produktion og opbevaring af kerneplanter og etablering af eliteplanter,

2) opbevaring og produktion af eliteplanter og produktion af certificerede planter klasse AAE,

3) produktion af certificerede planter klasse AA eller

4) produktion af certificerede planter klasse A.

Stk. 2. Godkendelse efter stk. 1 meddeles, når styrelsen har konstateret, at den registrerede leverandør opfylder kravene i bilag 8, del A, afsnit 1, a). Godkendelsen kan omfatte alle de anførte kategorier og kan begrænses til dele af leverandørens produktion.

§ 5. Registrerede leverandører skal til stadighed opfylde forpligtigelserne i bilag 6.

Stk. 2. Registrerede leverandører af frugtplanter skal indberette de vigtigste slægter og arter, der håndteres i virksomheden, til Landbrugsstyrelsen, samt angive om der er tale om reproduktion, produktion, vedligeholdelse, forarbejdning, import eller markedsføring. Ændringer i oplysningerne indberettes også til Landbrugsstyrelsen.

Kapitel 3

Godkendelser til at udstede etiketter og plantepas

§ 6. Landbrugsstyrelsen kan godkende registrerede leverandører, der er godkendt efter § 4, til at udstede og forsyne certificerede frugtplanter med etiket. Etiketter skal anvendes i overensstemmelse med bestemmelserne i Bilag 5, del I, afsnit C og E.

Stk. 2. Etikettens udformning skal være godkendt af styrelsen.

Stk. 3. Landbrugsstyrelsen kan tilbagekalde godkendelsen til at udstede etiketter, hvis virksomheden ikke overholder bestemmelserne i § 19.

§ 7. Landbrugsstyrelsen kan godkende registrerede virksomheder til at udstede og forsyne planter og planteprodukter med plantepas efter Plantesundhedsforordningens artikel 89.

Stk. 2. Ansøgningen om godkendelse til at udstede plantepas skal følges af dokumentation for, at den registrerede virksomhed overholder kravene til operatørkompetencer beskrevet i artikel 89 i Plantesundhedsforordningen.

Stk. 3. Tilbagekaldelse af godkendelsen til at udstede plantepas efter Plantesundhedsforordningen artikel 92, stk. 2, foretages af Landbrugsstyrelsen.

Kapitel 4

Produktion og salg

Forpligtelser for registrerede leverandører

§ 8. Registrerede leverandører skal tilrettelægge og gennemføre deres produktion og salg af planter nævnt i bilag 4 efter retningslinjerne i bilaget.

§ 9. Sorter af slægter og arter af grønsagsplanter og formeringsmateriale heraf, jf. bilag 6, del I, afsnit B, nr. 2, litra a, samt prydplanteformeringsmateriale, må kun sælges, hvis de er optaget på listen over sorter af grønsagsplantearter eller registreret som plantenyheder, og for almindeligt kendte sorter skal sortens officielle betegnelse anvendes. For andre sorter af de nævnte slægter og arter skal den registrerede leverandører føre en liste med detaljeret beskrivelse af sorten. Listen skal indeholde følgende oplysninger:

1) Sortsnavn, eventuelt med angivelse af sortens almindeligt kendte synonymer.

2) Sortsbeskrivelse, mindst på grundlag af sortens kendetegn og udtryk, efter retningslinjer fastsat af Landbrugsstyrelsen, og for prydplanteformeringsmateriale efter de retningslinjer, der gælder ved anmodning om EF-sortsbeskyttelse.

§ 10. Sorter af frugtplanter og formeringsmateriale heraf, jf. bilag 5, del I, afsnit B, nr. 2, litra b, til kommerciel udnyttelse i forbindelse med fødevareproduktion, må kun sælges, hvis

1) sorten er beskyttet i henhold til lov om plantenyheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 10 af 4. januar 2017, eller i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse, eller sorten er genstand for en ansøgning om sortsbeskyttelse,

2) sorten er officielt registeret i Danmark eller i en anden EU-medlemsstat, eller sorten er genstand for ansøgning om en officiel registrering,

3) sorten før 30. september 2012 har været solgt i en stat, der er medlem af Den Europæiske Union, og har en officielt anerkendt beskrivelse, eller

4) sorten er uden egentlig kommerciel produktionsværdi og har en officielt anerkendt beskrivelse, og formeringsmateriale og frugtplanterne er afsat som CAC-materiale i Danmark og leverandørdokumentet, jf. bilag 5, del I, afsnit B, indeholder en henvisning til nærværende bestemmelse.

Stk. 2. Landbrugsstyrelsen kan anerkende en detaljeret sortsbeskrivelse fra ihændehaveren og, på baggrund af denne, optage en sort af frugtplanter med en officielt anerkendt beskrivelse på den nationale sortsliste. Beskrivelsen skal indeholde følgende oplysninger:

1) Sortsnavn, eventuelt med angivelse af sortens almindeligt kendte synonymer.

2) Sortsbeskrivelse, mindst på grundlag af sortens kendetegn og udtryk, efter retningslinjer fastsat af Landbrugsstyrelsen.

3) Så vidt muligt, hvordan sorten afviger fra de andre sorter, der ligner den mest.

Stk. 3. Optagelse af sorter af frugtplanter med en officiel sortsbeskrivelse foregår efter bestemmelser i bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante-, frugtplante- og grønsagsarter.

Stk. 4. En sort med en officielt anerkendt beskrivelse slettes fra den nationale sortsliste, hvis der på tidspunktet for ansøgning om registrering eller under behandlingen af ansøgningen er indgivet urigtige eller svigagtige oplysninger om forhold, der har været afgørende for registreringen af sorten.

Stk. 5. Sorter af genetisk modificerede frugtplanter og formeringsmateriale må endvidere kun sælges, hvis sorten er godkendt til dyrkning og produktion i Den Europæiske Union. Er materialet af en genetisk modificeret sort bestemt til anvendelse som fødevare eller som et foderstof, jf. artikel 3 og 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, kan sorten kun sælges, når den er godkendt i henhold til nævnte forordning. Hvis materialet er genetisk modificeret, skal dette oplyses på alle mærkater og dokumenter, der vedrører materialet.

Stk. 6. Uanset stk. 1 kan Landbrugsstyrelsen tillade salg af begrænsede mængder af frugtplanter og formeringsmateriale heraf til anvendelse her i landet, hvis materialet er bestemt til

1) forsøg eller videnskabelige formål,

2) udvælgelsesarbejde eller

3) at bidrage til bevarelsen af den genetiske diversitet.

Stk. 7. Registrerede leverandører skal for det i stk. 6, nr. 3, nævnte materiale føre en liste med en detaljeret beskrivelse af sorten. Listen skal indeholde tilsvarende oplysninger som nævnt i stk. 2.

Stk. 8. Frugtplanter og formeringsmateriale heraf, jf. bilag 4, del I, afsnit B, nr. 2, litra b, må sælges som CAC-materiale, hvis betingelserne i bilag 4, del C, nr. 2, er opfyldte.

Stk. 9. CAC-materiales ægthed i forhold til dets sortsbeskrivelse fastslås og kontrolleres derefter løbende af den registrerede leverandør på grundlag af observation af forekomsten af sortens karakteristika. Observationen baseres på et af følgende elementer:

1) Den officielle beskrivelse for registrerede sorter, jf. Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/97/EU, og for sorter, der er retligt beskyttet i kraft af sortsbeskyttelse.

2) Den beskrivelse, der ledsager ansøgningen for sorter, der er genstand for en ansøgning om registrering i en medlemsstat, jf. Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/97/EU.

3) Den beskrivelse, der ledsager en ansøgning om sortsbeskyttelse.

4) Den officielt anerkendte beskrivelse af en sort, jf. artikel 7, stk. 2, litra c), nr. iii), i Rådets direktiv 2008/90/EF.

Stk. 10. Frugtplanter og formeringsmateriale produceret ud fra kernemoderplanter, moderplanter til basismateriale og certificerede moderplanter eller CAC-materiale, der fandtes inden den 1. januar 2017, og som er blevet officielt certificeret eller opfylder betingelserne for klassificering som CAC-materiale før den 31. december 2022, må sælges i Danmark indtil den 31. december 2022. Sådant formeringsmateriale og sådanne frugtplanter skal, når det afsættes, være identificeret med en henvisning til artikel 32 i Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/98/EU på etiketten og i et følgedokument.

Godkendelse som kerne-, elite- eller certificerede planter og basis- eller certificeret materiale

§ 11. Landbrugsstyrelsen kan godkende planter af arter af grønsagsplanter og prydplanter produceret her i landet som:

1) Kerneplanter, hvis de

a) er udvalgt af sortsejeren på grund af deres særlige genetiske egenskaber,

b) er produceret og opbevaret efter bestemmelser i bilag 8, del A, afsnit 1, b), i, og

c) opfylder kravene i bilag 8, del A, afsnit 3, om frihed for planteskadegørere.

2) Eliteplanter, hvis de

a) har oprindelse direkte i kerneplanter eller i planter frembragt ved opformering på grundlag af kerneplanter, jf. bilag 8, del A, afsnit 2, og

b) er produceret og opbevaret efter bestemmelserne i bilag 8, del A, afsnit 1, b), ii, og bilag 8, del A, afsnit 2.

3) Certificerede planter, klasse AAE, AA eller A, hvis de

a) har dokumenteret oprindelse i eliteplanter eller kerneplanter, og

b) er produceret efter bestemmelserne i bilag 8, del A, afsnit 1, b), ii, iii eller iv, og bilag 8, del A, afsnit 2.

Stk. 2. Landbrugsstyrelsen kan godkende planter af arter af frugtplanter omfattet af bilag 5, del I, afsnit B, nr. 2, litra b, produceret her i landet som:

1) Kerneplanter, hvis de

a) er udvalgt af sortsejeren på grund af deres særlige genetiske egenskaber,

b) har oprindelse direkte i en kernemoderplante og er produceret og opbevaret efter bestemmelser i bilag 8, del B, og

c) opfylder kravene i bilag 2 og 8, del B, afsnit 5-7.

2) Basismateriale, hvis de

a) har oprindelse direkte i moderplanter til basismateriale eller i planter frembragt ved opformering på grundlag af moderplanter til basismateriale,

b) er produceret og opbevaret efter bestemmelserne i bilag 8, del B, afsnit 3, a), og bilag 8, del B, afsnit 7,

c) opfylder kravene i bilag 8, del B, afsnit 5-7, samt kravet i § 14, stk. 2, om frihed for planteskadegørere,

d) har været underlagt leverandørens visuelle inspektion, prøveudtagning og testning, som angivet i bilag 8, for den pågældende slægt eller art, og

e) maksimalt bruges i det tidsrum og maksimalt opformeres i det antal generationer, som er anført i bilag 10.

3) Certificeret materiale, hvis de

a) har dokumenteret oprindelse i certificerede moderplanter eller moderplanter til basismateriale,

b) er produceret efter bestemmelserne i bilag 8, del B,

c) opfylder kravene i bilag 8, del B, afsnit 5-7, og

d) har været underlagt leverandørens visuelle inspektion, prøveudtagning og testning, som angivet i bilag 9, for den pågældende slægt eller art.

Stk. 3. Planter af arter af grønsagsplanter og prydplanter, der er udvalgt som kommende kerneplanter, men som endnu ikke er godkendt efter stk. 1, nr. 1 (præ-kerneplanter), kan sælges, hvis de opfylder betingelserne i § 14. Planterne må ikke sælges med betegnelsen »præ-kerneplanter«.

Stk. 4. Planter af arter af frugtplanter, der er udvalgt som kandidat-kernemoderplanter, men som endnu ikke er godkendt efter stk. 2, nr. 1, kan sælges, hvis de opfylder betingelserne i § 14. Planterne må ikke sælges med betegnelsen kandidat-kernemoderplanter.

Undersøgelse for kartoffelcystenematoder

§ 12. Registrerede virksomheder, der producerer de i bilag 7 nævnte planter, skal forud for hver kultur anmelde hvilke arealer, der påtænkes anvendt til produktionen, med henblik på Landbrugsstyrelsens udtagning af jordprøver til undersøgelse for kartoffelcystenematoder. Arealerne skal anmeldes til Landbrugsstyrelsen. Anmeldelsen skal indeholde en skitse for hvert anmeldt areal.

Stk. 2. Mængden af jord, der udtages pr. hektar på arealer, der skal anvendes til dyrkning af de i bilag 7 nævnte arter, udgør 1.500 ml. for 8 hektar og 400 ml. for de resterende hektar.

Stk. 3. I tilfælde, hvor der er påvist forekomst af kartoffelcystenematoder i en mark, udgør mængden af jord, der udtages pr. hektar, dog altid 1.500 ml., jf. bekendtgørelse nr. 471 af 26. april 2019 om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder.

§ 13. Mængden af jord, der skal udtages pr. hektar efter § 12, stk. 2, kan reduceres til 400 ml. pr. hektar for 4 hektar og 200 ml. for de resterende hektar, såfremt producenten kan dokumentere, at

1) der ikke er blevet dyrket eller forekommet kartofler eller andre værtsplanter, jf. bilag 7, afsnit 1, på det anmeldte areal i seks år forud for jordprøvetagningen,

2) der ikke ved de to seneste officielle undersøgelser er konstateret forekomst af levende kartoffelcystenematoder, og der ikke er blevet dyrket kartofler til andet end produktion af læggekartofler eller andre værtsplanter eller planter til plantning, jf. bilag 7, afsnit 1, siden den første officielle undersøgelse, eller

3) der ikke er konstateret levende kartoffelcystenematoder, eller cyster uden levende indhold, ved den seneste officielle undersøgelse, og at der ikke er blevet dyrket kartofler til andet end produktion af læggekartofler eller andre værtsplanter eller planter til plantning, jf. bilag 7, afsnit 1, siden undersøgelsen.

Stk. 2. Uanset § 12, stk. 2, og stk. 1 i nærværende bestemmelse, kan jordprøvetagning undlades, hvis det kan verificeres, at der på arealet har været dyrket planter som opført i bilag 7, afsnit 2, og

a) at der ikke ved officielle undersøgelser er konstateret forekomst af levende kartoffelcystenematoder i de seneste tolv år, eller

b) at der ikke er kendskab til, at der er blevet dyrket kartofler eller andre værtsplanter, jf. bilag 7, afsnit 1, på jorden i de seneste tolv år.

Stk. 3. Dokumentationen skal foreligge senest samtidig med prøvetagningen.

Godkendelse af planter og planteprodukter til salg

§ 14. Landbrugsstyrelsen godkender planter og planteprodukter produceret her i landet til salg, når styrelsen har konstateret, at

1) planter og planteprodukter opfylder kravene i artikel 85 i Plantesundhedsforordningen til at blive forsynet med et plantepas, eller

2) planter og planteprodukter omfattet af hasteforanstaltninger udstedt af EU-Kommissionen opfylder de særlige krav til frihed for planteskadegørere og de registrerede virksomheder opfylder de krav, der er angivet i bilag 3.

Stk. 2. Planter nævnt i bilag 5, del I, afsnit B, nr. 2, planter af Vitis til produktion af druer (frugtplanter) samt forstligt formeringsmateriale, skal endvidere være praktisk taget fri for andre planteskadegørere, der kan påvirke planternes kvalitet og anvendelighed.

Stk. 3. Planter nævnt i bilag 5, del I, afsnit B, nr. 2, litra b, skal udover at opfylde kravene i stk. 1 og stk. 2, endvidere opfylde kravene nævnt i bilag 8, del B, og være fri for de planteskadegørere, der nævnes i bilag 8, del B, afsnit 5 og 6.

Stk. 4. Planter nævnt i bilag 5, del I, afsnit B, nr. 2, litra a og b, der er produceret uden for Den Europæiske Union, kan indføres og sælges, hvis planterne er ligestillet med planter produceret inden for Den Europæiske Union. Dette gælder ligeledes frugtplanter og formeringsmateriale heraf, der indføres med henblik på anvendelse i egen virksomhed.

§ 15. Har Landbrugsstyrelsen begrundet mistanke om, at et parti planter eller planteprodukter ikke opfylder kravene i § 14, stk. 1, eller kan et parti planter eller planteprodukter ikke efterses, må partiet ikke sælges. Skønner Landbrugsstyrelsen, at planterne eller planteprodukterne efter gennemførelse af egnede foranstaltninger vil kunne godkendes ved et nyt eftersyn, må planterne eller planteprodukterne ikke sælges eller flyttes, før eftersynet er udført.

Stk. 2. Planter eller planteprodukter, hvor der udtages prøver med henblik på afklaring af, om planterne eller planteprodukterne opfylder kravene i § 14, må ikke fjernes fra salgsstedet uden Landbrugsstyrelsens skriftlige tilladelse.

§ 16. Planter og planteprodukter, der ikke opfylder betingelserne for godkendelse til salg eller for at blive sat i karantæne, skal tilintetgøres i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om affald. Landbrugsstyrelsen kan fastsætte en frist for tilintetgørelsen. Virksomheden eller leverandøren skal på forlangende dokumentere, at tilintetgørelse har fundet sted.

§ 17. Planter omfattet af §§ 9-10 skal være mærket i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 5.

Stk. 2. Mærkningen med etiket skal være foretaget af Landbrugsstyrelsen eller af en registreret leverandør, der er godkendt efter § 4.

Stk. 3. Etiketten må ikke anvendes til andre planter end dem, de oprindeligt er udstedt til.

§ 18. Ved salg af prydplanter eller grønsagsplanter skal kerne-, elite-, og certificerede planter være pakket efter bestemmelserne i bilag 5, del II, afsnit a, nr. 2, og ved salg af frugtplanter skal kerneplanter, basismateriale og certificeret materiale ligeledes været pakket og lukket efter bestemmelserne i bilag 5, del II, afsnit a, nr. 2, jf. bilag 5, del II, afsnit b, nr. 1, litra b.

Stk. 2. Kategorier af certificeret materiale og planter skal holdes adskilt. Sker der en sammenblanding af kategorierne, kan materiale og planter kun sælges som den laveste kategori.

Kapitel 5

Kontrol

§ 19. Landbrugsstyrelsen kan godkende en registreret leverandør til selv at føre kontrol med, at kravene i bilag 4, 5 og 6, del A, er overholdt ved produktion og salg. Kontrollen skal føres efter retningslinjerne i bilag 6, del B. Styrelsen fører tilsyn med, at den registrerede leverandør overholder retningslinjerne.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte godkendelse kan tilbagekaldes, hvis retningslinjerne i bilag 6, del B, ikke overholdes.

Stk. 3. Ved Landbrugsstyrelsens inspektioner hos den registrerede leverandør af frugtplantemateriale lægges der særlig vægt på egnetheden og den faktiske anvendelse af de metoder, som leverandøren anvender til kontrol af de enkelte kritiske punkter i produktionsprocessen samt det generelle kompetenceniveau blandt leverandørens personale i forhold til udøvelsen af de relevante aktiviteter.

Kapitel 6

Straf

§ 20. Overtrædelse af § 3, stk. 2, § 5, §§ 8-10, § 15, § 16, § 17 og § 18, straffes med bøde.

Stk. 2. Undladelse af underrette Landbrugsstyrelsen om ændringer i forhold, der har betydning for registreringen, jf. § 3, stk. 6, straffes med bøde.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 7

Ikrafttræden m.v.

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2020.

Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves:

1) Bekendtgørelse nr. 1134 af 18. november 2019 om planter.

2) Bekendtgørelse nr. 1132 af 18. november 2019 om planteskadegørere.

3) Bekendtgørelse nr. 1348 af 29. november 2017 om salg af træ af platan.

