Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0125
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Krav til sammensætning
Kapitel 3 Krav vedrørende pesticider
Kapitel 4 Mærkning og markedsføring
Kapitel 5 Straf og ikrafttræden
Bilag 1 Krav til sammensætning af forarbejdede fødevarer baseret på cerealier til spædbørn og småbørn
Bilag 2 Liste over næringsstoffer, der må tilsættes fødevarer til spædbørn og småbørn
Bilag 3 Krav til sammensætning af babymad
Bilag 4 Maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af pesticider eller metabolitter af pesticider i forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn
Bilag 5 Pesticider, som ikke må anvendes i landbrugsprodukter, der er bestemt til fremstilling af forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn
Bilag 6 Referenceværdier for vitaminer og mineraler til brug ved næringsdeklaration
Bilag 7 Caseins aminosyresammensætning
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn1)

I medfør af § 5, stk. 1, § 7, § 8, stk. 2, § 11, stk. 2, § 15, § 16, § 19, § 49, stk. 1, og § 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 999 af 2. juli 2018, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 1614 af 18. december 2018 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Reglerne i denne bekendtgørelse supplerer og gennemfører EU-regler om forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad, som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 af 12. juni 2013 om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Spædbarn: Et barn på under 12 måneder, jf. artikel 2, stk. 2, litra a, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013.

2) Småbarn: Et barn på mellem et og tre år, jf. artikel 2, stk. 2, litra b, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013.

3) Pesticider: Et aktivstof, jf. artikel 2, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmiddel og ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF, som anvendt i et plantebeskyttelsesmiddel, jf. samme forordnings artikel 2, stk. 1, herunder også det pågældende aktivstofs metabolitter og nedbrydnings- eller reaktionsprodukter.

4) Pesticidrest: Et aktivstof, som er omfattet af nr. 3, samt det pågældende aktivstofs nedbrydnings- eller reaktionsprodukter.

Kapitel 2

Krav til sammensætning

§ 3. Forarbejdede fødevarer baseret på cerealier skal:

1) fremstilles af bestanddele, hvis egnethed til særlig ernæring af spædbørn og småbørn er fastslået ved generelt accepterede videnskabelige data, og

2) opfylde de krav til sammensætning, der er anført i bilag 1.

Stk. 2. Kun de næringsstoffer, der er anført i bilag 2, må tilsættes forarbejdede fødevarer baseret på cerealier.

§ 4. Babymad skal:

1) fremstilles af bestanddele, hvis egnethed til særlig ernæring af spædbørn og småbørn er fastslået ved generelt accepterede videnskabelige data, og

2) opfylde de krav til sammensætning, der er anført i bilag 3.

Stk. 2. Kun de næringsstoffer, der er anført i bilag 2, må tilsættes babymad.

Kapitel 3

Krav vedrørende pesticider

§ 5. Forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad må fra det tidspunkt, hvor de er klar til forbrug eller tilberedning efter instruks fra fabrikanten, ikke indeholde rester af pesticider i mængder, der overstiger 0,01 mg/kg, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. For de i bilag 4 anførte pesticider anvendes de i bilaget fastsatte maksimalgrænseværdier.

Stk. 3. De i bilag 5 anførte pesticider må ikke anvendes i landbrugsprodukter, der er bestemt til fremstilling af forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad. Pesticiderne anses dog ikke for at være anvendt, hvis restkoncentrationerne heraf ikke overstiger 0,003 mg/kg.

Kapitel 4

Mærkning og markedsføring

§ 6. Forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad skal udover at overholde generelle bestemmelser om mærkning være mærket med følgende oplysninger:

1) En angivelse af det alderstrin, fra hvilket produktet kan anvendes under hensyntagen til dets sammensætning, konsistens og andre særlige egenskaber. Dette alderstrin må ikke være under 4 måneder.

2) Oplysning om tilstedeværelse eller fravær af gluten, hvis det angivne alderstrin for anvendelse af produktet er under 6 måneder.

3) Energiindholdet udtrykt i kilojoule (kJ) og kilokalorier (kcal) samt numerisk angivelse af indholdet af protein, kulhydrat og fedt, pr. 100 g eller 100 ml af produktet, således som det markedsføres, og i givet fald pr. specificeret mængde af produktet i tilberedt stand.

