Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32013R1303
 
32013R1305
 
32013R1306
 
32013R1408
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelse
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Administration
Kapitel 4 Kriterier og forpligtelser
Kapitel 5 Tilskudsberettigede udgifter
Kapitel 6 Beregning af tilskud og kompensation
Kapitel 7 Ændring af projektet og overdragelse af tilsagn
Kapitel 8 Udbetaling af tilskud
Kapitel 9 Bortfald af tilsagn, tilbagebetaling og nedsættelse af tilskud
Kapitel 10 Kontrol
Kapitel 11 Ikrafttræden
Bilag 1 Indsatsbehov for minivådområder
Bilag 2 Prioriteringsmodel for etablering af minivådområder
Bilag 3 Krav til udformning af åbne minivådområder
Bilag 4 Krav til udformning af minivådområder med filtermatrice
Bilag 5 Standardomkostninger
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder1)

I medfør af tekstanmærkning nr. 170, stk. 1-3, ad 24.23.08 til § 24 på finansloven for finansåret 2020 og § 2, stk. 1, 2 og 4, § 6, stk. 1 og 2, og § 9, stk. 4, i lov om Landdistriktsfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 6. februar 2020, fastsættes efter bemyndigelse og efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 31, i bekendtgørelse nr. 1273 af 27. november 2017 om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelse

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for tilsagn om tilskud til etablering af konstruerede minivådområder med det formål at forbedre vandmiljøet ved at reducere landbrugets udledning af kvælstof fra drænvand til vandmiljø.

§ 2. Landbrugsstyrelsen kan give tilsagn om tilskud til ikke produktive investeringer til etablering af konstruerede minivådområder på arealer klassificeret som egnede og potentielt egnede på Udpegningskort for minivådområder 2020. Udpegningskortet for minivådområder 2020 med tilhørende effektberegning offentliggøres i IMK på Landbrugsstyrelsens hjemmeside senest ved begyndelsen af ansøgningsperioden jf. § 6, stk. 2.

Stk. 2. Landbrugsstyrelsen kan give tilskud til:

1) Etablering af åbne konstruerede minivådområder.

2) Etablering af konstruerede minivådområder med filtermatricer.

Stk. 3. Landbrugsstyrelsen kan til ansøgere, der har opnået tilsagn om tilskud til etablering af minivådområder, give tilsagn om kompensation for tabt indkomst og udgifter i forbindelse med vedligeholdelse af minivådområdet. Kompensationen ydes som de minimis-støtte.

Stk. 4. Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, finder ikke anvendelse på investeringer omfattet af listen over standardomkostninger, jf. bilag 5.

§ 3. Tilsagn om tilskud kan gives til alle private ansøgere med et CVR-nummer eller CPR-nummer, der er aktive inden for primær landbrugsproduktion. Der kan ikke gives tilsagn om tilskud til offentlige ansøgere.

Kapitel 2

Definitioner

§ 4. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Anlægsareal: Det areal, hvorpå selve minivådområdet eller filtermatricedelen anlægges, uden omkringliggende areal.

2) Drænopland: Areal der, via et sammenhængende drænsystem og det topografiske opland, afvander til minivådområdet eller filtermatricedelen.

3) Egnede områder: Arealer klassificeret som egnede arealer på Udpegningskort for minivådområder 2020.

4) Filtermatrice: Den del af minivådområde med filtermatrice, der er selve matricen, dvs. bassinet hvori der er påfyldt flis.

5) IMK: Miljø- og Fødevareministeriets Internet Markkort, der tilgås via Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

6) ID15-område: Område, der er beliggende inden for et kystvandopland, og som er afgrænset som vist i IMK. Et ID15-område er identificeret ved et områdenummer.

7) Indsatsbehov for minivådområder: Det indsatsbehov, der er opgjort som summen af den forventede effekt af minivådområder og den udskudte indsats i bilag 1 til vandområdeplaner 2015-2021, jf. bilag 1 til denne bekendtgørelse.

8) Kystvandopland: Geografisk vandopland, som fremgår af vandområdeplanerne 2015-2021 og det tilhørende kortgrundlag.

9) Landdistriktsprogrammerne: Gældende eller tidligere landdistriktsprogram, der udmønter midlerne fra den Europæiske Landbrugsfond For Udvikling af Landdistrikterne.

10) Minivådområde med filtermatrice: Anlæg bestående af en matricedel, indeholdende pileflis, med sedimentationsbassin eller stuvningsbassin, hvor sedimentationsbassin kan erstattes af en sedimentationsbrønd.

11) Minivådområde med åben konstruktion: Anlæg bestående af et sedimentationsbassin efterfulgt af et vådområde opbygget skiftevis af dybe zoner og lavvandede vegetationszoner.

12) N-effekt: Minivådområdets bidrag til reduktion i kvælstofudledningen ved kysten, som er fastsat af Aarhus Universitet, og som fremgår af Tast-Selv-service, når ansøgningsperioden åbner.

13) Omdriftsareal: Areal, der indgår i omdriften og dyrkes med henblik på produktion af afgrøder, eller areal, der er til rådighed for produktion af afgrøder, men som ligger brak, jf. artikel 4, stk. 1, litra f, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013. Arealet skal være anmeldt som omdriftsareal i Fællesskemaet året før ansøgning indgives.

14) Oplandskonsulent: Konsulent, der virker under oplandskonsulentordningen med henblik på at fremme og koordinere kvælstofreducerende virkemidler, herunder minivådområder.

15) Potentielt egnede områder: Arealer klassificeret som potentielt egnede arealer på Udpegningskort for minivådområder 2020.

16) Projektareal for åbne minivådområder: Minivådområdet bestående af et vådområde og et sedimentationsbassin med et omkringliggende areal.

17) Projektareal for minivådområder med filtermatricer: Minivådområdet bestående af en filtermatrice og enten stuvningsbassin, sedimentationsbrønd eller sedimentationsbassin med et omkringliggende areal.

18) Projekt: Det projektareal med tilhørende drænopland, som Landbrugsstyrelsen kan give tilsagn om tilskud til.

19) Projektudgifter: De udgifter, som Landbrugsstyrelsen kan give tilskud til efter denne bekendtgørelse.

20) Sedimentationsbassin: Bassin i minivådområdet, som drænvandet ledes igennem, før det ledes igennem vådområdet, og hvis primære funktion er at tilbageholde sediment. Kan erstattes af sedimentationsbrønd.

21) Tast selv-service: Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service, som tilgås via Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

22) Udpegningskort for minivådområder 2020: Det kort, der er gældende for den pågældende ansøgningsperiode for ansøgning om tilsagn om tilskud, og som viser arealer, hvor minivådområder potentielt kan være et anvendeligt virkemiddel til at reducere kvælstof, hvor der er et indsatsbehov for minivådområder.

Kapitel 3

Administration

Obligatorisk digital kommunikation

§ 5. Alle ansøgninger om tilsagn om tilskud, projektændringer, projektoverdragelser og udbetalinger efter denne bekendtgørelse skal indsendes via Tast selv-service. Partshøringer skal besvares via Tast selv-service.