Landbrugsstyrelsen, den 29. januar 2020

Jette Petersen

/ Kristine Riskær


Bilag 1

Bilagsfortegnelse

Bilag 1
Bilagsfortegnelse
   
Bilag 2
Planteskadegørere omfattet af en hasteforanstaltning udstedt af EU-kommissionen
   
Bilag 3
Særlige krav til frihed for planteskadegørere, omfattet af hasteforanstaltninger, på produktionsstedet og til de registrerede virksomheder, samt særlige krav ved flytning af visse planteprodukter
 
A.
Planter
 
B.
Træ
 
C.
Træemballeringsmateriale
   
Bilag 4
Krav til produktion og salg af planter
   
Bilag 5
Mærkning, pakning og lukning
 
I
Mærkning
 
II
Pakning og lukning
   
Bilag 6
Forpligtelser for registrerede leverandører
   
Bilag 7
Arter, der skal dyrkes på arealer, hvor der skal foretages en undersøgelse for kartoffelcystenematoder for karftoffelcystenematoder før hver kultur
   
Bilag 8
Certificering
 
A.
Opbevaring af præ-kerneplanter, produktion og opbevaring af kerneplanter, eliteplanter og certificerede planter af arter af grønsagsplanter og prydplanter
 
B.
Opbevaring af kandidat-kernemoderplanter og kernemoderplanter, produktion og opbevaring af kerneplanter, basismateriale og certificeret materiale af arter af frugtplanter omfattet af bilag 6, del I, afsnit B, nr. 2, litra b
 
C.
Planteskadegørere, som ikke må forekomme på planter, der skal godkendes som kerne-, elite- eller certificerede planter klasse AAE eller AA
   
Bilag 9
Krav vedrørende visuel inspektion, prøveudtagning og testning efter slægt/art og kategori
   
Bilag 10
Maksimalt tilladt antal generationer i marken under ikke-insektsikre betingelser og maksimalt tilladt levetid for moderplanter til basismateriale eller slægt og art


Bilag 2

Planteskadegørere omfattet af en hasteforanstaltning udstedt af EU-kommissionen

Overskrift til formateret tekst

a)
Insekter, mider og nematoder på alle udviklingsstadier
 
Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) og Epitrix tuberis (Gentner)
   
b)
Bakterier
 
Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto
   
c)
Svampe
 
Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in’t veld; EU-isolater, europæisk visneskimmel
   
d)
Virus og viruslignende organismer
 
Peponi mosaic virus, Rose rosette virus og Tomato brown rugose fruit virus
   
e)
Fladorme og bløddyr
 
Slægten Pomacea (Perry), arter af snegle


Bilag 3

Særlige krav til frihed for planteskadegørere, omfattet af hasteforanstaltninger, på produktionsstedet og til de registrerede virksomheder, samt særlige krav ved flytning af visse planteprodukter

       
A.
Planter
 
Særlige krav
1.
Planter af Pinus L. og Pseudotsuga menziesii
 
Det er officielt konstateret, at en af følgende betingelser er opfyldt
     
A. For planter til plantning:
     
a)
Planterne har i hele deres levetid eller siden deres indførelse i Unionen været dyrket på et produktionssted, i et område hvor Fusarium circinata Nirenberg & O´Donnell ikke vides at forekomme,
     
eller
     
b)
Planterne har oprindelse på et produktionssted, hvor der inden for en radius på mindst 1 km ikke er iagttaget symptomer på skadegøreren ved officielle årlige inspektioner inden for to år forud for deres flytning, og de er blevet testet inden deres flytning på grundlag af en repræsentativ prøve for hvert parti og fundet frie for skadegøreren.
     
B. For planter:
     
a)
Planter, bortset fra planter til plantning, der findes i et afgrænset område må kun flyttes ud af det afgrænsede område, hvis disse planter har oprindelse på et produktionssted, hvor der inden for en radius på mindst 1 km ikke er iagttaget symptomer på skadegøreren ved officielle årlige inspektioner inden for to år forud for deres flytning, og de er blevet testet inden deres flytning på grundlag af en repræsentativ prøve for hvert parti og fundet frie for skadegøreren.
2.
Planter, dog ikke frugter og frø, af Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. og Tsuga Carr., med oprindelse i lande eller områder, hvor Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fyrrevednematode) vides at forekomme
 
Det er officielt konstateret, at planterne
     
a)
er dyrket på produktionssteder, hvor hverken fyrrevednematoden eller dens symptomer er konstateret siden starten af den sidste fulde vækstcyklus,
     
b)
i hele deres levetid har været dyrket under fuld fysisk beskyttelse, hvor det er sikret, at vektoren ikke kan nå planterne,
     
c)
er blevet officielt undersøgt, testet og fundet fri for fyrrevednematoden og vektoren Monochamus spp., og
     
d)
er transporteret uden for vektorens flyvningssæson eller i lukkede beholdere eller i emballage, der sikrer, at der ikke kan ske angreb af fyrrevednematoden eller vektoren.
3.
Planter til plantning, hvis stængel eller rodhals har en diameter på mindst 1 cm på det tykkeste sted, dog ikke frø, af Acer spp., Aesculus hippocastanum , Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus , Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp. og Ulmus spp, med oprindelse i lande eller afgrænsede områder, hvor Anoplophora chinensis (Forster) vides at forekomme
 
Det er officielt konstateret, at planterne i mindst to år forud for flytning eller - for planter på under to år - i hele deres levetid er blevet dyrket på et produktionssted,
     
a)
som årligt er blevet underkastet mindst to officielle omhyggelige kontroller for tegn på skadegøreren, der er foretaget på passende tidspunkter, uden at der er fundet tegn på skadegøreren; denne kontrol skal, hvis det er relevant, omfatte målrettet, destruktiv prøveudtagning af planternes rødder og stængler; antallet af prøver med henblik på kontrol skal gøre det muligt at påvise en angrebsgrad på mindst 1 % med et konfidensniveau på 99 %,
     
og
 
     
b)
som er beliggende i et afgrænset område, hvor planterne er blevet dyrket på et sted:
       
-
der fysisk er fuldstændig beskyttet mod indslæbning af skadegøreren,
       
eller
       
-
hvor der er anvendt passende forebyggende behandlinger, eller hvor der udføres målrettet, destruktiv prøveudtagning af hvert parti af planter forud for flytning, og hvor der under alle omstændigheder årligt på passende tidspunkter foretages offentlige undersøgelser for forekomst af eller tegn på skadegøreren inden for en radius af mindst én kilometer omkring stedet, uden at der er fundet forekomst af eller tegn på skadegøreren. Antallet af planter, der skal gennemskæres ved den destruktive prøveudtagning, skal udgøre 10 % af hvert parti, dog kun 450 planter for partier med flere end 4500 planter.
         
Grundstammer, der opfylder kravene i første afsnit, kan podes med podekviste, som ikke er dyrket under disse betingelser, men som er højst 1 cm i diameter på det tykkeste sted.
4.
Planter af Solanum lycopersicum L. og Capsicum annuum L., til plantning
 
Det er officielt konstateret, at planter til plantning med oprindelse på Unionens område kun flyttes inden for Unionen hvis de opfylder et af følgende krav:
     
a)
De har oprindelse i områder, hvor Tomato brown rugose fruit virus vides ikke at forekomme.
     
b)
For planter til plantning, bortset fra frø:
       
i)
De har oprindelse på et produktionssted, hvor Tomato brown rugose fruit virus vides ikke at forekomme på grundlag af officielle undersøgelser, der er foretaget på et passende tidspunkt for at påvise skadegøreren, samt
       
ii)
de stammer fra frø, der enten har oprindelse i områder, der er frie for Tomato brown rugose fruit virus, eller som er blevet officielt undersøgt for skadegøreren ved en repræsentativ prøve efter relevante metoder,og som ved disse undersøgelser er fundet frie for skadegøreren.
     
c)
For frø er der foretaget officiel prøveudtagning og testning for Tomato brown rugose fruit virus ved en repræsentativ prøve efter relevante metoder, og de er ved disse undersøgelser fundet frie for skadegøreren.
5.
Planter af Camellia spp. Rhododendron spp., bortset fra Rhododendron simsii Planch., og Viburnum spp. til plantning, dog ikke frø
 
Det er officielt konstateret, at
   
a)
planterne har oprindelse i områder, hvor EU-isolater af Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in’t Veld sp. nov., vides ikke at forekomme,
   
eller
     
b)
der ikke er observeret tegn på EU- isolater af Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in’t Veld sp. nov., på nævnte planter på produktionsstedet siden begyndelsen af den sidste afsluttede vækstperiode ved officielle undersøgelser, herunder laboratorieundersøgelse af eventuelle mistænkelige symptomer, som er foretaget mindst to gange på hensigtsmæssige tidspunkter, når planterne er i aktiv vækst,
     
eller
     
c)
der, hvis der er konstateret tegn på EU- isolater af Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in’t Veld sp. nov., på de ovennævnte planter på produktionsstedet, er taget passende skridt til at udrydde skadegøreren, i det mindste ved destruktion af de inficerede planter og alle modtagelige planter inden for en afstand af 2 m fra de inficerede planter herunder også de anvendte vækstmedier og planteaffaldet, og
       
1)
for alle modtagelige planter1, uanset oprindelse, inden for en radius på 10 m fra de inficerede planter og alle resterende planter fra det angrebne parti: Planterne er blevet tilbageholdt på produktionsstedet, og der er foretaget yderligere undersøgelser mindst to gange i løbet af de tre måneder efter konstateringen og gennemførelsen af destruktionen, når planterne er i aktiv vækst og de er fundet fri for Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in’t Veld sp. nov., ved disse undersøgelser. I denne tre måneders periode må der ikke være foretaget nogen behandlinger, der kan undertrykke symptomerne på skadegøreren,
       
og
       
2)
for alle andre modtagelige planter på produktionsstedet jf. pkt. 1, uanset oprindelse: Planterne har undergået intensive nye undersøgelser efter konstateringen og er fundet fri for Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in’t Veld sp. nov., ved disse undersøgelser.
6.
Levende pollen og planter, bortset fra frø, af Actinidia Lindl., i kolonnen ’Særlige krav’ benævnt som ’planterne’
 
Det er officielt konstateret, at
   
1)
     
a)
planterne i hele deres levetid kun er blevet dyrket i en medlemsstat, hvor Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto ikke vides at forekomme,
     
eller
       
b)
planterne i hele deres levetid kun er blevet dyrket i en beskyttet zone, der er anerkendt for så vidt angår skadegøreren, jf. artikel 32, i Plantesundhedsforordningen.
       
eller
       
c)
planterne i hele deres levetid kun er blevet dyrket i et skadegørerfrit område, der er fastlagt med hensyn til skadegøreren af en medlemsstats ansvarlige officielle organ i overensstemmelse med FAO's 'International Standards on Phytosanitary Measures' (ISPM) nr. 4,
       
eller
       
d)
planterne er produceret på et/en skadegørerfri(t) produktionssted/-lokalitet, der er fastlagt med hensyn til skadegøreren af det ansvarlige officielle organ i oprindelsesmedlemsstaten i overensstemmelse med FAO's ISPM nr. 10. Planterne er dyrket i et system med en grad af isolering og beskyttelse mod det omgivende miljø, som effektivt holder skadegøreren ude. Planterne er på det/den pågældende sted/lokalitet blevet officielt inspiceret to gange på de mest hensigtsmæssige tidspunkter med henblik på at opdage symptomer på infektion i den sidste, afsluttede vækstperiode forud for flytningen og er fundet fri for skadegøreren.
Produktionsstedet/-lokaliteten er omgivet af en zone med en radius på mindst 100 m, hvor en af følgende betingelser er opfyldt:
         
i.
Der er foretaget officielle inspektioner to gange på de mest hensigtsmæssige tidspunkter med henblik på at opdage symptomer på infektion i den sidste, afsluttede vækstperiode forud for flytning, og alle planter med symptomer på infektion, der er fundet under disse inspektioner er straks blevet destrueret.
         
ii.
Alle planter er straks blevet destureret.
         
Iii.
Hver plante er blevet regelmæssigt testet på de mest hensigtsmæssige tidspunkter og fundet fri for skadegøreren,
       
eller
       
e)
planterne er produceret på et skadegørerfrit produktionssted, der er fastlagt med hensyn til skadegøreren af det ansvarlige officielle organ i oprindelsesmedlemsstaten i overensstemmelse med FAO's ISPM nr. 10.
Planterne er på dette sted blevet underkastet insepektion, prøveudtagning og testning, to gange på de mest hensigtsmæssige tidspunkter i den sidste, afsluttede vækstperiode forud for flytning og er fundet fri for skadegøreren.
Produktionsstedet er omgivet af en zone med en radius på 500 m (i det følgende benævnt "den omgivende zone"), hvor en af følgende betingelser er opfyldt:
         
i.
Der er gennemført officiel inspektion, prøveudtagning og testning i hele den omgivende zone to gange på de mest hensigtsmæssige tidspunkter i den sidste, afsluttede vækstperiode forud for flytningen. Skadegøreren er ikke fundet under den officielle inspektion, prøveudtagning og testning.
         
ii.
Alle planter i den omgivende zone er straks blevet destrueret.
         
iii.
Hver plante i den omgivende zone er blevet regelmæssigt testet på de mest hensigtsmæssige tidspunkter og fundet fri for skadegøreren.
     
2)
Hvis kravene i punkt 1, litra d eller e, er opfyldt, skal planterne tillige opfylde et af følgende krav:
       
i)
Planterne er tiltrukket direkte fra moderplanter, der er dyrket under betingelser, som opfylder kravene i punkt 1, litra a, b, c eller d.
       
ii)
Planterne er tiltrukket direkte fra moderplanter, der er underkastet forudgående individuel testning, som har bekræftet, at de er fri for skadegøreren.
       
iii)
Planterne er blevet testet efter en prøveudtagningsmetode, der gør det muligt med 99 % sikkerhed at bekræfte, at forekomsten af skadegøreren i planterne er på under 0,1 %.
7.
Planter af Acacia dealbata Link, Acacia saligna (Labill.) Wendl., Acer pseudoplatanus L, Anthyllis hermanniae L., Artemisia arborescens L., Asparagus acutifolius L., Calicotome villosa (Poiret) Link, Catharanthus, Cercis siliquastrum L., Chenopodium album L., Cistus creticus L., Cistus mospeliensis L., Cistus salviifolius L., Coffea, Coronilla valentina L., Cytisus scoparius (L.) Link, Cytisus villosus Pourr., Dodonaea viscosa Jacq., Eremophila maculata F. Muell., Erigeron bonariensis L., Erigeron sumatrensis Retz., Erysimum, Euphorbia terracina L., Ficus carica L., Fraxinus angustifolia Vahl, Genista corsica (Loisel.) DC., Genista ephedroides DC., Genista x spachiana (syn. Cytisus racemosus Broom), Grevillea juniperina L., Hebe, Helichrysum italicum (Roth) G. Don, Heliotropium europaeum L., Laurus nobilis L., Lavandula angustifolia Mill., Lavandula dentate L., Lavandula stoechas L., Lavandula x allardii (syn. Lavandula x heterophylla), Lavendula x intermedia, Metrosideros axcelsa Sol. Ex Gaertn, Myoporum insulare R. Br., Myrtus communis L. Nerium oleander L., Olea europaea L., Pelargonium graveolens L´Hér., Pelargonium x fragrans, Phagnalon saxatile (L.) Cass., Phillyrea latifolia L., Polygala myrtifolia L., Prunus avium (L.)L., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb., Quercus suber L., Rhamnus alaternus L., Rosa canina L., Rosmarinus officinalis L., Spartium junceum L., Streptocarpus, Vinca, Vitis vinifera L., undtagen sorterne Cabernet sauvignon, Negroamaro og Primotivo, Westringia fruticose (Willd.) Druce og Westringia glabra L., til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i lande eller afgrænsede områder eller som har været dyrket i mindst en del af deres levetid i et afgrænset område, hvor Xylella fastidiosa (Wells et al.) vides at forekomme.
Listen af værtsplanter er fyldestgørende på tidspunktet for bekendtgørelsens ikrafttrædelse. Listen opdateres løbende ved offentliggørelse i Kommissionens database med "værtsplanter, der er modtagelige for Xylella fastidiosa på Unionens område".
 
A.
Planterne må kun flyttes indenfor eller ud af de afgrænsede områder, hvis planterne i hele den periode, de har tilbragt i det afgrænsede område, opfylder følgende betingelser:
   
1)
Det produktionssted, hvor de er blevet dyrket i det afgrænsede område, opfylder alle følgende betingelser:
     
a)
Det er registreret i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 92/90/EØF.
     
b)
Det er godkendt af den nationale plantesundhedsmyndighed som værende frit for skadegøreren og dens vektorer, under hensyntagen til de internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger.
     
c)
Det er fysisk beskyttet mod indslæbning af skadegøreren via dens vektorer.
     
d)
Det er omgivet af en 100 m bred zone, der er blevet underkastet offentlige kontroller to gange om året, og i hvilken alle planter, på hvilke der er fundet symptomer, eller som er konstateret inficeret med skadegøreren, omgående er blevet fjernet, og der er gennemført passende plantesundhedsmæssige behandlinger mod skadegørerens vektorer før fjernelsen.
     
e)
Det er genstand for plantesundhedsmæssige behandlinger på passende tidspunkter af året, der skal sikre, at det holdes frit for skadegørerens vektorer; disse behandlinger kan eventuelt omfatte fjernelse af planter.
     
f)
Det underkastes, sammen med den i litra d omhandlede zone, mindst to gange om året offentlig kontrol under hensyntagen til de tekniske retningslinjer for undersøgelsen for Xylella fastidiosa, der findes på Kommissionens websted.
     
g)
Der er ikke på noget tidspunkt under dyrkningen af planterne konstateret symptomer på skadegøreren eller dens vektorer på stedet, eller der er, hvis der er observeret mistænkelige symptomer, foretaget testning, som har bekræftet fravær af skadegøreren.
     
h)
Der er ikke på noget tidspunkt under dyrkningen af planterne konstateret symptomer på skadegøreren i den i litra d omhandlede zone, eller der er, hvis der er observeret mistænkelige symptomer, foretaget testning, som har bekræftet fravær af skadegøreren.
   
2)
Repræsentative prøver af hver art af planterne fra hvert produktionssted er blevet underkastet årlige test på det mest hensigtsmæssige tidspunkt, og fraværet af skadegøreren er blevet bekræftet med test gennemført i overensstemmelse med internationalt validerede testmetoder.
   
3)
Partierne af planter er, så tæt på tidspunktet for flytning som muligt, blevet underkastet offentlig visuel kontrol, prøveudtagning og molekylær testning, foretaget i overensstemmelse med internationalt validerede testmetoder, under anvendelse af en prøveudtagningsmetode, som gør det muligt med 99 % pålidelighed at bestemme en forekomst af inficerede planter på 1 % eller derover, og som særligt er rettet mod planter med mistænkelige symptomer på skadegøreren, i overensstemmelse med ISPM nr. 31.
   
4)
Forud for flytningen er partierne af planter blevet underkastet plantesundhedsmæssige behandlinger mod skadegørerens vektorer.
   
5)
Planter, der flyttes gennem eller inden for afgrænsede områder, skal transporteres i lukkede beholdere eller emballage, som sikrer, at der ikke kan forekomme infektion med skadegøreren eller nogen af dens vektorer.
   
6)
Registrerede virksomheder, der leverer planter, som i hvert fald i en del af deres levetid er blevet dyrket i et afgrænset område, eller som er blevet flyttet gennem et sådant område, skal føre og opbevare fortegnelser over hvert enkelt parti, der er leveret, og den registrerede virksomhed, der har modtaget partiet.
   
7)
Registrerede virksomheder, der får leveret planter, som i hvert fald i en del af deres levetid er blevet dyrket i et afgrænset område, eller som er blevet flyttet gennem et sådant område, skal føre og opbevare fortegnelser over hvert enkelt parti, der er modtaget, og leverandøren.
   
8)
Registrerede virksomheder skal opbevare de i pkt. 6 og 7 omhandlede fortegnelser i tre år fra den dato, hvor det pågældende parti blev leveret til eller af dem.
   
9)
De i pkt. 6 og 7 omhandlede registrerede virksomheder skal omgående informere den nationale plantesundhedsmyndighed om hvert enkelt parti, de leverer eller modtager. Disse informationer skal omfatte oplysninger om oprindelse, afsender, modtager, bestemmelsessted, plantepassets individuelle løbenummer, ugenummer eller batchnummer samt identiteten og mængden af det pågældende parti.
   
B.
Planter, der har været dyrket in vitro i hele produktionsforløbet, må kun flyttes ud af de afgrænsede områder, samt fra inficerede zoner til de respektive stødpudezoner, hvis de opfylder følgende betingelser:
   
1)
Det produktionssted, hvor de er blevet dyrket i det afgrænsede område, opfylder alle følgende betingelser:
     
a)
Det er registreret i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 92/90/EØF.
     
b)
Det er godkendt af den nationale plantesundhedsmyndighed som værende frit for skadegøreren og dens vektorer, under hensyntagen til de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger.
     
c)
Det er fysisk beskyttet mod indslæbning af skadegøreren via dens vektorer.
     
d)
Det underkastes mindst to gange om året offentlig kontrol, som foretages på passende tidspunkter.
     
e)
Der er ikke på noget tidspunkt under dyrkningen af de specificerede planter konstateret symptomer på skadegøreren eller dens vektorer på stedet, eller der er, hvis der er observeret mistænkelige symptomer, foretaget testning, som har bekræftet fravær af skadegøreren.
   
2)
Planterne er blevet dyrket i en gennemsigtig beholder under sterile forhold og opfylder en af følgende betingelser:
     
a)
De er blevet dyrket på grundlag af frø.
     
b)
De er under sterile forhold blevet opformeret fra moderplanter, der har tilbragt hele deres liv i en del af Unionens områder, der er frit for skadegøreren, og som er blevet testet og er fundet fri for skadegøreren.
   
3)
Planterne transporteres i en gennemsigtig beholder under sterile forhold, der udelukker muligheden for angreb af skadegøreren via dens vektorer.
   
4)
Registrerede virksomheder, der leverer planter, som i hvert fald i en del af deres levetid er blevet dyrket i et afgrænset område, eller som er blevet flyttet gennem et sådant område, skal føre og opbevare fortegnelser over hvert enkelt parti, der er leveret, og den registrerede virksomhed, der har modtaget partiet.
   
5)
Registrerede virksomheder, der får leveret planter, som i hvert fald i en del af deres levetid er blevet dyrket i et afgrænset område, eller som er blevet flyttet gennem et sådant område, skal føre og opbevare fortegnelser over hvert enkelt parti, der er modtaget, og leverandøren.
   
