Senere ændringer til forskriften
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2021

Herved bekendtgøres lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2021, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. februar 2019, med de ændringer, der følger af § 2 i lov nr. 1564 af 27. december 2019.

§ 1. Det statslige udgiftsloft for finansåret 2021 fastsættes til 481,6 mia. kr., hvoraf det statslige delloft for driftsudgifter udgør 209,4 mia. kr. og det statslige delloft for indkomstoverførsler udgør 272,2 mia. kr.

Stk. 2. Det kommunale udgiftsloft for finansåret 2021 fastsættes til 262,5 mia. kr.

Stk. 3. Det regionale udgiftsloft for finansåret 2021 fastsættes til 121,2 mia. kr., hvoraf det regionale delloft for sundhedsområdet udgør 118,6 mia. kr. og det regionale delloft for de regionale udviklingsopgaver udgør 2,6 mia. kr.

§ 2. Uanset § 1, stk. 1, kan finansministeren foretage en omfordeling mellem det statslige delloft for driftsudgifter og det statslige delloft for indkomstoverførsler for finansåret 2021, i det omfang det er begrundet i permanente ændringer i fordelingen af udgifter omfattet af det statslige delloft for driftsudgifter og det statslige delloft for indkomstoverførsler.

Stk. 2. Finansministeren orienterer Folketingets Finansudvalg om omfordelinger efter stk. 1 og offentliggør oplysninger herom på Finansministeriets hjemmeside.

§ 3. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven har virkning for finansåret 2021.

§ 4. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 1564 af 27. december 2019 (Konsekvenser af regeringens forslag til finanslov for 2020)1) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 4

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.2)

Finansministeriet, den 24. februar 2020

Nicolai Wammen

/ Kent Harnisch

Officielle noter

1) Lovændringen vedrører § 1, stk. 1-3.

2) Loven er bekendtgjort i Lovtidende den 28. december 2019.