Stk. 2. Al øvrig skriftlig kommunikation med Landbrugsstyrelsen i forbindelse med tilskud efter denne bekendtgørelse skal ske via e-mail.

Ansøgning om tilsagn om tilskud

§ 6. Ansøgning om tilsagn om tilskud og kompensation indgives til Landbrugsstyrelsen på det ansøgningsskema, der er tilgængeligt for ordningen i Tast selv-service.

Stk. 2. Ansøgning om tilsagn om tilskud til etablering af konstruerede minivådområder, jf. § 2, stk. 2, herunder tilvalg af forskudsudbetaling, jf. § 19, stk. 1, og ansøgning om kompensation for tabt indkomst og udgifter i forbindelse med vedligeholdelse af et minivådområde, jf. § 2, stk. 3, skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen i perioden fra den 28. februar til den 11. august 2020.

Stk. 3. Ansøgningen skal indeholde følgende:

1) Ansøgningsskemaet, hvor de påkrævede oplysninger er afgivet, herunder oplysning om hvorvidt projektperioden ønskes igangsat ved ansøgningens indgivelse eller fra 1. september 2020.

2) Indtegninger af projektarealet, minivådområdet/filtermatricen og drænoplandet i IMK. Drænoplandet afgrænses så gennemsnitseffekten af minivådområdet er minimum 300 kg N pr. ha åbent minivådområde og minimum 600 kg N pr. 0,2 ha minivådområde med filtermatrice. Drænoplandet afgrænses så minimum 70 % af arealerne består af egnet eller potentielt egnet areal, dog må maksimalt 10 % af drænoplandet bestå af ikke-egnet areal.

3) Underskrevet erklæring fra en oplandskonsulent, som udfyldes på et skema, der indgår som en del af ansøgningsskemaet. Oplandskonsulenten skal erklære, hvorvidt drænoplandet er afgrænset korrekt. For projekter, der er placeret på mere end 50 % potentielt egnet areal, skal oplandskonsulenten desuden erklære, at vandføringen i drænene er ikke-eksisterende eller meget lav i sommermånederne, og at drænvandet i gennemsnit indeholder minimum 4 mg kvælstof pr. liter drænvand henholdsvis sommer, efterår og vinter.

Stk. 4. Der skal indgives en ansøgning for hvert projekt, der ønskes tilsagn om tilskud og kompensation til.

Stk. 5. Når ansøgningen er indsendt til Landbrugsstyrelsen, kan projektet sættes i gang for ansøgers egen regning og risiko. Såfremt ansøger har oplyst, at projektet ønskes igangsat den 1. september 2020, jf. stk. 3, nr. 1, kan projektet fra denne dato sættes i gang for ansøgers egen regning og risiko.

Stk. 6. Omdannelse af tilsagn om tilskud i medfør af bekendtgørelse nr. 80 af 28. januar 2015 om økologisk arealtilskud med senere ændringer til tilsagn om tilskud til etablering af minivådområde efter denne bekendtgørelse er betinget af, at projektet ønskes påbegyndt 1. september 2020.

Afgørelse på baggrund af ansøgningen

§ 7. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om afslag på en ansøgning, hvis

1) ansøgningen ikke er modtaget inden for ansøgningsfristen, jf. § 6, stk. 2,

2) de påkrævede oplysninger i ansøgningen ikke er afgivet, jf. § 6, stk. 3,

3) ansøgningen ikke er tilstrækkeligt oplyst, eller

4) ansøger har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse.

Stk. 2. Landbrugsstyrelsen træffer derudover afgørelse om afslag på ansøgning, hvis udgifterne ikke er tilskudsberettigede, jf. § 13.

Stk. 3. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om afslag, hvis udgifterne ikke er omfattet af listen over standardomkostninger i bilag 5.

Stk. 4. Landbrugsstyrelsen kan i helt særlige tilfælde give dispensation, hvis ansøgningen ikke er modtaget inden for ansøgningsfristen, jf. § 6, stk. 2.

§ 8. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om afslag på ansøgning om tilsagn hvis drænoplandet ikke er afgrænset korrekt.

Stk. 2. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om afslag på ansøgning om tilsagn til minivådområde med tilhørende drænopland i områder, hvor 50 % eller derover af drænoplandet er klassificeret som potentielt egnet på Udpegningskort for minivådområder 2020, hvis drænene er vandførende i sommermånederne, og hvis drænvandet i gennemsnit indeholder mindre end 4 mg kvælstof pr. liter drænvand i henholdsvis sommer, efterår og vinter.

Stk. 3. Ved ansøgninger, hvor der er overlap mellem to eller flere projekter på samme drænopland, træffer Landbrugsstyrelsen afgørelse om afslag på det eller de projekter, der har det mindste drænopland.

Stk. 4. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om afslag på tilsagn om tilskud til pumpe til åbne minivådområder på under 0,5 ha. Landbrugsstyrelsen træffer ligeledes afgørelse om afslag på tilsagn om tilskud til pumpe til åbne minivådområder, såfremt pumpe, pumpebrønd og evt. reservoir ikke er væsentlig for minivådområdets funktion.

Stk. 5. Tilsagn om tilskud kan ikke gives hvis minivådområdets projektareal er omfattet af følgende:

1) Tilsagn om tilskud til projekttilskudsordninger, herunder forundersøgelse, etablering og opretholdelse, under et af landdistriktsprogrammerne.

2) Tilsagn om tilskud til en arealbaseret tilskudsordning for miljøvenligt landbrug, miljø- og klimavenligt landbrug eller økologisk landbrug under et af landdistriktsprogrammerne, jf. dog § 6, stk. 6.

3) Servitut om vådområde, servitut om område med naturlige vandstandsforhold eller servitut om lavbundsområde med ændret afvanding som følge af tilsagn om tilskud under et af landdistriktsprogrammerne.

4) Servitut i tilknytning til tilsagn om tilskud i medfør af bekendtgørelse nr. 175 af 22. marts 2002, eller tidligere bekendtgørelser om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger i forbindelse med anvendelse af miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger til genopretning af vådområder.

5) Servitut i medfør af bekendtgørelse nr. 784 af 1. september 2001 om kriterier for tildeling af økonomiske midler til genopretning af vådområder eller bekendtgørelse nr. 1347 af 11. december 2006 om genopretning af vådområder.

6) Tilsagn om tilskud til kvælstofreducerende virkemidler i medfør af bekendtgørelse nr. 739 af 12. juli 2019 om nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler.

Stk. 6. Tilsagn om tilskud kan ikke omfatte projektarealer, hvor der har været udført en forundersøgelse under et af landdistriktsprogrammerne til projekter om vådområder, lavbundsområder, naturlige vandstandsforhold, og ændret afvanding.

Afgørelse på baggrund af prioriteringen

§ 9. Inden for de bevillingsmæssige rammer, jf. stk. 2, og 3, træffer Landbrugsstyrelsen afgørelse om tilsagn eller afslag på ansøgning om tilsagn på grundlag af en samlet prioritering, jf. stk. 4-10, af de tilskudsberettigede ansøgninger.