6)
Registrerede virksomheder skal opbevare de i pkt. 4 og 5 omhandlede fortegnelser i tre år fra den dato, hvor det pågældende parti blev leveret til eller af dem.
   
7)
De i pkt. 4 og 5 omhandlede registrerede virksomheder skal omgående informere den nationale plantesundhedsmyndighed om hvert enkelt parti, de leverer eller modtager. Disse informationer skal omfatte oplysninger om oprindelse, afsender, modtager, bestemmelsessted, plantepassets individuelle løbenummer, ugenummer eller batchnummer samt identiteten og mængden af det pågældende parti.
8.
Planter til plantning, hvis stængel har en diameter på mindst 1 cm på det tykkeste sted, dog ikke frø, af Acer spp., Aesculus spp., Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Cercidiphyllum spp., Corylus spp., Fagus spp., Fraxinus spp., Koelreuteria spp., Platanus spp., Populus spp., Salix spp., Tilia spp. og Ulmus spp.
- med oprindelse i afgrænsede områder, hvor Anoplophora glabripennis (Motschulsky) vides at forekomme
eller
- som er ført ind i sådanne områder
 
1.
Det er officielt konstateret, at planterne i mindst 2 år forud for flytningen eller – for planter under 2 år – i hele deres levetid er blevet dyrket på et produktionssted
     
a)
der er registreret i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 92/90/EØF,
       
og
     
b)
som årligt er blevet underkastet mindst to omhyggelige officielle kontroller for tegn på skadegøreren, der er foretaget på passende tidspunkter, uden at der er fundet tegn på skadegøreren: Denne kontrol skal, hvis det er relevant, omfatte målrettet prøveudtagning ved den destruktive metode af planternes stængler og grene,
       
og
     
c)
hvor planterne er blevet dyrket på et sted
     
-
der fysisk er fuldstændig beskyttet mod indslæbning af skadegøreren, eller
     
-
hvor der er anvendt forebyggende behandlinger, eller hvor der udføres målrettet prøvetagning ved den destruktive metode af hvert parti af planter forud for flytning i overensstemmelse med nedenstående skema, og hvor der under alle omstændigheder årligt på passende tidspunkter foretages offentlige undersøgelser for forekomst af eller tegn på skadegøreren inden for en radius af mindst én kilometer omkring stedet, uden at der er fundet forekomst af eller tegn på skadegøreren.
         
     
Antal planter i partiet
Omfanget af prøveudtagningen ved den destruktive metode (antal planter, der skal destrueres)
 
     
1-4 500
10 % af det samlede parti
 
     
>4 500
450
 
       
     
Grundstammer, der opfylder kravene i første afsnit, kan podes med podekviste, som ikke er dyrket under disse betingelser, men som er højst 1 cm i diameter på det tykkeste sted.
       
     
2.
Planter, der ikke har oprindelse i de afgrænsede områder, men er indført til et produktionssted i sådanne områder, kan flyttes inden for Unionen, hvis de opfylder kravene i pkt. 1, litra c.

1»modtagelige planter«: planter, dog ikke frugter og frø, af Acer macrophyllumPursh, Acer pseudoplatanus L., Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris, Adiantum jordanii C. Muell., Aesculus californica (Spach) Nutt., Aesculus hippocastanum L., Arbutus menziesii Pursch., Arbutus unedo L., Arctostaphylos spp. Adans, Calluna vulgaris (L.) Hull, Camellia spp. L., Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Frangula californica (Eschsch.) Gray, Frangula purshiana (DC.) Cooper, Fraxinus excelsior L., Griselinia littoralis (Raoul), Hamamelis virginiana L., Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Laurus nobilis L., Leucothoe spp. D. Don, Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr. &Gray, Magnolia spp. L., Michelia doltsopa Buch. -Ham. ex DC, Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green, Parrotia persica (DC) C. A. Meyer, Photinia x fraseri Dress, Pieris spp. D. Don, Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Quercus spp. L., Rhododendron spp. L., dog ikke Rhododendron simsii Planch., Rosa gymnocarpa Nutt., Salix caprea L., Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus spp. L., Trientalis latifolia (Hook), Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt., Vaccinium ovatum Pursh og Viburnum spp. L.

       
B.
Træ
 
Særlige krav
1.
Træ af Pinus L. og Pseudotsuga menziesii, samt træ af nåletræer i form af flis, spåner, savsmuld og træaffald, og isoleret bark af nåletræer (Pinales):
 
Det er officielt konstateret, at en af følgende betingelser er opfyldt
     
a)
Materialet må kun flyttes ud af det afgrænsede område, hvis materialet har undergået en passende varmebehandling, hvor ved er opnået en temperatur på mindst 56 0C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele træets profil.
     
eller
 
     
b)
Materialet må flyttes ud af den afgrænsede område, hvis følgende betingelser er opfyldt
       
i)
der findes intet passende behandlingsanlæg i det afgrænsede område
       
ii)
behandlingen foretages i det nærmeste behandlingsanlæg uden for det afgrænsede område, som er i stand til at udføre en sådan behandling, og
       
iii)
transporten finder sted under offentlig kontrol og i lukkede køretøjer, hvilket sikrer, at spild af træet forhindres og at skadegøreren ikke spredes.
2.
Det er officielt konstateret, at træet, henholdsvis barken:
 
Det er officielt konstateret, at træet, henholdsvis barken:
     
a)
har været underkastet en passende varmebehandling på et godkendt behandlingsanlæg, hvor det har opnået en temperatur overalt på mindst 56 °C i mindst 30 minutter med henblik på at sikre, at det er frit for levende fyrrevednematoder og levende vektorer. Sker behandlingen ved hjælp af komposteringsvarme, skal komposteringen foregå i overensstemmelse med en behandlingsspecifikation, der er godkendt i henhold til proceduren i artikel 18, stk. 2, i direktiv 2000/29/EF,
     
b)
flyttes uden for vektorens flyvningssæson eller med beskyttende tildækning – bortset fra træ, der er fuldstændigt afbarket – for at sikre, at der ikke kan ske angreb af fyrrevednematoden eller vektoren.
3.
Træ af Acer spp., Aesculus spp., Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Cercidiphyllum spp., Corylus spp., Fagus spp., Fraxinus spp., Koelreuteria spp., Platanus spp., Populus spp., Salix spp., Tilia spp. og Ulmus spp.
- med oprindelse i afgrænsede områder, hvor Anoplophora glabripennis (Motschulsky) vides at forekomme, bortset fra træemballeringsmateriale, herunder træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding
 
1. Træ, dog ikke i form af flis, spåner og træaffald, med oprindelse i afgrænsede områder eller træ, som helt eller delvis har bevaret sin naturlige runding, og som ikke har oprindelse i, men er blevet indført i disse områder, må kun flyttes inden for Unionen, hvis det pågældende træ opfylder alle følgende krav:
a) det er afbarket, og
b) det har undergået passende varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele træets profil (inklusive dets kerne). Dette skal godtgøres ved mærket »HT« på træet eller på eventuel emballage i overensstemmelse med handelssædvane.
2. Træ, dog ikke i form af flis, spåner og træaffald, med oprindelse i afgrænsede områder, må kun flyttes inden for Unionen, hvis det opfylder en af følgende betingelser:
a) det er afbarket og har undergået passende varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele træets profil (inklusive dets kerne), eller
b) det er blevet forarbejdet til stykker, hvis tykkelse og bredde ikke overstiger 2,5 cm.
3. Med hensyn til punkt 1 og 2 kan træet, hvis der ikke findes noget behandlings- eller forarbejdningsanlæg inden for det afgrænsede område, flyttes under officiel kontrol og under lukkede forhold, der sikrer, at skadegøreren ikke kan spredes, til det nærmeste anlæg uden for det afgrænsede område med henblik på at sikre omgående behandling eller forarbejdning i overensstemmelse med nævnte punkter.
Affaldsmateriale hidrørende fra opfyldelsen af punkt 1 og 2 skal bortskaffes på en måde, der sikrer, at skadegøreren ikke kan spredes uden for et afgrænset område. Det officielle ansvarlige organ foretager intensiv overvågning på passende tidspunkter for forekomst af skadegøreren gennem kontroller på værtsplanter inden for et område med en radius på mindst én kilometer fra behandlings- eller forarbejdningsanlægget.
og
svarer til en af nedenstående beskrivelser, som er fastsat i gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/893 art. 1 litra b) ii):
     
KN-kode
Varebeskrivelse
     
4401 10 00
Brænde
     
4401 22 00
Træ i form af flis eller spåner, undtagen af nåletræ
     
ex 4401 39 80
Andet træaffald, ikke agglomereret til briketter eller lignende former
     
4403 10 00
Træ. Ubearbejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider, malet, bejdset eller behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelsesmidler
     
4403 92
Bøgetræ (Fagus-arter), ubearbejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider
     
ex 4403 99
Træ, undtagen nåletræ (dog ikke bøg (Fagus-arter), poppel (Populus-arter) eller birk (Betula-arter)), ubearbejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider
     
4403 99 10
Poppeltræ (Populus-arter), ubearbejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider
     
4403 99 51
Ubearbejdet rundtræ af birk (Betula-arter), også afbarket, afgrenet eller groft firhugget
     
4403 99 59
Birketræ (Betula-arter), også afbarket, afgrenet eller groft firhugget, undtagen rundtræ
     
ex 4404 20 00
Stolper, pæle, stokke og lign. af træ, undtagen nåletræ, kløvede eller tilspidsede, men ikke savskårne i længderetningen
     
4406
Jernbane- og sporvejssveller af træ
     
4407 92 00
Bøgetræ (Fagus-arter,), savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm
     
4407 93
Lønnetræ (Acer-arter), savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm
     
4407 95
Asketræ (Fraxinus-arter), savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm
     
ex 4407 99
Træ, undtagen nåletræ (dog ikke bøg (Fagus-arter), løn (Acer-arter), ask (Fraxinus-arter) og poppel (Populus-arter)), savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm
     
4407 99 91
Poppeltræ (Populus-arter), savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm
     
9406 00 20
Præfabrikerede bygninger af træ

       
C.
Træemballeringsmateriale
 
Særlige krav
1.
Træ af nåletræer (Pinales)
 
Træemballeringsmateriale må kun flyttes ud af en afgrænset område, hvis det er fremstillet af afbarket træ, som specificeret i ISPM nr. 15.
2.
Træ af nåletræer ( Coniferales ), dog undtagen materiale af Taxus L. og Thuja L. med oprindelse i lande eller områder, hvor Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fyrrevednematode) vides at forekomme
 
Træemballeringsmateriale må kun flyttes inden for Unionen, hvis det opfylder følgende betingelser:
     
a)
på et godkendt behandlingsanlæg har været underkastet en af de godkendte behandlinger, der er specificeret i bilag I til FAO 'International Standard for Phytosanitary Measures' nr. 15 om regler for emballeringsmateriale af træ i international handel, hvor det sikres, at materialet er frit for levende fyrrevednematoder og levende vektorer, og
     
b)
det mærkes i overensstemmelse med bilag II til ovennævnte internationale standard.
3.
Træ af Acer spp., Aesculus spp., Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Cercidiphyllum spp., Corylus spp., Fagus spp., Fraxinus spp., Koelreuteria spp., Platanus spp., Populus spp., Salix spp., Tilia spp. og Ulmus spp.
- med oprindelse i afgrænsede områder, hvor Anoplophora glabripennis (Motschulsky) vides at forekomme
 
Træemballeringsmateriale må kun flyttes inden for Unionen, hvis det opfylder følgende betingelser:
-det har været underkastet en af de godkendte behandlinger, der er fastsat i bilag I til FAO's internationale standard for plantesundhedsforanstaltninger (ISPM) nr. 15 (1) om regler for emballeringsmateriale af træ i international handel, og
-det bærer et mærke som specificeret i bilag II til nævnte internationale standard, med en angivelse af, at træemballeringsmaterialet har været underkastet en godkendt plantesundhedsmæssig behandling i overensstemmelse med denne standard. Hvis der ikke findes noget behandlingsanlæg inden for det afgrænsede område, kan træemballeringsmaterialet flyttes under officiel kontrol og under lukkede forhold, der sikrer, at skadegøreren ikke kan spredes, til det nærmeste behandlingsanlæg uden for det afgrænsede område med henblik på at sikre omgående behandling og mærkning i overensstemmelse med litra a) og b). Affaldsmateriale hidrørende fra opfyldelsen af dette punkt skal bortskaffes på en måde, der sikrer, at skadegøreren ikke kan spredes uden for et afgrænset område. Det officielle ansvarlige organ foretager intensiv overvågning på passende tidspunkter for forekomst af skadegøreren gennem kontroller på værtsplanter inden for et område med en radius på mindst én kilometer fra behandlingsanlægget.


Bilag 4

Krav til produktion og salg af planter

A. Generelle krav til grønsags- og frugtplanter, formeringsmateriale heraf, prydplanteformeringsmateriale samt forstligt formeringsmateriale
1)
Plantematerialet skal være praktisk taget fri for planteskadegørere, der kan forringe materialets kvalitet og anvendelighed.
2)
Plantemateriale med synlige tegn på planteskadegørere skal behandles på passende måde eller fjernes.
3)
Under væksten og ved optagningen eller ved fjernelse af podemateriale fra moderplanten skal formerings- og plantemateriale holdes i adskilte partier.
4)
Samles eller blandes formerings- og plantemateriale af forskellig oprindelse under emballering, oplagring og transport eller ved leveringen, skal leverandøren registrere oplysninger om partiets sammensætning og de enkelte bestanddeles oprindelse.
5)
Plantemateriale og formeringsmateriale skal være praktisk taget fri for fejl, der forringer dets egnethed som formeringsmateriale eller plantemateriale.
   
B. Grønsagsplanter og formeringsmateriale heraf
1)
Materialet skal være tilstrækkeligt kraftigt og fyldigt, og der må ikke være misforhold mellem rødder, stængler og blade.
2)
Materialet skal opfylde kravene til identitet og renhed med hensyn til slægt eller art samt sort.
3)
Krav til produktion i væksthuse:
Leverandøren skal gennemføre følgende hygiejniske foranstaltninger:
 
a)
Væksthusenes indre samt borde m.v. skal være gjort omhyggeligt rene ved afvaskning med sæbevand og påfølgende desinfektion mod skadegørere.
 
b)
Kasser og potter m.v. skal være nye eller være renset på tilsvarende måde som borde (se litra a). Trækasser kan dog også renses ved opvarmning til 100 ºC i mindst 30 minutter. Såvel nyt som rengjort materiale skal opbevares adskilt fra ikke rengjort materiale.
 
c)
Markjord, der indgår i jordblandinger, skal forinden blandingen have været opvarmet til 100 ºC i mindst 30 minutter eller være desinficeret på anden effektiv måde, og den skal derefter, indtil anvendelse, opbevares i rene beholdere eller på anden betryggende måde, adskilt fra ubehandlet jord.
 
d)
Væksthuse og arbejdsrum skal holdes rene og fri for ukrudt.
 
e)
Dendranthema og prydcapsicum må ikke dyrkes i samme væksthus som peber- og tomatplanter.
 
f)
I væksthuse, hvor der produceres agurk-, melon-, peber- og tomatplanter, må der ikke samtidig dyrkes frugtbærende planter af samme eller nærstående art.
4)
Alle spiseløg:
 
a)
Ved produktion af skalotteløg, stikløg og hvidløg, skal der gennemføres et sædskifte på mindst 4 løgfrie år. Sædskiftet skal kunne dokumenteres ved ejendommens sædskifteplan.
   
C. Frugtplanter og formeringsmateriale heraf
1)
Materialet skal opfylde kravene til identitet og renhed med hensyn til slægt eller art samt sort.
2)
 
 
a)
CAC-materiale, bortset fra grundstammer, der ikke tilhører nogen sort, må kun afsættes, hvis det er fastslået, at det opfylder følgende krav:
   
i.
Det er opformeret fra materiale fra en identificeret kilde, som er registreret af leverandøren.
   
ii.
Det er ægte i forhold til sin sortsbeskrivelse, jf. § 10.
   
iii.
Det opfylder sundhedskravene i litra d-f
   
iv.
Det er i overensstemmelse med litra g vedrørende fejl.
 
Foranstaltningerne til efterkommelse af kravene gennemføres af leverandøren.
 
b)
For grundstammer, der ikke tilhører nogen sort, skal CAC-materiale opfylde følgende krav:
   
i.
Det er ægte i forhold til beskrivelsen af dets art.
   
ii.
Det opfylder sundhedskravene i Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/98/EU, artikel 26.
   
iii.
Det er i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/98/EU, artikel 27, vedrørende fejl.
 
Foranstaltningerne til efterkommelse af kravene gennemføres af leverandøren.
 
c)
Hvis CAC-materiale ikke længere opfylder kravene i litra a) og b), træffer leverandøren en af følgende foranstaltninger
   
i.
han fjerner det pågældende materiale, så det ikke er i nærheden af andet CAC-materiale, eller
   
ii.
han træffer passende foranstaltninger til at sikre, at materialet på ny opfylder kravene.
 
d)
CAC-materiale skal være praktisk taget frit for de skadegørere, der er opført i bilag 8, del B, afsnit 5-6, for den pågældende slægt eller art. Det skal ved visuel inspektion, foretaget af leverandøren, af faciliteter, marker og partier, verificeres, at det pågældende CAC-materiale er praktisk taget frit for de skadegørere, der er opført i bilag 8, del B, afsnit 5-6, for den pågældende slægt eller art. I tilfælde af tvivl om, hvorvidt de pågældende skadegørere er til stede, skal leverandøren foretage prøveudtagning og testning af det pågældende CAC-materiale. Leverandøren foretager visuel inspektion, prøveudtagning og testning af CAC-materiale, som angivet i bilag 9, for den pågældende slægt eller art.
 
e)
Litra d) finder ikke anvendelse på CAC-materiale under kryopræservering.
 
f)
Ud over kravene i litra a) og b) skal CAC-materiale af arterne Citrus L., Fortunella Swingle og Poncirus Raf., opfylde samtlige af følgende krav:
   
i.
Det er produceret ud fra materiale fra en identificeret kilde, og det er ved prøveudtagning og testning verificeret, at den pågældende materialekilde er fri for de skadegørere, der er opført i bilag 8, del B, afsnit 6, for de pågældende arter.
   
ii.
Det er siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode ved visuel inspektion, prøveudtagning og testning verificeret, at materialet er praktisk taget fri for de skadegørere, der er opført i bilag 8, del B, afsnit 6, for de pågældende arter.
 
g)
Det skal ved visuel inspektion verificeres, at CAC-materiale er praktisk taget fri for fejl. Skader, misfarvning, arvæv eller udtørring betragtes som fejl, hvis det påvirker kvaliteten og nytteværdien som formeringsmateriale.
3)
Materiale af Citrus L. skal
 
a)
hidrøre fra udgangsmateriale, der
   
-
er undersøgt og fundet fri for planteskadegørere, der kan forringe materialets kvalitet og anvendelighed, og
   
-
er blevet testet individuelt efter passende metoder til påvisning af sådanne planteskadegørere og er fundet fri herfor,
 
b)
være kontrolleret og fundet praktisk taget fri for sådanne planteskadegørere efter begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode og
 
c)
i tilfælde af podning være podet på grundstammer, der ikke er modtagelige for viroider.
     
D. Prydplanteformeringsmateriale
1)
Materialet skal have tilfredsstillende kraft og størrelse med henblik på dets anvendelse som formeringsmateriale.
2)
Materialet skal opfylde kravene til identitet og renhed med hensyn til slægt eller art eller i givet fald plantegruppe og skal, hvis det sælges eller agtes solgt med angivelse af sorten, også opfylde kravene til identitet og renhed med hensyn til sort.
3)
Frø skal have tilfredsstillende spiringsegenskaber.
4)
Materiale af Citrus L. skal
 
a)
hidrøre fra udgangsmateriale, der er undersøgt og fundet fri for planteskadegørere, der kan forringe materialets kvalitet og anvendelighed,
 
b)
være kontrolleret og fundet praktisk taget fri for sådanne planteskadegørere efter begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode og
 
c)
i tilfælde af podning være podet på grundstammer, der ikke er modtagelige for viroider.
5)
Formeringsmateriale af blomsterløg skal hidrøre direkte fra materiale, der under væksten er undersøgt og fundet at opfylde kravet i § 14, stk. 2-3.
6)
Kravet i afsnit A, nr. 4, gælder ikke for prydplanteformeringsmateriale, der sælges til personer, der ikke er professionelt involveret i produktion eller salg af prydplanter eller prydplanteformeringsmateriale.
   


Bilag 5

Mærkning, pakning og lukning

 
I. Mærkning
A. Plantepas
Udover de generelle plantepasbestemmelser beskrevet i plantesundhedsforordningen er visse planter og planteprodukter omfattet af særlige bestemmelser grundet EU-hasteforanstaltninger.
Følgende planter og planteprodukter skal ved al salg være forsynet med plantepas:
a)
 
Planter af Camellia spp., Rhododendron spp., dog ikke Rhododendron simsii , samt Viburnum spp. til plantning, dog ikke frø.
b)
 
Planter til plantning, hvis stængel eller rodhals har en diameter på mindst 1 cm på det tykkeste sted, dog ikke frø, af Acer spp., Aesculus hippocastanum , Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus , Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp. og Ulmus spp, med oprindelse i lande eller områder, hvor Anoplophora chinensis (Forster) vides at forekomme.
c)
 
Planter, dog ikke frugter og frø, af Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. og Tsuga Carr., samt træ af nåletræer (Coniferales), dog undtagen materiale af Taxus L. og Thuja L., samt bark af nåletræer (Coniferales), med oprindelse i lande eller områder, hvor Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fyrrevednematode) vides at forekomme.
   
