Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - retlig interesse - ej medhold

J.nr. 19-50051

En mand klagede over en humanitær organisation, der annoncerede efter en kvinde til frivilligt arbejde. Efter mandens oplysninger og sagens omstændigheder i øvrigt vurderede Ligebehandlingsnævnet, at manden ikke i forbindelse med annonceringen havde været direkte berørt af den påståede forskelsbehandling på en sådan måde, at han havde en individuel og aktuel interesse i sagen.

Kravet om retlig interesse var derfor ikke opfyldt, og nævnet afviste klagen.

Klagen angår påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at en humanitær organisation annoncerede efter en kvinde til frivilligt arbejde.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Ligebehandlingsnævnet afviser at behandle klagen.

Sagsfremstilling

En mand født i 1994 har den 13. oktober 2019 indbragt en klage over en humanitær organisations annoncering efter en kvinde til frivilligt arbejde i københavnsområdet. Det fremgår af annoncen:

Har du tid til at hjælpe en kvinde og hendes børn med sprogtræning og lektier?

Vi søger en kvinde i alderen 30-50 år, som kunne tænke sig at mødes med en 38-årig syrisk kvinde og hendes børn ca. 2 gang om måneden [i københavnsområdet]

Matchet:

Den 38-årige kvinde går til dansk undervisning og snakker derfor kun begrænset dansk. Hun kan dog godt føre korte samtaler! Hendes mand kan samme mængde dansk og hendes børn taler flydende dansk.

Hun interesserer sig for at sy og lave mad.

Hun søger en ven der vil hjælpe både hende og hendes børn med at blive bedre til dansk. Men også en frivillig, som gerne vil hjælpe børnene med deres lektier.

Hvad kræves der af mig som frivillig?

• At du er åben overfor at møde et andet menneske, og nysgerrig for at lære noget om den unge nye medborger”

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at indklagede har udsat klager for forskelsbehandling på grund af køn, idet indklagede udelukkende søgte en kvinde. Han ønsker, at der udtales kritik af den indklagede humanitære organisation for at forskelsbehandle klager på grund af køn, og at han tilkendes en godtgørelse på 40.000 kr.

Klager søger frivilligt arbejde som flygtningehjælper. Han ville have søgt stillingen men kunne ikke, da indklagede kun søgte efter kvinder.

Klager bor i Nykøbing Sjælland.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

En klage kan indbringes for Ligebehandlingsnævnet af den, der har retlig interesse i sagen.

Det betyder, at Ligebehandlingsnævnet kun kan behandle en klage, hvis klageren har en individuel og aktuel interesse i den konkrete sag. Klageren skal således være direkte berørt af den påståede forskelsbehandling ved selv at have været udsat for en handling eller en undladelse, som efter den pågældendes opfattelse udgør ulovlig forskelsbehandling.

En klager, der tilhører en gruppe af personer, som kan være blevet udsat for forskelsbehandling, har som udgangspunkt ikke alene af den grund en sådan individuel interesse i den konkrete sag, at kravet om retlig interesse er opfyldt.

Efter klagers oplysninger og sagens omstændigheder i øvrigt har klager ikke i forbindelse med annonceringen været direkte berørt af den påståede forskelsbehandling på en sådan måde, at han har en individuel og aktuel interesse i sagen.

Ligebehandlingsnævnet afviser derfor klagen.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 7, om retlig interesse

§ 8, stk. 3, nævnets afvisning af klagen

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1, om klagebehandling

<19-50051>