Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse - medhold

J.nr. 18-58122

En business controller afholdt i forlængelse af barsels- og forældreorlov ferie. Business controlleren blev afskediget i perioden, hvor hun afholdte ferie. Det blev i afskedigelsesbrevet anført, at business controlleren på tidspunktet for tilbagevenden efter barsels- og forældreorlov ikke besad det påkrævede til jobbet. Nævnet lagde til grund, at beslutningen om at afskedige business controlleren allerede var truffet under barsels- og forældreorloven. Arbejdsgiveren havde ikke løftet bevisbyrden for, at barsels- og forældreorloven ikke helt eller delvist havde indgået i beslutningen om at afskedige business controlleren. Der blev ved vurderingen heraf lagt vægt på, at arbejdsgiveren havde oplyst, at business controlleren inden hun gik på barsels- og forældreorlov havde udført sit job til fulde, og at stillingen som business controlleren forlod, da hun gik på barsel, stadig eksisterede på tidspunktet for hendes tilbagevenden.

Klager fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse svarende til 9 måneders løn.

Klagen angår påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med afskedigelse af klager.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at klager blev afskediget fra sin stilling hos indklagede.

Indklagede skal inden 14 dage betale en godtgørelse til klager på 600.000 kr. med procesrente fra den 21. september 2018.

Sagsfremstilling

Klager blev den 1. marts 2016 ansat hos indklagede som Business Controller.

Klager blev pr. 1. maj 2016 forfremmet til en stilling som Group Controller.

Klager blev den 26. april 2017 sygemeldt på grund af for stort arbejdspres. Den 9. maj 2017 påbegyndte klager graviditetsorlov.

Klager var på barsel indtil den 24. april 2018. I direkte forlængelse heraf holdt klager ferie. Hun skulle have haft første dag efter barsel og ferie den 1. juni 2018.

Klager blev den 28. maj 2018 afskediget med fratræden til den 30. september 2018. Hun blev samtidigt fritstillet. Det fremgår af afskedigelsesbrevet, at afskedigelsen skyldtes, at indklagede var blevet pålagt at sikre mere erfaring og stærkere kompetencer for Group Controller funktionen. Indklagede havde vurderet, at klager ikke besad det påkrævede til jobbet, og at klager ikke inden for kortere tid ville kunne udvikle dette.

Klagers faglige organisation og partsrepræsentant rettede herefter henvendelse til indklagede med påstand betaling af godtgørelse til klager på 9 måneders løn for overtrædelse af ligebehandlingsloven.

Indklagede afviste ved brev af 10. juli 2018, at de ved beslutningen om at afskedige klager havde vægtet klagers graviditet eller barsel. Indklagede afviste i forlængelse heraf at betale godtgørelse. Indklagede skrev desuden i brevet:

”… Vi ønskede, at [klager] kunne nyde sin barsel og ferie uden at skulle have besked om organisationsændringerne, - og omvendt mener vi, at det ville være forkert at lade [klager] starte op, som om alting var det samme, når vi positivt havde en ny organisationsstruktur besluttet. En struktur hvor [klagers] kompetencer og erfaring ikke matcher…

… Som i ser af ovennævnte har opsigelsen af [klager] intet med performance at gøre. [klager] har løftet det job, som hun i sin tid påtog sig helt som forventet. Der er således ikke tale om andet, end en opsigelse grundet i organisationsændringer(bortfald af job). . . ”

Klager har oplyst, at hendes kollega under klagers barsels- og forældreorlov blev ansat til at varetage jobbet som Group Business Controller. Indklagede har ikke bestridt dette.

Indklagede har i bemærkninger af 6. november 2018 oplyst, at klagers kollega fratrådte med udgangen af december 2018, og at Group Controller stillingen hermed de facto var nedlagt.

Indklagede har dog i bemærkninger af 11. januar 2019 oplyst, at stillingen som Group Controller blev nedlagt i forbindelse med afskedigelsen af klager.

Klager har fremlagt en e-mail fra klagers kollega dateret den 11. januar 2018, hvoraf det fremgår, at kollegaen skrev under som Group Business Controller. Klager har desuden fremlagt udskrift fra kollegaens LinkedIn profil, hvoraf det fremgår, at hun fra august 2017 og frem til tidspunktet for udskriften var ansat hos indklagede i en stilling som Group Controller.

Klagen blev modtaget i Ligebehandlingsnævnet den 21. september 2018.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at hun har været udsat for forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med afskedigelse efter afsluttet forældreorlov. Klager påstår sig tilkendt en godtgørelse svarende til 9 måneders løn som følge heraf.