Planter af Acacia dealbata Link, Acacia saligna (Labill.) Wendl., Acer pseudoplatanus L, Anthyllis hermanniae L., Artemisia arborescens L., Asparagus acutifolius L., Calicotome villosa (Poiret) Link, Catharanthus, Cercis siliquastrum L., Chenopodium album L., Cistus creticus L., Cistus mospeliensis L., Cistus salviifolius L., Coffea, Coronilla valentina L., Cytisus scoparius (L.) Link, Cytisus villosus Pourr., Dodonaea viscosa Jacq., Eremophila maculata F. Muell., Erigeron bonariensis L., Erigeron sumatrensis Retz., Erysimum, Euphorbia terracina L., Ficus carica L., Fraxinus angustifolia Vahl, Genista corsica (Loisel.) DC., Genista ephedroides DC., Genista x spachiana (syn. Cytisus racemosus Broom), Grevillea juniperina L., Hebe, Helichrysum italicum (Roth) G. Don, Heliotropium europaeum L., Laurus nobilis L., Lavandula angustifolia Mill., Lavandula dentate L., Lavandula stoechas L., Lavandula x allardii (syn. Lavandula x heterophylla), Lavendula x intermedia, Metrosideros axcelsa Sol. Ex Gaertn, Myoporum insulare R. Br., Myrtus communis L. Nerium oleander L., Olea europaea L., Pelargonium graveolens L´Hér., Pelargonium x fragrans, Phagnalon saxatile (L.) Cass., Phillyrea latifolia L., Polygala myrtifolia L., Prunus avium (L.)L., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb., Quercus suber L., Rhamnus alaternus L., Rosa canina L., Rosmarinus officinalis L., Spartium junceum L., Streptocarpus, Vinca, Vitis vinifera L., undtagen sorterne Cabernet sauvignon, Negroamaro og Primotivo, Westringia fruticose (Willd.) Druce og Westringia glabra L., til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i lande eller afgrænsede områder eller som har været dyrket i mindst en del af deres levetid i et afgrænset område, hvor Xylella fastidiosa (Wells et al.) vides at forekomme.
Listen af værtsplanter er fyldestgørende på tidspunktet for bekendtgørelsens ikrafttrædelse. Listen opdateres løbende ved offentliggørelse i Kommissionens database med "værtsplanter, der er modtagelige for Xylella fastidiosa på Unionens område".
   
Planter og træ, herunder træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding omfattet af CN-koderne nævnt i bilag 3 samt træemballeringsmateriale af Acer spp., Aesculus spp., Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Cercidiphyllum spp., Corylus spp., Fagus spp., Fraxinus spp., Koelreuteria spp., Platanus spp., Populus spp., Salix spp., Tilia spp. og Ulmus spp., til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i afgrænsede områder, hvor Anoplophora glabripennis (Motschulsky) vides at forekomme, eller er indført til et produktionssted i sådanne områder.
e)
 
Træ af planter af Pinus, og Pseudotsuga menziesii samt træ og isoleret bark af nåletræer (Pinales) med oprindelse i afgrænsede områder, hvor Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell vides at forekomme.
     
Følgende planter og planteprodukter skal være forsynet med plantepas ved salg engros:
a)
 
Planter og frø af Lycopersicon lycopersicum (L)
b)
 
Frø af Capsicum annuum L.
c)
 
Løg og frø af Allium ascalonicum L., Allium cepa L. og Allium schoenoprasum L., samt planter af Allium porrum L., til plantning.
d)
 
Frø af Helianthus annuus L.
e)
 
Levende pollen og planter af slægten Actinidia
 
B. Leverandørdokument
1)
Plantemateriale nævnt i fortegnelsen i nr. 2 skal ved salg engros være ledsaget af et leverandørdokument af et egnet, ubrugt materiale. Følgende tekst skal findes på dokumentet:
       
 
a)
Grønsagsplanter og formeringsmateriale heraf:
   
1o)
»EF-kvalitet«
   
2o)
»DK«
   
3o)
»Landbrugsstyrelsen«
   
4o)
Leverandørens registreringsnummer
   
5o)
Leverandørens navn
   
6o)
Individuelt nummer, serienummer, ugenummer eller partinummer
   
7o)
Datoen for leverandørdokumentets udstedelse
   
8o)
Frøpartiets referencenummer, når der er tale om småplanter, der direkte er fremavlet af frø omfattet af bekendtgørelse om grønsagsfrø. Er frøpartiets referencenummer ikke angivet på leverandørdokumentet, skal leverandøren kunne oplyse dette på forespørgsel
   
9o)
Botanisk navn, hvis materialet er ledsaget af et plantepas, eller dansk artsnavn
   
10o)
Sortsnavn. For grundstammer anføres sortsnavn eller grundstammens betegnelse
   
11o)
Mængde
   
12o)
Ved indførsel fra lande, der ikke er medlem af Den Europæiske Union, anføres produktionslandet.
   
Ledsages plantematerialet af et plantepas, kan leverandørdokumentet kombineres med plantepasset, hvis plantepasset er forsynet med oplysningerne i nr. 1o, 2 o, 3 o, 6 o, 8 o og 9 o. Oplysningerne skal anføres tydeligt adskilt fraplantepasoplysningerne.
     
 
b)
Frugtplanter og formeringsmateriale heraf:
   
1o)
»EU’s regler og standarder«
   
2o)
»Danmark« eller »DK«
   
3o)
»Landbrugsstyrelsen«
   
4o)
Leverandørens registreringsnummer eller navn
   
5o)
Individuelt nummer: serienummer, ugenummer eller partinummer
   
6o)
Datoen for leverandørdokumentets udstedelse
   
7o)
Botanisk navn
   
8o)
Sortsnavn og eventuelt klonens betegnelse. For grundstammer anføres sortsnavn eller grundstammens betegnelse
   
9o)
Mængde
   
10o)
CAC-materiale
   
11o)
Produktionsland og dettes kode, hvis landet er forskelligt fra den medlemsstat, hvor leverandørdokumentet er udfærdiget.
   
Leverandørdokumentet skal være trykt med let synlig og let læselig skrift, som ikke kan slettes, på et af Unionens officielle sprog.
   
Hvis leverandørdokumentet kombineres med et plantepas skal det følge plantepasbestemmelserne i Plantesundhedsforordningen. .
   
For udfyldelsen af de enkelte punkter gælder i øvrigt følgende:
     
   
Ad 8) For podede frugtplanter gives disse oplysninger for grundstammen og podekvisten. For sorter, for hvilke en ansøgning om officiel registrering eller sortsbeskyttelse endnu ikke er færdigbehandlet, skal disse oplysninger omfatte angivelserne »foreslået betegnelse« og »ansøgning ikke færdigbehandlet«.
       
 
c)
Prydplanteformeringsmateriale:
   
1o)
»EF-kvalitet«
   
2o)
»DK«
   
3o)
»Landbrugsstyrelsen«
   
4o)
Leverandørens registreringsnummer
   
5o)
Individuelt nummer, serienummer, ugenummer eller partinummer
   
6o)
Botanisk navn
   
7o)
Sortsnavn eller plantegruppens navn. For grundstammer anføres sortsnavn eller grundstammens betegnelse
   
8o)
Mængde
   
9o)
Ved indførsel fra områder, der ikke er omfattet af Den Europæiske Union, anføres produktionslandet.
   
Ledsages plantematerialet af et plantepas, kan leverandørdokumentet kombineres med plantepasset, hvis plantepasset overholder bestemmelserne for plantepas som beskrevet i art. 85-87 i Plantesundhedsforordningen.
       
2)
Fortegnelse over slægter og arter af planter
 
a)
Grønsagsplanter og formeringsmateriale heraf:
   
Allium cepa L. Aggregatum gruppe (Skalotteløg)
   
Allium cepa L. Cepa gruppe (Kepaløg)
   
Allium fistulosum L. (Pibeløg)
   
Allium porrum L. (Porre)
   
Allium sativum L. (Hvidløg)
   
Allium schoenoprasum L. (Purløg)
   
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (Havekørvel)
   
Apium graveolens L. (Bladselleri og knoldselleri)
   
Asparagus officinalis L. (Almindelig asparges)
   
Beta vulgaris L. (Bladbede og rødbede)
   
Brassica oleracea L. (Grønkål, blomkål, broccoli, rosenkål, savojkål, hvidkål, spidskål, rødkål, knudekål, palmekål og ribbekål (portugisisk kål)
   
Brassica rapa L. Kinakål og majroe
   
Capsicum annuum L. (Spansk peber, herunder chilipeber og sød peber)
   
Chicorium endivia L. Endivie ( herunder kruset endivie og bredbladet endivie)
   
Chicorium intybus L. (partim) (witloof-cikorie (julesalat), bredbladet cikorie (italiensk cikorie) og cikorierod)
   
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum.et Nakai (Vandmelon)
   
Cucumis melo L. (Melon)
   
Cucumis sativus L. (Almindelig agurk og drueagurk)
   
Cucurbita maxima Duch. (Centnergræskar)
   
Cucurbita pepo L. (Mandelgræskar, herunder moden græskar og ufo-squash, eller courgette, herunder umoden ufo-squash)
   
Cynara cardunculus L. (Kardon og artiskok)
   
Daucus carota L. (Havegulerod)
   
Foeniculum vulgare Mill. (Almindelig fennikel)
   
Lactuca sativa L. (Havesalat)
   
Solanum lycopersicum Mill. (Tomat)
   
Petroselinum crispum (Mill.) Nymann ex W. Hill (Bladpersille og rodpersille)
   
Phaseolus coccineus L. (Pralbønne)
   
Phaseolus vulgaris L. (Buskbønne og stangbønne)
   
Pisum sativum L. (partim) (Marvært, skalært og sukkerært )
   
Raphanus sativus L. (Radise og ræddike)
   
Rheum rhabarbarum L. (Haverabarber)
   
Scorzonera hispanica L. (Haveskorzoner)
   
Solanum melongena L. (Aubergine eller ægplante)
   
Spinacia oleracea L. (Spinat)
   
Valerianella locusta (L.) Laterr (Tandfri vårsalat)
   
Vicia faba L. (partim) (Valsk bønne)
   
Zea mays L. (partim) (Sukkermajs og perlemajs)
       
 
b)
Frugtplanter og formeringsmateriale heraf:
   
Castanea sativa Mill. (Kastanje)
   
Citrus L. (Citrus)
   
Corylus avellana L. (Hassel)
   
Cydonia oblonga Mill. (Kvæde)
   
Ficus carica L. (Alm. Figen)
   
Fortunella Swingle. (Kumquat)
   
Fragaria L. (Jordbær)
   
Juglans regia L. (Valnød)
   
Malus Mill. (Æble)
   
Olea europaea L. (Oliven)
   
Pistacia vera L. (Pistacie)
   
Poncirus Raf. (Dværgcitron)
   
Prunus amygdalus Batsch. (Mandel)
   
Prunus armeniaca L. (Abrikos)
   
Prunus avium (L.) L. (Sødkirsebær)
   
Prunus cerasus L. (Surkirsebær)
   
Prunus domestica L. (Blomme)
   
Prunus persica (L.) Batsch. (Fersken)
   
Prunus salicina Lindley. (Japansk blomme)
   
Pyrus L. (Pære)
   
Ribes L. (Ribs, solbær, stikkelsbær)
   
Rubus L. (Brombær, hindbær m.fl.)
   
Vaccinium L. (Blåbær, tranebær m.fl.)
     
 
c)
Prydplanteformeringsmateriale:
   
Alle slægter og arter.
       
C. Etiketter
Frugtplanteformeringsmateriale, der er officielt certificeret som kerneplanter, basismateriale eller certificeret materiale, eller certificerede frugttræer bestemt til frugtproduktion, må kun afsættes, hvis planten eller partier i bundter af planter af kerneplanter, basismateriale og certificeret materiale, er forsynet med en etiket. Følgende tekst skal findes på etiketten:
1o)
»EU’s regler og standarder«
2o)
»Danmark« eller »DK«
3o)
»Landbrugsstyrelsen«
4o)
Leverandørens navn eller registreringsnummer
5o)
Individuelle nummer: serienummer, ugenummer eller partinummer
6o)
Botanisk navn
7o)
Kategori, for basismateriale også generationsnummer
8o)
Sortsnavn og eventuelt klonens betegnelse. For grundstammer anføres sortsnavn eller grundstammens betegnelse
9o)
Angivelsen »sort med en officielt anerkendt beskrivelse«, hvor det er relevant.
10o)
Mængde
11o)
Produktionsland og dettes kode, hvis landet er forskelligt fra den medlemsstat, hvori mærkningen er foretaget.
12o)
Udstedelsesår
13o)
Udstedelsesår for den oprindelige etiket ved udskiftning, hvor det er relevant.
Etiketten skal være trykt med let synlig og let læselig skrift, som ikke kan slettes, på et af Unionens officielle sprog.
Etiketten må ikke være farvet.
For udfyldelsen af de enkelte punkter gælder i øvrigt følgende:
 
Ad 4) Omfatter leverandørens 5- eller 6-cifrede registreringsnummer i Landbrugsstyrelsen.
Ad 5) Entydigt nummer, der giver mulighed for tilbagesporing.
Ad 7) Kategori angives som kerneplanter, basismateriale eller certificeret materiale.
Ad 8) For podede frugtplanter gives disse oplysninger for grundstammen og podekvisten. For sorter, for hvilke en ansøgning om officiel registrering eller sortsbeskyttelse endnu ikke er færdigbehandlet, skal disse oplysninger omfatte angivelserne »foreslået betegnelse« og »ansøgning ikke færdigbehandlet«.
Etiketten skal være fastgjort til planterne, plantedelene, pakningen, bundtet eller beholderen.
       
D Yderligere mærkningskrav for kerne-, elite- og certificerede planter af prydplanter og grønsagsplanter
1)
Kerne- og eliteplanter
 
a)
Der skal for hver sending medfølge dokumentation for materialets status, og materialet skal være individuelt mærket.
       
2)
Certificerede planter klasse AAE:
 
a)
Plantemateriale skal leveres i emballage, der er plomberet med virksomhedens klæbemærke, hvoraf det fremgår, at materialet er godkendt af Landbrugsstyrelsen som certificeret materiale klasse AAE.
 
b)
En faktura må ikke omfatte både certificerede og ikke-certificerede planter.
       
3)
Certificerede planter klasse AA og A:
 
a)
Producenter af certificerede planter kan efter aftale med styrelsen mærke og etikettere enkeltplanter eller partier af planter således, at der bl.a. fremgår, hvilken klassificering planterne har.
 
b)
Partier af certificeret frø klasse AA (jf. bilag 8, del A, afsnit 2, ii) skal forsynes med en etiket, der mindst indeholder følgende oplysninger:
   
1o)
Botanisk navn og sort/frøkilde
   
2o)
»Certificeret plantemateriale klasse AA«
   
3o)
Modningsår
   
4o)
Mængde
   
5o)
Leverandørens registreringsnummer og/eller navn
   
6o)
Mærkningen skal være klart læselig og uudslettelig
       
4)
For alle certificerede planter gælder:
 
Af den medfølgende leverandørdokumentation skal tydeligt fremgå sorts- eller klonnavn, og i hvilken klasse materialet er godkendt.
II. Pakning og lukning
a)
Grønsagsplanter og prydplanter
1)
Grønsagsplanter:
 
a)
Agurk-, melon-, peber- og tomatplanter skal pakkes i engangsemballage.
 
b)
Udplantningsplanter af grønsagsplanter skal pakkes i rengjort emballage eller i engangsemballage.
2)
Kerne-, elite- og certificerede planter:
 
a)
Planter og plantemateriale af kerne-, elite- og certificerede planter klasse AAE og AA skal leveres i ny emballage.
 
b)
Certificerede planter klasse A skal leveres i ny eller rengjort og desinficeret emballage.
 
c)
Partier af certificeret frø skal leveres i ny, forseglet emballage.
     
b)
Frugtplanter
1)
Kerneplanter, basismateriale og certificerede planter:
 
a)
Planter og plantemateriale af kerneplanter, basismateriale og certificerede planter, der afsættes i partier af to eller flere planter, der er tilstrækkeligt ensartede skal opfylde følgende:
   
i) Planterne eller plantedelene er indeholdt i en pakning eller en beholder, der er lukket efter betydningen i § 2, nr. 17.
   
ii) Planterne eller plantedelene indgår i et bundt, der er lukket efter betydningen i § 2, nr. 17.
 
b)
Emballering af kerneplanter, basismateriale og certificerede planter følger bestemmelserne i afsnit a, nr. 2.
     
     


Bilag 6

Forpligtelser for registrerede leverandører

   
A.
Registrerede leverandører skal til stadighed opfylde følgende forpligtelser:
 
1)
Der skal være en ajourført plan over de steder, hvor planter m.m. dyrkes, produceres, lagres og opbevares samt over de steder, der i øvrigt benyttes.
 
2)
Leverandørerne skal føre regnskab over planter, planteprodukter og andet, der
   
a)
købes til opbevaring eller udplantning på virksomheden,
   
b)
er i produktion og
   
c)
sendes til andre,
   
og de relevante bilag skal opbevares i mindst ét år, for frugtplanter og frugtplanteformeringsmateriale dog tre år, og skal efter anmodning forevises for Landbrugsstyrelsen.
 
3)
Leverandører skal udpege en eller flere personer med kendskab til planteproduktion og plantesundhedsspørgsmål til at varetage den løbende kontakt til Landbrugsstyrelsen.
 
4)
Leverandører, der er beskæftiget med produktion af prydplanteformeringsmateriale, frugtplanter og frugtplanteformeringsmateriale skal
   
1o)
identificere og overvåge kritiske punkter i deres produktionsproces, der påvirker materialets kvalitet,
   
2o)
gemme oplysninger om den i nr. 1º) nævnte overvågning med henblik på kontrol på anmodning fra Landbrugsstyrelsen,
   
3o)
udtage stikprøver, når det er nødvendigt, til analyse i et laboratorium med passende faciliteter og ekspertise,
   
4o)
sikre, at partier af prydplanteformeringsmateriale fortsat kan identificeres særskilt under produktionen,
   
5o)
gemme fortegnelser over markinspektioner, prøveudtagning og testning af frugtplanter og frugtplante-formeringsmateriale, så længe det pågældende materiale er under leverandørernes kontrol, og i mindst tre år efter at det pågældende materiale er blevet fjernet eller afsat.
 
5)
Leverandøren skal sørge for, at der foretages de nødvendige visuelle iagttagelser på passende tidspunkter efter retningslinjer fra Landbrugsstyrelsen.
 
6)
Leverandører skal gemme skriftlig dokumentation for reklamationer de selv modtager eller afsender vedrørende plantemateriale, som ikke opfylder kravene i bilag 4. Dokumentation skal forevises Landbrugsstyrelsen på anmodning.
 
7)
Fund eller mistanke om angreb af skadegørere, nævnt i bilag 2, samt større angreb af andre skadegørere skal straks meddeles Landbrugsstyrelsen.
 
8)
Der skal sikres adgang for Landbrugsstyrelsen til at foretage kontrol og prøvetagning samt til at gennemgå de i nr. 2 nævnte bøger og bilag.
 
9)
Den ansvarlige leder af virksomheden skal også i øvrigt samarbejde med styrelsen.
 
10)
Virksomheder, der formerer planter ved anvendelse af vævskulturteknik, skal mærke producerede vævskulturer således, at de kan identificeres i forhold til regnskabet.
 
11)
Leverandører, som importerer prydplanteformeringsmateriale, skal inden importen finder sted sikre sig, at materialet i enhver henseende frembyder samme garantier som prydplanteformeringsmateriale, der er produceret i Den Europæiske Union (jf. bilag 4). Den danske leverandør skal kunne forelægge dokumentation for sin kontrakt med leverandøren i landet udenfor Den Europæiske Union. Leverandøren skal underrette Landbrugsstyrelsen om det prydplanteformeringsmateriale, der aktuelt indføres.
 
B.
Registrerede leverandørerskal foretage kontrol af deres produktion m.m. efter følgende retningslinjer:
 
1)
Leverandørerne skal til stadighed tage hensyn til følgende kritiske punkter:
   
a)
Kvaliteten af det formeringsmateriale og plantemateriale, der anvendes som grundlag for produktionen.
   
b)
Såning, prikling, potning og udplantning af formeringsmateriale og plantemateriale.
   
c)
Dyrkningsplan og –metode.
   
d)
Almindelig kulturpleje.
   
e)
Opformering.
   
f)
Høst.
   
g)
Hygiejne.
   
h)
Behandlinger.
   
i)
Pakning.
   
j)
Oplagring.
   
k)
Transport.
   
l)
Administration.
 
