Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - stillingsopslag - ej medhold

J.nr. 19-27119

Et ingeniørfirma annoncerede efter en medarbejder, der var ”sund og hel frisk – og fuld af energi”. En kvinde, som grundet en kronisk lidelse var tilkendt fleksjob og visiteret til at arbejde 20 timer ugentligt, klagede til Ligebehandlingsnævnet over, at stillingsopslaget var et udtryk for forskelsbehandling på grund af handicap. Nævnet vurderede, at annoncens ordlyd ikke var tilstrækkeligt til at anse annoncen for at være udtryk for forskelsbehandling på grund af handicap.

Kvinden fik derfor ikke medhold i klagen.

Klagen angår påstået forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med, at indklagede søgte en medarbejder, der var ”sund og hel frisk – og fuld af energi”.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var ikke i strid med forskelsbehandlingslovens annonceringsforbud, at indklagede søgte en medarbejder, der var ”sund og hel frisk – og fuld af energi”.

Sagsfremstilling

Ved et jobopslag af 20. maj 2019 søgte det indklagede ingeniørfirma en ”blæksprutte”/kontorassistent. Af jobopslaget fremgår blandt andet:

”Optimalt for os er hvis du:

Er interesseret i en deltidsstilling, i hvert fald til at starte med

Er omkring midtvejs i arbejdslivet, men sund og hel frisk – og fuld af energi

Bor i [by 1], [by 2] eller omegn

Er arbejdsom og kan lide høj intensitet med flere bolde i luften – uden at stresse til

Indstillet på at man af og til kan have behov for at kontakte dig udenfor kontortid (på din firmamobil)

Har gode samarbejdsevner – og kan lide at hjælpe kolleager med diverse små-opgaver af enhver slags

Har et positivt og åbent sind, er glad også når der er travlt og du så stadig har begge ben på jorden

Sætter en ære i at være disponent for at sikre et højt serviceniveau og god profil udadtil primært ift. kunderne

Taler og skriver perfekt dansk, samt begge dele rimelig godt på engelsk. God til at formulere dig på email og til at tale i telefon.

Indstillet på også at tage de banale kontoropgaver – sørger for at kontoret fungerer (fra kaffe til blomster). Gerne ved at koordinere hjælp udefra

Har lidt erfaring fra tekniske produkter og meget gerne fra lignende job.

Kender lidt til international salg, herunder fragt og alm. kommercielle dokumenter.

Kender så meget til regnskab at du kan have god dialog med vor bogholder

Er det noget for dig og har du hvad der kræves og forventes? Hvis du kan svare bekræftende på mere end 75% til ovenstående – så vil vi meget gerne høre fra dig. Er det mindre, så tror vi ikke at dette er jobbet for dig. ”

Klager er grundet en kronisk lidelse tilkendt fleksjob og visiteret til at arbejde 20 timer ugentligt.

Klagen blev modtaget i Ligebehandlingsnævnet den 21. maj 2019.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at jobannoncen er udtryk for forskelsbehandling på grund af handicap.

Indklagedes beskrivelse af den ideelle kandidat til jobbet drejer sig mere om vedkommendes helbred fremfor kvalifikationer.

Selvom klager er tilkendt fleksjob, er hun ikke forhindret i at arbejde effektivt i de 20 arbejdstimer, hun ugentligt er visiteret til at arbejde.

Klager er oprindelig teknisk uddannet og har efteruddannet sig som regnskabsmedarbejder. Idet klager ønsker at arbejde inden for et teknisk område, fandt hun indklagedes jobopslag relevant, indtil hun læste indklagedes helbredskrav.

Klager har ikke søgt stillingen hos indklagede, da deres holdning til mulige ansøgere og deres helbred virker stødende.

Joboplaget var opsat således, at man skulle regne for at finde ud af, om man kunne være den rette kandidat. Ved klagers optælling vedrører 46 procent af punkterne den optimale kandidats helbredstilstand og energiniveau frem for faglige kvalifikationer.

Klager læser afslutningen på jobopslaget således, at hvis en ansøger ikke har helbredet med sig, er denne ikke den rette til jobbet.

Indklagede gør gældende, at de opstillede kriterier ikke udgør krav til en potentiel ansøger.

Indklagede er et lille firma med 12 medarbejdere. De er ikke orienteret omkring juraen i forbindelse med ansættelser. Indklagede har forsøgt at lave et godt og beskrivende jobopslag.

Indklagede er opmærksom på, at det ikke er lovligt at forskelsbehandle, og at der altid skal være plads til mangfoldighed. Indklagede har allerede en medarbejder ansat i fleksjob.

Indklagede angiver i jobopslaget nogle punkter, hvori det forklares, hvordan den optimale kandidat til jobbet ser ud. I et af punkterne har indklagede forsøgt at illustrere en kandidat, hvor alderen ikke begrænser vedkommendes kvalifikationer.

Jobopslaget er skrevet i en uformel tone, og bør opfattes i den ånd, det er skrevet.

De oplistede punkter er ikke krav til medarbejderen, men en beskrivelse af hvad der er optimalt for indklagede.

Det er ærgerligt, at klager ikke har søgt stillingen.

Indklagede skriver tydeligt, at hvis man ikke opfylder 75 procent af de opstillede punkter, så skal man ikke søge stillingen. Det har ikke noget at gøre med, hvor frisk og rask man skal være. Det vedrører alle de opstillede punkter og er med til at undgå, at indklagede forgæves indkalder personer til samtale.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af handicap efter lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. (forskelsbehandlingsloven).

Der er klaget over forskelsbehandling på grund af handicap i forbindelse med annoncering.

Det fremgår af forskelsbehandlingsloven, at der ikke ved annoncering må angives, at der til ansættelse søges eller foretrækkes personer uden handicap.

Det fremgik af indklagedes stillingsannonce, at indklagede blandt andet søgte en medarbejder på deltid, der var ”omkring midtvejs i arbejdslivet, men sund og hel frisk – og fuld af energi”. Det fremgik endvidere, at en ansøger skulle opfylde mere end 75 procent af de opstillede kriterier for at være egnet til stillingen.

Ligebehandlingsnævnet vurderer, at indklagede ikke har overtrådt forbuddet mod forskelsbehandling på grund af handicap.

Det er nævnets vurdering, at det forhold, at det af annoncen fremgik, at indklagede søgte en medarbejder, der var sund og frisk og fuld af energi, ikke er tilstrækkeligt til at anse annoncen for at være udtryk for forskelsbehandling på grund af handicap.

Det er indgået i nævnets vurdering, at de opstillede kriterier for ansøgere til deltidsstillingen ikke i sig selv udelukker, at en person med handicap ville kunne komme i betragtning til stillingen.

Klager får derfor ikke medhold i klagen.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 3, om nævnets kompetence

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1, om klagebehandling

Forskelsbehandlingsloven

§ 1, stk. 1-3, om lovens anvendelsesområde

§ 5, om annoncering

§ 7 a, om delt bevisbyrde

<19-27119>