Klager blev i de første to måneder af sin ansættelse klar over, at indklagede søgte efter en Group Controller. Indklagede havde i denne periode en ekstern konsulent til at varetage denne funktion, og klager blev hurtigt klar over, at hun havde de kompetencer, som skulle til for at bestride jobbet. Hun søgte derfor jobbet og fik det.

Klager var i stillingen som Group Business Controller beskæftiget med konsolidering af måneds- og årsregnskab samt budgettering på koncernniveau og rapportering heraf til den øverste ledelse, bestyrelsen og kapitalfonden. Derudover var hun beskæftiget med opsætning og standardisering af rapportering mv. på tværs af organisationen, sparringspartner for øvrig ledelse samt teamleder for Business Controlling teamet.

Klager holdt orlov efter barselsreglerne, og barsels- og forældreorloven ophørte den 24. april 2018. Klager holdt ferie i direkte forlængelse af orloven og skulle genoptage sit arbejde hos indklagede den 1. juni 2018.

Under klagers barsels- og forældreorlov varetog klagers kollega jobbet som Group Business Controller. Af mailkorrespondancen mellem klager og klagers kollega af 11. januar 2018 fremgår under kollegaens signatur, at hun i klagers fravær var ansat som Group Business Controller.

Klagers kollega varetog på tidspunktet for klagens indbringelse for Ligebehandlingsnævnet stadig stillingen, hvilket indikerer, at der ikke har været tale om bortfald af job.

Klager blev indkaldt til møde hos indklagede den 28. maj 2018. Ved mødet blev klager afskediget. Afskedigelsen blev begrundet i, at klager ikke længere besad de kompetencer, som stillingen krævede.

Som følge af afskedigelsen kontaktede klager sin faglige organisation og partsrepræsentant. Den 18. juni 2018 skrev klagers faglige organisation og partsrepræsentant til indklagede med krav om godtgørelse.

Den 10. juli 2018 afviste indklagede kravet med henvisning til, at klager ikke besad de kompetencer, som krævedes til stillingen som Group Business Controller.

Den 20. juli 2018 skrev klagers partsrepræsentant til indklagede, at kravet om godtgørelse blev fastholdt, da indklagede ikke tidligere havde haft bemærkninger til klagers performance, ligesom klager heller ikke, da hun blev ansat i stillingen, havde fem års erfaring.

Den 23. august 2018 afviste indklagede igen kravet om godtgørelse med henvisning til klagers manglende kompetencer.

I brevet fra indklagede af 10. juli 2018 fremgår det, at beslutningen om at afskedige klager blev truffet under klagers barsels- og forældreorlov. Det er som følge heraf indklagede, der skal bevise, at der ved afskedigelsen ikke blev lagt vægt på, at klager havde været fraværende på grund af barsels- eller forældreorlov.

Såfremt Ligebehandlingsnævnet skulle komme frem til, at der ikke er sikkert grundlag for at antage, at beslutningen blev truffet under klagers orlov, gøres det gældende, at der på baggrund af sagens oplysninger samt den tidsmæssige sammenhæng mellem opsigelse og ophør af barsels- og forældreorlov er påvist faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet forskelsbehandling i henhold til ligebehandlingslovens § 16a.

Indklagede valgte at forfremme klager til Group Business Controller den 1. maj 2016 på trods af, at klager ikke havde den ønskede erfaring på fem år, som fremgik af jobbeskrivelsen.

Klager har ikke været vidende om, at indklagede vurderede, at hun ikke kunne bestride jobbet til fulde, eller at hun var ”junior” i rollen. Hun har således aldrig modtaget påtaler eller advarsler om, at hun ikke kunne bestride jobbet. Dette underbygges af indklagedes brev af 10. juli 2018, hvori det nævnes, at klager har løftet jobbet, som hun i sin tid påtog sig helt som forventet.

Klager blev den 1. januar 2017 officielt forfremmet til at varetage den ledelsesmæssige opgave af Controller teamet, hvilket underbygger opfattelsen af, at klager var fuldt kompetent til at varetage funktionen som Group Business Controller. Klager var desuden i foråret tilmeldt en intern lederuddannelse, hvilket yderligere bestyrker, at klager varetog den ledelsesmæssige opgave af Controller teamet. Klagers deltagelse i lederuddannelsen blev dog aflyst af indklagede, da klager var forhindret i at deltage den første dag på uddannelsen som følge af jordemoderbesøg.