2)
Leverandøren skal registrere alle forekomster af planteskadegørere i eller på plantematerialet samt alle foranstaltninger, herunder kemiske behandlinger, der foretages i forbindelse hermed.


Bilag 7

Arter, der skal dyrkes på arealer, hvor der skal foretages en undersøgelse for kartoffelcystenematoder før hver kultur

   
1.
Værtplanter med rod:
 
Capsicum spp.
 
Solanum lycopersicum L.
 
Solanum melongena L.
   
2.
A.
Andre planter med rod:
   
Allium porrum L.
   
Beta vulgaris L.
   
Brassica spp.
   
Fragaria spp.
   
Asparagus officinalis L.
     
 
B.
Løg, rodknolde og jordstængler, dyrket i jord og bestemt til plantning, af:
   
Allium ascalonicum L.
   
Allium cepa L.
   
Dahlia spp.
   
Gladiolus spp.
   
Hyacinthus spp.
   
Iris spp.
   
Lilium spp.
   
Narcissus L.
   
Tulipa spp.
     
   
dog ikke løg, rodknolde og jordstængler, for hvilke det ved deres emballering eller på anden måde er godtgjort, at de er bestemt til direkte salg til endelige forbrugere, som ikke beskæftiger sig med erhvervsproduktion af planter eller afskårne blomster.


Bilag 8

Certificering

A. Opbevaring af præ-kerneplanter, produktion og opbevaring af kerneplanter, eliteplanter og certificerede planter af arter af grønsagsplanter og prydplanter

1. Generelle krav

a) Krav til virksomheden

i. Opbevaring af præ-kerneplanter, produktion og opbevaring af kerneplanter, etablering af eliteplanter samt opbevaring og produktion af eliteplanter og produktion af certificerede planter klasse AAE

(1) Frilandsarealer skal være undersøgt og være fri for planteskadegørere og vektorer for planteskadegørere nævnt i bilag 2 og (EU) 2019/2072 bilag 2, bilag 3 og bilag 4.

(2) Væksthuse skal være forsynet med insekttæt net for alle vinduer (maskevidde max. 1 mm). Ved indgange skal forefindes sluse med desinfektionsmåtte, og gulvene skal være cementeret med fald til afløb.

(3) Der skal foreligge interne retningslinjer, der sikrer det producerede plantemateriales genetiske og plantesundhedsmæssige standard. Retningslinjerne skal indeholde oplysninger om

(a) krav til opbevaringssted,

(b) krav til øvrig planteproduktion,

(c) arbejdsrutiner, herunder formeringsmetode,

(d) mærkning,

(e) registrering af produktionsdata,

(f) testninger/undersøgelser,

(g) fornyelse og

(h) adgangskrav.

ii. Produktion af certificerede planter klasse AA

(1) I væksthuse skal der ved indgange findes sluse med desinfektionsmåtte.

(2) Der skal udarbejdes interne retningslinjer, der sikrer det producerede plantemateriales genetiske og plantesundhedsmæssige standard.

iii. Produktion af certificerede planter klasse A

(1) Virksomheder, der anvender vævskulturteknik, skal udarbejde interne retningslinjer, der sikrer det producerede plantemateriales genetiske og plantesundhedsmæssige standard.

b) Krav til produktionens gennemførelse m.v.

i. Opbevaring af præ-kerneplanter, produktion og opbevaring af kerneplanter samt etablering af eliteplanter

(1) Virksomheder, der ønsker at opbevare præ-kerneplanter, producere og opbevare kerneplanter samt etablere eliteplanter på grundlag af kerneplanterne, skal sørge for, at der til enhver tid findes en ajourført liste med oplysninger om slægt, art, sort og eventuelle klon af samtlige kerneplanter. Denne liste skal udleveres til Landbrugsstyrelsen en gang årligt og i øvrigt på opfordring.

(2) I den periode, hvor en præ-kerneplante testes og eventuelt renses for planteskadegørere, jf. afsnit 3, skal den opbevares adskilt fra godkendte kerneplanter og etablerede eliteplanter.

(3) Af hensyn til risikoen for smitte af præ-kerneplanten skal denne opbevares under forhold, der mindst opfylder kravene til opbevaring af kerneplanter.

(4) Oprindelsen af alle kerne- og eliteplanter, der findes i virksomheden, samt tests, kontrol m.v. af disse, skal til enhver tid kunne dokumenteres.

i.i. Frilandsproduktion

(1) Frilandsplanter skal isoleres således, at risikoen for smitte med eller angreb af planteskadegørere nævnt i bilag 2 og (EU) 2019/2072 bilag 2, bilag 3 og bilag 4 reduceres mest muligt.

(2) Kerneplanter skal holdes således, at uønsket selvsåning udelukkes.

i.ii. Væksthusproduktion

(1) Væksthuse skal holdes fri for ukrudt og planteskadegørere.

(2) Væksthuse skal rengøres og desinficeres mindst én gang årligt. Borde skal desinficeres efter hver tømning. Gulve skal desinficeres regelmæssigt, dog mindst én gang månedligt.

(3) Alle personer med adgang til væksthuse skal have stillet engangskitler eller rene kitler til rådighed.

(4) Kerne- eller eliteplanter skal anbringes således, at overskydende vand ikke kommer i kontakt med andre planter. Kerneplanter må ikke røre hinanden.

i.iii. Godkendelse af kerneplanter

Virksomheder, der ønsker at få godkendt planter som kerneplanter, skal anmelde dette til Landbrugsstyrelsen. Styrelsen meddeler anmelderen, om det anmeldte plantemateriale kan opnå status som kerneplante.

i.iv. Anmeldelse

Anmeldelsen skal indeholde oplysning om

(1) slægt,

(2) art,

(3) sorts- eller klonnavn,

(4) beskrivelse af sort/klon,

(5) beskrivelse af udført selektionsarbejde,

(6) dokumentation for udført testnings- og rensningsarbejde,

(7) beskrivelse af det arbejde, der foretages for at sikre, at kerneplanten er sortstypisk,

(8) præcise oplysninger om, hvor præ-kerneplanten har været opbevaret samt, hvor kerneplanten skal opbevares, og

(9) navn og adresse på ejeren/anmelderen.

Anmeldelsen foretages på et skema, der kan rekvireres hos Landbrugsstyrelsen og skal være styrelsen i hænde senest 14 dage før det tidspunkt, hvor præ-kerneplanten ønskes flyttet til kerneplante-opbevaringsstedet.

ii. Opbevaring og produktion af eliteplanter samt produktion af certificerede planter klasse AAE

(1) virksomheder, der ønsker at opbevare og producere eliteplanter samt producere certificerede planter klasse AAE på grundlag af eliteplanter, skal sørge for, at der til enhver tid i virksomheden findes en ajourført liste med oplysninger om slægt, art, sort og eventuel klon, af alle planter i virksomheden, der ønskes godkendt eller tidligere er godkendt som certificerede planter klasse AAE. Denne liste skal udleveres til Landbrugsstyrelsen én gang årligt og i øvrigt efter anmodning.

(2) Planteproduktionen skal være arts- og sortsren.

(3) Oprindelsen af alle eliteplanter, der findes i virksomheden, skal til enhver tid kunne dokumenteres.

ii.i. Frilandsproduktion

(1) Frilandsplanter skal isoleres således, at risikoen for smitte med eller angreb af planteskadegørere nævnt i bilag 2 og (EU) 2019/2072 bilag 2, bilag 3 og bilag 4 reduceres mest muligt.

(2) Elitekvarterer skal holdes således, at uønsket selvsåning udelukkes.

ii.ii. Væksthusproduktion

(1) Væksthuse skal holdes fri for ukrudt og planteskadegørere.

(2) Alle personer med adgang til væksthuse skal have stillet engangskitler eller rene kitler til rådighed.

iii. Produktion af certificerede planter klasse AA

(1) Virksomheder, der ønsker at producere certificerede planter klasse AA, skal sørge for, at der til enhver tid findes en ajourført liste med oplysninger om slægt, art, sort og eventuel klon, af alle planter, der ønskes godkendt eller tidligere er godkendt som certificerede planter klasse AA. Denne liste skal udleveres til Landbrugsstyrelsen én gang årligt og i øvrigt efter anmodning.

(2) Planteproduktionen skal være arts- og sortsren.

(3) Til produktionen skal anvendes certificeret materiale godkendt klasse AAE eller højere klasse. Med mindre andet tillades, skal der anvendes etablerede og individuelt mærkede planter.

(4) Hvis produktionen foregår in-vitro, er der ikke krav om anvendelse af etablerede planter. Alle producerede planter skal som minimum være mærket sorts- eller klonvis og altid for hvert bed eller bord.

iii.i. Frilandsproduktion

(1) Arealerne skal holdes fri for planteskadegørere og ukrudt.

(2) Planter af samme sort, der ikke har oprindelse i en kerneplante, må ikke findes i virksomheden.

(3) Certificerede og ikke-certificerede planter af sorter af samme art skal produceres og opbevares adskilt.

iii.ii. Væksthusproduktion

(1) Væksthuse skal holdes fri for planteskadegørere og ukrudt.

(2) Væksthusenes indre samt borde m.v. skal rengøres omhyggeligt ved afvaskning med sæbevand og påfølgende desinfektion mindst én gang årligt.

(3) Alle personer med adgang til væksthusene skal have stillet engangskitler eller rene kitler til rådighed.

(4) Planter af samme art, der ikke har oprindelse i en kerneplante, må ikke findes i virksomheden. Undtaget herfra er planter til selektionsformål. Disse og andre planter skal være placeret i separate væksthuse, således at der ikke opstår smitterisiko for det certificerede plantemateriale.

iii.iii. In-vitro produktion

Der skal foreligge retningslinjer, der sikrer, at det producerede plantemateriale er arts- og sortsrent.

iv. Produktion af certificerede planter klasse A

(1) Virksomheder, der ønsker at producere certificerede planter klasse A, skal sørge for, at der til enhver tid i virksomheden findes en ajourført liste med oplysninger om slægt, art, sort og eventuel klon af samtlige de planter i virksomheden, der ønskes godkendt eller tidligere er godkendt som certificerede planter klasse A. Denne liste skal udleveres til Landbrugsstyrelsen én gang årligt og i øvrigt efter anmodning.

(2) Planteproduktionen skal være arts- og sortsren.

(3) Til produktionen skal anvendes certificeret materiale godkendt klasse AA, AAE eller højere klasse.

(4) Alle producerede planter skal som minimum være mærket sorts- eller klonvis og altid for hvert bed eller bord.

iv.i. Frilandsproduktion

(1) Arealerne skal holdes fri for planteskadegørere og ukrudt.

(2) Planter af samme sort, der ikke har oprindelse i en kerneplante, må ikke findes i virksomheden.

iv.ii. Væksthusproduktion

(1) Væksthuse skal holdes fri for planteskadegørere og ukrudt.

(2) Væksthusenes indre samt borde m.v. skal rengøres omhyggeligt ved afvaskning med sæbevand og påfølgende desinfektion én gang årligt.

(3) Planter af samme sort, der ikke har oprindelse i en kerneplante, må ikke findes i virksomheden. Andre planter, der kan medføre en smitterisiko for det certificerede plantemateriale, skal holdes skarpt adskilt fra dette.

2. Særlige bestemmelser for produktion af certificerede planter af visse plantegrupper

i. Væksthusplanter

(1) Til produktionen skal anvendes indkøbte etablerede planter eller stiklinger.

(2) Det indkøbte plantemateriale kan anvendes til opformering i den samme periode, som er anført i afsnit 3, for den pågældende slægt eller art.

(3) Det indkøbte plantemateriale og afkommet herfra skal holdes mærket, således at det tydeligt fremgår, hvilke planter der er indkøbte, og hvilke der er afkom af disse.

ii. Have- og landskabsplanter

ii.i. Produktion af certificerede planter klasse AAE

(1) Til produktionen skal anvendes kerne- eller eliteplanter.

(2) Det indkøbte plantemateriale kan anvendes i den samme periode, som er anført i afsnit 3, for pågældende slægt eller art.

ii.ii. produktion af certificerede planter klasse AA

(1) Til produktion skal anvendes indkøbte etablerede planter eller stiklinger klasse AAE eller højere eller certificerede frø klasse AA (se ii.iii.).

(2) Det indkøbte plantemateriale, dog ikke frø, kan anvendes i den samme periode, som er anført i afsnit 3 for pågældende slægt eller art.

Planter produceret ved anvendelse af certificeret frø klasse AA må ikke opformeres yderligere, men alene sælges direkte som certificerede planter i klasse AA.

ii.iii. Produktion af certificeret frø klasse AA:

(1) Der kan produceres certificeret frø af sorter/frøkilder af slægter og arter nævnt i afsnit 3,

(2) Til produktion skal anvendes indkøbte etablerede og individuelt mærkede certificerede planter klasse AAE eller højere klasse,

(3) De indkøbte planter kan anvendes i den samme periode, der er specificeret i afsnit 3 for pågældende slægt/art. Dog gælder for følgende slægter/arter nedenstående periode:

Crataegus sp. :
15 år
Hippophae rhamnoides:
15 år
Mahonia spp. :
15 år
Prunus spp. :
15 år
Quercus spp. :
25 år
Rosa spp. :
15 år
Viburnum spp. :
15 år

(4) De frøproducerende planter skal isoleres, så risiko for bestøvning fra andre frøkilder og naturbevoksninger af samme slægt eller art minimeres.

For frøkilder af certificerede planter af nedenstående arter skal følgende særlige krav til isolation overholdes:

Betula pendula:
Mindst 1000 m fra planter af samme art og af B. pubescens
Betula pubescens:
Mindst 1000 m fra planter af samme art og af B. pendula
Crataegus laevigata:
Mindst 500 m fra planter af samme art og af C. monogyna
Crataegus monogyna:
Mindst 500 m fra planter af samme art og af C. laevigata
Mahonia spp. :
Mindst 1000 m fra planter af samme slægt
Malus spp. :
Mindst 1000 m fra større bestande af samme slægt
Rosa carolina:
Mindst 1000 m fra større bestande af samme art af R. nitida, R. palustris og R. virginiana
Rosa helenae:
Mindst 500 m fra planter af samme art og af R. multiflora
Rosa multiflora:
Mindst 500 m fra planter af samme art og R. helenae
Rosa nitida:
Mindst 500 m fra større bestande af samme art af R. carolina, R. palustris og R. virginiana
Rosa palustris:
Mindst 500 m fra planter af samme art samt R. carolina, R. nitada og R. virginiana
Rosa pimpinellifolia:
Mindst 500 m fra planter af samme art og af R. villosa samt af R. villosa x pimpinellifolia
Rosa rubiginosa:
Mindst 500 m fra planter af samme art og R. villosa
Rosa villosa:
Mindst 500 m fra planter af samme art og af R. pimpinellifolia R. villosa x pimpinellifolia
Rosa villosa x pimpinellifolia:
Mindst 500 m fra planter af samme art og af R. pimpinellifolia og R. villosa
Rosa virginiana:
Mindst 500 m fra planter af samme art samt af R. carolina, R. nitida og R. palustris

Hvis der er taget særlige forholdsregler til sikring mod bestøvning fra andre frøkilder og naturbevoksning, kan Landbrugsstyrelsen dog tillade mindre afstande til disse, hvis det skønnes, at forholdsreglerne yder tilstrækkeligt værn imod bestøvning herfra.

(5) Frøplantagen skal holdes således, at uønsket selvsåning udelukkes, eller frøplanter fjernes.

(6) Virksomheden skal en gang årligt og før frøhøst indlevere en liste til Landbrugsstyrelsen over de frøkilder af certificerede planter, hvori der agtes indsamlet frø. De omtrentlige høsttidspunkter skal anføres.

(7) Under hele processen fra frøindsamling til salg skal hvert enkelt frøparti være mærket og skal holdes nøje adskilt fra andre partier således, at sammenblanding undgås. Der skal til enhver tid foreligge en ajourført fortegnelse over frøindsamling med angivelse af dato for høst samt mængder for hver certificeret frøkilde.

(8) Planter produceret ved anvendelse af certificerede frø klasse AA kan godkendes som certificerede planter klasse AA.

3. Særlige krav til kerneplanter om frihed for planteskadegørere

Planter af slægter eller arter nævnt i tabellen, kolonne 1, skal være undersøgt og fundet fri for planteskadegørere nævnt i kolonne 2 ved anvendelse af en eller flere af de metoder som er nævnt i kolonne 3 eller andre beskrevne og anerkendte metoder.

Godkendelsen har gyldighed i det antal år, der er nævnt i kolonne 4.

Planter af slægter eller arter, som ikke er nævnt i tabellen, skal være undersøgt og fundet fri for plantepatogene bakterier, svampe og virus, ved anvendelse af relevante og beskrevne metoder.

Testningstidspunkt: Ved etablering og kerneplantefornyelse.

Forklaring til testmetoder nævnt i kolonne 3:
Bakterier:
1.
Stængelskiver udlægges aseptisk på kunstigt næringssubstrat
2.
Immunofluorescens – mikroskopi
Svampe:
3.
Stængelskiver udlægges aseptisk på kunstigt nærringssubstrat
4.
Inkubering i fugtigt kammer
Virus:
5.
Inokulation til indikatorplanter
6.
Podning til indikatorplanter
7.
Serologi/elektronmikroskopi/DNA-baserede detektionsmetode
Skadedyr:
8.
Mikroskopering
9.
Uddrivning i tågekammer

Testningstidspunkt: Ved etablering og kerneplantefornyelse

Antal tests skal afpasses efter plantematerialets oprindelse.

