Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udstedelse af fartskriverkort 1)

 

I medfør af § 86 a, § 118, stk. 8 og 10, og § 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 712 af 2. august 2001, som ændret ved lov nr. 432 af 10. juni 2003, lov nr. 267 af 21. april 2004 og lov nr. 557 af 24. juni 2005, fastsættes:

Kapitel 1

Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Kontrolapparatforordningen: Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparatet inden for vejtransport med senere ændringer.

2) Digitalt kontrolapparat: Kontrolapparat i overensstemmelse med forskrifterne i kontrolapparatforordningens bilag I B.

3) Fartskriverkort: Chipkort til brug sammen med det digitale kontrolapparat, som gør det muligt for kontrolapparatet at identificere kortindehaverens identitet (identitetsgruppe) samt overføre og gemme data. Fartskriverkortet kan være et førerkort, et virksomhedskort, et værkstedskort eller et kontrolkort, jf. kontrolapparatforordningens bilag I B, afsnit I, litra kk.

4) Førerkort: Et fartskriverkort, som er udstedt til en bestemt fører. Førerkortet identificerer føreren og har mulighed for lagring af aktivitetsdata for føreren, jf. kontrolapparatforordningens bilag I B, afsnit I, litra t.

5) Virksomhedskort: Et fartskriverkort, som er udstedt til en virksomhed eller person. Virksomhedskortet identificerer virksomheden og gør det muligt at vise, overføre og printe data, som er gemt i det kontrolapparat, som denne virksomhed har låst, jf. kontrolapparatforordningens bilag I B, afsnit I, litra l.

6) Værkstedskort: Et fartskriverkort, som er udstedt til et godkendt værksted. Værkstedskortet identificerer kortindehaveren og giver mulighed for prøvning, kalibrering og/eller dataoverførsel på kontrolapparatet, jf. kontrolapparatforordningens bilag I B, afsnit I, litra qq.

7) Kontrolkort: Et fartskriverkort, som er udstedt til politiet. Kontrolkortet identificerer kontrolmyndigheden og giver mulighed for adgang til data i datalageret i kontrolapparatet eller på førerkortet med henblik på læsning, udprintning og/eller overførsel, jf. kontrolapparatforordningens bilag I B, afsnit I, litra o.

Kapitel 2

Betingelser for erhvervelse af fartskriverkort

§ 2. Førerkort kan udstedes til en ansøger, der

1) har sædvanlig bopæl i Danmark, jf. artikel 14, stk. 3, litra a, i kontrolapparatforordningen, og

2) er indehaver af gyldigt kørekort til kategori B, C eller D.

Stk. 2. Sædvanlig bopæl anses for etableret på det tidspunkt, hvor en person har bosat sig i Danmark med henblik på opfyldelse af en af de i artikel 14, stk. 3, litra a, 1. afsnit, i kontrolapparatforordningen nævnte betingelser.

§ 3. Virksomhedskort kan udstedes til virksomheder eller personer.

§ 4. Værkstedskort kan udstedes til værksteder, der af Rigspolitichefen er autoriseret til at udføre arbejde på digitale kontrolapparater, og som beskæftiger personer, der er uddannet til at udføre arbejde på digitale kontrolapparater.

Stk. 2. Ansøgeren afgiver ved sin underskrift på ansøgningsblanketten erklæring om, at det i stk. 1 nævnte uddannelseskrav er opfyldt.

§ 5. Kontrolkort udstedes til politiet til brug for kontrollen med overholdelsen af de gældende bestemmelser om køre- og hviletid inden for vejtransport.

Kapitel 3

Udstedelse af fartskriverkort

§ 6. Ansøgning om fører-, virksomheds- og værkstedskort indleveres til politiet. Ansøgning kan indleveres til enhver politikreds, uanset hvor i Danmark ansøgeren har bopæl, eller hvor virksomheden er etableret.

Stk. 2. Personer, der ansøger om førerkort, skal hos politiet udfylde underskriftsrubrikken i et stamkort.

