Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - sagsbehandling - ej medhold

J.nr. 18-66497

En kvinde klagede over forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at hun i perioden 2016-2019 ikke modtog oplysninger fra sine børns skole vedrørende børnene. Kvinden havde ikke forældremyndigheden over sine børn, hvilket var baggrunden for, at hun ikke modtog oplysninger om børnenes skolegang. Kvinden havde dermed ikke påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at der var udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af køn. Kvinden fik derfor ikke medhold i klagen.

Afgørelsen blev truffet af nævnets formand.

Klagen angår påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at klager ikke modtager oplysninger om sine børn fra deres skole.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Den indklagede skole har ikke handlet i strid med ligestillingsloven.

Sagens behandling

Afgørelsen er truffet af Ligebehandlingsnævnets formand.

Sagsfremstilling

Klager, som er kvinde, har klaget over forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at hun i perioden 2016–2019 ikke modtog oplysninger fra sine børns skole vedrørende børnene. Oplysninger om børnene blev i stedet sendt til børnenes far.

Klager har efter det oplyste ikke forældremyndighed over børnene.

Klagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet den 10. november 2018.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at hun er blevet udsat for forskelsbehandling på grund af køn.

Den indklagede skole sender alene informationer vedrørende hendes to børn til børnenes far.

I 2017 tog klager hen på den indklagede skole for at få en kode til Forældreintra, men skolen ville ikke give hende en kode.

Den indklagede skole indkalder også kun børnenes far til forældremøder.

Klager bliver derfor som kvinde diskrimineret af skolen.

Indklagede gør gældende, at skolen ikke har udsat klager for forskelsbehandling på grund af køn.

Ifølge den indklagede skoles oplysninger har klager ikke forældremyndighed over børnene, hvilket er baggrunden for, at hun ikke modtager beskeder fra skolen om børnenes skolegang.

Den indklagede skole har ikke udtrykt nogen anden årsag over for klager, og skolen har slet ikke udtrykt, at det skulle være et spørgsmål om køn.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn efter lov om ligestilling af kvinder og mænd (ligestillingsloven).

Det fremgår af ligestillingsloven, at ingen må udsætte en person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af køn. Forbuddet mod forskelsbehandling gælder blandt andet for enhver myndighed og organisation inden for offentlig forvaltning og almen virksomhed.

Der foreligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund af køn behandles ringere, end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation.

Der foreligger indirekte forskelsbehandling, når en bestemmelse, et kriterium eller en praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille personer af det ene køn særlig ufordelagtigt i forhold til personer af det andet køn, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et legitimt formål, og midlerne til at opfylde dette formål er hensigtsmæssige og nødvendige.

Hvis en person, der anser sig for krænket, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Den indklagede skole har oplyst, at klager ikke har forældremyndighed over sine børn, hvilket er baggrunden for, at hun ikke modtager oplysninger om børnenes skolegang.

Nævnet vurderer på den baggrund, at den manglende orientering af klager om hendes børns skolegang alene relaterer sig til det forhold, at hun ikke har del i forældremyndigheden, og at den manglende orientering således ikke har sammenhæng med hendes køn.

Der er heller ikke i øvrigt oplysninger i sagen, der tyder på, at klager er blevet behandlet ringere, fordi hun er kvinde.

Efter nævnets faste praksis har klager herefter ikke påvist faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af køn.

Nævnet henviser herved til nævnets afgørelse af 20. maj 2015 i sag nr. 2014-6811-65770.

Klager får derfor ikke medhold i klagen.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 2, nr. 1, om nævnets kompetence

§ 6, stk. 3, om formandsafgørelser

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1, om klagebehandling

Ligestillingsloven

§ 1 a om lovens anvendelsesområde

§ 2, stk. 1-3, om forbud mod forskelsbehandling

§ 2, stk. 4, om bevisbyrden

<18-66497>