       
Plante
Planteskadegørere
Undersøgelses-
metoder
Gyldighed af godkendelse (År medmindre andet er anført)
Abelia spp.
Egg plant mosaic tymovirus
5,7
15
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)
5,7
Acer spp.
Verticillium albo-atrum (krans-skimmel)
3
15
Verticillium dahliae (kransskimmel)
3
Arabis mosaic nepovirus (Arabismosaikvirus)
5,7
Cucumber mosaic cucumovirus (Agurkmosaikvirus)
5,7
Aeschynanthus spp.
Erwinia chrysanthemi
1
1
Fusarium spp. (kårbårne), (visnesyge)
3
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)
5,7
Alnus spp.
Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)
1,7
15
Alstromeria spp.
Alstromeria carlavirus
7
1
Alstromeria mosaic potyvirus
5,7
Alstromeria streak potyvirus
7
Cucumber mosaik virus (Alstromeria linie), (agurk-mosaikvirus)
5
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
Tobacco rattle tobravirus (rattlevirus)
5,7
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)
5.7
Anemone hupehensis (A. japonica)
Cucumber mosic cucumovirus (agurkmosaikvirus)
5,7
5 nethus/væksthus
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
Tobacco necrosis necrovirus (tobaknekrosevirus)
5,7
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)
5,7
Aphelenchoides spp. (bladnematoder)
9
Ditylenchus dipsai (stængelnematod)
9
Anthurium spp.
Xanthomonas campestris pv. dieffenbachiae (Anthurium-bladplet)
1,2
4
Fusarium spp. (visnesyge)
3
Anthurium mosaic virus
5,7
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)
5,7
Arabis spp.
Arabis mosaic nepovirus (Arabis-mosaikvirus)
5,7
5
Argyranthemum spp.
Agrobacterium tumefaciens (rodhalsgalle)
1,2
1
Erwinia chrysanthemi (Krysanthemumbaktoriose)
1,2
Fusarium spp. (karbårne), visnesyge
3
Phytophthora tentaculata
3
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)
5,7
Aronia spp.
Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)
5,7
25
Aster spp.
Agrobacterium tumefaciens (rodhalsgalle)
1,2
18 måneder
Fusarium spp. (karbårne), (visnesyge)
3
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)
5,7
Aucuba spp.
Fusarium spp. (kårbårne), (visnesyge)
3
10
Verticillium albo-atrum og V. dahliae (kransskimmel)
3
Baccharis magellanica
Ditylenchus dipsaci (stængelnematode)
9
15
Begoniaelatior-hybrider
Fusarium sacchari
3
15 måneder
Xanthomonas axonopodis pv. begoniae (begoniebrunbakteriose)
1,2
Cucumber mosaic cucumovirus (agurkemosaikvirus)
5,7
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
Potyvirus
5,7
Tomato spotted wilt tospovirus, (tomatbronzetopvirus)
5,7
Berberis spp.
Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)
5,7
10
Betula spp.
Apple mosaic ilarvirus (æblemosaikvirus)
6,7
15
Cherry leaf roll nepovirus (kirsebærbladrullevirus)
5,7
Tobacco rattle tobravirus (tobakrattlevirus)
5,7
Buddleja spp.
Cucumber mosaik cucumovirus (agurkmosaikvirus)
5,7
10
Buxus spp.
Fusarium spp. (karbårne), (visnesyge)
3
25
Arabis mosaic nepovirus (Arabis-mosaikvirus)
5,7
Campanula spp.
Fusarium oxysporum (visnesyge)
3
1
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)
5,7
Celastrus spp.
Tomato black ring nepovirus (Tomatsortringvirus)
5,7
15
Cercidiphyllum japonicum
Arabis mosaic nepovirus (Arabis-mosaikvirus)
5,7
25
Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)
5,7
Chaenomeles-hybrider
Apple chlorotic spot leaf trichovirus (klorotisk bladpletvirus)
6,7
25
Apple mosaic ilarvirus (æblemosaikvirus)
6,7
Chrysothemis spp.
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
1
Tobacco mosaik tobamovirus (tobakmosaikvirus)
5,7
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)
5,7
Clethra alnifolia
Raspberry ringspot nepovirus, (hindbærringpletvirus)
5,7
25
Columnea spp.
Erwinia chrysanthemi
1,2
1
Fusarium spp. (karbårne)
3
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
Tobacco mosaik tobamovirus (tobakmosaikvirus)
5,7
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)
5,7
Cornus spp.
Arabis mosaic nepovirus (Arabismosaikvirus)
5,7
10
Broad bean wilt fabavirus
5,7
Cherry leafroll nepovirus (kirsebærbladrullevirus)
5,7
Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)
5,7
Tomato bushy stunt tombusvirus(tomatdværgbuskvirus)
5,7
Tomato mosaic tobamovirus (tomatmosaikvirus)
5,7
Cotoneaster spp.
Apple rubbery wood (æblegummived)
6
15
Crataegus spp.
Apple chlorotic spot leaf trichovirus (klorotisk blodpletvirus)
6,7
25
Apple mosaic ilarvirus (æblemosaikvirus)
6,7
Apple stem pitting foveavirus (epinasti)
6
Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)
5,7
Crossandra infundibul-i- formis
Erwinia chrysanthemi
1,2
1
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzeopvirus)
5,7
Cytisus spp.
Arabis mosaik nepovirus (Arabismosaikvirus)
5,7
10
Laburnum yellow vein rhabdovirus
6
Potato potexvirus (kartoffelvirus X)
5,7
Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)
5,7
Tomato black ring nepovirus (tomatsortringvirus)
5,7
Dahlia spp.
Agrobacterium tumefaciens (rodhalsgalle)
1,2
1
Erwinia chrysanthemi
1,2
Svampe
3
Alfalfa mosaic alfamovirus (lucernemosaikvirus)
5,7
Dahlia mosaic caulimovirus (dahliamosaikvirus)
5,7
Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)
5,7
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
Potyvirus
5,7
Tobacco streak ilarvirus (tobakstregsygevirus )
5,7
Tobacco mosaic tobamovirus (tobakmosaikvirus)
5,7
Tomato mosaic tobamovirus (tomatmosaikvirus)
5,7
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)
5,7
Datura spp.
Cucumber mosaik cucumovirus (agurkemosaikvirus)
5,7
1
Datura mosaic potyvirus
5
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)
5,7
Dendranthema Chrysanthemum spp.
Agrobacterium tumefaciens, (rodhalsgalle)
1,2
1
Erwinia chrysanthem (Krysanthemumbakteriose)
1,2
Chrysanthemum B (mosaic) carlavirus, (krysantemummosaikvirus)
5,7
Chrysanthemum stunt viroid, (krysantemumdværgsygeviroid)
6
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
Tomato aspermy cucumovirus, (aspermivirus)
5,7
Tomato spotted wilt tospovirus, (tomatbroncetopvirus)
5,7
Deutzia spp.
Raspberry ringspot nepovirus, (hindbærringpletvirus)
5,7
25
Dianthus caryophyllus
Erwinia chrysanthemi (nellikekortskudsbakteriose)
1,2
1
Pseudomonas caryophylli, (nellikesprækkebakteriose)
1
Fusarium spp. (visnesyge)
3
Phialophora cinerescens (vifteskimmel)
5
Carnation etched ring caulimovirus, (nellikeætsningvirus)
5,7
Carnation latent carlavirus
5,7
Carnation mottle carmovirus, (nellikespætningvirus)
5,7
Carnation necrotic fleck closterovirus, (nellikenekrosepletvirus)
6
Carnation ringspot dianthovirus
5,7
Carnation vein mottle potyvirus
5,7
Dieffenbachia maculata
Erwinia chrysanthemi
1,2
2
Dasheen mosaic potyvirus, (Dasheenmosaikvirus)
5,7
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbroncetopvirus)
5,7
Diervilla spp.
Raspberry ringspot nepovirus, (hindbærringpletvirus)
5,7
25
Dipladenia spp.
Dipladenia mosaic potyvirus (Dipladenia-mosaikvirus)
5,7
16 måneder
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbroncetopvirus)
5,7
Doronicum spp.
Cucumber mosaic cucumovirus, (agurkmosaikvirus)
5,7
4
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
Tomato spotted wilt tospovirus, (tomatbroncetopvirus)
5,7
Aphelenchoides spp., (bladnematoder)
9
Epipremnum aureum
Erwinia chrysanthemi
1,2
1
Dasheen mosaic potyvirus, (Dasheenmosaikvirus)
5,7
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
Tomato spotted wilt tospovirus, (tomatbroncetopvirus)
5,7
Escallonia spp.
Raspberry ringspot nepovirus, (hindbærringpletvirus)
5,7
10
Euonymus spp.
Fusarium spp., (visnesyge)
3
10
Cucumber mosaic cucumovirus, (agurkmosaikvirus)
5,7
Raspberry ringspot nepovirus, (hindbærringpletvirus)
5,7
Euphorbia pulcherrima
Erwinia chrysanthemi
1,2
18 måneder
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbroncetopvirus)
5,7
Ficus spp. (prydplanter)
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
1
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbroncetopvirus)
5,7
Forsythia spp.
Rhodococcus fascians (knippebakteriose)
1
15
Arabis mosaic nepovirus (Arabis-mosaikvirus)
5,7
Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)
5,7
Tomato black ring nepovirus (tomatsortringvirus)
5,7
Fraxinus spp.
Pseudomonas savastanoi pv. fraxinus (askeroser)
1,2
10
Verticillium albo-atrum og V. dahliae (kransskimmel)
3
Ash yellows phytoplasma
6
Arabis mosaic nepovirus (arabismosaikvirus)
5,7
Cherry leaf roll nepovirus (kirsebærbladrullevirus)
5,7
Tobacco mosaic tobamovirus
5,7
Fuchsia magellanica
Fusarium spp. (karbårne), (visnesyge)
3
8 væksthus
Virus, herunder
5.7
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)
5,7
Gaultheria spp.
Fusarium spp. (karbårne), (visnesyge)
3
10
Verticillium albo-atrum og V.dahliae (kransskimmel)
3
Halesia
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
15
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbroncetopvirus)
5,7
Hebe spp.
Fusarium spp. (karbårne) (visnesyge)
3
2
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus
5,7
Hedera helix
Xanthomonas hortorum pv. Hederae (vedbendsbakteriose)
1
4 væksthus
Fusarium spp. (karbårne), (visnesyge)
3
Phytophthora spp. (patogene)
3
Impatiens necrotic spot virus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbroncetopvirus)
5,7
Helenium -hybrid
Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)
5,7
 
Helenium S carlavirus, (Helenium-virus-S)
5,7
Helenium Y potyvirus , (Helenium-virus-Y)
5,7
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus
5,7
Lettuce mosaic potyvirus (salatmosaik virus)
5,7
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbroncetopvirus)
5,7
Helleborus spp.
Arabis mosaic nepovirus (Arabis-mosaikvirus)
5,7
4
Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)
5,7
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus
5,7
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbroncetopvirus)
5,7
Hibiscus spp.
Pseudomonas syringae pv . hibisci
1
1
Fusarium spp. (visnesyge)
3
Hibiscus chlorotic ringspot carmovirus (Hibiscus-klorotiskringpletvirus)
5
Hibiscus yellow mosaic tobamovirus (Hibiscus-mosaikvirus)
5
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekroseplet)
5,7
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbroncetopvirus)
5,7
Tomato vein-yellowing rhabdovirus
5
Hippophae rhamnoides
Arabis mosaic nepovirus (Arabis-mosaikvirus)
5,7
25
Raspberry ringspot nepovirus, (hindbærringpletvirus)
5,7
Hoya spp.
Fusarium spp. (karbårne), (visnesyge)
3
1
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbroncetopvirus)
5,7
Hydrangea macrophylla
Alfalfa mosaic alfamo virus (lucernemosaikvirus)
5,7
1 væksthus
5 friland
Hydrangea mosaic ilarvirus (hortensiemosaikvirus)
5
Hydrangea ringspot potexvirus (hortensieringpletvirus)
5,7
Hydrangea virescence - MLO (hortensie grønne blomster - MLO)
6
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbroncetopvirus)
5,7
Ditylenchus dipsaci (stængelnematode)
9
Hypericum spp.
Raspberry ringspot nepovirus, (hindbærringpletvirus)
5,7
25
Ilex spp.
Raspberry ringspot nepovirus (hindbærpletvirus)
5,7
25
Impatiens spp.
Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)
5,7
1
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus
5,7
Tobacco mild green mosaic (tobakmosaikvirus)
5,7
Tobacco mosaic tobamovirus (tobakmosaikvirus)
5,7
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbroncetopvirus)
5,7
Turnip mosaic potyvirus (kålroemosaik)
5,7
Potyvirus (øvrige)
5,7
Tobamovirus (øvrige)
5,7
Jasminum polyanthum
Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)
5,7
18 måneder
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
Tobacco ringspot nepovirus (tobakringpletvirus)
5,7
Tomato spottede wilt tospovirus
(tomatbroncetopvirus)
5,7
Kalanchoë blossfeldiana
Erwinia spp. (patogene)
1,2
15 måneder
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
Kalanchöe mosaic potyvirus
5,7
Kalanchöe latent carlavirus
5,7
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbroncetopvirus)
5,7
Sonchus yellow net rhabdovirus (Kalanchoë linie)
5,7
Kolkwitzia amabilis
Fusarium spp. (visnesyge)
3
15
Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)
5,7
Lavandula angustifolia
Fusarium spp. (karbårne), (visnesyge)
3
8 væksthus
Alfalfa mosaic alfamovirus (lucernemosaikvirus)
5,7
Ligustrum spp.
Arabis mosaic nepovirus, (arabismosaikvirus)
5,7
10
Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)
5,7
Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)
5,7
Lonicera spp.
Fusarium spp. (visnesyge)
3
10
Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)
5,7
Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)
5,7
Mahonia aquifolium
Tobacco rattle tobravirus (tobakrattlevirus)
5,7
10
Malus spp. (Prydæble)
Apple chat fruit (chat-frugt)
6
25
*retest skal udføres
hvert 5. år for disse skadegørere
Apple chlorotic leafspot trichovirus, (incl. Apple russet ring), (klorotisk bladpletvirus)
6,7
Apple flat limb ( furede grene)
6
Apple green crinkle (bukkelæble)
6
Apple horseshoe wound
6
Apple mosaic ilarvirus, (æblemosaikvirus)
6,7
*Apple proliferation phytoplasma (æbleheksekost)
6,7
Apple rubbery wood (æblegummived , furede grene)
6
Apple russet wart
6
Apple scar skin apcaviroid
6
*Apple star crack, (incl. Applerough skin), (stjerneevne)
6
Apple stem grooving capillovirus
6,7
Apple stem-pitting foveavirus, (incl. Platycarpa scaly bark) (epinasti)
6
Miscanthus spp.
Fusarium spp. (karbårne) (visnesyge)
3
5
Myrica pensylvanica
Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)
5,7
10
Narcissus spp.
Arabis mosaic nepovirus (Arabismosaikvirus)
5,7
4
Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)
5,7
Narcissus late season yellows potyvirus (narcisgulsotvirus)
5,7
Narcissus mosaic potexvirus (narcismosaikvirus)
5,7
Narcissus tip necrosis carmovirus (narcisnekrosevirus)
5,7
Narcissus white streak potyvirus (narcissølvbladvirus)
5,7
Narcissus yellow stripe potyvirus (narcismosaikvirus)
5,7
Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)
5,7
Strawberry latent ringspot nepovirus (latent jordbærringpletvirus)
5,7
Tobacco rattle tobravirus (rattlevirus)
5,7
Ditylenchus destructor (kartoffelrådnematode)
9
Ditylenchus dipsaci (stængelnematode)
9
Nephrolepis exaltata
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus
5,7
1
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbroncetopvirus)
5,7
Aphelenchoides spp. (bladnematoder)
9
Nerium oleander
Pseudomonas syringae pv. savastanoi (neriegallebakteriose)
1
1
Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)
5,7
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbroncetopvirus)
5,7
Osteospermum spp.
Erwinia chrysanthem i (krysanthemumbakteriose)
1,2
1
Fusarium spp. (karbårne), (visnesyge)
3
Chrysanthemum B (mosaic) carlavirus, (krysantemummosaikvirus)
5,7
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
Lettuce mosaic potyvirus (salatmosaikvirus)
5,7
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbroncetopvirus)
5,7
Passiflora spp.
Fusarium spp. (karbårne), (visnesyge)
3
1
Cucumber mosaic cucmovirus (agurkmosaikvirus)
5,7
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
Passiflora latent carlavirus
5,7
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbroncetopvirus)
5,7
Pelargonium spp.
Xanthomonas campestris pv. pelargonii (pelargoniepletbakteriose)
2
1
Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)
5,7
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
Pelargonium flower break carmovirus (pelargonieblomsterspætningvirus)
5,7
Pelargonium leaf curl tombusvirus, (pelargoniekrøllemosaikvirus)
5,7
Pelargonium line pattern carmovirus, syn. Pelargonium ring pattern virus (pelargonieliniemosaikvirus)
5,7
Tobacco ringspot nepovirus (tobakringpletvirus)
5,7
Tomato black ring nepovirus (tomatsortringvirus)
5,7
Tomato ringspot nepovirus (tomatringpletvirus)
5,7
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbroncetopvirus)
5,7
Pentas spp.
Agrobacterium tumefaciens (rodhalsgalle)
1,2
18 måneder
Fusarium spp. (karbårne) (visnesyge)
3
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbroncetopvirus)
5,7
Pernettya
Fusarium spp. (karbårne), (visnesyge)
3
10
Verticillium albo-atrum og V . dahliae (kransskimmel)
3
Petunia hybrid
Alfalfa mosaic alfamovirus (lucernemosaikvirus)
5,7
1
Broad bean wilt fabavirus
5,7
Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)
5,7
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
Potato x potexvirus (kartoffelvirus x)
5,7
Tomato black ring nepovirus
5,7
Tobacco mosaic tobamovirus (tobakmosaikvirus)
5,7
Tobacco ringspot nepovirus (tobakringpletvirus)
5,7
Tomato aspermy cucumovirus
5,7
Tomato mosaic tobamovirus (tomatmosaikvirus)
5,7
Tomato ringspot nepovirus (tomatringpletvirus)
5,7
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbroncetopvirus)
5,7
Potyvirus
5,7
Philadelphus spp.
Alfalfa mosaic alfamovirus (lucernemosaikvirus)
5,7
10
Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)
5,7
Elm mottle ilarvirus
5
Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)
5,7
Phlox spp.
Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)
5,7
5 nethus/ væksthus
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
Tomato black ring nepovirus (tomatsortringvirus)
5,7
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbroncetopvirus)
5,7
Ditylenchus dipsaci (stængelnematode)
9
Physocarpus spp.
Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)
5,7
25
Populus spp.
Xanthomonas populi (syn. Aplanobacter populi) (poppelbakteriekræft)
1
15
Verticillium albo-atrum (visnesyge/kranskimmel)
3
Verticillium dahliae (visnesyge/kranskimmel)
3
Poplar mosaic carlavirus (poppelmosaikvirus)
5,7
P. avium og P. cerasus (prydplanter)
Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (bakteriekræft)
1
10 friland
 
Apple chlorotic leafspot trichovirus (klorotisk bladpletvirus)
6,7
15 nethus/ væksthus
* træer med blomster skal retestes hvert 5. år for disse skadegørere
Apple mosaic ilarvirus (mosaikvirus)
6,7
Arabis mosaic nepovirus (arabis mosaik virus)
5,7
Cherry detrimental canker
6,7
Cherry European rusty mottle
6
Cherry green ring mottle foveavirus (grønspætningsvirus)
6
Cherry leaf roll nepovirus
5,7
Cherry little cherry closterovirus (kirsebærdværgfrugt patogen
6
Cherry mottle leaf trichovirus
6
Cherry necrotic rusty mottle virus (kirsebærrustnekrosevirus)
6,7
*Plum pox potyvirus (blommepoxvirus)
6,7
*Prune dwarf ilarvirus (Prunus-dværgsygevirus)
6,7
*Prunus necrotic ringspot ilarvirus (prunusringpletvirus)
5,7
Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)
5,7
Strawbery latent ringspot nepovirus (latent jordbærringpletvirus)
5,7
Tomato black ring nepovirus (tomatsortringvirus)
5,7
Prunus domestica (prydplanter)
Pseudomonas syringae pv. mosprunorum (bakteriekræft)
1
10 friland,
15 nethus/ væksthus
* træer med blomster skal retestes hvert 5. år for disse skadegørere
Apple chlorotic leafspot trichovirus (klorotisk bladpletvirus)
6,7
Apple mosaic ilarvirus (æblemosaikvirus)
6,7
European stone fruit yellows phytoplasma.
6
Myrobalan latent ringspot nepovirus
5
*Plum pox potyvirus (blommepoxvirus)
6,7
*Prune dwarf ilarvirus (blomme-dværgsygevirus)
6,7
*Prunus necrotic ringspot ilarvirus (Prunusringpletvirus)
6,7
Prunus laurocerasus
Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (bakteriekræft)
1
15
Prunus necrotic ringspot ilarvirus (prunus-ringpletvirus)
6,7
Prune dwarf ilarvirus (prunusdværgsygevirus)
6,7
Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)
5,7
Pyracantha spp.
Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)
5,6,7
10
Pyrus communis (prydplanter)
Apple chlorotic leaf spot trichovirus (klorotisk blodpletvirus)
6,7
25
Apple rubbery wood (incl. Quince yellow blotch)
6
Apple stem grooving capillovirus
6,7
Apple stem pitting foveavirus (incl. Pear stony pit, Pear vein yellows og Quince sooty ringspot)
6
Pear bark split (incl. Quince yellow blotch)(splitbarkvirus)
6
Pear blister canker apscaviroid (blærebarkviroid)
6
Pear decline phytoplasma
6
Pear rough bark
6
Quercus spp.
Ceratocystis fagacearum (egevisnesyge)
3
10
Cryphonectria parasitica (syn. Endotia parasitica), (kastaniekræft)
3
Tomato bushy stunt tombusvirus (tomatdværgbuskvirus)
5,7
Reynoutria spp.
Fusarium spp. (karbårne)
3
10
Verticillium spp. (karbårne)
3
Rheum rhapontium
Arabis mosaik nepovirus (arabismosaikvirus)
5,7
5
Cherry leaf roll nepovirus (kirsebærbladrullevirus)
5,7
Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)
5,7
Tobacco mosaic tobamovirus (tobakmosaikvirus)
5,7
Tobaco necrosis necrovirus (tobaknekrosevirus)
5,7
Turnip mosaic potyvirus (kålroemosaik)
5
Rhododendron
Rhododendron necrotic ringspot potexvirus (Rhododendron ringpletvirus)
6
10
Rosa spp.
Agrobacterium tumefaciens (rodhalsgalle)
1,2
4 podede
1 stiklinger (væksthus)
10 stiklinger friland
Verticillium albo-atrum og V. dahliae (kransskimmel)
3
Apple mosaic ilarvirus (æblemosaikvirus)
7,6
Arabis mosaic nepovirus (Arabis-mosaikvirus)
5,7
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
Prunus necrotic ringspot ilarvirus (prunus-romgpletvirus)
6,7
Strawberry latent ringspot nepovirus (jordbærringpletvirus)
5,7
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)
5,7
Meloidogyne spp. (rodgallenematoder)
9
Salix spp.
Erwinia salicis (pilebakteriose)
1
25
Fusarium spp. (visnesyge)
3
Sambucus nigra (hyld)
Fusarium spp. (visnesyge)
3
5 friland
10 nethus/væksthus
Arabis mosaic nepovirus (Arabis-mosaikvirus)
5,7
Cherry leaf roll nepovirus (kirsebærbladrullevirus)
5,7
Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)
5,7
Stawberry latent ringspotnepovirus (latent jordbærringpletvirus)
5,7
Tomato black ring nepovirus (tomatsortringvirus)
5,7
Tomato bushy stunt tombusvirus (tomatdværgbuskvirus)
5,7
Sorbus spp.
Apple clorotic leafspot trichovirus (klorotisk bladpletvirus)
6,7
10
Apple mosaic ilarvirus (æblemosaikvirus)
6,7
Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)
5,7
Spiraea spp.
Fusarium spp. (visnesyge)
3
25
Arabis mosaic nepovirus (Arabismosaikvirus)
5,7
Stachyurus spp.
Fusarium spp. (karbårne), (visnesyge)
3
10
Verticillium albo-atrum og V. dahliae (kransskimmel)
3
Styrax spp.
Fusarium spp. (karbårne), (visnesyge)
3
10
Verticillium albo-atrum og V. dahliae (kransskimmel)
3
Syringa spp.
Pseudomonas syringae pv. syringae (bakteriekræft)
1
15
Arabis mosaic nepovirus (Arabismosaikvirus)
5,7
Cherry leaf roll nepovirus (kirsebærbladrullevirus)
5,7
Cucumber mosaik cucumovirus (agurkmosaikvirus)
5,7
Elm mottle ilarvirus
5
Lilac chlorotic leafspot capillovirus
5,6
Lilac mottle carlavirus
5,6
Strawberry latent ringspot nepovirus (latent jordbærringpletvirus)
5,7
Tobacco rattle tobravirus (tobakrattlevirus)
5,7
Tomato black ring nepovirus (tomatsortringvirus)
5,7
Tomato bushy stunt tombusvirus (tomatdværgbuskvirus)
5,7
Tamarix ramosissima
(T. pentandra)
Fusarium spp. (visnesyge)
3
25
Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)
5,7
Taxus spp.
Fusarium spp. (karbårne), (visnesyge)
3
25
Thuja spp.
Fusarium spp. (karbårne), (visnesyge)
3
25
Tilia spp.
Verticillium albo-atrum (kransskimmel)
3
25
Verticillium dahliae (kranskimmel)
3
Ulmus spp.
Ophiostoma novo-ulmi (elmesyge)
3,4
15
Cherry leafroll nepovirus (kirsebærbladrullevirus)
5,7
Elm mottle ilarvirus
5
Viburnum spp.
Pseudomonas syringae pv. viburni
1
10
Arabis mosaic nepovirus (Arabismosaikvirus)
5,7
Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)
5,7
Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)
5,7
Viola cornuta spp.
Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)
5,7
4
Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)
5,7
Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)
5,7
Weigela spp.
Raspberry ringspot nepovirus, (hindbærringpletvirus)
5,7
15

B. Opbevaring af kandidat-kernemoderplanter og kernemoderplanter, produktion og opbevaring af kerneplanter, basismateriale og certificeret materiale af arter af frugtplanter omfattet af bilag 5, del I, afsnit B, nr. 2, litra b

1. Krav til virksomheden

Opbevaring af kandidat-kernemoderplanter og kernemoderplanter, produktion og opbevaring af kerneplanter, etablering af basismateriale samt opbevaring og produktion af basismateriale og produktion af certificeret materiale

a) Frilandsarealer skal være undersøgt og fundet fri for planteskadegørere og vektorer for planteskadegørere nævnt i bilag 1 og afsnit 7, samt i (EU) 2019/2072 bilag 2, bilag 3 og bilag 4.

b) Væksthuse skal være forsynet med insekttæt net for alle vinduer (maskevidde max. 1 mm). Ved indgange skal forefindes sluse med desinfektionsmåtte, og gulvene skal være cementeret med fald til afløb.

c) Der skal foreligge interne retningslinjer, der sikrer det producerede plantemateriales genetiske og plantesundhedsmæssige standard.