Stk. 2. Til ansøgninger om tilskud til ikke produktive investeringer til etablering af konstruerede åbne minivådområder, jf. § 2, stk. 2, nr. 1, er der afsat 95 mio. kr. Til ansøgninger om tilskud til ikke produktive investeringer til etablering af konstruerede minivådområder med filtermatriceanlæg, jf. § 2, stk. 2, nr. 2, er der afsat 20 mio. kr. Ubrugte midler afsat til ansøgninger om tilskud til etablering af minivådområder med filtermatrice kan overføres til ansøgninger om tilskud til etablering af åbne minivådområder.

Stk. 3. Til ansøgninger om kompensation for tabt indkomst og udgifter i forbindelse med vedligeholdelse af minivådområder, jf. § 2, stk. 3, er der afsat 13,7 mio. kr.

Stk. 4. Ved prioriteringen af ansøgningerne lægger Landbrugsstyrelsen vægt på omkostningseffektiviteten, som udregnes på baggrund af N-effekten (Kg N pr. minivådområde) for det pågældende minivådområde og det ansøgte beløb. Udregningen resulterer i en pointscore, jf. bilag 2. Hvis der i en ansøgning om tilskud er søgt om kompensation for tabt indkomst og udgifter i forbindelse med vedligeholdelse, inddrager Landbrugsstyrelsen også dette beløb i beregningen af omkostningseffektivitet.

Stk. 5. Inden for et givent kystvandopland, jf. bilag 1, gives tilsagn til de ansøgninger, der har opnået højest pointscore, jf. stk. 4, indtil den forventede kvælstofreduktionseffekt af minivådområder for det givne kystvandopland er nået, jf. dog stk. 6.

Stk. 6. Bestemmelsen i stk. 5, kan fraviges, hvis der fortsat er et indsatsbehov i kystvandoplandet, og hvis fravigelsen ligger inden for den i bilag 1 angivne fleksibilitetspulje for kystvandoplandet.

Stk. 7. Hvis der på grund af de bevillingsmæssige rammer skal gives afslag til et eller flere projekter, gives der afslag til de projekter, der opnår lavest pointscore, jf. stk. 4.

Stk. 8. Hvis der gives afslag på en ansøgning om tilsagn om tilskud, betragtes ansøgning om kompensation for tabt indkomst og udgifter i forbindelse med vedligeholdelse som bortfaldet.

Stk. 9. Hvis der på grund af de bevillingsmæssige rammer skal gives afslag til ansøgning om kompensation, gives der afslag til de minivådområder, der opnår lavest pointscore.

Stk. 10. Ved pointlighed mellem to eller flere ansøgninger om tilsagn, prioriteres projekter med større anlægsarealer over projekter med mindre anlægsarealer.

Kapitel 4

Kriterier og forpligtelser

Kriterier for støtteberettigelse

§ 10. Tilsagn om tilskud er betinget af, at

1) projektet ikke påbegyndes, før ansøger har indsendt ansøgning om tilsagn om tilskud, eller før den angivne startdato jf. § 6, stk. 5,

2) tilsagnshaver er ansvarlig for, at projektet gennemføres,

3) tilsagnshaver ejer investeringerne i projektet,

4) projektarealet etableres på tilsagnshavers eget eller forpagtede areal,

5) tilsagnshaver sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til projektet og det fysiske projektmateriale i forbindelse med kontrol,

6) tilsagnshaver opnår de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder inden anmodning om slutudbetaling indsendes,

7) tilsagnshaver angiver i udbetalingsskemaet al øvrig de minimis-støtte, som tilsagnshaver har modtaget i løbet af det pågældende regnskabsår samt de foregående to regnskabsår, og

8) minimum 80 % af drænoplandet har været et omdriftsareal i et år forud for ansøgning om tilsagn om tilskud.

Forpligtelser

§ 11. Tilsagnshaver er forpligtet til, at

1) gennemføre projektet i overensstemmelse med tilsagnet, herunder med det i tilsagnet anførte antal hektar, antal investeringer, type investeringer og placering af minivådområdet,

2) informere om den offentlige medfinansiering af projektet, herunder skilte, jf. bilag III i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 af 17. juli 2014,

3) afslutte projektet senest den dato, der er anført i tilsagnet, dog senest 2 år fra den i § 6, stk. 5, valgte startdato, jf. dog § 15,

4) sende udbetalingsanmodning med bilag, rettidigt til Landbrugsstyrelsen, jf. § 17, stk. 3,

5) holde udbetalingsanmodning med tilhørende regnskabsbilag tilgængelig i mindst 5,5 år, regnet fra datoen for slutudbetaling af tilskud,

6) opbevare alt materiale til brug for dokumentation af, at reglerne for udbetaling af de minimis-støtte er overholdt, i 10 år fra den dato, hvor tilskuddet blev modtaget, hvis tilskuddet gives som de minimis-støtte, jf. § 2, stk. 3,

7) give vederlagsfri adgang til forskere fra et universitet udpeget af Landbrugsstyrelsen, til at foretage målinger i minivådområdet i hele tilsagnsperioden,

8) på etableringstidspunktet at sikre, at hoveddrænet fra drænoplandet afvander til minivådområdet og at der ikke eksisterer øvrige drænudløb fra drænoplandet,

9) sikre, at de anvendte teknologier og investeringer er nye, og

10) sikre adgang til fods rundt om hele minivådområdet.

Stk. 2. Tilsagnshaver med tilsagn om tilskud til minivådområde med filtermatrice er desuden forpligtet til, at

1) sørge for, at projektet ikke udsættes for væsentlig ændring, der berører dets art, mål eller gennemførelsesvilkår i 10 år fra datoen for slutudbetaling, herunder sikre, at minivådområdet overholder kravene beskrevet i bilag 4,

2) etablere projektet i henhold til de i bilag 4 beskrevne krav, og

3) sikre, at der lukkes for tilførsel af drænvand til minivådområder med filtermatrice i månederne juni, juli og august.

Stk. 3. Tilsagnshaver med tilsagn om tilskud til åbent minivådområde er desuden forpligtet til, at

1) sørge for, at projektet ikke udsættes for væsentlig ændring, der berører dets art, mål eller gennemførelsesvilkår i 10 år fra datoen for slutudbetaling, herunder sikre, at minivådområdet overholder kravene beskrevet i bilag 3, og

2) etablere projektet i henhold til de i bilag 3 beskrevne krav.

Kapitel 5

Tilskudsberettigede udgifter

§ 12. Tilskud ydes på baggrund af de standardomkostninger, der er anført i bilag 5.

Stk. 2. For tilsagn til åbne minivådområder omfattet af § 2, stk. 3, udgør kompensationen et engangsbeløb svarende til projektarealets størrelse, dog maksimalt 2 gange minivådområdets størrelse.