4) En numerisk angivelse af den gennemsnitlige mængde af hvert vitamin og mineral, som angivet i henholdsvis bilag 1 og bilag 3, pr. 100 g eller 100 ml af produktet, således som det markedsføres, og i givet fald pr. specificeret mængde af produktet i tilberedt stand.

5) I givet fald en vejledning i korrekt tilberedning og en erklæring om betydningen af at følge denne vejledning.

§ 7. Mærkningen af produkterne kan omfatte følgende oplysninger:

1) En numerisk angivelse af den gennemsnitlige mængde af næringsstoffer, der er anført i bilag 2, pr. 100 g eller 100 ml af produktet, som det markedsføres, og i givet fald pr. specificeret mængde i tilberedt stand, når en sådan angivelse ikke er omfattet af bestemmelserne i § 6, nr. 4.

2) Ud over de numeriske angivelser, oplysninger om vitaminer og mineraler, der er omfattet af bilag 6, udtrykt i procent af de i bilag 6 angivne referenceværdier pr. 100 g eller 100 ml af produktet, som det markedsføres, og i givet fald pr. specificeret mængde af produktet i tilberedt stand, forudsat at mængderne af vitaminer og/eller mineraler i produktet udgør mindst 15 % af referenceværdierne.

Kapitel 5

Straf og ikrafttræden

§ 8. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning straffes med bøde den, der overtræder §§ 3-6.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er:

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft 22. februar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 662 af 1. juni 2018 om forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn ophæves.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1363 af 30. november 2017 om pesticidrester i fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn ophæves.

Fødevarestyrelsen , den 29. januar 2020

Esben Egede Jensen

/ Maria Magelund Madsen


Bilag 1

Krav til sammensætning af forarbejdede fødevarer baseret på cerealier til spædbørn og småbørn

Kravene om næringsstoffer gælder produkter klar til brug og markedsført som sådanne eller rekonstrueret efter fabrikantens anvisninger.

1. Cerealieindhold

Forarbejdede fødevarer baseret på cerealier fremstilles hovedsageligt af én eller flere malede cerealier og/eller stivelsesholdige rodprodukter.

Cerealie- og/eller rodindholdet skal udgøre mindst 25 % af tørstofmængden i den færdige blanding.

2. Protein

2.1. For cerealier, tilsat en fødevare med højt proteinindhold, som er rørt op med eller skal røres op med vand eller en anden ikke-proteinholdig væske samt tvebakker og kiks, som skal anvendes enten direkte eller efter knusning og tilsætning af vand, mælk eller andre egnede væsker, må proteinindholdet ikke overstige 1,3 g/100 kJ (5,5 g/100 kcal).

2.2. For cerealier, tilsat en fødevare med højt proteinindhold, som er rørt op med eller skal røres op med vand eller en anden ikke-proteinholdig væske, skal det tilsatte protein udgøre mindst 0,48 g/100 kJ (2 g/100 kcal).

2.3. For kiks, som anvendes enten direkte eller efter knusning og tilsætning af vand, mælk eller andre egnede væsker, som fremstilles ved tilsætning af en fødevare med højt proteinindhold og præsenteret som sådanne skal det tilsatte protein udgøre mindst 0,36 g/100 kJ (1,5 g/100 kcal).

2.4. Det kemiske indeks for det tilsatte protein skal være mindst 80 % af referenceproteinets (casein som defineret i bilag 7), eller proteineffektivitetsratio (PER) af proteinet i blandingen skal være mindst 70 % af referenceproteinets.

Under alle omstændigheder er tilsætning af aminosyrer kun tilladt, når formålet er at forbedre næringsværdien af proteinblandingen og kun i mængder, som er nødvendige for dette formål.

3. Kulhydrat

3.1. Hvis der tilsættes saccharose, fructose, glucose, glucosesirup eller honning til simple cerealier, som er rørt op med eller skal røres op med mælk eller andre passende næringsvæsker eller til tvebakker og kiks, som skal anvendes enten direkte eller efter knusning og tilsætning af vand, mælk eller andre egnede væsker:

– må mængden af tilsatte kulhydrater fra disse kilder ikke overstige 1,8 g/100 kJ (7,5 g/100 kcal)

– må mængden af tilsat fructose ikke overstige 0,9 g/100 kJ (3,75 g/100 kcal).