§ 7. Ansøgning om førerkort skal vedlægges et vellignende fotografi (portrætbillede uden hovedbeklædning, jf. dog stk. 2) i størrelsen 35 x 45 mm, hvor hovedet måler 25- 35 mm i højden. Fotografiet skal være holdbart, egnet til indscanning og uden stempler, huller eller andre beskadigelser.

Stk. 2. Politiet kan tillade, at ansøgeren bærer hovedbeklædning på det i stk. 1 nævnte fotografi, hvis ansøgeren af religiøse grunde anmoder herom.

Stk. 3. Er ansøgeren ikke dansk eller nordisk statsborger, skal ansøgningen tillige vedlægges opholdstilladelse eller opholdsbevis, medmindre vedkommende lovligt kan opholde sig i Danmark uden tilladelse. Hvis politiet skønner det nødvendigt, kan det kræves, at der fremvises dokumentation for, at ansøgeren har sædvanlig bopæl i Danmark eller bevis for, at ansøgeren i mindst seks måneder har opholdt sig i Danmark som studerende.

§ 8. Ved indlevering af ansøgning om førerkort skal ansøgeren forevise gyldigt, originalt kørekort udstedt i en stat, der er medlem af Den Europæiske Union, eller i et land, der efter aftale med EF har gennemført Rådets direktiv 91/439/EØF om kørekort, eller gyldigt, originalt færøsk kørekort.

Stk. 2. Fremgår ansøgerens personnummer ikke af det foreviste kørekort, skal ansøgeren tillige med henblik på at godtgøre sin identitet forevise et legitimationspapir udstedt af en offentlig myndighed, hvoraf ansøgerens personnummer tydeligt fremgår.

Stk. 3. Fremgår ansøgerens nu anvendte navn ikke af de i stk. 1 og 2 anførte dokumenter, har ansøgeren pligt til på forlangende at dokumentere navneændringen ved forevisning af vielsesattest, navnebevis eller dokumentation for anmeldelse til vielsesmyndighed eller folkeregister.

§ 9. De i § 8, stk. 2 og 3, nævnte krav til dokumentation for ansøgers identitet kan fraviges, hvis politiet kender ansøgeren, eller hvis ansøgeren godtgør sin identitet ved besvarelse af kontrolspørgsmål. I særlige tilfælde kan ansøgeren i stedet godtgøre sin identitet ved, at en person, der kan godtgøre sin egen identitet, møder sammen med ansøgeren og skriftligt bevidner, at ansøgeren er den, ansøgeren udgiver sig for at være (vitterlighedsvidne). Denne person skal godtgøre sin identitet ved forevisning af gyldigt kørekort eller gyldigt pas. Er personen ikke i besiddelse af gyldigt kørekort eller gyldigt pas, skal original dåbs-, navne- eller fødselsattest samt billedlegitimation forevises. Fremgår personens personnummer ikke tydeligt af de anførte dokumenter, skal der tillige forevises et legitimationspapir udstedt af en offentlig myndighed, hvoraf personnummer tydeligt fremgår. § 8, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Politiet kan om nødvendigt kræve, at ansøgeren, uanset om § 8, stk. 2 og 3, er opfyldt, godtgør sin identitet i overensstemmelse med § 9, stk. 1.

§ 10. Den person, der ifølge ansøgningsblanketten skal anvende et værkstedskort, får tilsendt en personlig pinkode. Pinkoden må ikke udleveres til andre.

§ 11. Fartskriverkort udstedes af Rigspolitichefen.

§ 12. Førerkort, virksomhedskort og kontrolkort udstedes med en gyldighedstid på 5 år.

Stk. 2. Værkstedskort udstedes med en gyldighedstid på 1 år.

Stk. 3. Fartskriverkort kan udstedes med en kortere gyldighedstid end fastsat i stk. 1 og 2.