Stk. 3. For tilsagn til minivådområder med filtermatrice omfattet af § 2, stk. 3, udgør kompensationen et engangsbeløb svarende til filtermatricearealets størrelse, dog maksimalt 4 gange filtermatricens størrelse.

Ikke tilskudsberettigede udgifter

§ 13. Tilsagn om tilskud kan ikke gives til:

1) Projekter, som modtager eller tidligere har modtaget andre EU-tilskud eller tilskud under en anden tilskudsordning fra Landbrugsstyrelsen eller tilskud fra en anden offentlig myndighed.

2) Projekter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver eller en ejer eller forpagter af arealer i projektet er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning.

3) Projekter, som tilsagnshaver har afholdt inden startdato jf. § 6, stk. 5.

Kapitel 6

Beregning af tilskud og kompensation

§ 14. Landbrugsstyrelsen kan give tilskud på 100 % på baggrund af de standardomkostninger, der fremgår af bilag 5.

Stk. 2. Tilskuddet beregnes efter anlægsarealets størrelse, og gives til anlægsareal svarende til 1 % af drænoplandets størrelse for åbne minivådområder og 0,2 % af drænoplandets størrelse for minivådområder med filtermatrice.

Stk. 3. Kompensation efter § 2, stk. 3, beregnes på baggrund af projektarealets anvendelse i 2019. For projektarealer, der i 2019 var anmeldt i Fællesskemaet som i omdrift, ydes en årlig kompensation på 3.500 kr. pr. ha. For projektarealer, der i 2019 var anmeldt i Fællesskemaet som permanent græsareal, ydes en årlig kompensation på 1.800 kr. pr. ha. For øvrige projektarealer ydes en årlig kompensation på 300 kr. pr. ha. Dertil kommer en årlig kompensation for udgifter til vedligeholdelse på 1.200 kr. pr. ha projektareal for åbne minivådområder. For minivådområder med filtermatrice er den årlige kompensation for vedligeholdelse på 2.400 kr. pr. 0,2 ha filtermatrice. Kompensationen udbetales samlet for opretholdelsesperioden, jf. § 11, stk. 2, nr. 1 og § 11, stk. 3, nr. 1, ved projektets slutudbetaling jf. § 17.

Stk. 4. I øvrige tilfælde beregnes kompensationen efter nedsættelse med en procentsats, der fastsættes således, at den derved beregnede kompensation udgør det fulde beløb inden for rammerne af bestemmelserne i Kommissionens forordning (EU) nr. 1408/2013.

Stk. 5. Ansøgere, der modtager kompensation for tabt indkomst og udgifter i forbindelse med vedligeholdelse af minivådområdet, jf. § 2, stk. 3, kan over en periode på 3 regnskabsår maksimalt modtage kompensation inden for rammerne af bestemmelserne i Kommissionens forordning (EU) nr. 1408/2013. Kompensationens værdi i EUR beregnes ud fra kursen på tilsagnstidspunktet.

Kapitel 7

Ændring af projektet og overdragelse af tilsagn

§ 15. Ændring af et projekt kan godkendes af Landbrugsstyrelsen på betingelse af, at ændringen er i overensstemmelse med projektets formål. Ændring af projektets slutdato kan godkendes af Landbrugsstyrelsen, dog ikke senere end den 31. december 2022. Ansøgning om ændring af et projekt skal godkendes af Landbrugsstyrelsen, inden ændringen må sættes i gang.

Stk. 2. Ansøgning om ændring af et projekt skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest to måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet. Ansøgning om forlængelse af projektperioden skal dog være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest 10 dage før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 3. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af et projekt.

Stk. 4. Anmodning om ændring af et projekt kan ikke godkendes, såfremt ændringen betyder, at projektet i sin ændrede form ikke ville være blevet prioriteret, jf. § 9.

§ 16. Landbrugsstyrelsen kan efter ansøgning tillade, at tilsagnet overdrages til en anden, der ifølge § 3 kan være tilsagnshaver. Ansøgning om overdragelse af et tilsagn skal godkendes af Landbrugsstyrelsen, inden overdragelse af projektet kan finde sted.

Stk. 2. Den, der får overdraget tilsagnet, overtager alle rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet.

Stk. 3. Ansøgning efter stk. 1 skal indgives på et særligt skema, der tilgås via Landbrugsstyrelsens hjemmeside. Ansøgningen skal indsendes via Tast-selv-service.

Kapitel 8

Udbetaling af tilskud

§ 17. Udbetaling af tilskud sker på baggrund af de i bilag 5 fastsatte standardomkostninger. Anmodning om udbetaling af tilskud skal indeholde følgende:

1) Udbetalingsskemaet, hvor de påkrævede oplysninger er afgivet.

2) Indtegning af den præcise placering af minivådområdet i IMK.

3 Eventuelt dokumentationsmateriale for opmåling af anlægget med angivelse af bassindybder og øvrige dimensioner.

4) Eventuel fotodokumentation af anlægget.

5) Eventuelle nødvendige tilladelser og dispensationer til projektet fra offentlige myndigheder.

Stk. 2. Udbetaling af tilskud kan ske i én slutudbetaling, jf. dog § 19.

Stk. 3. Anmodning om slutudbetaling skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest tre måneder efter den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

Stk. 4. Udbetaling af kompensation sker sammen med slutudbetalingen, jf. stk. 3.

§ 18. Landbrugsstyrelsen overfører tilskuddet til tilsagnshavers NemKonto.

§ 19. For tilsagn om tilskud til minivådområde kan der efter ansøgning udbetales et forskud på op til 50 % af de samlede tilskudsberettigede udgifter, jf. § 6, stk. 2.

Stk. 2. Såfremt der ikke ansøges om slutudbetaling rettidigt, jf. § 17, stk. 3, vil det udbetalte forskud blive krævet tilbagebetalt, dog jf. § 22.

Kapitel 9

Bortfald af tilsagn, tilbagebetaling og nedsættelse af tilskud

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud

§ 20. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud, hvis

1) tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter § 8 eller § 9, stk. 2, i lov om Landdistriktsfonden,

3) hele projektet eller væsentlige dele af projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet, jf. dog § 21, eller

4) et eller flere kriterier for støtteberettigelse i § 10 ikke er opfyldt.

Stk. 2. Hvis der træffes afgørelse om tilbagebetaling af tilskud efter stk. 1, vil tilskud i form af kompensation for tabt indkomst og udgifter i forbindelse med vedligeholdelse af minivådområdet, samtidig blive krævet tilbagebetalt.

Stk. 3. Hvis der træffes afgørelse om bortfald efter stk. 1, skal forskudsudbetaling, jf. § 19, tilbagebetales.

Nedsættelse og tilbagebetaling af tilskud ved overtrædelse af forpligtelser

§ 21. Landbrugsstyrelsen træffer efter en konkret vurdering afgørelse om en forholdsmæssig nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter ved manglende opfyldelse af en forpligtelse, jf. § 11, jf. dog §§ 22-24.

