Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om planlægning, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om maritim fysisk planlægning1)

(Frist ved udlæg af sommerhusområder, kommuneplanredegørelse for Grønt Danmarkskort, overførsel af fleksboligordningen og mulighed for at vedtage planer eller meddele tilladelse m.v. efter offentliggørelse af forslag til havplan m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018, som ændret ved § 2 i lov nr. 1712 af 27. december 2018, § 1 i lov nr. 1714 af 27. december 2018 og lov nr. 1715 af 27. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 4 a, stk. 8, indsættes efter »Meddelt tilladelse efter stk. 1«: », vedtagne lokalplaner«.

2. I § 4 a, stk. 8, indsættes som 2. pkt.:

»Erhvervsministeren kan inden udløbet af fristen forlænge denne med op til 2 år.«

3. I § 4 a indsættes efter stk. 8 som nyt stykke:

»Stk. 9. Erhvervsministeren kan inden udløbet af de fastsatte frister, jf. stk. 8, godkende mindre ændringer af projekter, der er tilladt efter stk. 1.«

Stk. 9 bliver herefter stk. 10.

4. I § 5, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Erhvervsministeren kan inden udløbet af fristen forlænge denne med op til 2 år.«

5. I § 5 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Erhvervsministeren kan inden udløbet af de fastsatte frister, jf. stk. 3, godkende mindre ændringer af projekter, der er tilladt efter stk. 1.«

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 5 og 6.

6. I § 5 b, stk. 8, ændres »8 år« til: »4 år«.

7. I § 11 e, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 11 a, stk. 2.« til: »§ 11 a, stk. 2, herunder i hvilket omfang planlægningen for udvikling af naturområder inden for Grønt Danmarkskort er realiseret,«.

8. I § 36, stk. 1, nr. 12, indsættes efter »i henhold til«: »en tilladelse i medfør af § 41 a eller«.

9. I § 36, stk. 7, indsættes efter »på grundlag af«: »en tilladelse i medfør af § 41 a eller«.

10. Efter kapitel 8 indsættes:

»Kapitel 8 a

Fleksibel anvendelse af helårsboliger

§ 41 a. Kommunalbestyrelsen kan meddele tilladelse til, at en helårsbolig tages i brug til fritidsformål og efterfølgende på ny tages i brug til helårsbolig uden yderligere tilladelse, medmindre det vil være i strid med en lokalplan for området. Kommunalbestyrelsen kan meddele bindende forhåndstilsagn om en sådan tilladelse.«

11. I § 58, stk. 1, nr. 3, ændres »spørgsmål« til: »spørgsmål, jf. dog stk. 2«.

12. I § 58 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 41 a kan ikke påklages.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

13. § 64, stk. 1, nr. 3, affattes således:

»3) tilsidesætter vilkår for en tilladelse eller dispensation m.v. efter loven eller de i medfør af loven udfærdigede forskrifter eller planer eller tilsidesætter kommunalbestyrelsens bestemmelser efter § 37, stk. 3,«.

§ 2

I lov om midlertidig regulering af boligforholdene, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 4. september 2019, foretages følgende ændringer:

1. § 50, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 2-4.

2. I § 50 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Samtykke efter stk. 1 er ikke påkrævet, hvis en helårsbolig tages i brug til fritidsformål i henhold til en tilladelse i medfør af § 41 a i lov om planlægning.«

§ 3

I lov nr. 615 af 8. juni 2016 om maritim fysisk planlægning, som ændret ved § 8 i lov nr. 720 af 8. juni 2018 og § 2 i lov nr. 1714 af 27. december 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, ændres »nr. 19« til: »nr. 20«.

2. I § 5 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Havplanlægningen kan derudover med henblik på at understøtte samspillet mellem land og hav tage sigte på at bidrage til arealudvikling af væsentlig samfundsmæssig betydning, der forudsætter inddæmning eller opfyldning på søterritoriet til andre formål end kystbeskyttelse.«

3. I § 14, stk. 1, ændres »foregriber« til: »er i strid med«.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2020.

Stk. 2. § 11 e, stk. 1, nr. 3, i lov om planlægning som ændret ved denne lovs § 1, nr. 7, finder ikke anvendelse for kommuneplaner, hvortil forslag er offentliggjort inden lovens ikrafttræden. For sådanne kommuneplaner finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 3. § 41 a i lov om planlægning som affattet ved denne lovs § 1, nr. 10, finder ikke anvendelse for ansøgninger om samtykke efter § 50, stk. 2, i lov om midlertidig regulering af boligforholdene, der er modtaget inden lovens ikrafttræden. For sådanne ansøgninger finder de hidtil gældende regler anvendelse. Har kommunalbestyrelsen meddelt bindende forhåndssamtykke efter de hidtil gældende regler, jf. § 50, stk. 2, 2. pkt., i lov om midlertidig regulering af boligforholdene, behandles en senere ansøgning om samtykke til samme forhold tillige efter de hidtil gældende regler.

Stk. 4. Regler fastsat i medfør af § 58, stk. 2, i lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af § 58, stk. 3.

Givet på Christiansborg Slot, den 25. februar 2020

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Simon Kollerup

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/89/EU af 23. juli 2014 om rammerne for maritim fysisk planlægning, EU-Tidende 2014, nr. L 257, side 135.