Ifølge aftale med CFO overtog klager de ledelsesmæssige opgaver fra 1. januar 2017. Det er ikke korrekt, at klager ikke var klædt på til den ledelsesmæssige opgave. Lederuddannelsen, som klager var tilmeldt, var en uddannelse, som alle ledere hos indklagede deltog i, og var således ikke begrundet i, at klager skulle tilegne sig ledelsesmæssige kompetencer.

Klager er på intet tidspunkt blevet gjort bekendt med, at hun ikke kunne bestride stillingen. Klager var bekendt med, at kapitalfonden stillede store krav til rapporteringsniveau, og hun arbejdede derfor også inden sin barsels- og forældreorlov med at implementere en ny ERP-løsning, som kunne understøtte kapitalfondens behov for rapportering.

Klager mener, at fraværet på grund af barsels- og forældreorlov indgik i beslutningen om at afskedige hende. Indklagede har ikke løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen af klager ikke var begrundet i fraværet på grund af barsels- og forældreorlov.

Klager har dermed krav på godtgørelse, som bør sættes svarende til 9 måneders løn henset til klagers ansættelsesperiode på 2 år og 7 måneder.

Indklagede gør gældende, at sagen bør afvises for nævnet, da sagen kun kan afgøres ved brug af parts- og vidneforklaringer. Subsidiært gør indklagede gældende, at afskedigelsen ikke var i strid med ligebehandlingsloven.

Sagen er ikke egnet til nævnsbehandling og bør afvises, jf. lov om Ligebehandlingsnævnet § 8, stk. 1. Det skyldes, at der mellem parterne er uenighed om de faktiske omstændigheder og baggrunden for afskedigelsen af klager, hvorfor sagen har et omfang, der nødvendiggør parts- og vidneforklaringer, der ikke kan finde sted for nævnet.

Som bevistemaer, der kræver parts- og vidneforklaringer, kan blandt andet nævnes: kompetencekravene i stillingerne som henholdsvis Business Controller og Group Controller, udviklingen i indklagedes virksomhed og de øgede kompetencekrav som følge heraf, kravene til rapportering stillet af kapitalfonden til Group Controller stillingen, klagers kompetencer i forhold til Group Controller stillingen og Senior Group Controller stillingen samt den vikarierende kollegas tilknytning til indklagedes virksomhed.

Beslutningen om at afskedige klager blev ikke truffet under klagers barsels- og forældreorlov. Beslutningen blev først truffet efter udløbet af klagers barsels- og forældreorlov. Klager har bevisbyrden for, at beslutningen blev truffet under klagers barsels- og forældreorlov. Denne bevisbyrde er ikke løftet.

Klager blev opsagt fra sin stilling mere end en måned efter ophørt barsels- og forældreorlov, hvorfor der i henhold til retspraksis er delt bevisbyrde. Klager har ikke løftet bevisbyrden, da der ikke er påvist faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at der er sket forskelsbehandling på grund af køn.

I 2015 blev A’s og B’s virksomheder opkøbt af en kapitalfond, hvorefter virksomhederne fusionerede og ændrede navn til indklagedes virksomhed. På dette tidspunkt var indklagedes virksomhed væsentlig anderledes end i dag. Fx bestod indklagedes virksomhed af mere end 25 forskellige enheder. En del af strategien ved opkøbet af indklagedes virksomhed var derfor, at der skulle ske en transformation af de mange selskaber, således at indklagede blev én samlet virksomhed.

I tiden efter transaktionen undergik indklagedes virksomhed flere forandringer. Der skete således en gradvis udvikling af virksomheden, og i begyndelsen af 2016 befandt organisationen af indklagedes virksomhed sig dermed i, hvad man kan kalde ”første gear”.

Da klager påbegyndte sin ansættelse hos indklagede den 1. marts 2016, bestod virksomheden fortsat af mange forskellige enheder. På det tidspunkt skulle klager indgå i et nyt controlling team, der foruden klager bestod af en Group Controller og en produktionscontroller. Klager blev ansat som Business Controller og blev således den tredje controller hos indklagede. Det var indklagedes tanke, at der skulle opbygges et team på i alt 5-6 controllers, inklusiv Group Controlleren.

På klagers initiativ blev hun tilbudt stillingen som Group Business Controller med virkning fra den 1. maj 2016. Klager havde kun begrænset erfaring og var derfor junior i rollen.

Som udgangspunkt kræver en stilling som Group Business Controller hos indklagede mindst fem års erfaring, hvilket klager ikke levede op til. På daværende tidspunkt befandt indklagedes virksomhed sig dog på et stadie, hvor der fortsat var mange manuelle processer, klager kunne varetage.

Den ledelsesmæssige opgave var fortsat primært hos CFO, sådan at klager dels langsomt kunne blive klædt på, dels overtage ledelsesmæssige opgaver, efterhånden som hun mestrede dette.