Stk. 2. Stk. 1 finder kun anvendelse for overtrædelser, hvor projektet efter Landbrugsstyrelsens vurdering forsat lever op til ordningens formål og er prioriteret jf. § 9. Hvis projektet ikke lever op til ordningens formål og ikke ville være prioriteret til tilsagn, bortfalder tilsagnet.

Stk. 3. Hvis der træffes afgørelse om en forholdsmæssig nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter, jf. stk. 1, kan Landbrugsstyrelsen samtidig efter en konkret vurdering træffe afgørelse om en forholdsmæssig nedsættelse af tilskud i form af kompensation for tabt indkomst og udgifter i forbindelse med vedligeholdelse af minivådområdet.

Stk. 4. Såfremt der træffes afgørelse om bortfald af tilsagn, skal udbetalt forskud tilbagebetales.

§ 22. Landbrugsstyrelsen nedsætter tilskuddet som følger, hvis projektet afsluttes efter datoen for projektets afslutning som fastsat i tilsagnet, jf. § 11, stk. 1, nr. 3:

1) 1-30 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører 5 % nedsættelse.

2) 31-60 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører 10 % nedsættelse.

3) 61-90 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører 15 % nedsættelse.

4) Mere end 90 kalenderdage for sen afslutning af projektet medfører bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af eventuelt modtaget forskudsudbetaling.

Stk. 2. Hvis anmodning om udbetaling indgives for sent, jf. § 17, stk. 3, træffer Landbrugsstyrelsen afgørelse om nedsættelse af udbetalingen med 1 % pr. kalenderdags forsinkelse til og med den 20. kalenderdag. Ved forsinkelse på mere end 20 kalenderdage, træffer Landbrugsstyrelsen afgørelse om 100 % nedsættelse af udbetalingen og bortfald af tilsagn samt tilbagebetaling af udbetalt forskud.

§ 23. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter, hvis der konstateres manglende overholdelse af skiltning, jf. § 11, stk. 1, nr. 2, og som beskrevet i bilag III i Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 af 17. juli 2014. Det tilskudsberettigede beløb nedsættes med 1 %, dog maksimalt 50.000 kr.

§ 24. Landbrugsstyrelsen kræver tilskuddet delvist tilbagebetalt, hvis forpligtelsen, jf. § 11, stk. 2, nr. 1, og § 11, stk. 3, nr. 1, ikke overholdes. Der anvendes følgende procentsatser:

1) Hvis projektet er opretholdt i 0 dage eller op til 18 måneder, kræves 80 % af tilskuddet tilbagebetalt.

2) Hvis projektet er opretholdt i mere end 18 måneder, men op til 36 måneder, kræves 40 % af tilskuddet tilbagebetalt.

3) Hvis projektet er opretholdt i mere end 36 måneder, men mindre end 120 måneder, kræves 20 % af tilskuddet tilbagebetalt.

Kapitel 10

Kontrol

§ 25. Landbrugsstyrelsen forestår den fysiske og administrative kontrol, samt den efterfølgende kontrol af projekter, der modtager tilskud.

Kapitel 11

Ikrafttræden

§ 26. Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. februar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 184 af 26. februar 2019 om tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder ophæves.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 184 af 26. februar 2019 finder dog fortsat anvendelse for tilsagn, der er givet i medfør heraf, og for ansøgninger om tilsagn, som er indgivet, men endnu ikke er færdigbehandlet.

Stk. 4. Bekendtgørelse nr. 92 af 6. februar 2018 om tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder finder fortsat anvendelse for tilsagn givet i medfør heraf, og for ansøgninger om tilsagn, som er indgivet, men ikke færdigbehandlede.

Stk. 5. § 14, stk. 4 i denne bekendtgørelse finder også anvendelse for tilsagn, der er givet i medfør af bekendtgørelse nr. 184 af 26. februar 2019 og bekendtgørelse nr. 92 af 6. februar 2018.