Kapitel 4

Fornyelse, erstatning og udskiftning af fartskriverkort

§ 13. Ansøgning om fornyelse, erstatning og udskiftning af fører-, virksomheds- og værkstedskort indleveres til politiet, jf. § 6, stk. 1. § 6, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

§ 14. Har en ansøger tidligere fået udstedt et fartskriverkort, kan der ansøges om fornyelse af dette kort.

Stk. 2. Ansøgning om fornyelse af førerkort skal vedlægges et fotografi, jf. § 7, stk. 1. Ansøgeren skal endvidere forevise gyldigt kørekort, jf. § 8, stk. 1, samt godtgøre sin identitet i overensstemmelse med § 8, stk. 2 og 3. Bestemmelserne i § 7, stk. 2 og 3, samt § 9 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Gyldighedstiden for de i stk. 1 nævnte kort fastsættes i overensstemmelse med § 12.

§ 15. Er et fartskriverkort uvirksomt (beskadiget, defekt eller uanvendeligt), bortkommet eller stjålet, kan der ansøges om erstatningskort. Der kan endvidere ansøges om erstatningskort, hvis ansøgeren kan dokumentere, at fartskriverkortet er påført fejlagtige oplysninger.

Stk. 2. Er et fører- eller værkstedskort uvirksomt, bortkommet eller stjålet, afgiver ansøgeren ved sin underskrift på ansøgningsblanketten erklæring herom.

Stk. 3. Ansøgning om erstatning af førerkort skal vedlægges et fotografi, jf. § 7, stk. 1. Ansøgeren skal endvidere forevise gyldigt kørekort, jf. § 8, stk. 1, samt godtgøre sin identitet i overensstemmelse med § 8, stk. 2 og 3. Bestemmelserne i § 7, stk. 2 og 3, samt § 9 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Et fartskriverkort, der udstedes i medfør af stk. 1, skal have samme udløbsdato som det kort, der erstattes.

Stk. 5. Et uvirksomt fartskriverkort eller et fartskriverkort påført fejlagtige oplysninger skal afleveres i forbindelse med ansøgning om erstatningskort.

Stk. 6. Et bortkommet eller stjålet fartskriverkort er ugyldigt fra det tidspunkt, det anmeldes bortkommet eller stjålet.

§ 16. Ændres de administrative data (navn, adresse eller lignende), der er anført på et fartskriverkort, kan der, hvis kortet fortsat er gyldigt, ansøges om udskiftning af kortet.

Stk. 2. Ansøgning om udskiftning af førerkort skal vedlægges et fotografi, jf. § 7, stk. 1. Ansøgeren skal endvidere forevise gyldigt kørekort, jf. § 8, stk. 1, samt godtgøre sin identitet i overensstemmelse med § 8, stk. 2 og 3. Bestemmelserne i § 7, stk. 2 og 3, samt § 9 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Gyldighedstiden for de i stk. 1 nævnte kort fastsættes i overensstemmelse med § 12.

Stk. 4. Det fartskriverkort, der ønskes udskiftet, skal senest afleveres ved udleveringen af det nye kort.

Kapitel 5

Udenlandske førerkort

§ 17. En person, der er indehaver af et førerkort, som ikke er udstedt i Danmark, kan ansøge om at få udstedt et dansk førerkort, hvis betingelserne i § 2 er opfyldt.

Stk. 2. Ansøgning indleveres til politiet, jf. § 6, stk. 1. § 6, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Ansøgningen skal vedlægges et fotografi, jf. § 7, stk. 1. Ansøgeren skal endvidere forevise gyldigt kørekort, jf. § 8, stk. 1, samt godtgøre sin identitet i overensstemmelse med § 8, stk. 2 og 3. Bestemmelserne i § 7, stk. 2 og 3, samt § 9 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Gyldighedstiden for de i stk. 1 nævnte kort fastsættes i overensstemmelse med § 12.