Da klager blev sygemeldt i april 2017 havde systemimplementereingen og professionaliseringen fuld fart på, og mens klager havde været på barsel, var meget kommet i mål. Indklagedes virksomhed er derfor i dag et helt andet sted end der, hvor klager blev sygemeldt.

På tidspunktet, hvor klager blev sygemeldt og senere gik på barsel, havde klager alene varetaget rollen som Group Business Controller i 11 måneder.

I den efterfølgende tid blev kompetenceniveauet i indklagedes virksomhed markant løftet, og kravene fra brugere og ejere steg i takt hermed. Dette har medført, at der i dag er stærkt forhøjede krav til rapportering fra kapitalfonden og andre ejere, hvorfor klagers kompetencer og kvalifikationer ikke lever op til de krav, der nu stilles.

Klager blev afskediget den 28. maj 2018, idet indklagede af kapitalfonden var blevet pålagt at sikre mere erfaring og stærkere kompetencer fra Group Controllerfunktionen.

Som det fremgår af afskedigelsen, vurderede indklagedes ejer, at klager ikke besad de nu påkrævede kompetencer til at varetage jobbet, samt at klager ej heller ville kunne udvikle disse kompetencer inden for en kort periode.

Det er i den sammenhæng vigtigt, at kapitalfonden ejer den indklagede virksomhed med henblik på videresalg indenfor en normal investeringshorisont – for de fleste kapitalfonde typisk 4-7 år. I denne periode skal værdien af virksomheden øges, således at kapitalfonen får mest muligt ud af sin investering. En af forudsætningerne for at kunne øge værdien er, at kapitalfonden til stadighed har de nødvendige analyser og rapporter, der giver fornøden indsigt i virksomhedens økonomi og desuden, at ledelsen/bestyrelsen har en højt kvalificeret sparringspartner i forhold til selskabets økonomi generelt og i forhold til den økonomiske rapportering i særdeleshed.

Det er på denne baggrund, at indklagedes ejer har stillet krav om, at der ansættes en Senior Group Controller, der har minimum fem års erfaring med group controlling i en større kapitalfondsejet virksomhed, herunder i forhold til at kunne håndtere rapportering i forbindelse med konsoliderede regnskaber og være sparringspartner for den øverste ledelse/bestyrelse.

Klager besidder ikke denne erfaring, og er derfor ikke kvalificeret til stillingen. Indklagede havde ikke pligt til at vente på, at klager i løbet af fire til fem års ansættelse ville have opnåret det kompetenceniveau, som forudsættes til varetagelse af rollen. Dette i særdeleshed, da klager i forvejen var relativt uerfaren i jobbet som Group Business Controller, og da der ikke var andre, der kunne oplære klager i rollen. Med en investeringshorisont på fire-syv år har indklagedes ejere brug for en Senior Group Controller, der kan levere den efterspurgte ekspertise her og nu.

Forskellen som Group Controller og Senior Group Controller afspejler sig desuden i forskellen på lønrammerne for de to stillinger. Group Business Controller ligger med en lønramme på 55-65.000 kr. pr. måned, hvor Senior Group Controller ligger med en lønramme på 70-80.000 kr. pr. måned, dvs. at Senior Group Controller stillingen kan ligge op til 45 % højere i lønniveeau.

Klager anfører, at klagers kollega fortsat er ansat i jobbet som Group Business Controller. Indklagede har været nødsaget til midlertidigt at dække det ”hul”, som opstod i forbindelse med afskedigelsen af klager og frem til ansættelse af en Senior Group Controller, dels i forbindelse med at indklagede fik en ny CFO i september 2018.

Indklagede har netop i oktober ansat den pågældende Senior Group Controller profil, og vedkommende har fået titlen Head of Group Controlling. ¬¬Klagers kollega fratræder med udgangen af december 2018. Group Controller stillingen er hermed de facto nedlagt.

Stillingen som Group Controller blev de facto nedlagt i forbindelse med afskedigelsen af klager. I den nyoprettede stilling som Senior Group Controller udgør de ledelsesmæssige kompetencer en væsentlig del af stillingsindholdet.

Det fremgår af klagers LinkedIn profil, at klager ikke har tilsvarende ledererfaring eller erhvervserfaring fra større virksomheder, som den ansatte Senior Group Controller.

Klager anfører, at hun begyndte at overtage de ledelsesmæssige opgaver fra 1. januar 2017. Dette betyder, at hun alene har varetaget lederfunktionen i fire måneder før sin sygemelding.