Landbrugsstyrelsen, den 25. februar 2020

Jette Petersen

/ Kardo Filip Georgiev


Bilag 1

Indsatsbehov for minivådområder

Hovedvandopland
ID
Kystvandopland
Forventet samlet effekt (tons N)
Omfordelt fleksibilitet pr. 24/01-2020.
(tons N)
Reserveret N-indsats til aktive sager for minivådområder pr. 17/12-2019. (tons N)
Samlet resterende indsatsbehov for minivådområder (tons N)
1.1 Nordlige Kattegat, Skagerrak
11000069
Åbne vandomr. Gr. II – Kattegat(154, 222, 225 Nordlige Kattegat, Skagerrak)
0
0
0
0
1.1 Nordlige Kattegat, Skagerrak
11000084
Åbne vandomr. Gr. I – Skagerak og Vesterhavet(221)
1,2
19,9
5,1
16
1.10 Vadehavet
110000052
Juvre Dyb, Lister Dyb, Knudedyb og Grådyb(107, 111, 120, 121)
35,7
553,4
10,5
578,6
1.10 Vadehavet
110000056
Åbne vandomr. Gr. I – Skagerak og Vesterhavet(119 Vadehavet)
4,6
16
0
20,6
1.11 Lillebælt/Jylland
111000048
Genner Bugt(101)
1,8
2,4
0,2
3,9
1.11 Lillebælt/Jylland
111000049
Åbenrå Fjord(102)
3,1
20,1
2,7
20,5
1.11 Lillebælt/Jylland
111000050
Als Fjord, Als Sund, Augustenborg Fjord(103, 104, 105)
12,4
54,8
2,2
65,1
1.11 Lillebælt/Jylland
111000051
Haderslev Fjord(106)
8,4
34,7
1,5
41,6
1.11 Lillebælt/Jylland
111000053
Avnø Vig(108)
2,4
12,7
0
15,1
1.11 Lillebælt/Jylland
111000054
Hejlsminde Nor(109)
4,8
19,8
1,6
22,9
1.11 Lillebælt/Jylland
111000055
Flensborg Fjord og Nybøl Nor(110, 113, 114)
7,1
11,7
0,5
18,3
1.11 Lillebælt/Jylland
111000057
Vejle Fjord(122, 123)
34,6
21
13,6
42,1
1.11 Lillebælt/Jylland
111000058
Kolding Fjord(124, 125)
12,8
53,8
2
64,6
1.11 Lillebælt/Jylland
111000082
Åbne vandomr. Gr. IV – Lillebælt(216, 217, 224 - Jylland)
17,3
47
1
63,3
1.12 Lillebælt/Fyn
112000035
Bredningen(74)
5,8
1,7
0,1
7,4
1.12 Lillebælt/Fyn
112000036
Emtekær Nor(75)
0,6
1,1
0
1,7
1.12 Lillebælt/Fyn
112000037
Orestrand(76)
0
0,5
0
0,5
1.12 Lillebælt/Fyn
112000038
Gamborg Fjord og Nor(78, 80)
3,2
1,6
0,8
4,1
1.12 Lillebælt/Fyn
112000039
Bågø Nor(81)
0
0
0
0
1.12 Lillebælt/Fyn
112000040
Aborg Minde Nor(82)
5,1
3,1
1,4
6,8
1.12 Lillebælt/Fyn
112000043
Helnæs Bugt(87)
12,8
3,3
2,6
13,5
1.12 Lillebælt/Fyn
112000080
Torø Vig og Torø Nor(213)
0,1
1
0
1,1
1.12 Lillebælt/Fyn
112000082
Åbne vandomr. Gr. IV – Lillebælt(216, 217, 224 - Fyn)
34,3
24,7
0,8
58,3
1.13 Odense Fjord
113000024
Nærå Strand(59)
6,4
6,8
0,1
13,1
1.13 Odense Fjord
113000025
Dalby bugt(61)
0,5
0
0,9
0
1.13 Odense Fjord
113000026
Lillestrand(62)
0,4
0
0
0,4
1.13 Odense Fjord
113000046
Odense Fjord(92, 93)
60,4
106,3
5
161,7
1.13 Odense Fjord
113000083
Åbne vandomr. Gr. III – Århus Bugt syd, Samsø og Nordlige Bælthav(219 Odense Fjord)
0
0
0
0
1.14 Storebælt
114000041
Nyborg Fjord, Holckenhavn Fj(86, 83)
15,6
18,9
1,8
32,7
1.14 Storebælt
114000042
Kerteminde Fjord, Kertinge Nor(84, 85)
2,2
1,8
0,2
3,8
1.14 Storebælt
114000047
Åbne vandomr. Gr. V – Storebælt SV og NV(95, 96)
1,9
0
0,9
1
1.15 Det Sydfynske Øhav
115000027
Nakkebølle Fjord(63)
4,6
8,2
0,3
12,5
1.15 Det Sydfynske Øhav
115000028
Skårupøre Sund(64)
0,6
1,2
0
1,8
1.15 Det Sydfynske Øhav
115000029
Thurø Bund(65)
0,1
0,6
0
0,7
1.15 Det Sydfynske Øhav
115000030
Lindelse Nor(68)
2,7
0
0
2,7
1.15 Det Sydfynske Øhav
115000031
Vejlen(69)
0,8
1,5
0,3
2
1.15 Det Sydfynske Øhav
115000032
Salme Nor(70)
0,1
0,3
0
0,4
1.15 Det Sydfynske Øhav
115000033
Tryggelev Nor(71)
0,7
0
0
0,7
1.15 Det Sydfynske Øhav
115000034
Kløven(72)
1,8
1,6
0
3,4
1.15 Det Sydfynske Øhav
115000044
Lunkebugten(89)
0,9
0,6
0
1,5
1.15 Det Sydfynske Øhav
115000045
Langelandssund(90)
6,8
5,8
0,7
11,9
1.15 Det Sydfynske Øhav
115000079
Faaborg Fjord(212)
1,5
3
0
4,5
1.15 Det Sydfynske Øhav
115000081
Det sydfynske Øhav, åbne del(214)
17,1
3,3
0,2
20,2
1.2 Limfjorden
12000070
Nissum Bredning, Thisted Bredning, Kås Bredning, Løgstør Bredning, Nibe Bredning og Langerak(156)
175,4
474,9
50,3
600
1.2 Limfjorden
12000071
Bjørnholms Bugt, Riisgårde Bredning, Skive Fjord og Lovns Bredning(157)
24,5
205,1
2
227,6
1.2 Limfjorden
12000072
Hjarbæk Fjord(158)
27,4
261,8
1
288,2
1.3 Mariager Fjord
13000073
Mariager Fjord(159, 160)
23,4
24
1
46,4
1.4 Nissum Fjord
14000060
Nissum Fjord(129, 130, 131)
15,4
239,7
7,9
247,2
1.4 Nissum Fjord
14000062
Åbne vandomr. Gr. I – Skagerak og Vesterhavet(133 Nissum Fjord)
0,4
0,1
0
0,5
1.5 Randers Fjord
15000063
Randers Fjord(135, 136, 137)
108,3
24,6
10,9
122
1.6 Djursland
16000064
Åbne vandomr. Gr. II – Kattegat(138, 139, 140 Djursland)
0
0
0
0
1.6 Djursland
16000065
Ebeltoft Vig(141)
0
0
0
0
1.7 Aarhus Bugt
17000066
Stavns Fjord(142)
0
0
0
0
1.7 Aarhus Bugt
17000067
Århus Bugt, Kalø Vig, Begtrup Vig og Knebel Vig (144, 145, 147)
0
0
0
0
1.7 Aarhus Bugt
17000083
Åbne vandomr. Gr. III – Århus Bugt syd, Samsø og Nordlige Bælthav(219 Århus Bugt)
0
0
0
0
1.8 Ringkøbing Fjord
18000061
Ringkøbing Fjord(132)
29,9
466,9
1,1
495,7
1.8 Ringkøbing Fjord
18000062
Åbne vandomr. Gr. I – Skagerak og Vesterhavet(133 Ringkøbing Fjord)
0
1,6
0
1,6
1.9 Horsens Fjord
19000059
Horsens Fjord(127, 128)
26,1
86,1
1,8
110,4
1.9 Horsens Fjord
19000068
Norsminde Fjord(146)
5,5
17
4,3
18,2
1.9 Horsens Fjord
19000083
Åbne vandomr. Gr. III – Århus Bugt syd, Samsø og Nordlige Bælthav(219 Horsens Fjord)
0
0
0
0
2.1 Kalundborg
21000010
Åbne vandomr. Gr. V – Sejerøbugt, Jammerland Bugt(28, 204)
0
0
0
0
2.1 Kalundborg
21000011
Kalundborg Fjord(29)
0
0
0
0
2.1 Kalundborg
21000074
Åbne vandomr. Gr. II – Storebælt og Smålandsfarvandet(200)
0
0
0
0
2.2 Isefjord og Roskilde Fjord
2200001
Roskilde Fjord, ydre(1)
0
0
0
0
2.2 Isefjord og Roskilde Fjord
2200002
Roskilde Fjord, indre(2)
0
0
0
0
2.2 Isefjord og Roskilde Fjord
2200007
Isefjord(24, 165)
6,9
0
2,8
4,1
2.3 Øresund
2300003
Åbne vandomr. Gr. VI – Øresund og Køge Bugt og Østersøen (6, 9, Øresund))
3
113,6
0
116,6
2.3 Øresund
23000074
Åbne vandomr. Gr. II – Kattegat(200, 205 Øresund)
0
0
0
0
2.4 Køge Bugt
24000075
Åbne vandomr. Gr. VI – Øresund og Køge Bugt og Østersøen (201 Køge Bugt)
1,3
0
1,8
0
2.5 Smålandsfarvandet
2500004
Korsør Nor(16)
0
0
0
0
2.5 Smålandsfarvandet
2500005
Basnæs Nor(17)
1,1
0
0
1,1
2.5 Smålandsfarvandet
2500006
Holsteinborg Nor(18)
0,1
0
0
0,1
2.5 Smålandsfarvandet
2500008
Skælskør Fjord og Nor(25)
0
0
0
0
2.5 Smålandsfarvandet
2500009
Musholm Bugt, indre(26)
3,4
0
0,2
3,2
2.5 Smålandsfarvandet
25000012
Smålandsfarvandet, syd(34)
8,8
0
1
7,8
2.5 Smålandsfarvandet
25000013
Karrebæk Fjord(35)
61,1
0
2,9
58,2
2.5 Smålandsfarvandet
25000014
Dybsø Fjord(36)
1,1
0
0
1,1
2.5 Smålandsfarvandet
25000015
Avnø Fjord(37)
3,1
0
0,4
2,7
2.5 Smålandsfarvandet
25000016
Guldborgsund(38)
0
0
0
0
2.5 Smålandsfarvandet
25000017
Åbne vandomr. Gr. V – Storebælt og Smålandsfarvandet(41, 45)
6,5
0
3,3
3,2
2.5 Smålandsfarvandet
25000076
Smålandsfarvandet, åbne del(206)
10,1
49,5
0
59,6
2.5 Smålandsfarvandet
25000077
Nakskov Fjord(207)
0
0
0
0
2.6 Østersøen
26000018
Åbne vandomr. Gr. VII – Østersøen (44, 208)
0
0
0
0
2.6 Østersøen
26000019
Åbne vandomr. Gr. VI – Øresund og Køge Bugt og Østersøen (46 Østersøen)
4,9
0
2,9
2
2.6 Østersøen
26000020
Præstø Fjord(47)
5,9
0
4,1
1,8
2.6 Østersøen
26000021
Stege Bugt(48)
0
0
0,4
0
2.6 Østersøen
26000022
Stege Nor(49)
1,3
4,2
0,4
5,1
2.6 Østersøen
26000078
Rødsand(209)
3,5
0
0
3,5
3.1 Bornholm
31000023
Åbne vandomr. Gr. VIII – Østersøen, Bornholm(56, 57)
0
0
0
0
4.1 Kruså-Vidå
41000052
Lister Dyb (111), Vidå-Kruså delen
8,8
91,6
0,4
100