3.2. Hvis der tilsættes saccharose, fructose, glucose, glucosesirup eller honning til cerealier, tilsat en fødevare med højt proteinindhold, som er rørt op med eller skal røres op med vand eller en anden ikke-proteinholdig væske:

– må mængden af tilsatte kulhydrater fra disse kilder ikke overstige 1,2 g/100 kJ (5 g/100 kcal)

– må mængden af tilsat fructose ikke overstige 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal).

4. Fedt

4.1. For simple cerealier, som er rørt op med eller skal røres op med mælk eller andre passende næringsvæsker samt tvebakker og kiks, som skal anvendes enten direkte eller efter knusning og tilsætning af vand, mælk eller andre egnede væsker, må fedtindholdet ikke overstige 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal).

4.2. For cerealier, tilsat en fødevare med højt proteinindhold, som er rørt op med eller skal røres op med vand eller en anden ikke-proteinholdig væske, må fedtindholdet ikke overstige 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal). Hvis fedtindholdet overstiger 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal):

– må mængden af laurinsyre ikke overstige 15 % af totalindholdet af fedt,

– må mængden af myristinsyre ikke overstige 15 % af totalindholdet af fedt,

– skal mængden af linolsyre (i form af glycerider = linolater) udgøre mindst 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal) og må ikke overstige 285 mg/100 kJ (1 200 mg/100 kcal).

5. Mineraler

5.1. Natrium

– Natriumsalte må kun tilsættes til forarbejdede fødevarer baseret på cerealier af teknologiske grunde.

– Indhold af natrium i forarbejdede fødevarer baseret på cerealier må ikke overstige 25 mg/100 kJ (100 mg/100 kcal).

5.2. Calcium

– For cerealier, tilsat en fødevare med højt proteinindhold, som er rørt op med eller skal røres op med vand eller en anden ikke-proteinholdig væske, skal mængden af calcium udgøre mindst 20 mg/100 kJ (80 mg/100 kcal).

– For tvebakker og kiks, som skal anvendes efter knusning og tilsætning af mælk (mælkekiks) og præsenteret som sådanne, skal mængden af calcium udgøre mindst 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal).

6. Vitaminer

6.1. For forarbejdede fødevarer baseret på cerealier skal mængden af thiamin udgøre mindst 25 µg/100 kJ (100 µg/100 kcal).

6.2. For cerealier, tilsat en fødevare med højt proteinindhold, som er rørt op med eller skal røres op med vand eller en anden ikke-proteinholdig væske, gælder følgende:

 
Pr. 100 kJ
Pr. 100 kcal
Mindst
Højst
Mindst
Højst
Vitamin A (µg RE)1)
14
43
60
180
Vitamin D (µg)2)
0,25
0,75
1
3

1) RE = alle transretinolækvivalenter.

2) I form af cholecalciferol, hvoraf 10 µg = 400 internationale enheder af vitamin D.

Disse grænseværdier gælder også, hvis vitamin A og/eller vitamin D tilsættes til andre forarbejdede fødevarer baseret på cerealier.

7. Maksimale grænser for tilsætning af vitaminer og mineraler

Kravene til næringsstoffer gælder brugsklare produkter, der markedsføres som sådanne eller rekonstitueres efter fabrikantens anvisninger, undtagen for kalium og calcium, hvor kravene gælder produktet, som det sælges.

Næringsstof
Maksimum pr. 100 kcal
Vitamin A (µg RE)
180
Vitamin E (mg α -TE)1)
3
Vitamin D (µg)
3
Vitamin C (mg)
12,5/252)
Thiamin (mg)
0,5
Riboflavin (mg)
0,4
Niacin (mg NE)3)
4,5
Vitamin B6 (mg)
0,35
Folsyre (µg)
50
Vitamin B12 (µg)
0,35
Pantothensyre (mg)
1,5
Biotin (µg)
10
Kalium (mg)
160
Calcium (mg)
80/1804) /1005)
Magnesium (mg)
40
Jern (mg)
3
Zink (mg)
2
Kobber (µg)
40
Jod (µg)
35
Mangan (mg)
0,6

1) α-TE = d- α-tocopherol ækvivalent.

2) Grænsen gælder for produkter, som er tilsat jern.

3) E = Niacin-ækvivalent = mg nikotinsyre + mg tryptophan/60.

4) Grænsen gælder for simple cerealier, som er rørt op med eller skal røres op med mælk eller andre passende næringsvæsker og cerealier tilsat en fødevare med højt proteinindhold, som er rørt op med eller skal røres op med vand eller en anden ikke-proteinholdig væske.

