Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om indsamling m.v.

(Styrket kontrol med indsamlinger som led i indsatsen mod terrorfinansiering og hvidvask)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 511 af 26. maj 2014 om indsamling m.v., som ændret ved § 1 i lov nr. 81 af 30. januar 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Indsamlingsnævnet foretager i forbindelse med ansøgningen en kontrol af det oplyste formål med indsamlingen, jf. § 10.«

2. § 3, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Indehaveren af en indsamlingsplatform skal sikre, at en indsamling, der oprettes på platformen, har fået tilladelse fra Indsamlingsnævnet efter stk. 1 eller § 4, stk. 1.«

3. § 3, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Når en indsamling efter stk. 1 er afsluttet, skal der indsendes regnskab for indsamlingen til Indsamlingsnævnet.«

4. § 4, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Indsamlingsnævnet kan efter ansøgning meddele tilladelse for 3 år ad gangen til at foretage indsamlinger, hvis ansøgeren er en organisation, der er godkendt efter ligningsloven som berettiget til at modtage gaver, som kan fradrages ved indkomstopgørelsen, og organisationen har eksisteret i mindst 3 år.

Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde

1) oplysninger om navn og adresse på organisationen, herunder hvem der kan tegne organisationen,

2) oplysninger om, på hvilken måde organisationen foretager indsamlinger,

3) oplysninger om, til hvilke formål indsamlede midler anvendes,

4) organisationens vedtægter og

5) organisationens seneste årsregnskab.

Stk. 3. Indsamlingsnævnet foretager i forbindelse med ansøgningen en kontrol af de oplyste formål, jf. § 10.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 4-6.

5. I § 4, stk. 2, der bliver stk. 4, ændres »skatteministerens« til: »organisationens«, og »stk. 1, nr. 1-3,« ændres til: »stk. 2, nr. 1-4,«.

6. I § 4, stk. 3, der bliver stk. 5, indsættes som 2. pkt.:

»Årsregnskabet skal indeholde oplysninger om, hvilke indsamlinger organisationen har foretaget, herunder indsamlingsresultatet for de enkelte indsamlinger.«

7. I § 4 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Hvis en organisation tilsidesætter betingelserne i stk. 4-6, eller hvis grundlaget for den meddelte tilladelse i øvrigt ikke længere anses for opfyldt, tilbagekalder nævnet organisationens tilladelse efter stk. 1. Det samme gælder, hvis Indsamlingsnævnet har politianmeldt organisationen.«

8. I § 5, stk. 2, ændres »eller organisationen er omfattet af § 4, stk. 1« til: »eller organisationen har fået tilladelse, jf. § 4, stk. 1«.

9. I § 5, stk. 3, indsættes før »3 år«: »op til«, og i nr. 1 ændres »er omfattet af« til: »har fået tilladelse efter«.

10. I § 5, stk. 4, ændres »stk. 2« til: »stk. 3«.

11. I § 6, stk. 1, ændres »§ 5, stk. 3« til: »§ 5, stk. 4«.

12. I § 6, stk. 2, ændres »§ 5, stk. 2, nr. 1-3« til: »§ 5, stk. 3, nr. 1-3«.

13. I § 9, stk. 1, 1. pkt., ændres »4« til: »5«.

14. § 9, stk. 1, 3. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»2 af de yderligere medlemmer beskikkes efter indstilling fra Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation, 1 medlem beskikkes efter indstilling fra Dansk Erhverv, 1 medlem beskikkes efter indstilling fra Forbrugerrådet Tænk, og 1 medlem beskikkes efter indstilling fra Rigspolitiet. Det medlem, der beskikkes efter indstilling fra Rigspolitiet, skal have særlig indsigt i forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.«

15. I § 9 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Beskikkelsen af nævnets formand, medlemmer og stedfortrædere for disse er betinget af, at de pågældende sikkerhedsgodkendes, og at godkendelsen opretholdes i hele beskikkelsesperioden.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

16. I § 10, stk. 1, 1. pkt., ændres »og de organisationer, der er omfattet af § 4, stk. 1,« til: »og de organisationer, der har fået tilladelse efter § 4, stk. 1,«, og »§ 5, stk. 2,« ændres til: »§ 5, stk. 3,«.

17. I § 10 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. Hvis Indsamlingsnævnet får mistanke om et strafbart forhold, skal Indsamlingsnævnet anmelde forholdet til politiet.

Stk. 4. Indsamlingsnævnet skal omgående underrette Hvidvasksekretariatet, hvis nævnet er vidende om eller har mistanke om eller rimelig grund til at formode, at midler fra en indsamling har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 5 og 6.

18. § 11, stk. 3, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 3. Hvis Indsamlingsnævnet træffer afgørelse om, at en indsamler har overtrådt god indsamlingsskik, jf. § 10, stk. 5, nr. 3, udtaler nævnet kritik. Indsamlingsnævnet offentliggør udtalelser af kritik på nævnets hjemmeside og pålægger indsamleren snarest muligt at offentliggøre udtalelsen.

Stk. 4. Har en indsamler gjort sig skyldig i gentagne overtrædelser af god indsamlingsskik, kan nævnet tilbagekalde indsamlerens tilladelse til at foretage indsamling.«

19. § 14, stk. 1, nr. 2-4, affattes således:

»2) 10.200 kr. i forbindelse med indgivelse af ansøgning om tilladelse efter § 4, stk. 1.

3) 16.800 kr. pr. landsdækkende husindsamling, jf. § 5, stk. 3.

4) 8.400 kr. pr. regional husindsamling, jf. § 5, stk. 3.«

20. I § 14, stk. 1, nr. 5, ændres »§ 5, stk. 2« til: »§ 5, stk. 3«.

21. I § 14, stk. 2, 1. og 2. pkt., ændres »stk. 1, nr. 1 og 3-7,« til: »stk. 1, nr. 1-7,«.

22. I § 16, stk. 1, indsættes efter »§ 3, stk. 1 og 3,«: »§ 4, stk. 1,«.

23. I § 16 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Undladelse af at efterkomme pålæg om offentliggørelse efter § 11, stk. 3, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. marts 2020.

Stk. 2. § 1, nr. 4, finder anvendelse fra den 1. august 2020. Indtil den 1. august 2020 finder de hidtil gældende regler i § 4, stk. 1, i lov om indsamling m.v. anvendelse.

Stk. 3. Organisationer, som før lovens ikrafttræden har fået tilladelse til at foretage husindsamling i henhold til § 5, stk. 3, eller gadeindsamling i henhold til § 6, stk. 2, i den hidtil gældende affattelse af lov om indsamling m.v., anses efter lovens ikrafttræden for at have fået en tilladelse i henhold til § 4, stk. 1, i lov om indsamling m.v. som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4, og kan efter lovens ikrafttræden og indtil udløbet af tilladelsen foretage almindelig indsamling samt hus- og gadeindsamling i samme form og udstrækning, hvortil tilladelsen er givet.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 4. februar 2020

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Nick Hækkerup