Bilag 2

Prioriteringsmodel for etablering af minivådområder

Alle projekter, både åbne minivådområder og minivådområder med filtermatricer, prioriteres efter omkostningseffektivitet. Åbne minivådområder og minivådområder med filtermatricer prioriteres i hver sin pulje. Ved prioritering af projekterne lægges derfor vægt på følgende:

1. Projektets totale N-effekt ved kyst

2. Projektets omkostninger

Ansøgerne vil blive prioriteret på baggrund af en pointscore, som er udtryk for omkostningseffektiviteten. Projekter med lave omkostninger pr. kg reduceret N, prioriteres forud for projekter med højere omkostninger pr. kg reduceret N. Point tildeles med udgangspunkt i beregningen nedenfor.

Beregningsmodel

Den totale N-effekt er den effekt i kg N, det pågældende minivådområde reducerer kvælstofbelastningen med ved kysten. Effekten er beregnet på ID 15 oplandsniveau og er fastsat af Aarhus Universitet. Effekten beregnes ud fra ansøgers IMK indtegninger af drænopland og minivådområde. Omkostningerne er det beløb, der er ansøgt om.

I tilfælde af pointlighed vil det være størrelsen af anlægsarealet, der prioriteres efter, således at et projekt med et større anlægsareal prioriteres forud for et projekt med et mindre projektareal.


Bilag 3

Krav til udformning af åbne minivådområder

Dele af minivådområdet
Krav til udformning
Sedimentationsbassin og vådområdet
Minivådområdet skal bestå af et sedimentationsbassin efterfulgt af et vådområde, opbygget sekventielt af dybe zoner og lavvandede vegetationszoner. Arealforholdet mellem hver sekvens af dybe og lavvandede vegetationszoner skal være mellem 1,5:1-2:1. Der skal minimum være 3 sekvenser, hvor sekvensen for det sidste dybe bassin måles i forhold til den foregående lavvandede vegetationszone.
Sedimentationsbassinet skal etableres med en vanddybde på mellem 0,8 m og 1 m.
De dybe zoner i vådområdet skal etableres med en vanddybde på mellem 0,85 m og 1,15 m. Skråningsanlæg under vandspejlet mellem dybe zoner og lavvandede vegetationszoner, betragtes som tilhørende den dybe zone.
De lavvandede zoner i vådområdet skal etableres med en vanddybde på mellem 0,25-0,4 m.
Vanddybden i samtlige bassiner skal være nået max. 5 meter ude i bassinet.
Vådområdet skal etableres så drænvand løber gennem alle bassiner og fremmer en ensrettet strømning og minimerer ikke-strømningsaktive zoner. Minivådområdet skal overholde et gennemsnitligt længde:bredde forhold fra 3:1 til 7:1.
Minivådområdets bund
Minivådområdets bund og sider skal være lav permeabel. Såfremt minivådområdets bund har lerindhold >12 % jf. Udpegningskort for minivådområder 2020 anses dette kriterie som opfyldt. Ved lerindhold < 12 % skal der etableres en lermembran.
Brinkerne (volden og den skrånende kant på sedimentationsbassinet og vådområdet ned mod vandoverfladen)
Brinkerne skal tilsås med græs for at undgå jorderosion. Afsynes anlægget i vinterhalvåret er det tilstrækkeligt, at græs og frøblanding er indkøbt. Op til halvdelen af frøblandingen kan bestå af blomstrende urter, som er bi- og bestøvervenlige.
Indløb til sedimentationsbassinet fra drænoplandet og gennemløb fra sedimentationsbassin til vådområdet
Alt indløb til minivådområdet skal ske til minivådområdets sedimentationsbassin.
Indløb til sedimentationsbassin skal ske via rør.
Overgangen mellem sedimentationsbassin og vådområde skal etableres som enten overrisling af en bevokset bræmme eller ved rørføring via ét eller flere rør, hvor røret/rørene skal være neddykkede.
Udløb fra vådområdet
Det samlede tværsnitsareal på drænudløb fra minivådområdet skal minimum være samme størrelse som det samlede tværsnitsareal på indløb til sedimentationsbassinet.
Drænudløbet skal være neddykket inde i minivådområdet.
Vandet fra minivådområdets drænudløb ledes fritløbende over en iltningstrappe eller via en iltningsbrønd.
Drænoplandets størrelse
Drænoplandet skal være på minimum 20 ha. Etableres minivådområdet med pumpe skal drænoplandet minimum være 50 ha.
Størrelsesforhold mellem minivådområde og drænopland
Minivådområdet dimensioneres i forhold til minivådområdets drænopland inden for rammerne af forholdet 1:100 til 1,5:100.


