Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om øvrige

J.nr. 19-56143

En journalist anmodede om aktindsigt i navnet på den indklagede kommune i sagen behandlet under sagsnr. 19-3123. Der forelå ikke hensyn, der kunne begrunde afslag på aktindsigt. Ligebehandlingsnævnet imødekom derfor journalistens anmodning om aktindsigt i navnet på den indklagede kommune.

Sagen angår en anmodning fra en journalist om aktindsigt.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Ligebehandlingsnævnet imødekommer journalistens anmodning om aktindsigt i navnet på den indklagede kommune.

Sagsfremstilling

En journalist anmodede den 15. november 2019 om aktindsigt i navnet på den indklagede kommune i Ligebehandlingsnævnets afgørelse truffet den 24. oktober 2019 behandlet under sagsnr. 19-3123.

Den 18. november 2019 anmodede sekretariatet for Ligebehandlingsnævnet den indklagede kommune om at angive, hvorvidt der var forhold eller interesser, der kunne begrunde undtagelse fra aktindsigt i navnet på kommunen. Den indklagede kommune blev orienteret om Folketingets Ombudsmands udtalelse af 3. oktober 2019 (FOB 2019-26).

Indklagede udtalte sig ved brev af 19. november 2019. Indklagede havde ingen bemærkninger til aktindsigtsanmodningen.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Det fremgår af forretningsordenen for Ligebehandlingsnævnet, at nævnets afgørelser offentliggøres i anonymiseret form.

Det fremgår også af forretningsordenen, at der gives aktindsigt efter reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven.

Af offentlighedsloven fremgår, at enhver kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en myndighed m.v. som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed.

Retten til aktindsigt omfatter med de i offentlighedslovens §§ 19-35 nævnte undtagelser 1) alle dokumenter, der vedrører den pågældende sag, og 2) indførelser i journaler, registre og andre fortegnelser vedrørende den pågældende sags dokumenter.

Efter offentlighedslovens § 30, nr. 2, omfatter retten til aktindsigt ikke oplysninger om tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold el.lign., for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningerne angår, at anmodningen ikke imødekommes.

Efter offentlighedslovens § 33, nr. 5, kan retten til aktindsigt begrænses, i det omfang det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet.

Folketingets Ombudsmand har i udtalelse af 3. oktober 2019 (FOB 2019-26) vurderet, at generalklausulen i offentlighedslovens § 33, nr. 5, ikke kan anvendes til at undtage en oplysning fra aktindsigt, hvis det hensyn, som myndigheden ønsker at tilgodese, er fuldt identisk med hensyn, der er tilgodeset ved en af lovens øvrige undtagelsesbestemmelser, men betingelserne for at anvende denne undtagelsesbestemmelse ikke er opfyldt.

Erhvervsmæssige interesser kan herefter ikke anføres som begrundelse

for at afslå aktindsigt efter offentlighedslovens § 33, stk. 5.

På denne baggrund, og da den indklagede kommune ikke har bemærkninger til aktindsigtsanmodningen og dermed ikke har anført andre hensyn, der kan begrunde afslag på aktindsigt, imødekommer nævnet journalistens anmodning om aktindsigt i navnet på den indklagede kommune.

Nævnet har herefter ikke anledning til at tage stilling til spørgsmålet om meroffentlighed.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 9, stk. 2, om offentliggørelse i anonymiseret form

Forretningsorden for Ligebehandlingsnævnet

§ 26, om offentliggørelse i anonymiseret form

§ 29, om aktindsigt

Offentlighedsloven

§ 7, stk. 1, om ret til aktindsigt

§ 14, om meroffentlighed

§ 30, nr. 2, om undtagelse af oplysninger

§ 33, nr. 5, om undtagelse af oplysninger

<19-56143>