Retningslinjerne skal indeholde oplysninger om

i. krav til opbevaringssted,

ii. krav til øvrig planteproduktion,

iii. arbejdsrutiner, herunder formeringsmetode,

iv. mærkning,

v. registrering af produktionsdata,

vi. testninger og undersøgelser,

vii. fornyelse og

viii. adgangskrav.

d) Virksomheder, der anvender vævskulturteknik, skal udarbejde interne retningslinjer, der sikrer det producerede plantemateriales genetiske og plantesundhedsmæssige standard.

2. Krav til produktionens gennemførelse m.v. for kernemateriale

Opbevaring af kandidat-kernemoderplanter og kernemoderplanter samt produktion og opbevaring af kerneplanter

a) Krav til kerneplanter

Krav vedrørende opbevaring af kandidat-kernemoderplanter samt vedligeholdelse og formering af kernemoderplanter og kerneplanter

i. Formeringsmateriale, bortset fra moderplanter og bortset fra grundstammer, der ikke tilhører nogen sort, skal opfylde følgende krav:

(1) Det er opformeret direkte fra en kernemoderplante, ved fornyelse eller ved masseopformering, herunder ved mikroformering.

(2) Det er ægte i forhold til dets sortsbeskrivelse

(3) Det er vedligeholdt i overensstemmelse med følgende bestemmelser:

(a) Leverandørerne skal vedligeholde kernemoderplanter og kerneplanter i faciliteter, der er specielt indrettet til de pågældende slægter eller arter, og som i hele produktionsprocessen er sikret mod insekter og mod infektion via luftbårne vektorer og andre potentielle kilder.

Kandidat-kernemoderplanter skal opbevares beskyttet mod insekter og fysisk adskilt fra kernemoderplanter i faciliteter, som omhandlet i første afsnit, indtil samtlige tests vedrørende overholdelse af Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/98/EU, artikel 9, stk. 1 og 2, er tilendebragt.

(b) Kernemoderplanter og kerneplanter skal vedligeholdes på en måde, der sikrer, at de i hele produktionsprocessen er individuelt identificeret.

(c) Kernemoderplanter og kerneplanter skal dyrkes eller produceres — isoleret fra jordbunden — i potter med vækstmedium uden jord eller steriliseret vækstmedium. De skal være identificeret med etiketter, der sikrer deres sporbarhed.

(d) Kernemoderplanter og kerneplanter kan vedligeholdes ved hjælp af kryopræservering.

(e) Kernemoderplanter må kun anvendes i en periode, der beregnes på grundlag af den pågældende sorts stabilitet eller de miljømæssige forhold, de dyrkes under, og alle andre faktorer, der influerer på sortens stabilitet.

(4) Kernemoderplanter og kerneplanter opfylder følgende sundhedskrav:

(a) De skal være fri for de skadegørere, der er opført i afsnit 5, a), og afsnit 6, for den pågældende slægt eller art.

Det skal ved visuel inspektion af faciliteter, marker og partier verificeres, at de pågældende kernemoderplanter eller kerneplanter er fri for de skadegørere, der er opført i afsnit 5, a), og afsnit 6, for den pågældende slægt eller art. Den visuelle inspektion foretages af Landbrugsstyrelsen og eventuelt leverandøren.

Den procentuelle andel af kernemoderplanter eller kerneplanter, der er inficeret med de i afsnit 5, b), opførte skadegørere, må ikke overskride de deri fastsatte toleranceniveauer. Det skal ved visuel inspektion af faciliteter, marker og partier, verificeres, at de pågældende kernemoderplanter eller kerneplanter overholder disse niveauer. Den visuelle inspektion foretages af Landbrugsstyrelsen og eventuelt leverandøren.

I tilfælde af tvivl om, hvorvidt de pågældende skadegørere er til stede, foretager Landbrugsstyrelsen og eventuelt leverandøren prøveudtagning og testning af den pågældende kernemoderplante eller kerneplante.

(b) Landbrugsstyrelsen og eventuelt leverandøren foretager visuel inspektion, prøveudtagning og testning af en kernemoderplante eller kerneplante, som angivet i bilag 9, for den pågældende slægt eller art.

(c) I forbindelse med prøveudtagning og testning som omhandlet i afsnit i, (4), (a), anvendes internationalt anerkendte protokoller. Hvis der ikke findes sådanne protokoller, anvendes protokoller, der er udarbejdet på nationalt plan. Prøver skal indsendes til laboratorier, der er officielt accepteret af Landbrugsstyrelsen.

(d) Afsnit i, (4), (a), finder ikke anvendelse på kernemoderplanter og kerneplanter under kryopræservering.

(5) Det er i overensstemmelse med følgende krav vedrørende frihed for fejl, der kan forringe kvaliteten:

(a) Det skal ved visuel inspektion verificeres, at kernemoderplanter og kerneplanter er praktisk taget fri for fejl. Den visuelle inspektion foretages af Landbrugsstyrelsen og eventuelt leverandøren.

(b) Skader, misfarvning, arvæv eller udtørring betragtes som fejl, hvis de(n) påvirker kvaliteten og nytteværdien som formeringsmateriale.

ii. Moderplanten som omhandlet i afsnit i, (4), (a), skal enten være en kernemoderplante eller være blevet frembragt ved masseopformering eller ved mikroformering.

Masseopformering skal ske under overholdelse af følgende bestemmelser:

(1) Leverandøren kan masseopformere eller forny en kernemoderplante, der er accepteret som værende af denne status af Landbrugsstyrelsen.

(2) Leverandøren kan formere en kernemoderplante med henblik på produktion af kerneplanter.

(3) I forbindelse med masseopformering, fornyelse og formering af kernemoderplanter anvendes internationalt anerkendte protokoller. Hvis der ikke findes sådanne protokoller, anvendes relevante protokoller udarbejdet på nationalt plan.

Protokoller som omhandlet i første afsnit skal være afprøvet på de pågældende slægter eller arter i et tidsrum, der anses for passende for de pågældende slægter eller arter. Tidsrummet anses for passende, når det muliggør validering af planternes fænotype for så vidt angår ægtheden i forhold til sortsbeskrivelsen baseret på observation af frugtsætningen eller grundstammernes vegetative udvikling.

(4) Leverandøren må kun forny kernemoderplanten indtil udløbet af en periode, der beregnes på grundlag af den pågældende sorts stabilitet eller de miljømæssige forhold, de dyrkes under, og alle andre faktorer, der influerer på sortens stabilitet.

Mikroformering skal ske under overholdelse af følgende bestemmelser:

(1) Masseopformering, fornyelse og formering af kernemoderplanter ved hjælp af mikroformering med henblik på produktion af andre kernemoderplanter eller kerneplanter skal ske i overensstemmelse med internationalt anerkendte protokoller. Hvis der ikke findes sådanne protokoller, anvendes relevante protokoller udarbejdet på nationalt plan.

Protokoller som omhandlet i første afsnit skal være afprøvet på de pågældende slægter eller arter i et tidsrum, der anses for tilstrækkeligt til at muliggøre validering af planternes fænotype for så vidt angår ægtheden i forhold til sortsbeskrivelsen baseret på observation af frugtsætningen eller grundstammernes vegetative udvikling.

iii. Hvis en kernemoderplante eller kerneplante ikke længere opfylder kravene i afsnit i og ii ovenfor, skal leverandøren fjerne dem, så de ikke er i nærheden af andre kernemoderplanter og kerneplanter. Den fjernede moderplante eller det fjernede materiale kan anvendes som basismateriale, certificeret materiale eller CAC-materiale, forudsat at det opfylder kravene i bilag 8.

I stedet for at fjerne den/det pågældende moderplante eller materiale kan leverandøren træffe passende foranstaltninger til at sikre, at moderplanten eller materialet på ny opfylder kravene.

b) Krav vedrørende certificering af grundstammer, der ikke tilhører nogen sort, som kerneplanter

i. Landbrugsstyrelsen certificerer en grundstamme, der ikke tilhører nogen sort, som kerneplante, hvis det er fastslået, at den opfylder følgende krav:

(1) Den er opformeret direkte fra en moderplante ved vegetativ eller kønnet formering; i tilfælde af kønnet formering er de bestøvende træer (bestøverne) produceret direkte ud fra en moderplante ved vegetativ formering.

(2) Den er ægte i forhold til beskrivelsen af dens art.

(3) Den er vedligeholdt i overensstemmelse med afsnit a, i, (3), ovenfor

(4) Den opfylder sundhedskravene i afsnit a, i, (4), ovenfor.

(5) Den er i overensstemmelse med afsnit a, i, (5), ovenfor vedrørende fejl.

ii. Moderplanten som omhandlet i afsnit i, (1), skal enten være blevet accepteret af Landbrugsstyrelsen som en kernemoderplante, eller være blevet frembragt ved masseopformering eller ved mikroformering, jf. afsnit a, ii, ovenfor.

iii. Hvis en grundstamme, der er en kernemoderplante eller kerneplante, ikke længere opfylder kravene, skal leverandøren fjerne den, så den ikke er i nærheden af andre kernemoderplanter og kerneplanter. Den fjernede grundstamme kan anvendes som basismateriale, certificeret materiale eller CAC-materiale, forudsat at det opfylder kravene i bilag 8.

I stedet for at fjerne den pågældende grundstamme kan leverandøren træffe passende foranstaltninger til at sikre, at grundstammen på ny opfylder kravene.

c) Krav vedrørende accept af en kernemoderplante

i. Landbrugsstyrelsen accepterer en plante som kernemoderplante, hvis den er i overensstemmelse med § 11, og hvis dens ægthed i forhold til dens sortsbeskrivelse er fastslået i overensstemmelse med afsnit d) nedenfor.

Denne accept sker på grundlag af Landbrugsstyrelsens inspektion samt de relevante testresultater, fortegnelser og procedurer.

ii. Landbrugsstyrelsen fastslår kernemoderplantens ægthed i forhold til dens sortsbeskrivelse på grundlag af observation af forekomsten af sortens karakteristika. Observationen baseres på et af følgende elementer:

(1) Den officielle beskrivelse for sorter, der er registreret i et eller flere af de nationale registre, og for sorter, der er retligt beskyttet i kraft af sortsbeskyttelse.

(2) Den beskrivelse, der ledsager ansøgningen for sorter, der er genstand for en ansøgning om registrering.

(3) Den beskrivelse, der ledsager ansøgningen for sorter, der er genstand for en ansøgning om registrering af en sortsbeskyttelse.

(4) Den officielt anerkendte beskrivelse, hvis sorten, der er omfattet af denne beskrivelse, er registreret i et nationalt register.

iii. I tilfælde som nævnt i afsnit ii, (2) eller (3), accepteres kernemoderplanten kun, hvis der foreligger en rapport, udarbejdet af et officielt ansvarligt organ i Unionen eller i et tredjeland, som dokumenterer, at den pågældende sort er selvstændig, ensartet og stabil. Indtil sorten er registreret, må den pågældende moderplante og det materiale, der produceres ud fra den, dog kun anvendes til produktion af basismateriale eller certificeret materiale og må ikke afsættes som kerneplanter, basismateriale eller certificeret materiale.

iv. Hvis ægtheden i forhold til sortsbeskrivelsen kun kan fastslås på grundlag af en frugtplantes karakteristika, skal observationen af forekomsten af sortens karakteristika foretages med frugter fra en frugtplante, der er opformeret fra kernemoderplanten. Disse frugtplanter skal holdes adskilt fra kernemoderplanterne og kerneplanterne.

Frugtplanter skal inspiceres visuelt på de mest hensigtsmæssige tidspunkter af året under hensyntagen til de klimatiske forhold og vækstbetingelserne for planter af de pågældende slægter eller arter.

d) Kontrol af ægthed i forhold til sortsbeskrivelsen

Landbrugsstyrelsen og eventuelt leverandøren kontrollerer regelmæssigt ægtheden af kernemoderplanter og kerneplanter i forhold til deres sortsbeskrivelse, alt efter hvad der er relevant for den pågældende sort og den anvendte formeringsmetode.

Ud over den løbende kontrol af kernemoderplanter og kerneplanter kontrollerer Landbrugsstyrelsen og eventuelt leverandøren efter hver fornyelse de derved fremkomne kernemoderplanter.

e) Sundhedskrav til kandidat-kernemoderplanter og kernemoderplanter produceret ved fornyelse

i. En kandidat-kernemoderplante skal være fri for de skadegørere, der er opført i afsnit 5, a) og b), for den pågældende slægt eller art.

Det skal ved visuel inspektion af faciliteter og marker verificeres, at den pågældende kandidat-kernemoderplante er fri for de skadegørere, der er opført i bilag 1 for den pågældende slægt eller art.

Den visuelle inspektion foretages af Landbrugsstyrelsen og eventuelt leverandøren.

I tilfælde af tvivl om, hvorvidt de pågældende skadegørere er til stede, foretager Landbrugsstyrelsen og eventuelt leverandøren prøveudtagning og testning af den pågældende kandidat-kernemoderplante.

ii. En kandidat-kernemoderplante skal være fri for de skadegørere, der er opført i afsnit 6 for den pågældende slægt eller art.

Det skal ved visuel inspektion af faciliteter og marker samt ved prøveudtagning og testning verificeres, at den pågældende kandidat-kernemoderplante er fri for de skadegørere, der er opført i bilag 2, samt i (EU) 2019/2072 bilag 2, bilag 3 og bilag 4 for den pågældende slægt eller art.

Den visuelle inspektion, prøveudtagningen og testningen, foretages af Landbrugsstyrelsen og eventuelt leverandøren.

Prøveudtagningen og testningen foretages på den mest hensigtsmæssige tid af året under hensyntagen til de klimatiske forhold og plantens vækstbetingelser samt biologien hos de skadegørere, der er relevante for den pågældende plante. Der skal tillige foretages prøveudtagning og testning på et hvilket som helst tidspunkt af året i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de pågældende skadegørere er til stede.

iii. I forbindelse med prøveudtagning og testning som omhandlet i afsnit i og ii anvendes internationalt anerkendte protokoller. Hvis der ikke findes sådanne protokoller, anvendes de relevante protokoller, der er udarbejdet på nationalt plan.

Prøver skal indsendes til laboratorier, der er officielt accepteret af Landbrugsstyrelsen.

Testningen af kandidat-kernemoderplanter for virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer skal ske ved hjælp af biologisk indeksering på indikatorplanter. Der kan anvendes andre testmetoder, såfremt det på grundlag af videnskabelig dokumentation, der er blevet underkastet peer-review, er vurderet, at disse metoder giver lige så pålidelige resultater som biologisk indeksering på indikatorplanter.

iv. Uanset afsnit ii er visuel inspektion, prøveudtagning og testning, hvis kandidat-kernemoderplanten er en kimplante, kun påkrævet med hensyn til virus, viroider eller viruslignende sygdomme, der overføres via pollen og er opført i afsnit 6 for den pågældende slægt eller art, forudsat at Landbrugsstyrelsens inspektion har bekræftet, at den pågældende kimplante er avlet ud fra frø fra en plante, der er fri for symptomer, som fremkaldes af de pågældende virus, viroider og viruslignende sygdomme, og at den pågældende kimplante er blevet vedligeholdt i overensstemmelse med afsnit a, i, (3), (a) og (c), ovenfor.

v. Afsnit a, i, (3), (a) og (c), finder også anvendelse på en kernemoderplante produceret ved fornyelse.

En kernemoderplante produceret ved fornyelse skal være fri for de virus og viroider, der er opført i afsnit 6 for den pågældende slægt eller art.

Det skal ved visuel inspektion af faciliteter, marker og partier og ved prøveudtagning og testning, verificeres, at den pågældende kernemoderplante er fri for disse virus og viroider.

Den visuelle inspektion, prøveudtagningen og testningen foretages af Landbrugsstyrelsen og eventuelt leverandøren.

f) Krav til jorden

i. Kernemoderplanter og kerneplanter må kun dyrkes i jord, der er fri for alle skadegørere, som er opført i afsnit 7, for den pågældende slægt eller art, og som er værter for virus, der kan angribe den pågældende slægt eller art. Det skal ved prøveudtagning og testning verificeres, at sådanne skadegørere ikke er til stede.

Prøveudtagningen foretages af Landbrugsstyrelsen og eventuelt leverandøren.

Prøveudtagningen og testningen foretages, inden kernemoderplanterne eller kerneplanterne plantes, og gentages under dyrkningen, hvis der er mistanke om forekomst af de i første afsnit omhandlede skadegørere.

Prøveudtagningen og testningen foretages under hensyntagen til de klimatiske forhold og de i afsnit 7 opførte skadegøreres biologi, og forudsat at de pågældende skadegørere er relevante for de pågældende kernemoderplanter eller kerneplanter.

ii. Der skal ikke foretages prøveudtagning og testning, hvis der i mindst fem år ikke er dyrket planter, der er værter for de i afsnit 7 for den pågældende slægt eller art opførte skadegørere, i produktionsjorden, og hvis der ikke er tvivl om fraværet af de relevante skadegørere i den pågældende jord.

Der skal ikke foretages prøveudtagning og testning, hvis det officielle ansvarlige organ på grundlag af Landbrugsstyrelsens inspektion konkluderes, at jorden er fri for alle de skadegørere, der er opført i afsnit 7 for den pågældende slægt eller art, og som er værter for virus, der kan angribe den pågældende slægt eller art.

iii. I forbindelse med prøveudtagning og testning, som omhandlet i pkt. i, anvendes internationalt anerkendte protokoller. Hvis der ikke findes sådanne protokoller, anvendes relevante protokoller, der er udarbejdet på nationalt plan.

3. Krav til produktionens gennemførelse m.v. for basismateriale

Etablering af basismateriale samt opbevaring og produktion af basismateriale

a) Krav vedrørende certificering af basismateriale

i. Formeringsmateriale, bortset fra moderplanter til basismateriale og bortset fra grundstammer, der ikke tilhører nogen sort, skal opfylde følgende krav:

(1) Formeringsmaterialet skal være opformeret fra en moderplante til basismateriale.

En moderplante til basismateriale skal opfylde et af følgende krav:

(a) Den skal være avlet ud fra kerneplanter.

(b) Den skal være produceret ud fra en moderplante til basismateriale ved masseopformering efter følgende regler:

(i) Moderplanter til basismateriale, der er avlet ud fra kerneplanter, kan masseopformeres i flere generationer med det formål at frembringe det nødvendige antal moderplanter til basismateriale. Moderplanterne til basismateriale skal masseopformeres eller opformeres ved mikroformering, i overensstemmelse med afsnit 2, a, ii, ovenfor. Det maksimale tilladte antal generationer og den maksimale tilladte levetid for moderplanter til basismateriale er angivet i bilag 9 for de relevante slægter og arter.