Bilag 4

Krav til udformning af minivådområder med filtermatrice

Dele af minivådområdet
Krav til udformning
Sedimentationsbassin, stuvningsbassin og filtermatricen
Minivådområdet skal bestå af et mindre sedimentationsbassin eller stuvningsbassin på min. 20% af filtermatricens areal efterfulgt af en filtermatrice.
Sedimentationsbassin kan evt. erstattes af sedimentationsbrønd.
For anlæg med drænopland på potentielt egnede arealer er der krav om stuvningsbassin, som minimum skal kunne indeholde samme vandmængde som filtermatricen.
Stuvningsbassinet skal etableres med en vanddybde på mellem 1 m og 1,5 m.
Filtermatricen skal etableres med en vanddybde på mellem 1 m og 1,5 m. Filtermatricen skal etableres med en målestok med cm angivelser, således at flishøjden løbende kan aflæses.
Vanddybden i samtlige bassiner skal være nået max. 3,2 meter ude i bassinet.
Filtermatricens indhold skal på tidspunktet, hvor filtermatricen afsynes, bestå af pileflis (med evt. opblanding af max 50 % muslingeskaller eller LECA-nødder eller en kombination af disse) med en kornstørrelse på mellem 4-60 mm., hvoraf minimum 50% skal være mellem 20 – 50 mm. Op til 5 % af filtermatricens indhold kan afvige fra kornstørrelsesintervallet. I løbet af opretholdelsesperioden er der ikke krav til kornstørrelse. Filtermatricen etableres med en umættet zone der, ved tidspunktet for afsyning, skal være min. 50 cm. Den umættede zone må ikke komme under 20 cm i opretholdelsesperioden.
Indløbs og/eller udløbsfaskiner kan konstrueres med ærtesten.
Drænvand skal ved indløb fordeles jævnt over hele indløbsarealet for at minimere ikke-strømningsaktive zoner. Dette kan gøres enten ved at etablere et horisontalt eller vertikalt design.
Filtermatricens og sedimentationsbassinnets/ stuvningsbassinnets bund
Sedimentationsbassin eller stuvningsbassin og filtermatricens bund og sider skal være lav permeabel. Såfremt minivådområdets bund har lerindhold >12 %, jf. Udpegningskort for minivådområder 2020 anses dette kriterie som opfyldt. Ved lerindhold < 12 % skal der etableres en lermembran.
Brinkerne (volden og den skrånende kant på sedimentationsbassin eller stuvningsbassinet ned mod vandoverfladen)
Brinkerne skal tilsås med græs for at undgå jorderosion. Afsynes matriceanlægget i vinterhalvåret er det tilstrækkeligt, at græs og frøblanding er indkøbt. Op til halvdelen af frøblandingen kan bestå af blomstrende urter, som er bi- og bestøvervenlige.
Indløb til sedimentationsbassin/sedimentationsbrønd eller stuvningsbassin fra drænoplandet og gennemløb fra stuvningsbassinet til filtermatricen
Alt indløb til minivådområdet skal ske via minivådområdets sedimentationsbassin/sedimentationsbrønd/stuvningsbassin.
Anlægget etableres med et omløbssystem, så filtermatricen kan lukkes af om sommeren og drænvandet kan ledes uden om filtermatricen.
Overgangen fra sedimentationsbassin/sedimentationsbrønd/stuvningsbassin til filtermatricen skal etableres ved rørføring via ét eller flere rør, hvor røret/rørene i filtermatricen skal være dækket af flis.
Udløb fra filtermatricen
Tværsnitsareal på udløb fra filtermatricen skal minimum være samme størrelse som tværsnitsarealet af det samlede indløb til sedimentationsbassin/sedimentationsbrønd eller stuvningsbassin.
Drænudløbet skal etableres med et grovmasket plastiknet inde i filtermatricen.
Vandet fra filtermatricen ledes enten
fritløbende over en iltningsbrønd og minimum 75 meter iltningskanal bestående af stenudlæg. Afstanden til recipienten skal være minimum 100 meter, eller
fritløbende igennem en minimum 75 meter iltningskanal bestående af stenudlæg. Afstanden til recipienten skal være minimum 250 meter.
Ved recipienten forstås i denne sammenhæng det sted, hvor anlægget kobles på det eksisterende vandløbssystem.
Drænoplandets størrelse
Drænoplandet skal være på minimum 20 ha.
Størrelsesforhold mellem minivådområde og drænopland
Filtermatricen dimensioneres i forhold til drænoplandet inden for rammerne af forholdet 0,2:100 til 0,25:100.


Bilag 5

Standardomkostninger

Standardomkostninger for minivådområder med åbne bassiner

Obligatoriske dele dækker over alt anlægsarbejde, etablering af arbejdsplads, brønds- og ledningsarbejder, jordarbejder (inkl. etablering af lermembran, hvis anlægsarealet består af potentielt egnet areal), der sikrer, at kravene i bilag 3 er overholdt.

Post
Grundpris (kr.)
Pris pr. m2 anlægsareal svarende til 1 % af drænoplandets størrelse (kr.)
Samlet for obligatoriske dele
149.000
38
Etablering af pumpe
69.000
9
Etablering af planter
2.750
1
Etablering af sti mv.
8.000
-
Konsulentudgifter til byggerådgivning
13.250
-
Andre udgifter til bl.a. myndighedstilladelser og gebyrer
6.200
-
Arkæologiske forundersøgelser
11.800
2,5

Den samlede standardomkostning for de enkelte poster beregnes som grundprisen + den fastsatte pris pr. m2. For posterne, Etablering af sti mv., Konsulentudgifter til byggerådgivning samt Andre udgifter til bl.a. myndighedstilladelser og gebyrer, er det en fast grundpris der gives.

Standardomkostninger for minivådområder med filtermatrice

Obligatoriske dele dækker over alt anlægsarbejde, etablering af arbejdsplads, brønds- og ledningsarbejder, jordarbejder (inkl. etablering af lermembran, hvis anlægsarealet består af potentielt egnet areal), der sikrer, at kravene i bilag 4 er overholdt.

Post
Grundpris (kr.)
Pris pr. m2 anlægsareal svarende til 0,2 % af drænoplandets størrelse (kr.)
(For pileflis angives pris pr. m3.)
Samlet for obligatoriske dele
105.000
350
Etablering af pumpe
69.000
45
Etablering af sti mv.
8.000
-
Konsulentudgifter til byggerådgivning
13.250
-
Andre udgifter til bl.a. myndighedstilladelser- og gebyrer
6.200
-
Arkæologiske forundersøgelser
11.800
2,5
Opfyldning af pileflis
-
145 kr./m3

Den samlede standardomkostning for de enkelte poster beregnes som grundprisen + den fastsatte pris pr. m2. For posterne, Etablering af sti mv., Konsulentudgifter til byggerådgivning samt Andre udgifter til bl.a. myndighedstilladelser og gebyrer, er det en fast grundpris der gives. For posten, opfyldning af pileflis er der ingen fast grundpris, den samlede standardomkostning beregnes ud fra pris pr. m3.

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1305/EU af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning(EF) nr. 1698/2005, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 487, Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2013/1306 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr.165/94, (EF) nr.2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 549, Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2013/1303 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320, og Kommissionens forordning nr. 2013/1408/EU af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte, EU-Tidende 2013 nr. L 352, side 9. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.