Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om offentlige myndigheder, som Nationalt ID-center skal kunne betjene

I medfør af udlændingelovens § 40 i, stk. 7, jf. lovbekendtgørelse nr. 1022 af 2. oktober 2019, fastsættes:

§ 1. Nationalt ID-center afgiver udtalelser og yder rådgivning og bistand, jf. udlændingelovens § 40 i, stk. 1, 1. pkt., til følgende offentlige myndigheder: Ankestyrelsen, Familieretshuset, Flygtningenævnet, Justitsministeriet, politiet, Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Udenrigsministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Udlændingenævnet og Udlændingestyrelsen.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. februar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1607 af 19. december 2017 om offentlige myndigheder, som Nationalt ID-center skal kunne betjene ophæves.

Udlændinge- og Integrationsministeriet, den 11. februar 2020

Mattias Tesfaye

/ Kenny Rasmussen