5) Grænsen gælder for tvebakker og kiks, som skal anvendes enten direkte eller efter knusning og tilsætning af vand, mælk eller andre egnede væsker.


Bilag 2

Liste over næringsstoffer, der må tilsættes fødevarer til spædbørn og småbørn

Næringsstof
Næringsstofkilde
Vitaminer
Vitamin A
Retinol
Retinylacetat
Retinylpalmitat
Beta-caroten
Vitamin D
Ergocalciferol (vitamin D2)
Cholecalciferol (vitamin D3)
Thiamin (vitamin B1)
Thiaminhydrochlorid
Thiaminmononitrat
Riboflavin (vitamin B2)
Riboflavin
Riboflavin-5’-phosphat, natrium
Niacin
Nikotinsyreamid
Nikotinsyre
Vitamin B6
Pyridoxinhydrochlorid
Pyridoxal-5
Pyridoxindipalmitat
Pantothensyre
Calcium-D-pantothenat
Natrium-D-pantothenat
Dexpantothenol
Folat
Folsyre
Vitamin B12
Cyanocobalamin
Hydroxocobalamin
Biotin
D-biotin
Vitamin C
L-ascorbinsyre
Natrium L-ascorbat
Calcium L-ascorbat
L-ascorbyl 6-palmitat
Kalium-ascorbat
Vitamin K
Phylloquinon (Phytomenadion)
Vitamin E
D-alpha-tocopherol
DL-alpha-tocopherol
D-alpha-tocopherylacetat
DL-alpha-tocopherylacetat
Mineraler
Calcium
Caliumcarbonat
Caliumchlorid
Caliumcitrat
Calciumgluconat
Calciumglycerophosphat
Calciumlactat
Calciumoxid
Calciumhydroxid
Calciumsalte af orthophosphorsyre
Magnesium
Magnesiumcarbonat
Magnesiumchlorid
Magnesiumcitrat
Magnesiumgluconat
Magnesiumoxid
Magnesiumhydroxid
Magnesiumglycerophosphat
Magnesiumlactat
Magnesiumsalte af orthophosphorsyre
Magnesiumsulfat
Kalium
Kaliumchlorid
Kaliumcitrat
Kaliumgluconat
Kaliumlactat
Kaliumglycerophosphat
Jern
Ferrocitrat
Ferriammoniumcitrat
Ferrogluconat
Ferrolactat
Ferrosulfat
Ferrofumarat
Ferridiphosphat (ferripyrophosphat)
Jern (carbonyl + elektrolytisk + reduceret)
Ferrisaccharat
Natrium-ferridiphosphat
Ferrocarbonat
Kobber
Kobber-Lysin-Kompleks
Kobbercarbonat
Cupricitrat
Cuprigluconat
Cuprisulfat
Zink
Zinkacetat
Zinkchlorid
Zinkcitrat
Zinklactat
Zinksulfat
Zinkoxid
Zinkgluconat
Mangan
Manganocarbonat
Manganochlorid
Manganocitrat
Manganogluconat
Manganosulfat
Manganoglycerophosphat
Jod
Natriumjodid
Kaliumjodid
Kaliumjodat
Natriumjodat
Aminosyrer
L-arginin
og deres hydrochlorider
L-cystin
L-histidin
L-isoleucin
L-leucin
L-lysin
L-cystein
L-methionin
 
L-phenylalanin
 
L-threonin
 
L-tryptofan
 
L-tyrosin
 
L-valin
 
Andre
Cholin
 
Cholinchlorid
 
Cholincitrat
 
Cholinbitartrat
 
Inositol
 
L-Carnitin
 
L-Carnitin hydrochlorid
 


Bilag 3

Krav til sammensætning af babymad

Kravene om næringsstoffer gælder produkter klar til brug og markedsført som sådanne eller rekonstitueret efter fabrikantens anvisninger.

1. Protein

1.1. Hvis kød, fjerkræ, fisk, indmad eller en anden traditionel proteinkilde er de eneste bestanddele, der er nævnt i navnet på produktet,

– skal det/den navngivne kød, fjerkræ, fisk, indmad eller anden traditionel proteinkilde tilsammen udgøre mindst 40 vægtprocent af det samlede produkt,

– skal hver af det/den navngivne kød, fjerkræ, fisk, indmad eller anden traditionel proteinkilde udgøre mindst 25 vægtprocent af samtlige navngivne proteinkilder,

– skal det totale proteinindhold fra de navngivne kilder udgøre mindst 1,7 g/100 kJ (7 g/100 kcal).