§ 18. Skyldes en ansøgning i medfør af § 17, stk. 1, at førerkortet er bortkommet eller stjålet, finder § 15, stk. 2, tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Skyldes en ansøgning i medfør af § 17, stk. 1, at førerkortet er uvirksomt (beskadiget, defekt eller uanvendeligt), finder § 15, stk. 5, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Skyldes en ansøgning i medfør af § 17, stk. 1, at der er sket ændring af administrative data, herunder ændring af sædvanlig bopæl, finder § 16, stk. 4, tilsvarende anvendelse.

Kapitel 6

Administrative bestemmelser

§ 19. Konstateres det efter udstedelsen af et fartskriverkort, at kortet er udstedt på grundlag af urigtige oplysninger eller forfalskede dokumenter, at kortet er blevet forfalsket, jf. artikel 14, stk. 4, litra c, i kontrolapparatforordningen, eller at kortet ikke opfylder de i forordningen fastsatte sikkerhedsforskrifter, tilbagekalder politiet kortet. Konstateres forholdet i forbindelse med politiets kontrol på vejene, inddrages kortet. Politiet skal endvidere straks inddrage et førerkort, hvis det konstateres, at en fører anvender et kort, der ikke er udstedt til den pågældende, jf. artikel 14, stk. 4, litra c, i kontrolapparatforordningen.

Stk. 2. Et fartskriverkort, der er tilbagekaldt, skal afleveres til politiet.

§ 20. For udstedelse, fornyelse, erstatning og udskiftning af fører-, virksomheds- og værkstedskort betales 525 kr., jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Betaling sker ved indlevering af ansøgning om fartskriverkort.

Stk. 3. Betaling for de i stk. 1 nævnte erstatningskort refunderes, hvis det konstateres, at kortet er uvirksomt som følge af forhold, der må tilregnes kortproducenten.

Stk. 4. De i stk. 1 nævnte erstatningskort udstedes uden betaling, hvis det i forbindelse med indlevering af ansøgningen umiddelbart kan konstateres, at kortet er påført fejlagtige oplysninger, og dette skyldes forhold, der må tilregnes den kortudstedende myndighed eller kortproducenten. Hvis det efterfølgende konstateres, at fejlagtige oplysninger på kortet skyldes forhold, der må tilregnes den kortudstedende myndighed eller kortproducenten, refunderes betalingen.

Stk. 5. Kontrolkort udstedes i alle tilfælde uden betaling.

§ 21. Afgørelser om udstedelse, tilbagekaldelse og inddragelse af fører-, virksomheds- og værkstedskort træffes af politiet.

Stk. 2. Politiets afgørelser, jf. stk. 1, kan påklages til Rigspolitichefen.

Stk. 3. Fristen for klage efter stk. 2 er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Stk. 4. Rigspolitichefens afgørelser, jf. stk. 2, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 22. Rigspolitichefen kan, når ganske særlige forhold gør sig gældende, dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Kapitel 7

Straf og ikrafttrædelse

§ 23. Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes den, der overtræder § 10, 2. pkt., og § 19, stk. 2.

Stk. 2. Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes endvidere den, der overtræder bestemmelsen om, at føreren kun må være indehaver af ét gyldigt førerkort, jf. artikel 14, stk. 4, litra a, 3. afsnit, 1. pkt., i kontrolapparatforordningen.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2005.

Justitsministeriet, den 29. juni 2005

Flemming Hansen

/Michael Højer

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, som er nødvendige for anvendelsen af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparatet inden for vejtransport, som ændret ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 3314/90, Rådets forordning (EØF) nr. 3572/90, Kommissionens forordning (EØF) nr. 3688/92, Kommissionens forordning (EF) nr. 2479/95, Kommissionens forordning (EF) nr. 1056/97, Rådets forordning (EF) nr. 2135/98, Kommissionens forordning (EF) nr. 1360/2002 og Kommissionens forordning (EF) nr. 432/2004. I bekendtgørelsen er medtaget visse bestemmelser fra Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparatet inden for vejtransport med senere ændringer. Ifølge artikel 249 i EF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark.