Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Spærrezone
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fund af lavpatogen aviær influenza ved Sæderup i Aalborg Kommune

I medfør af § 30, stk. 1 og 3, § 34, § 66 a, stk. 1, og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 15. januar 2020, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 10, stk. 1, nr. 1, 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 1614 af 18. december 2018 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

§ 1. Som følge af fund af lavpatogen aviær influenza i en fjerkræbesætning med økologisk hønsehold ved Sæderup i Aalborg Kommune, opretter Fødevarestyrelsen med virkning fra i dag en spærrezone, jf. § 12 i bekendtgørelse nr. 1468 af 8. december 2015 om beskyttelsesforanstaltninger ved udbrud af lavpatogen aviær influenza af typerne H5 eller H7 i fjerkræ og andre fugle i fangeskab.

§ 2. Spærrezonen, jf. bilag 1, har en radius på en kilometer omkring den berørte fjerkræbesætning med økologisk hønsehold, der er beliggende ved Sæderup i Aalborg Kommune.

§ 3. Ejeren eller den ansvarlige af hobbyhold af fjerkræ i spærrezonen skal foretage indberetning om hobbyhold. Registrering af hobbyhold af fjerkræ skal ske til Fødevarestyrelsen via e-mail til 10@fvst.dk eller telefonisk på 72276900 senest 8 dage fra spærrezonens oprettelse.

§ 4. Med bøde straffes den, der overtræder § 3.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. januar 2020, klokken 13.00.

Fødevarestyrelsen, den 30. januar 2020

Hanne Larsen

/ Maria Torlyk


Bilag 1

Spærrezone

Spærrezone