1.2. Hvis kød, fjerkræ, fisk, indmad eller en anden traditionel proteinkilde alene eller kombineret er nævnt først i navnet på produktet, uanset om produktet præsenteres som et måltid eller ej,

– skal det/den navngivne kød, fjerkræ, fisk, indmad eller anden traditionel proteinkilde tilsammen udgøre mindst 10 vægtprocent af det samlede produkt,

– skal hver af det/den navngivne kød, fjerkræ, fisk, indmad eller anden traditionel proteinkilde udgøre mindst 25 vægtprocent af samtlige navngivne proteinkilder,

– skal proteinindholdet fra de navngivne kilder udgøre mindst 1 g/100 kJ (4 g/100 kcal).

1.3. Hvis kød, fjerkræ, fisk, indmad eller en anden traditionel proteinkilde alene eller kombineret er nævnt - men ikke først - i navnet på produktet, uanset om produktet præsenteres som et måltid eller ej,

– skal det/den navngivne kød, fjerkræ, fisk, indmad eller anden traditionel proteinkilde tilsammen udgøre mindst 8 vægtprocent af det samlede produkt,

– skal hver af det/den navngivne kød, fjerkræ, fisk, indmad eller anden traditionel proteinkilde udgøre mindst 25 vægtprocent af samtlige navngivne proteinkilder,

– skal proteinindholdet fra de navngivne kilder udgøre mindst 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal),

– skal det totale proteinindhold i produktet fra alle kilder udgøre mindst 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.4. Hvis ost er nævnt sammen med andre ingredienser i navnet på et saltholdigt produkt, uanset om produktet præsenteres som et måltid eller ej,

– skal proteinindholdet fra mejeriprodukter udgøre mindst 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal),

– skal det samlede proteinindhold i produktet fra alle kilder udgøre mindst 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.5. Hvis produktet på etiketten betegnes som et måltid, uden at kød, fjerkræ, fisk, indmad eller en anden traditionel proteinkilde nævnes i navnet på produktet, skal det totale proteinindhold i produktet fra alle kilder udgøre mindst 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.6. Sovser, som præsenteres som tilbehør til et måltid, fritages fra kravene i punkt 1.1.-1.5 inklusive.

1.7. Desserter, hvor mejeriprodukter nævnes som den første eller eneste ingrediens i navnet, skal mindst indeholde 2,2 g mælkeprotein/100 kcal. Alle andre desserter er undtaget fra kravene i pkt. 1.1-1.5.

1.8. Aminosyrer må kun tilsættes til forbedring af de tilstedeværende proteiners næringsværdi og kun i mængder, der er nødvendige til dette formål.

2. Kulhydrat

Den samlede mængde kulhydrat i frugt- og grøntsagssaft samt nektar i retter, der kun indeholder frugt, samt i desserter eller buddinger, må ikke overstige

– 10 g/100 ml for grøntsagssaft og drikke fremstillet på basis heraf,

– 15 g/100 ml for frugtsaft og nektar samt drikke fremstillet på basis heraf,

– 20 g/100 g for retter, der kun indeholder frugt,

– 25 g/100 g for desserter og buddinger,

– 5 g/100 g for andre ikke-mælkebaserede drikke.

3. Fedt

3.1. For produkter, der er omhandlet af punkt 1.1 i dette bilag, gælder følgende:

– Hvis kød eller ost er de eneste bestanddele eller er nævnt først i navnet på produktet, må det totale fedtindhold i produktet fra alle kilder ikke overstige 1,4 g/100 kJ (6 g/100 kcal).

3.2. For alle andre produkter må det totale fedtindhold i produktet fra alle kilder ikke overstige 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal).

4. Natrium

4.1. Det endelige natriumindhold i produktet må enten være højst 48 mg/100 kJ (200 mg/100 kcal) eller højst 200 mg pr. 100 g. Hvis ost er den eneste ingrediens, der er nævnt i navnet på produktet, må produktets endelige natriumindhold ikke overstige 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal).

4.2. Natriumsalte må ikke tilsættes til produkter, der er fremstillet på basis af frugt, eller til desserter eller buddinger, undtagen i teknologisk øjemed.