(ii) Hvis flere generationer af moderplanter til basismateriale er tilladt, kan hver enkelt generation, bortset fra den første, hidrøre fra en hvilken som helst tidligere generation.

(iii) Forskellige generationer af formeringsmateriale skal holdes adskilt fra hinanden.

ii. Formeringsmaterialet skal være ægte i forhold til dets sortsbeskrivelse og må kun anvendes i en periode, der beregnes på grundlag af den pågældende sorts stabilitet eller de miljømæssige forhold, de dyrkes under, og alle andre faktorer, der influerer på sortens stabilitet.

Formeringsmaterialet skal tillige være i overensstemmelse med følgende krav vedrørende frihed for fejl, der kan forringe kvaliteten:

(1) Det skal ved visuel inspektion verificeres, at materialet er praktisk taget fri for fejl. Den visuelle inspektion foretages af Landbrugsstyrelsen og eventuelt leverandøren.

(2) Skader, misfarvning, arvæv eller udtørring betragtes som fejl, hvis de(n) påvirker kvaliteten og nytteværdien som formeringsmateriale.

iii. Formeringsmaterialet skal opfylde følgende supplerende krav vedrørende:

(1) Sundhed:

(a) En moderplante til basismateriale eller basismateriale skal være fri for de skadegørere, der er opført i afsnit 5, a), og afsnit 6, for den pågældende slægt eller art.

Det skal ved visuel inspektion af faciliteter, marker og partier verificeres, at den pågældende moderplante til basismateriale eller det pågældende basismateriale er fri for de skadegørere, der er opført i afsnit 5, a), og afsnit 6, for den pågældende slægt eller art. Den visuelle inspektion foretages af Landbrugsstyrelsen og eventuelt leverandøren.

Den procentuelle andel af moderplanter til basismateriale eller basismateriale, der er inficeret med de i afsnit 5, b), opførte skadegørere, må ikke overskride de deri fastsatte toleranceniveauer. Det skal ved visuel inspektion af faciliteter, marker og partier verificeres, at den pågældende moderplante til basismateriale eller det pågældende basismateriale overholder disse niveauer. Den visuelle inspektion foretages af Landbrugsstyrelsen og eventuelt leverandøren.

I tilfælde af tvivl om, hvorvidt de pågældende skadegørere er til stede, foretager Landbrugsstyrelsen og eventuelt leverandøren prøveudtagning og testning af den pågældende moderplante til basismateriale eller det pågældende basismateriale.

(b) Landbrugsstyrelsen og eventuelt leverandøren foretager visuel inspektion, prøveudtagning og testning af en moderplante til basismateriale eller basismateriale, som angivet i bilag 3 for den pågældende slægt eller art.

(c) I forbindelse med prøveudtagning og testning, som omhandlet i afsnit i, anvendes internationalt anerkendte protokoller. Hvis der ikke findes sådanne protokoller, anvendes relevante protokoller, der er udarbejdet på nationalt plan.

Prøver skal indsendes til laboratorier, der er officielt accepteret af Landbrugsstyrelsen.

(d) Afsnit (a) finder ikke anvendelse på moderplanter til basismateriale og basismateriale under kryopræservering.

(2) Jorden:

(a) Moderplanter til basismateriale og basismateriale må kun dyrkes i jord, der er fri for alle skadegørere, som er opført i afsnit 7 for den pågældende slægt eller art, og som er værter for virus, der kan angribe den pågældende slægt eller art. Det skal ved prøveudtagning og testning verificeres, at sådanne skadegørere, som er værter for virus, ikke er til stede.

Prøveudtagningen foretages af Landbrugsstyrelsen og eventuelt leverandøren.

Prøveudtagningen og testningen foretages, inden de pågældende moderplanter til basismateriale eller det pågældende basismateriale plantes, og gentages under dyrkningen, hvis der er mistanke om forekomst af de i første afsnit omhandlede skadegørere.

Prøveudtagningen og testningen foretages under hensyntagen til de klimatiske forhold og de i afsnit 7 opførte skadegøreres biologi, og forudsat at de pågældende skadegørere er relevante for de pågældende moderplanter til basismateriale eller det pågældende basismateriale.

(b) Der skal ikke foretages prøveudtagning og testning, hvis der i mindst fem år ikke er dyrket planter, der er værter for de i afsnit 7 for den pågældende slægt eller art opførte skadegørere, i produktionsjorden, og hvis der ikke er tvivl om fraværet af de relevante skadegørere i den pågældende jord.

Der skal ikke foretages prøveudtagning og testning, hvis Landbrugsstyrelsen på grundlag af en officiel inspektion konkluderer, at jorden er fri for alle de skadegørere, der er opført i afsnit 7 for den pågældende slægt eller art, og som er værter for virus, der kan angribe den pågældende slægt eller art.

(c) I forbindelse med prøveudtagning og testning, som omhandlet i afsnit i, anvendes internationalt anerkendte protokoller. Hvis der ikke findes sådanne protokoller, anvendes relevante protokoller, der er udarbejdet på nationalt plan.

(3) Vedligeholdelse af moderplanter til basismateriale og basismateriale:

(a) Moderplanter til basismateriale og basismateriale skal vedligeholdes på marker, der er isoleret fra potentielle kilder til infektion via luftbårne vektorer, rodkontakt, krydsinfektion via maskiner, poderedskaber og andre potentielle kilder.

(b) Isolationsafstanden for de i afsnit (a) omhandlede marker skal afhænge af de regionale forhold, hvilken type formeringsmateriale, der er tale om, forekomsten af skadegørere i det pågældende område og de relevante risici, som fastlagt af Landbrugsstyrelsen på grundlag af inspektioner.

(4) Særlige betingelser vedrørende formering:

(a) Moderplanter til basismateriale, der er avlet ud fra kerneplanter, kan masseopformeres i flere generationer med det formål at frembringe det nødvendige antal moderplanter til basismateriale. Moderplanterne til basismateriale skal masseopformeres eller opformeres ved mikroformering, i overensstemmelse med afsnit i, a, (1), (b) ovenfor. Det maksimale tilladte antal generationer og den maksimale tilladte levetid for moderplanter til basismateriale er angivet i bilag 10 for de relevante slægter og arter.

(b) Hvis flere generationer af moderplanter til basismateriale er tilladt, kan hver enkelt generation, bortset fra den første, hidrøre fra en hvilken som helst tidligere generation.

(c) Forskellige generationer af formeringsmateriale skal holdes adskilt fra hinanden.

iv. En grundstamme, der ikke tilhører nogen sort, skal som basismateriale være ægte i forhold til beskrivelsen af dens art og vedligeholdes på en måde, der sikrer, at de i hele produktionsprocessen er individuelt identificeret.

Grundstammematerialet må kun anvendes i en periode, der beregnes på grundlag af den pågældende sorts stabilitet eller de miljømæssige forhold, den dyrkes under, og alle andre faktorer, der influerer på sortens stabilitet.

Det skal ved visuel inspektion verificeres, at grundstammematerialet er praktisk taget fri for fejl. Den visuelle inspektion foretages af Landbrugsstyrelsen og eventuelt leverandøren. Skader, misfarvning, arvæv eller udtørring betragtes som fejl, hvis det påvirker kvaliteten og nytteværdien som formeringsmateriale.

Derudover skal grundstammematerialet opfylde kravene anført under afsnit iii, ovenfor.

v. Hvis en moderplante til basismateriale eller basismateriale ikke længere opfylder kravene, skal leverandøren fjerne den/det, så den/det ikke er i nærheden af andre moderplanter til basismateriale og andet basismateriale. Den fjernede moderplante eller det fjernede materiale kan anvendes som certificeret materiale eller CAC-materiale, forudsat at det opfylder kravene i bilag 10.

I stedet for at fjerne den/det pågældende moderplante eller materiale kan leverandøren træffe passende foranstaltninger til at sikre, at moderplanten eller materialet på ny opfylder kravene.

vi. Hvis en grundstamme, der ikke tilhører nogen sort, er en moderplante til basismateriale eller basismateriale, der ikke længere opfylder kravene, skal leverandøren fjerne den, så den ikke er i nærheden af andre moderplanter til basismateriale og andet basismateriale. Den fjernede grundstamme kan anvendes som certificeret materiale eller CAC-materiale, forudsat at den opfylder kravene i bilag 9.

I stedet for at fjerne den pågældende grundstamme kan leverandøren træffe passende foranstaltninger til at sikre, at grundstammen på ny opfylder kravene.

4. Krav til produktionens gennemførelse m.v. for certificeret materiale

Produktion af certificeret materiale

a) Certificeret materiale — krav vedrørende certificering

i. Formeringsmateriale, bortset fra moderplanter, og frugtplanter skal opfylde følgende krav:

(1) Formeringsmaterialet og frugtplanter skal være opformeret fra en certificeret moderplante.

En certificeret moderplante skal opfylde et af følgende krav:

(a) Den skal være avlet ud fra kerneplanter.

(b) Den skal være avlet ud fra basismateriale.

ii. Formeringsmaterialet og frugtplanter skal være ægte i forhold til dets sortsbeskrivelse og må kun anvendes i en periode, der beregnes på grundlag af den pågældende sorts stabilitet eller de miljømæssige forhold, de dyrkes under, og alle andre faktorer, der influerer på sortens stabilitet.

Formeringsmaterialet skal tillige være i overensstemmelse med følgende krav vedrørende frihed for fejl, der kan forringe kvaliteten:

(1) Det skal ved visuel inspektion verificeres, at materialet er praktisk taget fri for fejl. Den visuelle inspektion foretages af Landbrugsstyrelsen og eventuelt leverandøren.

(2) Skader, misfarvning, arvæv eller udtørring betragtes som fejl, hvis det påvirker kvaliteten og nytteværdien som formeringsmateriale.

iii. Formeringsmaterialet og frugtplanter skal være opformeret fra en certificeret moderplante, for hvilken kravene til jord i afsnit c) nedenfor er opfyldt.

iv. En grundstamme, der ikke tilhører nogen sort, skal efter anmodning certificeres officielt som certificeret materiale, hvis den er ægte i forhold til beskrivelsen af dens art.

Grundstammematerialet skal være ægte i forhold til dets sortsbeskrivelse og må kun anvendes i en periode, der beregnes på grundlag af den pågældende sorts stabilitet eller de miljømæssige forhold, de dyrkes under, og alle andre faktorer, der influerer på sortens stabilitet.

Materialet skal tillige være i overensstemmelse med følgende krav vedrørende frihed for fejl, der kan forringe kvaliteten:

(1) Det skal ved visuel inspektion verificeres, at materialet er praktisk taget fri for fejl. Den visuelle inspektion foretages af Landbrugsstyrelsen og eventuelt leverandøren.

(2) Skader, misfarvning, arvæv eller udtørring betragtes som fejl, hvis det påvirker kvaliteten og nytteværdien som formeringsmateriale.

v. Hvis en certificeret moderplante eller certificeret materiale ikke længere opfylder kravene, skal leverandøren fjerne det, så det ikke er i nærheden af andre certificerede moderplanter og andet certificeret materiale. Den fjernede moderplante eller det fjernede materiale kan anvendes som CAC-materiale, forudsat at det opfylder kravene i bilag 8.

I stedet for at fjerne den/det pågældende moderplante eller materiale kan leverandøren træffe passende foranstaltninger til at sikre, at moderplanten eller materialet på ny opfylder kravene.

vi. Hvis en grundstamme, der ikke tilhører nogen sort, er en certificeret moderplante eller certificeret materiale, der ikke længere opfylder kravene, skal leverandøren fjerne den, så den ikke er i nærheden af andre certificerede moderplanter og andet certificeret materiale. Den fjernede moderplante eller det fjernede materiale kan anvendes som CAC-materiale, forudsat at det opfylder kravene i bilag 8.

I stedet for at fjerne den pågældende grundstamme kan leverandøren træffe passende foranstaltninger til at sikre, at grundstammen på ny opfylder kravene.

b) Sundhedskrav

i. En certificeret moderplante eller certificeret materiale skal være fri for de skadegørere, der er opført i afsnit 5, a), og afsnit 6, for den pågældende slægt eller art.

Det skal ved visuel inspektion af faciliteter, marker og partier verificeres, at den/det pågældende certificerede moderplante eller certificerede materiale er fri for de skadegørere, der er opført i afsnit 5, a, og afsnit 6, for den pågældende slægt eller art. Den visuelle inspektion foretages af Landbrugsstyrelsen og eventuelt leverandøren.

Den procentuelle andel af certificerede moderplanter eller certificeret materiale, der er inficeret med de i afsnit 5, b), opførte skadegørere, må ikke overskride de deri fastsatte toleranceniveauer. Det skal ved visuel inspektion af faciliteter, marker og partier verificeres, at den/det pågældende certificerede moderplante eller certificerede materiale overholder disse niveauer. Den visuelle inspektion foretages af Landbrugsstyrelsen og eventuelt leverandøren.

I tilfælde af tvivl om, hvorvidt de pågældende skadegørere er til stede, foretager Landbrugsstyrelsen og eventuelt leverandøren prøveudtagning og testning af den/det pågældende certificerede moderplante eller certificerede materiale.

ii. Landbrugsstyrelsen og eventuelt leverandøren foretager visuel inspektion, prøveudtagning og testning af en certificeret moderplante eller certificeret materiale, som angivet i bilag 8 for den pågældende slægt eller art.

iii. I forbindelse med prøveudtagning og testning, som omhandlet i afsnit, i anvendes internationalt anerkendte protokoller. Hvis der ikke findes sådanne protokoller, anvendes relevante protokoller, der er udarbejdet på nationalt plan

Prøverne skal indsendes til laboratorier, der er officielt accepteret af det Landbrugsstyrelsen.

iv. Afsnit i finder ikke anvendelse på certificerede moderplanter og certificeret materiale under kryopræservering.

c) Krav til jorden

i. Certificerede moderplanter må kun dyrkes i jord, der er fri for alle skadegørere, som er opført i afsnit 7 for den pågældende slægt eller art, og som er værter for virus, der kan angribe den pågældende slægt eller art. Det skal ved prøveudtagning og testning verificeres, at sådanne skadegørere, som er værter for virus, ikke er til stede.

Prøveudtagningen foretages af Landbrugsstyrelsen og eventuelt leverandøren.

Prøveudtagningen og testningen foretages, inden den certificerede moderplante plantes, og gentages under dyrkningen, hvis der er mistanke om forekomst af de i første afsnit omhandlede skadegørere.

Prøveudtagningen og testningen foretages under hensyntagen til de klimatiske forhold og de i afsnit 7 opførte skadegøreres biologi, og forudsat at de pågældende skadegørere er relevante for de(t) pågældende certificerede moderplanter eller certificerede materiale.

ii. Der skal ikke foretages prøveudtagning og testning, hvis der i mindst fem år ikke er dyrket planter, der er værter for de afsnit 7 for den pågældende slægt eller art opførte skadegørere, i produktionsjorden, og hvis der ikke er tvivl om fraværet af de relevante skadegørere i den pågældende jord.

Der skal ikke foretages prøveudtagning og testning, hvis Landbrugsstyrelsen på grundlag af en officiel inspektion konkluderer, at jorden er fri for alle de skadegørere, der er opført i afsnit 7 for den pågældende slægt eller art, og som er værter for virus, der kan angribe den pågældende slægt eller art.

Der skal ikke foretages prøveudtagning og testning af certificerede frugtplanter.

iii. I forbindelse med prøveudtagning og testning, som omhandlet i afsnit i, anvendes internationalt anerkendte protokoller. Hvis der ikke findes sådanne protokoller, anvendes protokoller, der er udarbejdet på nationalt plan.

5. Liste over skadegørere, som det er obligatorisk at undersøge for forekomst af ved hjælp af visuel inspektion og, under visse omstændigheder, prøveudtagning og testning,

Planter af slægter eller arter nævnt i tabellen, kolonne 1, skal være undersøgt og fundet fri for planteskadegørere nævnt i kolonne 2

a) Liste over skadegørere, som materiale/planter skal være fri eller praktisk taget fri for

 
Slægt eller art
Skadegørere
Castanea sativa Mill.
Svampe
Mycosphaerella maculiformis
Phytophthora cambivora
Phytophthora cinnamomi
Viruslignende sygdomme
Chestnut mosaic virus (ChMV)
Citrus L., Fortunella Swingle og Poncirus Raf.
Insekter
Aleurotrixus floccosus
Parabemisia myricae
Nematoder
Pratylenchus vulnus
Tylenchus semi-penetrans
Svampe
Phytophthora citrophtora
Phytophthora parasitica
Corylus avellana L.
Mider
Phytoptus avellanae
Svampe
Armillariella mellea
Verticillium dahliae
Verticillium albo-atrum
Bakterier
Xanthomonas arboricola pv. corylina
Pseudomonas avellanae
Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. og Pyrus L.
Insekter
Eriosoma lanigerum
Psylla spp.
Nematoder
Meloidogyne hapla
Meloidogyne javanica
Pratylenchus penetrans
Pratylenchus vulnus
Svampe
Armillariella mellea
Chondrostereum purpureum
Glomerella cingulata
Pezicula alba
Pezicula malicorticis
Nectria galligena
Phytophthora cactorum
Roessleria pallida
Verticillium dahliae
Verticillium albo-atrum
Bakterier
Agrobacterium tumefaciens
Pseudomonas syringae pv. syringae
Virus
Andre virus end dem, der er opført i bilag 1 og i (EU) 2019/2072 bilag 2, bilag 3 og bilag 4
Ficus carica L.
Insekter
Ceroplastes rusci
Nematoder
Heterodera fici
Meloidogyne arenaria
Meloidogyne incognita
Meloidogyne javanica
Pratylenchus penetrans
Pratylenchus vulnus
Svampe
Armillaria mellea
Bakterier
Phytomonas fici
Viruslignende sygdomme
Fig mosaic disease
Juglans regia L.
Insekter
Epidiaspis leperii
Pseudaulacaspis pentagona
Quadraspidiotus perniciosus
Svampe
Armillariella mellea
Nectria galligena
Chondrostereum purpureum
Phytophthora cactorum
Bakterier
Agrobacterium tumefaciens
Xanthomonas arboricola pv. juglandis
Olea europaea L.
Nematoder
Meloidogyne arenaria
Meloidogyne incognita
Meloidogyne javanica
Pratylenchus vulnus
Bakterier
Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi
Viruslignende sygdomme
Leaf yellowing complex disease 3
Pistacia vera L.
Nematoder
Pratylenchus penetrans
Pratylenchus vulnus
Svampe
Phytophthora cryptogea
Phytophthora cambivora
Rosellinia necatrix
Verticillium dahliae
Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica og P. salicina
Insekter
Pseudaulacaspis pentagona
Quadraspidiotus perniciosus
Nematoder
Meloidogyne arenaria
Meloidogyne javanica
Meloidogyne incognita
Pratylenchus penetrans
Pratylenchus vulnus
Svampe
Phytophthora cactorum
Verticillium dahliae
Bakterier
Agrobacterium tumefaciens
Pseudomonas syringae pv. morsprunorum
Pseudomonas syringae pv. syringae (på P. armeniaca)
Pseudomonas viridiflava (på P. armeniaca)
Prunus avium og P. cerasus
Insekter
Quadraspidiotus perniciosus
Nematoder
Meloidogyne arenaria
Meloidogyne javanica
Meloidogyne incognita
Pratylenchus penetrans
Pratylenchus vulnus
Svampe
Phytophthora cactorum
Bakterier
Agrobacterium tumefaciens
Pseudomonas syringae pv. morsprunorum
Ribes L.
Insekter og mider
Dasyneura tetensi
Ditylenchus dipsaci
Pseudaulacaspis pentagona
Quadraspidiotus perniciosus
Tetranycus urticae
Cecidophyopsis ribis
Svampe
Sphaerotheca mors-uvae
Microsphaera grossulariae
Diaporthe strumella (Phomopsis ribicola)
Rubus L.
Svampe
Peronospora rubi

b) Liste over skadegørere, som materiale/planter skal være fri eller praktisk taget fri for, eller hvis forekomst, der er fastsat grænser for i form af toleranceniveauer

 
Skadegørere –efter slægt og art
Toleranceniveau (pct.)
Kerneplanter/kernemoderplanter
Basismateriale/moderplante til basismateriale
Certificeret
Fragaria L.
Insekter og mider
Chaetosiphon fragaefoliae
0
0,5
1
Phytonemus pallidus
0
0
0,1
Nematoder
Aphelenchoides fragariae
0
0
1
Ditylenchus dipsaci
0
0,5
1
Meloidogyne hapla
0
0,5
1
Pratylenchus vulnus
0
1
1
Svampe
Rhizoctonia fragariae
0
0
1
Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu
0
0,5
1
Verticillium albo-atrum
0
0,2
2
Verticillium dahliae
0
0,2
2
Bakterier
Candidatus Phlomobacter fragariae
0
0
1
Virus
Virus, der forårsager jordbærspætning (SMoV)
0
0,1
2
Fytoplasma
0
0
1
Aster yellows phytoplasma
0
0,2
1
Multiplier disease
0
0,1
0,5
Stolbur-patogenet, som forårsager strawberry lethal decline
0