Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om afspærring og besøgsrestriktioner på plejehjem og sygehuse i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

I medfør af § 7, stk. 2, og § 12 c i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 1. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 208 af 17. marts 2020, fastsættes:

Afspærring af et område

§ 1. Sundheds- og ældreministeren kan påbyde, at der skal ske afspærring af et område,

1) hvor en alment farlig sygdom optræder,

2) hvor der er risiko for, at en sådan sygdom optræder eller bringes ind, eller

3) hvor der er mistanke om, at der er udlagt biologisk kampstof.

Stk. 2. § 1, nr. 1 og 2, finder tilsvarende anvendelse for Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

Stk. 3. Påbud efter stk. 1 kan gives for i fornødent omfang at forhindre samkvem med omgivelserne til og fra et afgrænset geografisk område, f.eks. en bygning, boligkarré eller bydel.

Stk. 4. Sundheds- og ældreministeren beslutter, i hvilket omfang personer med bopæl eller ophold i området og personer med andet anerkendelsesværdigt formål må færdes i området.

Stk. 5. Foranstaltninger efter stk. 1 skal snarest muligt ophæves, jf. § 7, stk. 3, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme.

Forbud og restriktioner for besøg på plejehjem og sygehuse

Offentlige og private plejehjem

§ 2. Styrelsen for Patientsikkerhed kan påbyde kommunalbestyrelsen midlertidigt at udstede forbud mod eller restriktioner for besøgendes adgang til plejehjem, herunder aflastningspladser efter servicelovens § 84, stk. 2, plejeboliger eller andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet, jf. dog § 3. Styrelsen for Patientsikkerhed kan give tilsvarende påbud, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), jf. dog § 3.

Stk. 2. Forbud eller restriktioner efter stk. 1 kan omfatte såvel offentlige som private tilbud.

Stk. 3. Forbud eller restriktioner efter stk. 1 kan omfatte såvel fællesarealer som den del af boligen, som beboeren selv råder over.

Stk. 4. Forbud eller restriktioner efter stk. 1 vil kunne rettes mod konkrete plejehjem, plejehjem i én eller flere dele af landet eller plejehjem generelt.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen meddeler beslutninger truffet efter stk. 1 til det eller de berørte plejehjem m.v. Kommunalbestyrelsen gør endvidere beslutningen tilgængelig på sin hjemmeside.

§ 3. Kommunalbestyrelsen beslutter, at forbud eller restriktioner efter § 2, stk. 1, ikke omfatter besøg hos uafvendeligt døende personer, jf. stk. 3.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at sikre, at besøg hos uafvendeligt døende personer kan gennemføres på en forsvarlig måde.

Stk. 3. En person anses for uafvendeligt døende, når døden efter et lægeligt skøn med stor sandsynlighed forventes at indtræde inden for dage til uger, trods anvendelse af de behandlingsmuligheder, der er mulige ud fra den tilgængelige viden om grundsygdommen og dens eventuelle følgetilstande.

Offentlige og private sygehuse

§ 4. Styrelsen for Patientsikkerhed kan pålægge regionsrådet midlertidigt at udstede forbud mod eller restriktioner for besøgendes adgang til offentlige sygehuse, jf. § 6, stk. 1, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet, jf. dog § 7. Styrelsen for Patientsikkerhed kan pålægge regionsrådet midlertidigt at udstede tilsvarende forbud eller restriktioner, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), jf. dog § 7.

§ 5. Styrelsen for Patientsikkerhed kan midlertidigt udstede forbud mod eller restriktioner for besøgendes adgang til private sygehuse, jf. § 6, stk. 1, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet, jf. dog § 7. Styrelsen for Patientsikkerhed kan midlertidigt udstede tilsvarende forbud eller restriktioner, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), jf. dog § 7.

§ 6. Ved offentlige og private sygehuse forstås regionale sygehuse og tilknyttede behandlingsinstitutioner, jf. § 74, stk. 2, i sundhedsloven, samt private sygehuse og klinikker.

Stk. 2. Forbud eller restriktioner efter §§ 4-5, vil kunne rettes mod konkrete sygehuse, sygehuse i én eller flere dele af landet eller sygehuse generelt.

Stk. 3. Den myndighed, som har truffet beslutning efter §§ 4-5, meddeler beslutningen til det eller de berørte sygehuse og orienterer om nødvendige alle landets sygehuse om beslutningen. Myndigheden gør endvidere beslutningen tilgængelig på sin hjemmeside.

§ 7. Regionsrådet, henholdsvis Styrelsen for Patientsikkerhed, beslutter, at et forbud eller en restriktion efter §§ 4-5 ikke omfatter besøg i kritiske situationer, jf. stk. 3, fra en patients nære pårørende.

Stk. 2. Sygehusets ledelse er forpligtet til at sikre, at besøg i kritiske situationer kan gennemføres på en forsvarlig måde.

Stk. 3. Ved en kritisk situation forstås f.eks. et uopsætteligt besøg hos en kritisk syg eller døende person, eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et mindreårigt barn e.l.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. marts 2020 kl. 10.00.

Stk. 2. §§ 2-7 ophæves den 1. juli 2020.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 17. marts 2020

Magnus Heunicke

/ Camilla Rosengaard Villumsen