Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om undersøgelse, indlæggelse eller isolation og tvangsmæssig behandling i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

I medfør af § 1, stk. 2, og § 5, stk. 3, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 1. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 208 af 17. marts 2020, og efter forhandling med justitsministeren, fastsættes:

Bemyndigelse

§ 1. Styrelsen for Patientsikkerhed bemyndiges til at varetage beføjelserne nævnt i § 5, stk. 1 og 2, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme.

Undersøgelse

§ 2. Styrelsen for Patientsikkerhed kan påbyde enhver, der lider af en alment farlig sygdom, eller som formodes at kunne være smittet med en sådan, at lade sig undersøge af en sundhedsperson, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme. Styrelsen for Patientsikkerhed kan på tilsvarende vis påbyde enhver, der lider af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), eller som formodes at kunne være smittet med Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), at lade sig undersøge.

Stk. 2. Efterkommes påbuddet ikke, kan den pågældende om nødvendigt ved politiets hjælp og under anvendelse af den fornødne magt i overensstemmelse med lov om politiets virksomhed fremstilles for en sundhedsperson til undersøgelse.

Stk. 3. Ved sundhedspersoner forstås personer, der er autoriserede i henhold til særlig lovgivning til at varetage sundhedsfaglige opgaver, og personer, der handler på disses ansvar, jf. § 6, stk. 1, i sundhedsloven.

Indlæggelse

§ 3. Styrelsen for Patientsikkerhed kan påbyde enhver, der lider af en alment farlig sygdom, eller som formodes at kunne være smittet med en sådan, at lade sig indlægge på et sygehus eller i anden egnet facilitet, jf. § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme. Styrelsen for Patientsikkerhed kan på tilsvarende vis påbyde enhver, der lider af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), eller som formodes at kunne være smittet med Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), at lade sig indlægge.

Stk. 2. Efterkommes påbuddet ikke, kan den pågældende om nødvendigt ved politiets hjælp og under anvendelse af den fornødne magt i overensstemmelse med lov om politiets virksomhed tvangsindlægges på et sygehus eller i anden egnet facilitet.

Stk. 3. Regionsrådet anviser et sygehus eller anden egnet facilitet.

Isolation

§ 4. Styrelsen for Patientsikkerhed kan påbyde enhver, der lider af en alment farlig sygdom, eller som formodes at kunne være smittet med en sådan, at lade sig isolere i en egnet facilitet, jf. § 5, stk. 1, nr. 3, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme. Styrelsen for Patientsikkerhed kan på tilsvarende vis påbyde enhver, der lider af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), eller som formodes at kunne være smittet med Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), at lade sig isolere.

Stk. 2. Efterkommes påbuddet ikke, kan politiet om nødvendigt og under anvendelse af den fornødne magt i overensstemmelse med lov om politiets virksomhed yde bistand til isolation af den pågældende.

Stk. 3. Styrelsen for Patientsikkerhed anviser i samråd med regionsrådet en egnet facilitet.

Tvangsmæssig behandling

§ 5. Styrelsen for Patientsikkerhed kan iværksætte tvangsmæssig behandling af en person, der lider af en alment farlig sygdom, eller som formodes at kunne være smittet med en sådan, jf. § 5, stk. 2, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme. Styrelsen for Patientsikkerhed kan på tilsvarende vis påbyde enhver, der lider af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), eller som formodes at kunne være smittet med Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), at lade sig tvangsmæssigt behandle.

Stk. 2. Politiet kan om nødvendigt og under anvendelse af den fornødne magt i overensstemmelse med lov om politiets virksomhed yde bistand til gennemførelsen af den tvangsmæssige behandling.

Ikrafttræden

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. marts 2020 kl. 10.00.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 17. marts 2020

Magnus Heunicke

/ Mette Touborg Heydenreich