Klager manglede generelt de fornødne lederkompetencer. Med den planlagte lederuddannelse var det hensigten, at klager skulle klædes bedre på til at kunne varetage de ledelsesmæssige opgaver. På grund af egne forhold deltog klager imidlertid aldrig i uddannelsen. Det bestrides, at lederuddannelsen var obligatorisk. Det var et kursus, som relevante ledere blev udvalgt til at gennemføre.

Den nærmere funktion som Business Controller indebar, at klager skulle virke som controller for indklagedes direkte driftede butikker. De direkte driftede butikker ophørte imidlertid som forretningsgren i midten af 2016. Samtidig hermed opsagde Group Controlleren sin stilling.

Afskedigelsen fremstår i enhver henseende som saglig. Klager besad ikke de påkrævede kompetencer og erfaring til at kunne varetage stillingen som Senior Group Controller. Det afvises, at afskedigelsen skulle være begrundet i klagers barsels- og forældreorlov.

Hvis nævnet måtte finde, at der er sket en overtrædelse af ligebehandlingsloven, gøres det gældende, at en godtgørelse skal fastsættes lavere end 9 måneders løn henset til sagens omstændigheder, herunder klagers forholdsvis korte anciennitet.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn efter lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. (ligebehandlingsloven).

Som sagen er oplyst for nævnet, er det ikke nødvendigt for sagens afgørelse, at der føres bevis i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer. Indklagedes afvisningspåstand tages derfor ikke til følge.

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager på grund af graviditet, barsel eller adoption. Såfremt afskedigelsen finder sted under graviditet eller afholdelse af barsels- eller forældreorlov, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i disse forhold.

Klager påbegyndte den 9. maj 2017 graviditetsorlov.

Den 24. april 2018 ophørte klagers barsels- og forældreorlov. Klager holdt ferie i direkte forlængelse af orloven og skulle genoptage arbejdet hos indklagede den 1. juni 2018.

Klager blev afskediget den 28. maj 2018. Det blev i afskedigelsesbrevet anført, at klager på tidspunktet for klagers tilbagevenden ikke besad det påkrævede til jobbet.

Afskedigelsen fandt sted efter klagers afholdelse af barsels- og forældreorlov.

Hvilken bevisbyrde, der finder anvendelse, afgøres ud fra tidspunktet for beslutningen om afskedigelse. Parterne er uenige herom.

Indklagede har i brev af 10. juli 2018 til klagers partsrepræsentant anført, at afskedigelsen af klager intet havde med klagers performance at gøre, og at klager havde løftet det job, hun i sin tid påtog sig helt som forventet. Indklagede har i forlængelse heraf anført, at der således ikke var tale om andet end en afskedigelse grundet i organisationsændringer og bortfald af job.

Indklagede har i samme brev anført, at de ønskede, at klager kunne nyde sin barsel og ferie, uden at hun skulle have besked om organisationsændringerne.

Nævnet lægger på den baggrund til grund, at beslutningen om at afskedige klager må være truffet allerede under klagers barsel- og forældreorlov.

Det er herefter indklagede, der skal løfte bevisbyrden for, at klagers barsels- og forældreorlov ikke helt eller delvist indgik i beslutningen om at afskedige hende.

Nævnet vurderer, at indklagede ikke har løftet denne bevisbyrde.

Nævnet lægger ved vurderingen heraf vægt på, at indklagede har oplyst, at klager, inden hun gik på barsels- og forældreorlov, udførte sit job i stillingen som Group Business Controller til fulde, og at den stilling, som klager forlod den 9. maj 2017, efter indklagedes oplysninger stadig eksisterede frem til udgangen af 2018 og dermed på tidspunktet for klagers tilbagevenden fra barsel- og forældreorlov den 1. juni 2018.

Klager får derfor medhold i klagen.

Godtgørelse

Klager tilkendes en godtgørelse, der skønsmæssigt passende kan fastsættes til 600.000 kr.

Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelsen af godtgørelsens størrelse lagt vægt på ansættelsesperiodens længde og det i øvrigt oplyste i sagen.

Indklagede skal herefter betale 600.000 kr. til klager med procesrente fra den 21. september 2018, hvor sagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet. Beløbet skal betales inden 14 dage.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 2, nr. 3 om nævnets kompetence

§ 8, nævnets afvisning af klagen

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, om klagebehandling

Ligebehandlingsloven

§ 1, stk. 1-3 om lovens anvendelsesområde

§ 9, om forbud mod afskedigelse begrundet i graviditet eller orlov

§ 16, stk. 2 og stk. 3, om godtgørelse

§ 16, stk. 4, om omvendt bevisbyrde

<18-58122>