5. Vitaminer

Vitamin C

I frugtsaft, nektar eller grøntsagssaft må det endelige indhold af vitamin C i produktet enten ikke være under 6 mg/100 kJ (25 mg/100 kcal) eller ikke under 25 mg pr. 100 g.

Vitamin A

I grøntsagssaft må det endelige indhold af vitamin A i produktet ikke være under 25 µg RE/100 kJ (100 µg RE/100 kcal).

Vitamin A må ikke tilsættes til anden babymad.

Vitamin D

Vitamin D må ikke tilsættes til babymad.

6. Maksimale grænser for tilsætning af vitaminer og mineraler

Kravene til næringsstoffer gælder brugsklare produkter, der markedsføres som sådanne eller rekonstitueres efter fabrikantens anvisninger, undtagen for kalium og calcium, hvor kravene gælder produktet, som det sælges.

Næringsstof
Maksimum pr. 100 kcal
Vitamin A (µg RE)
1801)
Vitamin E (mg α -TE)
3
Vitamin C (mg)
12,5/ 252) / 1253)
Thiamin (mg)
0,25
Riboflavin (mg)
0,4
Niacin (mg NE)
4,5
Vitamin B6 (mg)
0,35
Folsyre (µg)
50
Vitamin B12 (µg)
0,35
Pantothensyre (mg)
1,5
Biotin (µg)
10
Kalium (mg)
160
Calcium (mg)
80
Magnesium (mg)
40
Jern (mg)
3
Zink (mg)
2
Kobber (µg)
40
Jod (µg)
35
Mangan (mg)
0,6

1) I overensstemmelse med punkt 5.

2) Grænsen gælder for produkter, som er tilsat jern.

3) Grænsen gælder for retter baseret på frugt, frugtsaft, nektar og grøntsagssaft.


Bilag 4

Maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af pesticider eller metabolitter af pesticider i forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn

Stoffets kemiske navn
Maksimalgrænseværdier for mg/kg
Cadusafos
0,006
Demeton-S-methyl / demeton-S-methyl-sulfuron / oxydemeton-methyl (hver for sig eller tilsammen, udtrykt som demeton-S-methyl)
0,006
Ethoprophos
0,008
Fipronil (summen af fipronil og fipronil-desulfinyl, udtrykt som fipronil)
0,004
Propineb / propylenthiourea (summen af propineb og propylenthiourea)
0,006


Bilag 5

Pesticider, som ikke må anvendes i landbrugsprodukter, der er bestemt til fremstilling af forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn

Aldrin og dieldrin, udtrykt som dieldrin
Disulfoton (summen af disulfoton, disulfotonsulfoxid og disulfotonsulfon, udtrykt som disulfoton)
Endrin
Fensulfothion (summen af fensulfothion, dets oxygenanalog og deres sulfoner, udtrykt som fensulfothion)
Fentin (udtrykt som triphenyltinkation)
Haloxyfop (summen af halaxyfop, dets salte og estere, herunder konjugater, udtrykt som haloxyfop)
Heptachlor og trans-heptachlorepoxid, udtrykt som heptachlor
Hexachlorbenzen
Nitrofen
Omethoat
Terbufos (summen af terbufos, dets sulfoxid og sulfon, udtrykt som terbufos)


Bilag 6

Referenceværdier for vitaminer og mineraler til brug ved næringsdeklaration

Næringsstof
Referenceværdi for næringsdeklaration
Vitamin A (µg)
400
Vitamin D (µg)
10
Vitamin C (mg)
25
Thiamin (mg)
0,5
Riboflavin (mg)
0,8
Niacin-ækvivalent (mg)
9
Vitamin B6 (mg)
0,7
Folsyre (µg)
100
Vitamin B12 (µg)
0,7
Calcium (mg)
400
Jern (mg)
6
Zink (mg)
4
Jod (µg)
70
Selen (µg)
10
Kobber (mg)
0,4


Bilag 7

Caseins aminosyresammensætning

Aminosyrer
g/100 g protein
Arginin
3,7
Cystin
0,3
Histidin
2,9
Isoleucin
5,4
Leucin
9,5
Lysin
8,1
Methionin
2,8
Phenylalanin
5,2
Threonin
4,7
Tryptofan
1,6
Tyrosin
5,8
Valin
6,7

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører Kommissionens direktiv 2006/125/EF af 5. december 2006 om forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn, EU-Tidende 2006, nr. L 339, side 16.